งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Bond Pricing Services Department ThaiBMA November 13th, 2007

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Bond Pricing Services Department ThaiBMA November 13th, 2007"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Bond Pricing Services Department ThaiBMA November 13th, 2007
การเปลี่ยนแปลงหน้าแสดงข้อมูลราคา สำหรับตราสารหนี้อนุพันธ์ (Structured Note) Bond Pricing Services Department ThaiBMA November 13th, 2007

2 วาระการประชุม วาระที่ 1 เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ 1 เรื่องเพื่อทราบ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำหน้า Webpage เพื่อเผยแพร่ข้อมูลราคา Mark-to-Market สำหรับตราสารหนี้อนุพันธ์ (Structured Note) โดยเฉพาะ พร้อมทั้ง Template ที่จะใช้ในการเผยแพร่ไฟล์ประเภท CSV 1.2 การปรับเปลี่ยนหน้า Quotation for Structured Note ที่ Dealer หรือ Underwriter / Issuer ใช้ในการส่งราคาเสนอซื้อเสนอขายตราสารหนี้อนุพันธ์ให้กับ ThaiBMA เพื่อนำไปใช้ในการ Mark-to-Market พร้อมทั้งการกำหนดให้มีเวลาปิดรับ Quotation สำหรับตราสารหนี้อนุพันธ์ในแต่ละวัน (Cut-off Time)

3 Location of The STN Page
Current New

4 Demo for STN Page Symbol: xxxxxxxx As of: xx/xx/xxxx Volatility value
Beta Gamma

5 Structured Note in CSV Format

6 Structured Note in CSV Format

7 Current N/L Quotation Page

8 Click to download excel template Browse the location path
New Quotation Page Then, upload Click to download excel template Browse the location path

9 Excel Template for Quotation
* * Gross price is calculated based on T+1 settlement.

10 Successfully Uploaded

11 Quotation Cut-off Time
4:00 p.m. for yield curve quotation 4:00 p.m. for plain-vanilla corporate bonds 5:00 p.m. for structured notes

12 วาระการประชุม(ต่อ) วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 2.1 ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หากมีการเปลี่ยนแปลงหน้าแสดงข้อมูลราคาสำหรับตราสารหนี้อนุพันธ์และหน้าสำหรับส่งราคาเสนอซื้อเสนอขายตราสารหนี้อนุพันธ์ 2.2 ปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการนำราคา Mark-to-Market สำหรับตราสารหนี้อนุพันธ์ไปใช้ในการคำนวณค่า NAV ของกองทุน

13 Information Required for STN Issuance
1. Pricing Methodology เพื่อแสดงวิธีการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร และพิจารณาว่า Pricing Methodology ที่ผู้ออกเลือกใช้เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับในตลาด ยกตัวอย่างวิธีหลักในการคำนวณราคา ดังนี้             1.1 Closed-Form Solution - ตัวอย่างเช่น การใช้สูตร Black-Scholes หรือ Modified Black-Scholes ในการหาราคา European Option             1.2 Tree Method - ตัวอย่างเช่น การใช้ Binomial Tree หรือ Trinomial Tree ในการคำนวณราคา American Option หรือ Callable/Putable Bond             1.3 Monte Carlo Simulation - ตัวอย่างเช่น การ Simulate ราคาของสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Asset) เพื่อหามูลค่าของ Path-Dependent Option / Exotic Option

14 Information Required for STN Issuance
2. Other Relevant Information        2.1 Term Sheet เพื่อบอกรายละเอียดที่สำคัญของตราสาร        2.2  Assumption เกี่ยวกับรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์อ้างอิง เช่น ใช้ Geometric Brownian Motion ในการโมเดลความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ เป็นต้น         2.3  Assumption ที่ใช้ในการกำหนดค่า Parameter ต่างๆที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น                 2.3.1 การกำหนดค่า Volatility ใช้วิธีการคำนวณแบบใด Historical / Imply from market instruments / Obtain from information sources (e.g. Bloomberg / Reuters)                 2.3.2 การกำหนดค่า Correlation ระหว่างสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Assets) หรือตัวแปรความเสี่ยง (Risk Factors) อื่นๆ                 2.3.3 การกำหนดค่า Probability of Default และ Default Correlation กรณีเป็นตราสารที่มี Credit Derivative แฝงอยู่


ดาวน์โหลด ppt Bond Pricing Services Department ThaiBMA November 13th, 2007

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google