งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ย้อนอดีต.. ก้าวไปในอนาคต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ย้อนอดีต.. ก้าวไปในอนาคต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ย้อนอดีต.. ก้าวไปในอนาคต
กับ ISO COPOLCO

2 จุดเริ่มต้น ISO ก่อตั้งปี 1947 มาตรฐานส่วนใหญ่ โดยผู้ผลิต เพื่อผู้ผลิต
ต่อมา.... มีมาตรฐานด้านผู้บริโภค : อาหาร สิ่งทอ ฯลฯ COPOLCO เกิด ปี 1978 นโยบายด้านผู้บริโภค

3 ประชุมครั้งแรกปี 1978 นิยาม ความหมาย ผู้บริโภค มี WG on improving
consumer participation กำหนดกฎเกณฑ์การมี ผู้แทนผู้บริโภคด้านการ มาตรฐาน

4 การจัดลำดับความสำคัญของเรื่องต่างๆ ในแง่ของผู้บริโภค
การจัดลำดับความสำคัญของเรื่องต่างๆ ในแง่ของผู้บริโภค ส่งเสริม และสร้างเครือข่ายผู้แทน ผู้บริโภค เพื่อให้มีอำนาจต่อรอง ในการนำเสนอโครงการต่างๆ ที่มีการจัดลำดับความสำคัญของแง่ ของผู้บริโภค

5 บทบาทหน้าที่ ศึกษาแนวทางเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์และ
เข้าไปมีส่วนร่วมในงานมาตรฐาน จัดให้มีเวทีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ การมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในการกำหนด มาตรฐาน และการนำมาตรฐานไปใช้ เสนอแนะ ISO เกี่ยวกับนโยบาย และการดำเนิน การเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

6 โครงสร้างการดำเนินงาน Jai Ok Kim - Korea (2006 to present)
Chair : Jai Ok Kim – Korea คนที่ 8 2. Secretariat สำนักเลขาธิการ ISO 3. การประชุม Plenary ปีละครั้ง 4. การประชุม และร่วมทำงานของ คณะทำงานต่างๆ Jai Ok Kim - Korea (2006 to present)

7 4.1 คณะทำงาน Chair’ s Group
4.2 คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคในตลาดโลก (Consumer Protection in the Global Market Place) 4.3 คณะทำงานจัดลำดับความสำคัญในเรื่องต่างๆ ในแง่ของผู้บริโภค (Priorities from the consumer’s point of view) 4.4 คณะทำงาน Product Safety 4.5 คณะทำงานปรับปรุง ISO /IEC Guide 37 4.6 คณะทำงานด้านการบริการ 4.7 คณะทำงานการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค 4.8 คณะทำงานโครงการฝึกอบรม

8 ความปลอดภัยและสุขอนามัย
1985 – เริ่มสร้างความตระหนัก ระดับระหว่างประเทศ เรื่อง graphical symbols 1999 และ 2002 เสนอให้จัดทำ -> Guides on Safety aspects in standards (51), Child safety (50) 2004: Network Services Billing, Product Recall Etc.

9 COPOLCO launches standards for services
1987 – Services first addressed at Plenary 1995 – Workshop on services, Beijing 2001 – Workshop on services, Oslo

10 COPOLCO launches standards for services
Tourism and financial services highlighted as sector priorities Call for generic guide – ISO/IEC Guide 76 on consumers’ needs

11 Developing participation, awareness raising
1979 – ISO/IEC policy statement on consumer participation, last revised in 2001. 1981 – Standards and the consumer (« Green book »), revised in 1986 and 2003 ISO/IEC Guides: Packaging, consumer information, instructions for use, comparative testing, graphical symbols, standardization of services 2003 – Your voice matters (and 2008); 2008 – New: How ISO/IEC Guides add value to International Standards

12 Developing participation, capacity building
2001, COPOLCO / DEVCO ร่วมกันจัดการฝึกอบรมในประเทศกำลังพัฒนา; ISO adopts Action Plan for Developing Countries; SIDA supports programme from 2003 New projects on distance learning and «train the trainers » COPOLCO/DEVCO Training: Vienna, April 2007

13 Consumers International, ANEC, OECD
1994, CI identified participation in International Standardization CI increased participation in international TCs into 2000s ANEC founded in early 1996 Coordinate representation in European standardization OECD: cooperation on GM standards, mutual representation

14 Consumers and standards: CI and COPOLCO
October 2007 Joint side workshop at the CI World Congress in Sydney, Social responsibility and the global market: what partnership for consumers and standards?

15 Standards and the global citizen
Workshop on environmental labelling  ISO sets up SAG-Environment Workshop,Consumer protection in the global marketplace: e-commerce, complaints handling, and others Workshop on social responsibility 1st Meeting, ISO/SR WG

16 Present concerns, future trends
Wider range of subjects Greater impact on standards Wider geographic representation of members New kinds of stakeholders??

17 Consumer Guarantees - ผู้ผลิต/ผู้ขาย ออกใบรับรองให้ผู้ซื้อ ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติตามกำหนด หากมีปัญหา รับผิดชอบการซ่อม การบำรุงรักษา ฯลฯ - กำลังจัดทำขอบข่ายและเนื้อหา

18 ข้อเสนอ เลขาธิการ ISO  TMB
Guidelines for the assessment and improvement of energy services to user เป็นมาตรฐานสำหรับผู้ให้บริการด้านพลังงาน ครอบคลุม ก๊าซ ไฟฟ้า และเชื้อเพลิง ข้อเสนอ เลขาธิการ ISO  TMB

19 ศึกษาข้อมูลเพื่อพิจารณา ใน COPOLCO
Call Center ศึกษาข้อมูลเพื่อพิจารณา ใน COPOLCO

20 COPOLCO ; TISI กมอ. มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการว่าด้วยนโยบาย
ด้านผู้บริโภคของ ISO เพื่อ ประสานติดตามการดำเนินงานของ ISO COPOLCO 2. ให้ความเห็นในการดำเนินงานด้านการมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้อง 3. ผลักดันให้ผู้ประกอบการทั้งภาคการผลิต และบริการ ใช้กลไกด้านการมาตรฐาน

21 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ย้อนอดีต.. ก้าวไปในอนาคต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google