งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวปุษยาภรณ์ ผลไพบูลย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ผู้บรรยาย...... ข้อแนะนำจากการปฏิบัติงาน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน “ การจัดทำประมาณการราคา งาน และราคากลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวปุษยาภรณ์ ผลไพบูลย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ผู้บรรยาย...... ข้อแนะนำจากการปฏิบัติงาน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน “ การจัดทำประมาณการราคา งาน และราคากลาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวปุษยาภรณ์ ผลไพบูลย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ผู้บรรยาย...... ข้อแนะนำจากการปฏิบัติงาน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน “ การจัดทำประมาณการราคา งาน และราคากลาง ” วันที่ 4 มีนาคม 2557

2 ขอบเขตการ บรรยาย

3 ประมาณการราคางานและราคากลาง 1. ไม่แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างก่อสร้างใน แต่ละครั้งในการจัดหา แต่ดำเนินการแต่งตั้งเป็นประจำปี 2. กำหนดราคาตลาด ( ราคากลางตาม หลักเกณฑ์ฯ มาปรับใช้โดยอนุโลม ) ใน การจัดซื้อ หินใหญ่ หินย่อย

4 จัดซื้อหินใหญ่มีการบวกค่าตักขน ขึ้นรถบรรทุกเข้าไปด้วยทำให้ราคา กลางสูงกว่าที่ควรจะเป็น ไม่มีเอกสารหลักฐานอ้างอิงการ นำสืบราคา ที่แสดงถึงแหล่งที่มาของราคา วัสดุ ไม่มีเอกสารหลักฐานอ้างอิงการ นำสืบราคา ที่แสดงถึงแหล่งที่มาของราคา วัสดุ 3. การคำนวณราคาท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ราคากลาง สูงกว่าที่ควรจะเป็น 4. ใช้ข้อมูลราคาในการกำหนดราคากลาง ของเหล็กเส้น เสริมคอนกรีต / ลวดผูกเหล็กไม่เป็นปัจจุบัน และปริมาณ เหล็ก / ลวดผูกเหล็กที่จัดซื้อ มีมากกว่า ปริมาณตามแบบรูปรายการ

5 กำหนดราคากลางของงานขุดลอกแห่ง หนึ่งไม่ถูกต้อง ดังนี้ 5. กำหนดราคากลางของงานขุดลอกแห่ง หนึ่งไม่ถูกต้อง ดังนี้ ลักษณะงานที่ดำเนินการเป็นงานดินขุดด้วย เครื่องจักร แต่หน่วยงานกำหนด โดยใช้อัตราราคางานเป็นงานขุดลอก คำนวณปริมาณงานไม่ถูกต้องตามแบบรูป รายการ โดยคิดปริมาณสูงกว่าที่แบบ รูปรายการกำหนด คำนวณปริมาณงานไม่ถูกต้องตามแบบรูป รายการ โดยคิดปริมาณสูงกว่าที่แบบ รูปรายการกำหนด 6. กรณีที่ราคากลางงานก่อสร้างแตกต่าง จากราคาที่ประกวดได้ตั้งแต่ร้อยละ 15 ไม่ได้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคา กลางให้สตง. ทราบ

6 7. การใช้ตาราง Factor F พบว่า 1 การใช้ตารางค่า Factor F ไม่ถูกต้อง การใช้ตารางค่า Factor F ไม่ถูกต้อง 2 ใช้ตาราง Factor F ไม่สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์ / ประเภทงาน ใช้ตาราง Factor F ไม่สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์ / ประเภทงาน 3 ใช้ตาราง Factor F ที่อัตราดอกเบี้ยไม่ ถูกต้อง ใช้ตาราง Factor F ที่อัตราดอกเบี้ยไม่ ถูกต้อง 4 คำนวณหาค่า Factor F ไม่ถูกต้อง ตามช่วงมูลค่างาน

7 8. กำหนดอัตราค่าขนส่งสูงเกินจริง 9. คิดปริมาณงานซ้ำซ้อน 10. จัดซื้อวัสดุก่อสร้างสูงกว่าปริมาณที่ คำนวณได้ ตามแบบรูปรายการ 11. ปรับปริมาณงานที่คำนวณได้ตาม แบบรูปรายการให้สูงขึ้น

8 12. ปัดเศษทศนิยมของราคาวัสดุ ให้เป็นจำนวนเต็ม หรือปรับเพิ่ม ราคากลางเป็นจำนวนเต็มทำให้ ราคากลางสูงกว่าที่ควรจะเป็น 13. จัดซื้อวัสดุสูงกว่าราคา ตลาด ( ราคากลางตาม หลักเกณฑ์ฯ ที่นำมาปรับใช้ ) 14. จัดทำและกำหนดราคา ตลาด / ราคากลางปูนซีเมนต์ หลายราคาโดยแยกตามยี่ห้อ

9 15. กำหนดหน่วยนับไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน 16. การคิดราคากลางงานคอนกรีต โครงสร้างไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ตามแบบ 17. ผู้คำนวณราคางานเลือกใช้วัสดุ เกินความจำเป็น 18. การคำนวณค่า Facter F ค่าใช้จ่ายพิเศษมีการปัดเศษ ทศนิยมเพิ่มขึ้น

10 จบการบรรยายจบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt นางสาวปุษยาภรณ์ ผลไพบูลย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ผู้บรรยาย...... ข้อแนะนำจากการปฏิบัติงาน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน “ การจัดทำประมาณการราคา งาน และราคากลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google