งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุม ชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุม ชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุม ชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี 1 โดย คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) และ

2 กำหนดการประชุม เรื่อง การชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ๐๙.๓๐ - ๐๙.๕๐ น. เปิดการประชุม และกล่าวนโยบายการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗ และทิศทางการพัฒนางานด้านการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ โดย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล) กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ ค.ต.ป. ๐๙.๕๐ - ๑๑.๓๐ น. การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ นโยบายและกลไกของ ค.ต.ป. และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด เนื้อหาการสอบทานที่ผ่านมา และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ การจัดส่งเอกสารหลักฐานรายงานของจังหวัดตามแนวทางการตรวจสอบฯ กำหนด โดย ผศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล กรรมการ ค.ต.ป. ๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.ตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 2

3 การชี้แจงภาพรวม แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 3 โดย ผศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล กรรมการ ค.ต.ป.

4 4 หัวข้อบรรยาย  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการ  นโยบายและกลไกของ ค.ต.ป. และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด  เนื้อผลการสอบทานที่ผ่านมา และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  เนื้อผลการสอบทานที่ผ่านมา และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  การจัดส่งเอกสารหลักฐานรายงานของจังหวัดตามแนวทางการ ตรวจสอบฯ กำหนด  แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

5 5 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)

6 6 ๑.ระเบียบ ค.ต.ป. พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒.ระเบียบ ค.ต.ป. ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๓.ระเบียบ ค.ต.ป. ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๒

7 3 กรมบัญชีกลาง สศช. ระบบการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ผู้ตรวจราชการ ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับกระทรวง กรม ผู้ตรวจราชการ สนร. ส.ก.พ.ร. กลไกควบคุม ภายใน (หน่วยงาน กลาง) สงป. ปปช. คตส. คณะ กรรมาธิการ ศาล ปกครอง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กลไกควบคุม ภายนอก กลไกควบคุม ภายใน (ภายใน องค์การ) ส.ก.พ. ปปท. ปปง. คณะกรรมการ ตรวจสอบ และประเมินผล ภาคราชการ (ค.ต.ป.) ที่มา คณะกรรมการการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วย การตรวจสอบและ ประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๔๘,๕๐,๕๓ “หมวด ๓ การบริหาร ราชการเพื่อให้เกิดผล สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ” มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๗ ให้สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณา จัดวางระบบการตรวจสอบ ภาคราชการใหม่ให้สอดคล้อง กับการพัฒนาระบบราชการ และระบบการบริหารการคลัง ภาครัฐด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ตลอดจนหลักการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดีตามพระ ราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะรัฐมนตรี กลไกการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ ค.ต.ป. คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ รายงาน ผลการตรวจสอบ และประเมินผล ภาคราชการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัด คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวง คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการ กำหนดแนวทาง วิธีการการบูรณาการระบบการตรวจสอบและประเมินผลของ หน่วยงานกลางที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหาร ส่วนราชการมีการ กำกับดูแลตนเองที่ ดี สร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจ แก่สาธารณชนต่อผลการดำเนินงานของ ส่วนราชการว่ามีการกำกับดูแลอย่าง รอบคอบและมีประสิทธิภาพ ยกระดับขีดสมรรถนะ การเรียนรู้ และศักยภาพการพัฒนาอย่าง ยั่งยืนของส่วนราชการ 7

8 8 องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ( ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ ) องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ( ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ ) ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙.* ๑๐. ๑๑. รัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อธิบดีกรมบัญชีกลาง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับการสรรหา จำนวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบคน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่เลขาธิการคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการมอบหมาย ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

9 อำนาจหน้าที่ ของ ค.ต.ป. ๒ ให้ความเห็นชอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลของคณะอนุกรรมการ และ หน่วยงานกลางที่มีภารกิจด้านการตรวจสอบฯ ส่งเสริม ผลักดัน สอบทาน และเสนอแนะมาตรการให้ส่วนราชการดำเนินการ เป็นไปวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๓ ๔ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตรวจสอบ และประเมินผล ต่อ นายกรัฐมนตรี และ ครม. อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. และ มติครม. ที่เกี่ยวข้อง และรายงานต่อ นายกรัฐมนตรี และ ครม. ทราบเป็นระยะ ๕ ๖ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ ค.ต.ป. มอบหมาย ปฏิบัติการอื่นตามที่ ครม. มอบหมาย ๗ วางนโยบาย แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และประเด็นหัวข้อการ ตรวจสอบและประเมินผล ๑ อำนาจหน้าที่ของ ค.ต.ป. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ 9

10 10 นโยบาย และกลไก ค.ต.ป.

11 ๑ เสริมสร้างความเข็มแข็งให้ส่วนราชการ โดยเฉพาะให้มีระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี ๒ ผลักดันการบริหารราชการให้บรรลุเป้าหมายของ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๓ ส่งเสริมการบูรณาการงานด้านการตรวจสอบและ ประเมินผลภาคราชการ เช่น ระบบข้อมูล การติดตาม และประเมินผล เป็นต้น ๔ สร้างความน่าเชื่อถือ และความมั่นใจแก่สาธารณชน ต่อการดำเนินงานของส่วนราชการ นโยบายการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 11

12 กลไกการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครม. ค.ต.ป. ประจำกระทรวง (๒๐ คณะ) รมต. อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด (๔ คณะ) อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง (๔ คณะ) อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการ กำหนด แนวทาง วิธีการ การ ตรวจสอบฯ - ด้านเศรษฐกิจ - ด้านสังคม - ด้านความมั่นคง และการต่างประเทศ - ด้านบริหาร และส่วน ราชการไม่สังกัดฯ - คณะที่ ๑ - คณะที่ ๒ - คณะที่ ๓ - คณะที่ ๔ - กระทรวงพลังงาน - กระทรวงพาณิชย์ - กระทรวงมหาดไทย - กระทรวงยุติธรรม - กระทรวงแรงงาน - กระทรวงวัฒนธรรม - กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ - กระทรวงศึกษาธิการ - กระทรวงสาธารณสุข - กระทรวงอุตสาหกรรม - สำนักนายกรัฐมนตรี - กระทรวงกลาโหม - กระทรวงการคลัง - กระทรวงการต่างประเทศ - กระทรวงการท่องเที่ยวฯ - กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ - กระทรวงเกษตรฯ - กระทรวงคมนาคม - กระทรวงทรัพยากรฯ - กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศฯ 12 อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ เกี่ยวกับการ กำหนด แนวทางวิธีการ การบูรณาการฯ จำนวนรวม ๓๐ คณะ

13 13 ๑) ก.ภาคเหนือตอนบน ๑ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง ๒) ก.ภาคเหนือตอนบน ๒ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ ๓) ก.ภาคเหนือตอนล่าง ๑ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ ๔) ก.ภาคเหนือตอนล่าง ๒ กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ๑) ก.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี ๒) ก.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร ๓) ก.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ๔) ก.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ๕) ก.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ๑) ก.ภาคกลางตอนบน ๑ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ๒) ก.ภาคกลางตอนบน ๒ ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ๓) ก.ภาคกลางตอนกลาง ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ ๔) ก.ภาคกลางตอนล่าง ๑ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ๑) ก.ภาคกลางตอนล่าง ๒ เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ๒) ก.ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี ๓) ก.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง ๔) ก.ภาคใต้ชายแดน นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล ๕) ก.ภาคตะวันออก ชลบุรี จันทบุรี ตราด ระยอง 13 อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ ๒ (ศ.ปกรณ์ อดุลพันธุ์ เป็นประธาน) รวม ๔ กลุ่ม ๑๗ จังหวัด อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ ๔ (ผศ. ประวิตร นิลสุวรรณากุล เป็นประธาน) รวม ๔ กลุ่ม ๑๘ จังหวัด อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ ๓ (รศ.ครรชิต มาลัยวงศ์ เป็นประธาน) รวม ๕ กลุ่ม ๒๐ จังหวัด อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ ๑ (ศ.เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช เป็นประธาน) รวม ๕ กลุ่ม ๒๑ จังหวัด พื้นที่รับผิดชอบของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ตามคำสั่ง ค.ต.ป. ที่ ๒/๒๕๕๖

14 รายงานผลการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ รอบประจำปี (๑๒ เดือน) รายงานผลการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ รอบประจำปี (๑๒ เดือน) รายงานผลการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ รอบระหว่างปี (๖ เดือน) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจสอบฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๓ (๔) การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ค.ต.ป. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ ปีละ ๒ ครั้ง ค.ต.ป. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ ปีละ ๒ ครั้ง คณะรัฐมนตรี 14

15 15 เนื้อหาการสอบทานที่ผ่านมา และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

16 16 เนื้อหาการสอบทานที่ผ่านมา  การสอบทานกรณีปกติ ๑.การตรวจราชการ ๒.การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ๓.การตรวจสอบภายใน ๔.การปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ๕.รายงานการเงิน  การสอบทานกรณีพิเศษ

17  รับทราบ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายงานประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ คณะต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเสนอ คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ มติ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการควรมีการปรับวิธีการตรวจสอบและประเมินผลภาค ราชการเพิ่มขึ้นใน ๒ มิติ คือ มิติด้านการเงิน โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบและประเมินผลด้าน ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ความสามารถในการลดต้นทุนและลดความซ้ำซ้อนในการ ดำเนินการ และความสามารถในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และมิติด้านการบริหารจัดการ โดยคำนึงถึง ความโปร่งใส ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ ซึ่งควรกำหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจน และใช้เป็นกลไกในการบริหารจัดการ การตรวจสอบและประเมินผลควรพิจารณาขยายไปถึงราชการส่วนท้องถิ่นและควรมีการวางมาตรการ ในการตรวจสอบที่กระชับมากขึ้น ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ควรมีพื้นฐานความรู้ที่ หลากหลายและสามารถตรวจสอบในเชิงลึกได้ ความเห็นเพิ่มเติม 17 ๑ ๒ ๓

18 แผนการดำเนินงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ การดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗๒๕๕๘ ๒๕๕๙๒๕๖๐ ๒๕๖๑  ปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประเด็น การสอบทานกรณีปกติเป็นสองมิติ คือ มิติด้านบริหารจัดการและมิติ ด้านการเงิน  มิติด้านการบริหารจัดการ - ความโปร่งใส  - ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ   มิติด้านการเงิน - การตรวจสอบและประเมินผลด้านประสิทธิภาพในการใช้จ่าย งบประมาณ  - ความสามารถในการลดต้นทุนและลดความซ้ำซ้อนในการ ดำเนินการ  - ความสามารถในการกระตุ้นเศรษฐกิจ   ขยายการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการให้ครอบคลุมองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น  ศึกษาและแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   วางแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รับฟังข้อคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง  18

19 19 แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

20 ที่มา ข้อ ๔ ได้กำหนดให้การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการจะต้องเป็นไปเพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจแก่สาธารณะได้ถึง ประสิทธิผล ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ และคุณภาพของการบริหารงาน ตลอดจนการปรับปรุงขีดสมรรถนะและศักยภาพ การ เสริมสร้างการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการจัดวางระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการที่เพียงพอ เหมาะสม และ มีกลไกกำกับดูแลที่น่าเชื่อถือ ข้อ ๑๓ ได้กำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการวางนโยบาย แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลในภาคราชการ รวมถึงกำหนดประเด็นหัวข้อการตรวจสอบและประเมินผล ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ค.ต.ป. แนวทางการตรวจสอบและ ประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล คณะต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทาง ในการสอบทานผล การปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป จัดทำ 20 เพื่อให้ส่วนราชการและจังหวัดได้ใช้เป็น แนวปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

21 ขอบเขตของการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการระหว่างปี (รอบ ๖ เดือน) รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปี (รอบ ๑๒ เดือน) เป็นการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของรอบ ๖ เดือน วิเคราะห์ความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ / จังหวัดในเชิงคุณภาพ วัตถุประสงค์ : ค้นหามูลเหตุของอุปสรรคปัญหาของการปฏิบัติราชการที่เกิดขึ้น และเสนอ แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขหรือการพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะ ส่งผลให้การปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด ตอนสิ้นปีงบประมาณสามารถบรรลุผล ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้ เป็นการรายงานสรุปผลการสอบทานที่ได้จากผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและ จังหวัดที่เกิดขึ้นทั้งปีงบประมาณ วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่ได้กับค่าเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินการ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงที่ตรวจพบว่าการปฏิบัติราชการสามารถบรรลุผลตาม แผนปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้หรือไม่ 21

22 แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประเด็นการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ การสอบทาน กรณีพิเศษ การสอบทาน กรณีปกติ การคัดเลือกโครงการ ของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด โครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์จังหวัด ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ประเทศที่ ค.ต.ป. กำหนด อย่างน้อย ๑ โครงการ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดที่มี ความสำคัญอยู่ในสามอันดับแรก อย่างน้อย ๑ โครงการ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คัดเลือกโครงการที่จะสอบทานกรณีพิเศษตามหลักเกณฑ์ที่ ค.ต.ป. กำหนด และ เสนอรายชื่อโครงการที่จะสอบทานกรณีพิเศษต่อ ค.ต.ป. ภายใน พฤษภาคม ๒๕๕๗ มิติต้าน การบริหารจัดการ มิติด้าน การเงิน การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ การตรวจราชการ การควบคุมภายในและการบริหาร ความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน รายงานการเงิน 22

23 23 มิติด้านการบริหารจัดการ การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประเด็นพิจารณาการสอบทาน สอบทานความโปร่งใส ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารจัดการ สอบทานผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการสำคัญ ๆ ในการนำไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนการตรวจราชการ กรม กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างพอประมาณว่า ข้อมูล เอกสารรายงาน หลักฐาน การปฏิบัติ การรายงานการตรวจราชการมี ความครบถ้วนครอบคลุม น่าเชื่อถือ ข้อเสนอแนะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ให้ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงาน สอบทานความโปร่งใส ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารจัดการ สอบทานผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการสำคัญ ๆ ในการนำไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนการตรวจราชการ กรม กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างพอประมาณว่า ข้อมูล เอกสารรายงาน หลักฐาน การปฏิบัติ การรายงานการตรวจราชการมี ความครบถ้วนครอบคลุม น่าเชื่อถือ ข้อเสนอแนะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ให้ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงาน เอกสารหลักฐานในการสอบทาน รอบ ๖ เดือน (ใช้ข้อมูลของสำนักตรวจราชการ สปน.) แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในพี้นที่ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด รอบ ๖ เดือน (ใช้ข้อมูลของสำนักตรวจราชการ สปน.) แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในพี้นที่ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด รอบ ๑๒ เดือน (ใช้ข้อมูลของสำนักตรวจราชการ สปน.) รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจ ราชการกระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจ ราชการประจำปี รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในพี้นที่กลุ่ม จังหวัดและจังหวัด รอบ ๑๒ เดือน (ใช้ข้อมูลของสำนักตรวจราชการ สปน.) รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจ ราชการกระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจ ราชการประจำปี รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในพี้นที่กลุ่ม จังหวัดและจังหวัด การสอบทานกรณีปกติ ผู้จัดส่งข้อมูล /รายงาน (เจ้าหน้าที่ของจังหวัด/ผู้ตรวจรายงาน)

24 24 มิติด้านการบริหารจัดการ การตรวจสอบภายใน ประเด็นพิจารณา  เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างพอประมาณว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นจริงตามหลักการ มาตรฐาน ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาของข้อมูลในเอกสารและรายงานฯ ได้จัดทำและปฏิบัติโดยไม่ขัดต่อความถูกต้องเป็นจริง มีความครบถ้วนน่าเชื่อถือ ประเด็นปัญหาและสิ่งที่ตรวจพบโดยผู้ตรวจสอบภายในที่มีความสำคัญและต้องปรับปรุง ได้มีการดำเนินการในเวลาและวิธีเหมาะสม หรือไม่ เพียงใด  เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างพอประมาณว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นจริงตามหลักการ มาตรฐาน ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาของข้อมูลในเอกสารและรายงานฯ ได้จัดทำและปฏิบัติโดยไม่ขัดต่อความถูกต้องเป็นจริง มีความครบถ้วนน่าเชื่อถือ ประเด็นปัญหาและสิ่งที่ตรวจพบโดยผู้ตรวจสอบภายในที่มีความสำคัญและต้องปรับปรุง ได้มีการดำเนินการในเวลาและวิธีเหมาะสม หรือไม่ เพียงใด  เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รอบ ๖ เดือน กฎบัตร (กรณีจัดทำครั้งแรก หรือมีการเปลี่ยนแปลง) แผนการตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ (แบบ ตภ.มท. ๐๒-๑) รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑ (๑ ต.ค.-๓๑ ม.ค.) รายงานผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตาม กฎระเบียบและข้อบังคับ (Financial & Compliance) (แบบ ตภ.มท.๐๕) รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน(Performance Audit) (แบบ ตภ.มท.๐๖) รายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยe-Auctionถ้ามี รอบ ๖ เดือน กฎบัตร (กรณีจัดทำครั้งแรก หรือมีการเปลี่ยนแปลง) แผนการตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ (แบบ ตภ.มท. ๐๒-๑) รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑ (๑ ต.ค.-๓๑ ม.ค.) รายงานผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตาม กฎระเบียบและข้อบังคับ (Financial & Compliance) (แบบ ตภ.มท.๐๕) รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน(Performance Audit) (แบบ ตภ.มท.๐๖) รายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยe-Auctionถ้ามี รอบ ๑๒ เดือน รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๒(๑ ก.พ. – ๓๑ พ.ค.), รอบ ๓(๑ มิ.ย. – ๓๐ ก.ย.) รายงานผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติ ตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Financial & Compliance) (แบบ ตภ.มท.๐๕) รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) (แบบ ตภ.มท.๐๖) รายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยe-Auction ถ้ามี แบบประเมินตนเอง รอบ ๑๒ เดือน รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๒(๑ ก.พ. – ๓๑ พ.ค.), รอบ ๓(๑ มิ.ย. – ๓๐ ก.ย.) รายงานผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติ ตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Financial & Compliance) (แบบ ตภ.มท.๐๕) รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) (แบบ ตภ.มท.๐๖) รายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยe-Auction ถ้ามี แบบประเมินตนเอง เอกสารหลักฐานในการสอบทาน ผู้จัดส่งข้อมูล /รายงาน (เจ้าหน้าที่ของจังหวัด/ผู้ตรวจรายงาน) การสอบทานกรณีปกติ * ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๖/ว.๒๔๐๗ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงาน ของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

25 25 มิติด้านการบริหารจัดการ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประเด็นพิจารณา  เพื่อสอบทานถึงความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการที่จัดทำตามข้อ ๖ ของระเบียบคตง.โดยพิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายงาน ความน่าเชื่อถือของรายงาน และประสิทธิภาพของ การควบคุมภายใน  ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการปฏิบัติงานควบคุมภายในและการบริหารความ เสี่ยงให้เหมาะสม  เพื่อสอบทานถึงความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการที่จัดทำตามข้อ ๖ ของระเบียบคตง.โดยพิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายงาน ความน่าเชื่อถือของรายงาน และประสิทธิภาพของ การควบคุมภายใน  ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการปฏิบัติงานควบคุมภายในและการบริหารความ เสี่ยงให้เหมาะสม รอบ ๖ เดือน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) ของสำนักงาน จังหวัด รอบ ๖ เดือน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) ของสำนักงาน จังหวัด รอบ ๑๒ เดือน รายงานการควบคุมภายในและการ บริหารความเสี่ยงของสำนักงานจังหวัด ดังนี้ แบบ ปอ. ๑ แบบ ปอ. ๒ แบบ ปอ. ๓ และ แบบ ปส. รอบ ๑๒ เดือน รายงานการควบคุมภายในและการ บริหารความเสี่ยงของสำนักงานจังหวัด ดังนี้ แบบ ปอ. ๑ แบบ ปอ. ๒ แบบ ปอ. ๓ และ แบบ ปส. เอกสารหลักฐานในการสอบทาน ผู้จัดส่งข้อมูล /รายงาน (เจ้าหน้าที่ของจังหวัด/ผู้ตรวจรายงาน) การสอบทานกรณีปกติ

26 26 มิติด้านการบริหารจัดการ การปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประเด็นพิจารณา  เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างพอประมาณว่า ข้อมูล เอกสารหลักฐานและการปฏิบัติตรงตามรายงานผลการปฏิบัติ ราชการโดยไม่ขัดต่อความเป็นจริง และสอดคล้องกับคำรับรองการปฏิบัติราชการ โดยพิจาณาในประเด็น ความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายงานผลการปฏิบัติราชการ ความถูกต้องแม่นยำและน่าเชื่อถือของข้อมูลรายงาน ประโยชน์ของการดำเนินงาน และความเหมาะสมของตัวชี้วัด  ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง  เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างพอประมาณว่า ข้อมูล เอกสารหลักฐานและการปฏิบัติตรงตามรายงานผลการปฏิบัติ ราชการโดยไม่ขัดต่อความเป็นจริง และสอดคล้องกับคำรับรองการปฏิบัติราชการ โดยพิจาณาในประเด็น ความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายงานผลการปฏิบัติราชการ ความถูกต้องแม่นยำและน่าเชื่อถือของข้อมูลรายงาน ประโยชน์ของการดำเนินงาน และความเหมาะสมของตัวชี้วัด  ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง รอบ ๖ เดือน คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด รายงานผลการประเมินตนเองตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการรอบ ๖ เดือนของจังหวัด รอบ ๖ เดือน คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด รายงานผลการประเมินตนเองตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการรอบ ๖ เดือนของจังหวัด รอบ ๑๒ เดือน รายงานผลการประเมินตนเองตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการรอบ ๑๒ เดือนของจัหวัด รอบ ๑๒ เดือน รายงานผลการประเมินตนเองตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการรอบ ๑๒ เดือนของจัหวัด การสอบทานกรณีปกติ เอกสารหลักฐานในการสอบทาน ผู้จัดส่งข้อมูล /รายงาน (เจ้าหน้าที่ของจังหวัด/ผู้ตรวจรายงาน) ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ยกเว้นให้จังหวัดไม่ต้องจัดทำรายงานผลการประเมิน ตนเองตามคำรับรองฯ รอบ ๖ เดือน ดังนั้น จึงขอให้จังหวัดจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองตามคำรับรองฯ รอบ ๙ เดือนมายัง อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด พร้อมกับรายงานรอบ ๑๒ เดือนแทน

27 27 มิติด้านการเงิน รายงานการเงิน ประเด็นพิจารณา  เน้นการตรวจสอบและประเมินผลด้านประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ความสามารถในการลดต้นทุน และลดความซ้ำซ้อนในการ ดำเนินการ และความสามารถในการกระตุ้นเศรษฐกิจ  เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างพอประมาณว่า เนื้อหาและข้อมูลรายงานการเงิน หรือผลปฏิบัติงานที่แสดงเป็นตัวเลขทางการเงิน ได้จัดทำขึ้นโดยไม่ขัดต่อความถูกต้อง และเป็นไป ตามหลักการมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง มีความสอดคล้องและสมเหตุสมผลตามผลการดำเนินงานที่ เกิดขึ้นจริงและแผนที่กำหนดไว้ ประเด็นปัญหาสำคัญและต้องปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการเงินและการดำเนินการงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินการ ด้วยความถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด  เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำรายงานการเงิน ตลอดจนการดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  เน้นการตรวจสอบและประเมินผลด้านประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ความสามารถในการลดต้นทุน และลดความซ้ำซ้อนในการ ดำเนินการ และความสามารถในการกระตุ้นเศรษฐกิจ  เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างพอประมาณว่า เนื้อหาและข้อมูลรายงานการเงิน หรือผลปฏิบัติงานที่แสดงเป็นตัวเลขทางการเงิน ได้จัดทำขึ้นโดยไม่ขัดต่อความถูกต้อง และเป็นไป ตามหลักการมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง มีความสอดคล้องและสมเหตุสมผลตามผลการดำเนินงานที่ เกิดขึ้นจริงและแผนที่กำหนดไว้ ประเด็นปัญหาสำคัญและต้องปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการเงินและการดำเนินการงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินการ ด้วยความถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด  เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำรายงานการเงิน ตลอดจนการดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รอบ ๖ เดือน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของจังหวัด (งบประมาณในฐานะที่จังหวัดเป็นเจ้าของ งบประมาณ (กรมจังหวัด)) รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบการบริหาร การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เอกสาร หลักฐาน และข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดร้องขอ รอบ ๖ เดือน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของจังหวัด (งบประมาณในฐานะที่จังหวัดเป็นเจ้าของ งบประมาณ (กรมจังหวัด)) รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบการบริหาร การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เอกสาร หลักฐาน และข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดร้องขอ รอบ ๑๒ เดือน  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของจังหวัด (งบประมาณในฐานะที่จังหวัดเป็นเจ้าของงบประมาณ (กรมจังหวัด)) o รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  งบการเงิน o งบแสดงฐานะทางการเงิน o งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน o หมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ ให้ใช้ข้อมูลจากระบบ GFMIS ของช่วงเวลาที่ ๑ - ๑๔ โดย ไม่จำเป็นต้องรอผลการตรวจสอบจาก สตง. รอบ ๑๒ เดือน  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของจังหวัด (งบประมาณในฐานะที่จังหวัดเป็นเจ้าของงบประมาณ (กรมจังหวัด)) o รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  งบการเงิน o งบแสดงฐานะทางการเงิน o งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน o หมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ ให้ใช้ข้อมูลจากระบบ GFMIS ของช่วงเวลาที่ ๑ - ๑๔ โดย ไม่จำเป็นต้องรอผลการตรวจสอบจาก สตง. เอกสารหลักฐานในการสอบทาน ผู้จัดส่งข้อมูล /รายงาน (เจ้าหน้าที่ของจังหวัด/ผู้ตรวจรายงาน) การสอบทานกรณีปกติ

28 28 ประเด็นพิจารณา -สอบทานประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด และความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ -พิจารณาถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกันของยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์จังหวัด และแผนงานโครงการที่สำคัญของ จังหวัดเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ -เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการผลักดันและพัฒนาการดำเนินงาน/โครงการของจังหวัดในเชิงนโยบาย -สอบทานประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด และความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ -พิจารณาถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกันของยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์จังหวัด และแผนงานโครงการที่สำคัญของ จังหวัดเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ -เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการผลักดันและพัฒนาการดำเนินงาน/โครงการของจังหวัดในเชิงนโยบาย รอบ ๖ เดือน อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดจะประสานขอข้อมูล โดยตรงกับส่วนราชการเจ้าของแผนงาน/โครงการที่ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดพิจารณาเลือกสอบทาน ซึ่งจะ ครอบคลุมข้อมูล ดังนี้ แผนงานโครงการ คำรับรองการปฏิบัติราชการ (ในกรณีที่เป็น ตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการ) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานที่ เสนอหน่วยงานกลาง เช่น รายงานผลการ ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณต่อสำนัก งบประมาณ รอบ ๖ เดือน อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดจะประสานขอข้อมูล โดยตรงกับส่วนราชการเจ้าของแผนงาน/โครงการที่ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดพิจารณาเลือกสอบทาน ซึ่งจะ ครอบคลุมข้อมูล ดังนี้ แผนงานโครงการ คำรับรองการปฏิบัติราชการ (ในกรณีที่เป็น ตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการ) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานที่ เสนอหน่วยงานกลาง เช่น รายงานผลการ ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณต่อสำนัก งบประมาณ รอบ ๑๒ เดือน อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดจะประสานขอข้อมูลโดยตรง กับส่วนราชการเจ้าของแผนงาน/โครงการที่ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดพิจารณาเลือกสอบทาน ซึ่งจะครอบคลุม ข้อมูล ดังนี้ รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานที่เสนอ หน่วยงานกลาง เช่น รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ รอบ ๑๒ เดือน อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดจะประสานขอข้อมูลโดยตรง กับส่วนราชการเจ้าของแผนงาน/โครงการที่ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดพิจารณาเลือกสอบทาน ซึ่งจะครอบคลุม ข้อมูล ดังนี้ รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานที่เสนอ หน่วยงานกลาง เช่น รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ เอกสารหลักฐานในการสอบทาน ผู้จัดส่งข้อมูล /รายงาน (เจ้าหน้าที่ของจังหวัด/ผู้ตรวจรายงาน) การสอบทานกรณีพิเศษ

29 ระยะเวลาการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ค.ต.ป. รายงาน ประจำปี รายงาน ระหว่างปี อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ครม. ๑ เม.ย. ๕๘ กรณีจังหวัด ครั้งที่ ๑ : ๒๘ พ.ย. ๕๗ ครั้งที่ ๒ : ๒๙ ธ.ค. ๕๗ (ควบคุมภายใน ๑๐ ม.ค. ๕๘) ครั้งที่ ๑ : ๓๐ ธ.ค. ๕๗ ครั้งที่ ๒ : ๒๘ ก.พ. ๕๘ ครั้งที่ ๑ (สามประเด็น) การเงิน / คำรับรองฯ / โครงการสำคัญภายใต้แผน ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัดฯ ครั้งที่ ๒ (สี่ประเด็น) ตรวจราชการ / ตรวจสอบภายใน / ควบคุมภายใน / โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ 29 รายงานพร้อมรอบ ๑๒ เดือน หรือตามที่ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด กำหนด

30 30 การจัดส่งเอกสารหลักฐานรายงานของจังหวัด ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกำหนด

31 31 ระยะเวลาการจัดส่งรายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน) สำหรับจังหวัด ส่วนราชการประจำจังหวัด - รายงานควบคุมภายในฯ ค.ต.ป. อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ค.ร.ม. สำนักงานจังหวัด รายงานผลการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ - กรณีปกติ - กรณีพิเศษ รายงานผลการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ - กรณีปกติ - กรณีพิเศษ - รายงานการตรวจราชการ - รายงานตรวจสอบภายใน - รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ - รายงานการเงิน - กรณีพิเศษ เฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้จังหวัดจัดทำรายงานต่าง ๆ ของรอบ ๖ เดือน และรวบรวมจัดส่งมา พร้อมกับรายงานรอบ ๑๒ เดือน หรือตามที่ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดแต่ละคณะกำหนด ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๘ ๑ เม.ย. ๒๕๕๘

32 32 ระยะเวลาการจัดส่งรายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รอบ ๑๒ เดือน) สำหรับจังหวัด อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ค.ต.ป. ค.ร.ม. รายงานผลการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ - กรณีปกติ - กรณีพิเศษ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๗ ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๘ ๑ เม.ย. ๒๕๕๘ ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๘ - รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ - รายงานการเงิน - กรณีพิเศษ (โครงการสำคัญภายใต้ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่ม จังหวัด/จังหวัด) ก.น.จ. - รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ - รายงานการเงิน - กรณีพิเศษ (โครงการสำคัญภายใต้ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่ม จังหวัด/จังหวัด) - รายงานการตรวจราชการ - รายงานตรวจสอบภายใน - รายงานควบคุมภายในฯ - กรณีพิเศษ (โครงการที่ สอดคล้องกับประเด็น ยุทธศาสตร์ประเทศ) ๑๐ ม.ค. ๒๕๕๘ ส่วนราชการประจำจังหวัด ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๗ ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๗ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๗ - รายงานควบคุม ภายในฯ ผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมาย (จัดทำและรวบรวม) - รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ - รายงานการเงิน - กรณีพิเศษ (โครงการสำคัญภายใต้ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่ม จังหวัด/จังหวัด) - รายงานการตรวจราชการ - รายงานตรวจสอบภายใน - กรณีพิเศษ (โครงการที่สอดคล้อง กับประเด็นยุทธศาสตร์ประเทศ) สำนักงานจังหวัด - รายงาน ควบคุม ภายในฯ

33 33 ผลการสอบทานที่ผ่านมา

34 ข้อค้นพบ หน่วยงานที่พบ ปัญหา แนวทางแก้ไขผู้รับผิดชอบ  ทักษะความชำนาญ ประสบการณ์ในการ ตรวจสอบขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง  ก.สาธารณสุข  จังหวัดส่วนใหญ่  ควรมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน การตรวจสอบภายในให้กับเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง  ปลัดกระทรวง  อธิบดี  ผู้ตรวจราชการ กระทรวง/กรม  ค.ต.ป.ประจำ กระทรวง  ผู้ว่าราชการจังหวัด 34 ผลการสอบทานที่ผ่านมา (ส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด) ตรวจสอบภายใน กรณีปกติ

35 ข้อค้นพบ หน่วยงานที่พบ ปัญหา แนวทางแก้ไขผู้รับผิดชอบ  การปฏิบัติงานด้านการควบคุม ภายในยังไม่ได้รับการ ตอบสนองให้เป็นไปตาม เป้าหมายเท่าที่ควร (พบในรอบ ๖ เดือน)  ส่วนราชการและ จังหวัดส่วนใหญ่  ส่วนราชการควรมีการประชุมระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเรื่องการจัดวางระบบควบคุมภายใน กำหนดวัตถุประสงค์ ทิศทางของการดำเนินการ ให้ชัดเจน และกำหนดแนวทางในการติดตามผล รอบ ๖ เดือน ทั้งในระดับส่วนงานย่อยและระดับ องค์กรเป็นระยะๆนอกเหนือจากการติดตามผล เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  ปลัดกระทรวง  อธิบดี  ผู้ว่าราชการจังหวัด  พัฒนาระบบฐานข้อมูลของส่วนราชการและ จังหวัดให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นข้อมูลในการ แก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม  กระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวง  อธิบดี  ผู้ว่าราชการจังหวัด  รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนการปรับปรุงการควบคุม ภายในของส่วนราชการและ จังหวัดยังไม่เป็นไปในรูปแบบ เดียวกัน ทำให้บางส่วนราชการ/ จังหวัดขาดการระบุสาระสำคัญ ในการติดตามความก้าวหน้า (พบในรอบ ๖ เดือน)  ส่วนราชการ/ จังหวัดส่วนใหญ่  เห็นควรให้ ค.ต.ป. กำหนดแนวทางการรายงาน ผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการ ควบคุมภายในงวดก่อนรอบ ๖ เดือน ให้เป็น รูปแบบเดียวกัน พร้อมทั้งปรับปรุงคู่มือการสอบ ทาน  ค.ต.ป. 35 ผลการสอบทานที่ผ่านมา (ส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง กรณีปกติ

36 ข้อค้นพบ หน่วยงานที่พบ ปัญหา แนวทางแก้ไขผู้รับผิดชอบ  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาด ความรู้ความเข้าใจด้านการ ควบคุมภายใน และมีการ โยกย้ายบ่อย ทำให้การ ดำเนินงานขาดความ ต่อเนื่อง ส่งผลให้การ จัดทำรายงานล่าช้าและ ขาดความสมบูรณ์ ครบถ้วน  บางส่วนราชการ ของ  ก.การต่างประเทศ  ก.วัฒนธรรม  ก.ท่องเที่ยวฯ  ก.การพัฒนาสังคมฯ  จังหวัดส่วนใหญ่  ควรเร่งรัดดำเนินการพิจารณากรอบอัตรากำลังของบุคลากร ที่ปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานของ ส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ  ควรจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม ภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่จะมารับงานต่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง ต่อเนื่อง และสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป  ปลัดกระทรวง  อธิบดี  ผู้ว่าราชการจังหวัด  การจัดทำแผนการปรับปรุง การควบคุมภายใน (ปอ.๓) ยังไม่เหมาะสมในบาง ประเด็น ได้แก่  กำหนดเวลาแล้วเสร็จไม่ เหมาะสมกับกิจกรรม  จัดทำแผนควบคุมในงาน ภารกิจสนับสนุนมากกว่า ภารกิจหลัก  ข้อสังเกตเรื่องความ น่าเชื่อถือของรายงาน ภาพรวม ปอ.๓ จังหวัด  บางส่วนราชการ ของ  ก.ยุติธรรม  ก.ศึกษาธิการ  ก.สาธารณสุข  ก.ทรัพยากรฯ  ก.ICT  ก.พาณิชย์  ก.วิทยาศาสตร์  ก.อุตสาหกรรม  จังหวัดส่วนใหญ่  กรมบัญชีกลาง ร่วมกับส่วนราชการและจังหวัดควรจัดให้มี การเพิ่มพูนความรู้ด้านการวางระบบการควบคุมภายใน การ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอโดยเฉพาะในเรื่องการวิเคราะห์ความ เสี่ยง การจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึง แนวทางการจัดภาพรวม ปอ.๓ ของกระทรวงและจังหวัดที่ เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ อาจขอความร่วมมือกับสำนักงานการ ตรวจเงินแผ่นดินด้วย  ผู้บริหารของส่วนราชการและจังหวัดควรให้ความสำคัญและเป็น ผู้นำในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการวิเคราะห์ จุดอ่อนความเสี่ยงของภารกิจหลักและยุทธศาสตร์สำคัญ เพื่อ เป็นการกระตุ้นและผลักดันการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน ให้ประสบผลสำเร็จและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ  กรมบัญชีกลาง  ปลัดกระทรวง  อธิบดี  ผู้ว่าราชการจังหวัด 36 ผลการสอบทานที่ผ่านมา (ส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง กรณีปกติ

37 ข้อค้นพบหน่วยงานที่พบปัญหาแนวทางแก้ไขผู้รับผิดชอบ  การรายงานบาง ตัวชี้วัดมีเอกสาร หลักฐานอ้างอิง ประกอบการรายงาน ไม่ครบถ้วน รวมทั้งไม่ ระบุปัญหาอุปสรรค ปัจจัยสนับสนุนการ ดำเนินงานและ ข้อเสนอแนะเพื่อการ ดำเนินการสำหรับ ปีต่อไป  ก.ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม  ก. การท่องเที่ยวและ กีฬา  ก. คมนาคม  จังหวัดส่วนใหญ่  ส่วนราชการควรให้ความสำคัญใน การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติ ราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ โดยเน้นย้ำให้ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดจัดทำรายงานผลการปฏิบัติ ราชการฯให้มีความครบถ้วน ครอบคลุมตามแบบรายงานที่กำหนด  ปลัดกระทรวง  อธิบดี  ผู้ว่าราชการจังหวัด 37 ผลการสอบทานที่ผ่านมา (ส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด) การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรณีปกติ

38 ข้อค้นพบหน่วยงานที่พบปัญหาแนวทางแก้ไขผู้รับผิดชอบ  การเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่ คณะรัฐมนตรีกำหนด  ทุกกระทรวง ยกเว้น ก. การคลังก.การต่างประเทศ และ ก.ศึกษาธิการ  จังหวัดส่วนใหญ่ ยกเว้น จังหวัดหนองบัวลำภู หนองคาย อุทัยธานี นครราชสีมา อุบลราชธานี ปัตตานี และกระบี่  ควรพิจารณาวางระบบการเบิกจ่ายภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วยระบบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และระบบ อื่นที่เกี่ยวข้องใหม่ให้เหมาะสม  กระทรวงการคลัง  สำนักงบประมาณ  กรมบัญชีกลาง  ควรทบทวนและวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของ ปัญหา การเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัด จ้าง และวางระบบการติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินงานโครงการ ตลอดจนเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมาย  ปลัดกระทรวง  อธิบดี  กระทรวงมหาดไทย  ผู้ว่าราชการจังหวัด  การบันทึกรายการทาง การเงินในระบบ GFMIS ยังมี ความคลาดเคลื่อน  กระทรวงและจังหวัดส่วน ใหญ่  ควรกำหนดนโยบายการบัญชีหรือวิธีการ ปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS เพื่อให้ได้ บทสรุปเกี่ยวกับรายการคลาดเคลื่อนของ สินทรัพย์ ซึ่งเป็นผลสะสมยกมาจากงวด ก่อนๆ ของงบการเงิน  กรมบัญชีกลาง  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน การเงินการบัญชียังมีปัญหา ความรู้ความเข้าใจใน หลักการและวิธีปฏิบัติ ทางการบัญชี และระบบ GFMIS โดยในบางหน่วยงาน ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ความสามารถไม่ตรง กับงานที่ปฏิบัติ  จังหวัดส่วนใหญ่  ควรมีแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อ พัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงินการ บัญชีทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว  กรมบัญชีกลาง  สำนักงาน ก.พ.  สำนักงบประมาณ  สำนักงาน ก.พ.ร.  กระทรวงการคลัง  กระทรวงมหาดไทย  กรมบัญชีกลางควรจัดอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานและผู้ตรวจสอบภายในให้ ทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง  กรมบัญชีกลาง 38 ผลการสอบทานที่ผ่านมา (ส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด) รายงานการเงิน กรณีปกติ

39 ข้อค้นพบหน่วยงานที่พบปัญหาแนวทางแก้ไขผู้รับผิดชอบ  การดำเนินงานโครงการ ล่าช้าเนื่องจากความไม่ พร้อมของพื้นที่ การจัดสรร งบประมาณไม่สอดคล้อง กับความต้องการของ ประชาชน  จังหวัดใน กลุ่มจังหวัด คณะที่ ๑ - ๕  จังหวัดควรจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด มีการทำ ประชาคม และไม่เปลี่ยนแปลงโครงการโดย ไม่จำเป็น  ผู้ว่าราชการจังหวัด  กระทรวงมหาดไทย  กนจ.  ควรเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม โครงการไว้ล่วงหน้าเพื่อเริ่มงานได้ทันทีเมื่อ ได้รับงบประมาณ  ผู้ว่าราชการจังหวัด  กระทรวงมหาดไทย  หน่วยงานส่วนกลางควรเป็นพี่เลี้ยงในการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้มีความ ชัดเจน  กนจ.  สำนักงบประมาณ  สศช.  ขาดการบูรณาการการ ดำเนินงานระหว่าง หน่วยงานและการเชื่อมโยง ฐานข้อมูลระหว่างกัน ทั้ง ในส่วนกลาง และระดับ พื้นที่ รวมถึงภาคเอกชนที่ เกี่ยวข้อง  จังหวัดใน อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ ๑ ๓ และ ๕  สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ต่างๆ และควรพิจารณาให้มีช่องทางให้ ประชาชนและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการ กำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัด  ผู้ว่าราชการจังหวัด  ให้ความสำคัญกับการจัดทำฐานข้อมูลที่ เกี่ยวกับการดำเนินโครงการด้านต่างๆ ให้ทำ ระบบให้เป็นฐานเดียวกันทั้งในส่วนกลางและ ระดับพื้นที่  กระทรวงมหาดไทย  ผู้ว่าราชการจังหวัด  แผนงานโครงการไม่แสดง ข้อมูลที่ชัดเจน ทำให้ไม่ สามารถประเมินผลสำเร็จ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และความยั่งยืนของ โครงการ  จังหวัดใน อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ ๔ และ ๕  ควรให้ความสำคัญในการระบุเป้าหมายและ ประโยชน์ของโครงการที่ชัดเจน รวมทั้งแผน บริหารจัดการหลังโครงการแล้วเสร็จ และควร ติดตามผลลัพธ์ของโครงการ  ผู้ว่าราชการจังหวัด การสอบทานกรณีพิเศษ 39 ผลการสอบทานที่ผ่านมา (ส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด)

40 40 สถานที่ติดต่อและจัดส่งเอกสาร จังหวัดที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด นนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ ได้แก่ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดอ่างทอง  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด สมุทรปราการ จังหวัดนครนายก จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ได้แก่ จังหวัดนครปฐม จังหวัด กาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัด จันทบุรี จังหวัดตราด อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ ๑ สำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขที่ ๑ ถนนนครปฐม เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๒ ๑๔๔๕  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ ๒ สำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขที่ ๑ ถนนนครปฐม เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์: ๐ ๒๒๘๑ ๖๑๕๙, ๐ ๒๒๘๒ ๖๒๗๒

41 41 จังหวัดที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้แก่ จังหวัด อุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดบึงกาฬ  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ได้แก่ จังหวัด สกลนคร จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้แก่ จังหวัด ขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ได้แก่ จังหวัด นครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ได้แก่ จังหวัด อุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ ๓ สำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขที่ ๑ ถนนนครปฐม เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์: ๐ ๒๒๘๑ ๖๑๕๙, ๐ ๒๒๘๒ ๖๒๗๒  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ ๔ สำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขที่ ๑ ถนนนครปฐม เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์: ๐ ๒๒๘๑ ๖๑๕๙, ๐ ๒๒๘๒ ๖๒๗๒ สถานที่ติดต่อและจัดส่งเอกสาร

42 42 จบการนำเสนอ ขอขอบคุณทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ www.opdc.go.th หัวข้อ เอกสารและสื่อ


ดาวน์โหลด ppt การประชุม ชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google