งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ กลุ่มที่ 4 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ กลุ่มที่ 4 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ กลุ่มที่ 4 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน EUI ค่าดัชนีการใช้พลังงาน ของหน่วยงานราชการ ค่ามาตรฐาน การจัดการใช้พลังงาน

2 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ บทบาทหน้าที่ กลุ่มที่ 4 กลุ่มศาลและสำนักงานอัยการ พิพากษาด้วยความเป็นธรรม อำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ

3 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ข้อมูลหน่วยงาน จำนวนหน่วยราชการใน กลุ่มที่ 4 ที่ลงทะเบียนกับระบบ e-report มีอยู่ทั้งสิ้น 502 หน่วยงาน สังกัดหน่วยงานไม่ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี –ศาลปกครอง –ศาลยุติธรรม –ศาลรัฐธรรมนูญ –สำนักงานอัยการสูงสุด ข้อมูล ณ.วันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2550

4 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ข้อมูลหน่วยงาน ในการประเมินจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ –ศาล 233แห่ง –สำนักงานอัยการ247 แห่ง –สำนักงานศาล 22 แห่ง

5 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ศาล ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานศาลยุติธรรมสำนักงานรัฐธรรมนูญ สำนักงานอัยการศาล สำนักงานศาลปกครองสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานศาล

6 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ข้อมูลการใช้พลังงาน

7 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงาน

8 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงาน ไฟฟ้า จำนวนคดี จำนวนพื้นที่ใช้สอย จำนวนบุคลากร อุณหภูมิ กิจกรรมต่างๆ ในการให้บริการ ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า (kWh)

9 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงาน น้ำมัน พื้นที่ของจังหวัด/ อำเภอ จำนวนคดี ระยะห่างจากตัว จังหวัด จำนวนบุคลากร กิจกรรมต่างๆ ในการให้บริการ ปริมาณ การใช้น้ำมัน (ลิตร)

10 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ วิเคราะห์เชิงสถิติ พื้นที่ของจังหวัด/ อำเภอ ระยะห่างจากตัว จังหวัด จำนวนบุคลากร จำนวนพื้นที่ใช้สอย จำนวนคดี

11 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน ศาล จำนวนหน่วยไฟฟ้า = (8.267 x จำนวนบุคลากร + 0.030 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 0.667 x จำนวนคดี) x อุณหภูมิ

12 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน ศาล จำนวนน้ำมัน = 2.941 x จำนวนบุคลากร + 0.010 x พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง + 0.832 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

13 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน สำนักงานอัยการ จำนวนหน่วยไฟฟ้า = (14.418 x จำนวนบุคลากร + 0.027 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 0.052 x จำนวนคดี) x อุณหภูมิ

14 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน สำนักงานอัยการ จำนวนน้ำมัน = 4.185 x จำนวนบุคลากร + 0.006 x จำนวนคดี + 0.003 x พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง + 1.185 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

15 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน สำนักงานศาล จำนวนหน่วยไฟฟ้า = (9.784 x จำนวนบุคลากร + 0.111 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 6.373 x จำนวนคดี) x อุณหภูมิ

16 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน สำนักงานศาล จำนวนน้ำมัน = 0.536 x จำนวนบุคลากร + 0.009 x พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง + 19.169 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

17 ขอบคุณครับ EUI ค่าดัชนีการใช้พลังงาน ของหน่วยงานราชการ ค่ามาตรฐาน การจัดการใช้พลังงาน


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ กลุ่มที่ 4 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google