งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ย้อนอดีต.. ก้าวไปในอนาคต กับ ISO COPOLCO. จุดเริ่มต้น ISOก่อตั้งปี 1947 มาตรฐานส่วนใหญ่ โดยผู้ผลิต เพื่อผู้ผลิต ต่อมา.... มีมาตรฐานด้านผู้บริโภค : อาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ย้อนอดีต.. ก้าวไปในอนาคต กับ ISO COPOLCO. จุดเริ่มต้น ISOก่อตั้งปี 1947 มาตรฐานส่วนใหญ่ โดยผู้ผลิต เพื่อผู้ผลิต ต่อมา.... มีมาตรฐานด้านผู้บริโภค : อาหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ย้อนอดีต.. ก้าวไปในอนาคต กับ ISO COPOLCO

2 จุดเริ่มต้น ISOก่อตั้งปี 1947 มาตรฐานส่วนใหญ่ โดยผู้ผลิต เพื่อผู้ผลิต ต่อมา.... มีมาตรฐานด้านผู้บริโภค : อาหาร สิ่งทอ ฯลฯ COPOLCO เกิด ปี 1978 นโยบายด้านผู้บริโภค

3 ประชุมครั้งแรกปี 1978 นิยาม ความหมาย ผู้บริโภค มี WG on improving consumer participation กำหนดกฎเกณฑ์การมี ผู้แทนผู้บริโภคด้านการ มาตรฐาน

4 ส่งเสริม และสร้างเครือข่ายผู้แทน ผู้บริโภค เพื่อให้มีอำนาจต่อรอง ในการนำเสนอโครงการต่างๆ ที่มีการจัดลำดับความสำคัญของแง่ ของผู้บริโภค การจัดลำดับความสำคัญของเรื่องต่างๆ ในแง่ของผู้บริโภค

5 -ศึกษาแนวทางเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์และ เข้าไปมีส่วนร่วมในงานมาตรฐาน -จัดให้มีเวทีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ การมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในการกำหนด มาตรฐาน และการนำมาตรฐานไปใช้ -เสนอแนะ ISO เกี่ยวกับนโยบาย และการดำเนิน การเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค บทบาทหน้าที่

6 1.Chair : Jai Ok Kim – Korea คนที่ 8 2. Secretariat สำนักเลขาธิการ ISO 3. การประชุม Plenary ปีละครั้ง 4. การประชุม และร่วมทำงานของ คณะทำงานต่างๆ โครงสร้างการดำเนินงาน Jai Ok Kim - Korea (2006 to present)

7 4.1 คณะทำงาน Chair’ s Group 4.2 คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคในตลาดโลก (Consumer Protection in the Global Market Place) 4.3 คณะทำงานจัดลำดับความสำคัญในเรื่องต่างๆ ในแง่ของผู้บริโภค (Priorities from the consumer’s point of view) 4.4 คณะทำงาน Product Safety 4.5 คณะทำงานปรับปรุง ISO /IEC Guide 37 4.6 คณะทำงานด้านการบริการ 4.7 คณะทำงานการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค 4.8 คณะทำงานโครงการฝึกอบรม

8 ความปลอดภัยและสุขอนามัย 1985 – เริ่มสร้างความ ตระหนัก ระดับระหว่าง ประเทศ เรื่อง graphical symbols 1999 และ 2002 เสนอให้จัดทำ -> Guides on Safety aspects in standards (51), Child safety (50) 2004: Network Services Billing, Product Recall Etc.

9 COPOLCO launches standards for services 1987 – Services first addressed at Plenary 1995 – Workshop on services, Beijing 2001 – Workshop on services, Oslo

10 COPOLCO launches standards for services Tourism and financial services highlighted as sector priorities Call for generic guide – ISO/IEC Guide 76 on consumers’ needs

11 Developing participation, awareness raising 1979 – ISO/IEC policy statement on consumer participation, last revised in 2001. 1981 – Standards and the consumer (« Green book »), revised in 1986 and 2003 ISO/IEC Guides: Packaging, consumer information, instructions for use, comparative testing, graphical symbols, standardization of services 2003 – Your voice matters (and 2008); 2008 – New: How ISO/IEC Guides add value to International Standards

12 Developing participation, capacity building 2001, 2002 - COPOLCO / DEVCO ร่วมกันจัดการฝึกอบรม ในประเทศกำลังพัฒนา; ISO adopts Action Plan for Developing Countries; SIDA supports programme from 2003 COPOLCO/DEVCO Training: Vienna, April 2007 2008 - New projects on distance learning and «train the trainers »

13 Consumers International, ANEC, OECD 1994, CI identified participation in International Standardization CI increased participation in international TCs into 2000s ANEC founded in early 1996 Coordinate representation in European standardization OECD: cooperation on GM standards, mutual representation

14 Consumers and standards: CI and COPOLCO October 2007 Joint side workshop at the CI World Congress in Sydney, Social responsibility and the global market: what partnership for consumers and standards?

15 Standards and the global citizen 1991 - Workshop on environmental labelling  ISO sets up SAG-Environment 2000 - Workshop,Consumer protection in the global marketplace: e-commerce, complaints handling, and others 2002 - Workshop on social responsibility 1st Meeting, ISO/SR WG

16 Present concerns, future trends Wider geographic representation of members New kinds of stakeholders?? Wider range of subjects Greater impact on standards

17 Consumer Guarantees - ผู้ผลิต/ผู้ขาย ออกใบรับรองให้ผู้ซื้อ ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติตามกำหนด หากมีปัญหา รับผิดชอบการซ่อม การบำรุงรักษา ฯลฯ - กำลังจัดทำขอบข่ายและเนื้อหา

18 -เป็นมาตรฐานสำหรับผู้ให้บริการด้าน พลังงาน ครอบคลุม ก๊าซ ไฟฟ้า และ เชื้อเพลิง -ข้อเสนอ  เลขาธิการ ISO  TMB Guidelines for the assessment and improvement of energy services to user

19 -ศึกษาข้อมูลเพื่อพิจารณา ใน COPOLCO Call Center

20 กมอ. มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการว่าด้วยนโยบาย ด้านผู้บริโภคของ ISO เพื่อ 1. ประสานติดตามการดำเนินงานของ ISO COPOLCO 2. ให้ความเห็นในการดำเนินงานด้านการมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้อง 3. ผลักดันให้ผู้ประกอบการทั้งภาคการผลิต และบริการ ใช้กลไกด้านการมาตรฐาน COPOLCO ; TISI

21


ดาวน์โหลด ppt ย้อนอดีต.. ก้าวไปในอนาคต กับ ISO COPOLCO. จุดเริ่มต้น ISOก่อตั้งปี 1947 มาตรฐานส่วนใหญ่ โดยผู้ผลิต เพื่อผู้ผลิต ต่อมา.... มีมาตรฐานด้านผู้บริโภค : อาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google