งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายอัศวิน คำภูแสน นายเกษมนาคาภรณ์ธรรม อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. กานดาสายแก้ว อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน อ. วาทิส ลีลาภัทธ ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล COE2007-02 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายอัศวิน คำภูแสน นายเกษมนาคาภรณ์ธรรม อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. กานดาสายแก้ว อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน อ. วาทิส ลีลาภัทธ ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล COE2007-02 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายอัศวิน คำภูแสน นายเกษมนาคาภรณ์ธรรม อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. กานดาสายแก้ว อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน อ. วาทิส ลีลาภัทธ ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล COE2007-02 1

2 2 วัตถุประสงค์ ภาพรวมของระบบ ส่วนประกอบของระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ความคืบหน้าในการทำงาน ตัวอย่างผลงาน ปัญหาและอุปสรรค

3 COE2007-02 3 พัฒนาระบบทะเบียนเว็บเซอร์วิสซึ่ง ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนเว็บเซอร์วิสได้ ผู้ใช้สามารถค้นหาเว็บเซอร์วิสได้ ผู้ใช้สามารถดูสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับเว็บ เซอร์วิสที่ลงทะเบียนที่ระบบ พัฒนาให้เป็นระบบที่ส่งเสริมและ สนับสนุนคนไทยในการพัฒนาและการ เรียกใช้เว็บเซอร์วิส

4 COE2007-02 4 Publisher Administrator Inquirer

5 COE2007-02 5 การสมัครสมาชิกผู้ลงทะเบียนเว็บ เซอร์วิส การลงทะเบียนเว็บเซอร์วิส การค้นหาเว็บเซอร์วิส การจัดการเว็บเซอร์วิส การจัดการในส่วนของผู้ดูแลระบบ

6 COE2007-02 6 Java & J2EE(JSP) Jboss application server MySQL Database Juddi WSDL4J UDDI4J Axis – Web service

7 COE2007-02 7 Request Response

8 COE2007-02 8 Publish WS ServiceBusiness Add Edit Delete Add Edit Delete จัดทำเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำ ยังไม่ได้จัดทำ

9 COE2007-02 9  การลงทะเบียนผู้ประกาศเว็บเซอร์วิส

10 COE2007-02 10 Find WS by businessby serviceby bindingby tModel Basic Search Advanced Search result Basic Search Advanced Search result Basic Search Advanced Search result Basic Search Advanced Search result Business DetailService DetailBinding DetailtModel Detail Vote System จัดทำเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำ ยังไม่ได้จัดทำ

11 COE2007-02 11  การค้นหาเว็บเซอร์วิสจากข้อมูลขององค์กร

12 COE2007-02 12 Admin Find WSManageStatistic Same as Inquiry part Edit/Delete on Detail Publisher Service categories Same as Inquiry part จัดทำเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการ จัดทำ ยังไม่ได้จัดทำ

13 COE2007-02 งาน มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. ค้นหาข้อมูล ติดตั้งเครื่องมือที่ใช้ ออกแบบและจัดทำ flow ออกแบบอินเทอร์เฟส ระบบของผู้ใช้ ระบบของผู้ดูแลระบบ ทดสอบการใช้งาน จัดทำรายงาน ส่วนที่ดำเนินการ เสร็จแล้ว ส่วนที่วางแผนเอาไว้ 13

14 COE2007-02 14 เมื่อมีการเปลี่ยน session ในการทำงาน soap transport จะ reset การเชื่อมต่อ ดังนั้นจึงเปลี่ยนไปใช้ axis transport แทน

15 COE2007-02 15 จัดทำในส่วนของผู้พัฒนาเซอร์วิสให้ เสร็จ จัดทำส่วนของผู้ดูแลระบบให้เสร็จ ทดสอบและปรับปรุงระบบ

16 COE2007-02 16 ขอบคุณครับ คำถามและข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt นายอัศวิน คำภูแสน นายเกษมนาคาภรณ์ธรรม อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. กานดาสายแก้ว อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน อ. วาทิส ลีลาภัทธ ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล COE2007-02 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google