งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DSP 4 The z-transform การแปลงแซด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DSP 4 The z-transform การแปลงแซด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 DSP 4 The z-transform การแปลงแซด
ดร. พีระพล ยุวภูษิตานนท์ ภาควิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ EEET0485 Digital Signal Processing

2 EEET0485 Digital Signal Processing
เป้าหมาย นศ รู้จักความหมายของการแปลง แซด นศ เข้าใจประโยชน์และการนำการแปลงแซด ไปใช้งาน EEET0485 Digital Signal Processing

3 EEET0485 Digital Signal Processing
ทำไมต้องแปลงแซด ? เราใช้การแปลง DTFT เพื่อช่วยในการวิเคราะห์สัญญาณไม่ต่อเนื่องทางเวลาโดยใช้ และยิ่งมีประโยชน์ ในการวิเคราะห์ในเชิงความถี่ แต่ DTFT เป็นการแปลงที่ใช้กับสัญญาณ steady–state (เช่น cos และ sin ) แต่ใช้กับสัญญาณที่สำคัญบางอย่างไม่ได้ เช่น u(n) หรือ nu(n) การแปลงแซด (Z-transform) ให้คำตอบได้ EEET0485 Digital Signal Processing

4 การแปลงแซด (z-Transform)
สำหรับ สัญญาณ x(n) จะมีการแปลงแซดเป็น z หมายถึง “ตัวแปรเชิงซ้อน” ซึ่งเราจะให้เป็น ซึ่งมีความหมายถึง “ขนาด” และ “เฟส” Re Im EEET0485 Digital Signal Processing

5 การแปลงแซด (z-transform) (ต่อ)
หาก “ขนาด” มีค่า เท่า หนึ่ง ( ) จะได้ เราจะได้ ว่า การแปลง z กลายเป็นการแปลงฟูเรียร์ การแปลงฟูริเยร์เป็นกรณีพิเศษ ของการแปลงแซด EEET0485 Digital Signal Processing

6 EEET0485 Digital Signal Processing
ตัวอย่าง 1 0.8 h(n) 0.7 0.6 n -1 1 2 วิธีทำ EEET0485 Digital Signal Processing

7 คูณสมบัติการแปลงแซดที่สำคัญ
การเลื่อน การประสาน การคูณ x(n) ด้วย n EEET0485 Digital Signal Processing

8 บริเวณการลู่เข้า (Region Of Convergence )
พิจารณา ได้การแปลง z หรือ EEET0485 Digital Signal Processing

9 บริเวณการลู่เข้า (ต่อ)
ลองดู หรือ ต่าง x(n) คำตอบเหมือนกัน อะไรคือความแตกต่าง? EEET0485 Digital Signal Processing

10 EEET0485 Digital Signal Processing
Im Im ROC ROC Re Re โพล ROC อยู่นอกวงกลมรัศมี ROC อยู่ในวงกลมรัศมี EEET0485 Digital Signal Processing

11 EEET0485 Digital Signal Processing
ตัวอย่าง จงหาผลการแปลง Z และ บริเวณการลู่เข้าของ วิธีทำ เทอม แรก ROC คือ บริเวณ เทอม สอง ROC คือ บริเวณ EEET0485 Digital Signal Processing

12 EEET0485 Digital Signal Processing
บริเวณการลู่เข้า ROCเป็นบริเวณที่เกิดจากการ interceptionของROC ทั้งสอง Im Im ROC Re Re ROC ไม่มีค่า, ดังนั้นไม่มี X(z) ROC อยู่ระหว่างวงกลม EEET0485 Digital Signal Processing

13 ความเป็นคอซัล (Causality)
สัญญาณที่เป็น คอซัลตรงกันข้าม (anti-causal) มีค่าในช่วง คอซัล คอซัลตรงกันข้าม หรือดูจาก ROC ก็ได้ EEET0485 Digital Signal Processing

14 ROC อยู่นอกวงกลม=คอซัล ROC อยู่ในวงกลม=คอซัลตรงกันข้าม
Im Im ROC ROC Re Re โพล ROC อยู่นอกวงกลมรัศมี ROC อยู่ในวงกลมรัศมี EEET0485 Digital Signal Processing

15 (Inversion of the z-Transform)
เพื่อแปลงกลับจาก โดเมนแซดไปเป็นโดเมนเวลา พิจารณา จัดอยู่ในรูป EEET0485 Digital Signal Processing

16 EEET0485 Digital Signal Processing
โพลสามกรณี โพลเป็นจำนวนจริงไม่ซ้ำค่า โพลเป็นจำนวนเชิงซ้อนไม่ซ้ำค่า โพลเป็นจำนวนซ้ำค่า ใช้วิธี Partial Fraction Expansion (PFE) EEET0485 Digital Signal Processing

17 1.โพลเป็นจำนวนจริงไม่ซ้ำค่า
ตัวอย่าง วิธีทำ EEET0485 Digital Signal Processing

18 EEET0485 Digital Signal Processing
หา C1 และ C2 หา C1 หา C2 EEET0485 Digital Signal Processing

19 EEET0485 Digital Signal Processing
จากหนังสือ อ พรชัย เปิดตาราง 4.1 หน้า 46 ข้อ 5 ได้ผลการแปลงผกผันแซดเป็น EEET0485 Digital Signal Processing

20 2.โพลเป็นจำนวนเชิงซ้อนไม่ซ้ำค่า
Y(z) แสดงโดย ตัวอย่าง วิธีทำ EEET0485 Digital Signal Processing

21 EEET0485 Digital Signal Processing
=0 EEET0485 Digital Signal Processing

22 EEET0485 Digital Signal Processing

23 EEET0485 Digital Signal Processing
แทนค่า C1 และ C2 จาก ตารางที่ 4.1 ข้อ 14 หน้า 46 EEET0485 Digital Signal Processing

24 EEET0485 Digital Signal Processing

25 EEET0485 Digital Signal Processing
3.โพลเป็นจำนวนซ้ำค่า ตัวอย่าง จากตัวอย่าง 4.8 หน้า 48 ในหนังสือ วิธีทำ หา C1 EEET0485 Digital Signal Processing

26 EEET0485 Digital Signal Processing
แทน z=1 ตรงๆเลย ไม่ได้ (เพราะอะไร?) และ สังเกต การติดค่า C1 ไว้ ต้องแทน C2=2 ลงไปก่อน EEET0485 Digital Signal Processing

27 EEET0485 Digital Signal Processing
ใช้ การหา สลับเทอม 2 กับ3 แทนค่า z=1ในขั้นตอนนี้ เทอม C1 จะหายไปเองเมื่อ z=1 EEET0485 Digital Signal Processing

28 EEET0485 Digital Signal Processing
แทนค่าลงไป EEET0485 Digital Signal Processing

29 ประโยชน์ของ z-Transform
ช่วยในการหาผลตอบสนองในโดเมนเวลาของระบบ ตัวอย่าง วิธีทำ EEET0485 Digital Signal Processing

30 EEET0485 Digital Signal Processing
2. ช่วยหาผลการประสาน ตัวอย่าง วิธีทำ เราทราบว่า EEET0485 Digital Signal Processing

31 EEET0485 Digital Signal Processing
หา inverse z-transform แปลงกลับ EEET0485 Digital Signal Processing

32 3.ช่วยหาเอาท์พุทของ difference equation
ตัวอย่าง การหมุนของดาวเทียมแสดงได้ด้วย = ตำแหน่งมุม(angular position) = ทอร์ก (Torque) จากตัวขับ ให้หา y(n) ที่ x(n) เป็น วิธีทำ แปลง z EEET0485 Digital Signal Processing

33 EEET0485 Digital Signal Processing
ได้ Transfer function ขยายออกเป็น เมื่อ คูณกลับด้วย z ตำแหน่งมุม y(n) หาได้จากการแปลง z ผกผัน EEET0485 Digital Signal Processing

34 EEET0485 Digital Signal Processing
Transfer function ข้อกำหนด 1 เราเรียก H(z) ว่าเป็น ฟังก์ชันถ่ายโอน (Transfer function) โดยที่ y(n) เอาท์พุทของระบบ มีการแปลง z หรือROC ของ h(n) จะต้อง overlap กับ ROC ของ x(n) จึงจะมี Y(z) การแสดงระบบจากสมการความแตกต่าง จากระบบ LTI ที่มีสมการความแตกต่างเป็น EEET0485 Digital Signal Processing

35 EEET0485 Digital Signal Processing
หรือเขียนเป็น H(z) เราได้ zk= ซีโร่ pk =โพล EEET0485 Digital Signal Processing

36 หาผลตอบสนองความถี่จากการแปลง z
ถ้า ROC ครอบคลุม unit circle จะหาผลตอบสนองความถี่ของระบบได้ Transfer function Magnitude response Phase response EEET0485 Digital Signal Processing

37 EEET0485 Digital Signal Processing
แสดงเวคเตอร์จากโพลและซีโร่ไปยัง unit circle Re(z) Im(z) Unit circle pk zl เวคเตอร์จากโพล ไป unit circle: เวคเตอร์จากซีโร่ ไป unit circle: EEET0485 Digital Signal Processing

38 EEET0485 Digital Signal Processing
ตัวอย่าง สำหรับสัญญาณ y(n) วิธีทำ โพลซีโร่ พล๊อต ผลตอบสนองความถี่ EEET0485 Digital Signal Processing

39 EEET0485 Digital Signal Processing
สรุป หาผลลัพท์การแปลงแซดได้ในบางกรณีที่ใช้การแปลง DTFT ไม่ได้ สมการการแปลงแซดให้ความหมายมากกว่าหนึ่งสัญญาณโดเมนเวลา โดยแตกต่างกันตาม ROC การแปลงแซดช่วยหาผลลัพท์สมการผลต่างได้ การแปลงแซดช่วยหาผลตอบสนองความถี่ได้ EEET0485 Digital Signal Processing


ดาวน์โหลด ppt DSP 4 The z-transform การแปลงแซด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google