งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปลี่ยนแปลงหน้า แสดงข้อมูลราคา สำหรับตราสารหนี้ อนุพันธ์ (Structured Note) Bond Pricing Services Department ThaiBMA November 13 th, 2007.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปลี่ยนแปลงหน้า แสดงข้อมูลราคา สำหรับตราสารหนี้ อนุพันธ์ (Structured Note) Bond Pricing Services Department ThaiBMA November 13 th, 2007."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปลี่ยนแปลงหน้า แสดงข้อมูลราคา สำหรับตราสารหนี้ อนุพันธ์ (Structured Note) Bond Pricing Services Department ThaiBMA November 13 th, 2007

2 2 วาระการประชุม วาระที่ 1 เรื่องเพื่อทราบ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำหน้า Webpage เพื่อเผยแพร่ข้อมูลราคา Mark-to-Market สำหรับตราสารหนี้อนุพันธ์ (Structured Note) โดยเฉพาะ พร้อมทั้ง Template ที่จะใช้ในการ เผยแพร่ไฟล์ประเภท CSV 1.2 การปรับเปลี่ยนหน้า Quotation for Structured Note ที่ Dealer หรือ Underwriter / Issuer ใช้ในการส่งราคาเสนอซื้อเสนอขายตรา สารหนี้อนุพันธ์ให้กับ ThaiBMA เพื่อนำไปใช้ใน การ Mark-to-Market พร้อมทั้งการกำหนดให้มี เวลาปิดรับ Quotation สำหรับตราสารหนี้อนุพันธ์ ในแต่ละวัน (Cut-off Time)

3 3 CurrentNew Location of The STN Page www.ibond.thaibma.or.th

4 4 Symbol:xxxxxxxx As of:xx/xx/xxxx Volatilityvalue Betavalue Gammavalue …… …… …… …… …… Demo for STN Page

5 5 Structured Note in CSV Format

6 6

7 7 Current N/L Quotation Page

8 8 New Quotation Page Click to download excel template Then, upload Browse the location path

9 9 * Excel Template for Quotation * Gross price is calculated based on T+1 settlement.

10 10 Successfully Uploaded

11 11 Quotation Cut-off Time •4:00 p.m. for yield curve quotation •4:00 p.m. for plain-vanilla corporate bonds •5:00 p.m. •5:00 p.m. for structured notes

12 12 วาระการประชุม ( ต่อ ) วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 2.1 ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หากมี การเปลี่ยนแปลงหน้าแสดงข้อมูลราคาสำหรับตรา สารหนี้อนุพันธ์และหน้าสำหรับส่งราคาเสนอซื้อ เสนอขายตราสารหนี้อนุพันธ์ 2.2 ปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการนำราคา Mark-to- Market สำหรับตราสารหนี้อนุพันธ์ไปใช้ในการ คำนวณค่า NAV ของกองทุน

13 13 1. Pricing Methodology 1. Pricing Methodology เพื่อแสดงวิธีการ คำนวณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร และพิจารณา ว่า Pricing Methodology ที่ผู้ออกเลือกใช้ เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับในตลาด ยกตัวอย่าง วิธีหลักในการคำนวณราคา ดังนี้ 1.1 Closed-Form Solution - ตัวอย่างเช่น การใช้สูตร Black-Scholes หรือ Modified Black-Scholes ในการหาราคา European Option 1.2 Tree Method - ตัวอย่างเช่น การ ใช้ Binomial Tree หรือ Trinomial Tree ใน การคำนวณราคา American Option หรือ Callable/Putable Bond 1.3 Monte Carlo Simulation - ตัวอย่างเช่น การ Simulate ราคาของสินทรัพย์ อ้างอิง (Underlying Asset) เพื่อหามูลค่าของ Path-Dependent Option / Exotic Option Information Required for STN Issuance

14 14 2. Other Relevant Information 2.1 Term Sheet เพื่อบอกรายละเอียดที่สำคัญ ของตราสาร 2.2 Assumption เกี่ยวกับรูปแบบการ เคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์อ้างอิง เช่น ใช้ Geometric Brownian Motion ในการโมเดลความ เคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ เป็นต้น 2.3 Assumption ที่ใช้ในการกำหนดค่า Parameter ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี ) เช่น 2.3.1 การกำหนดค่า Volatility ใช้วิธีการ คำนวณแบบใด Historical / Imply from market instruments / Obtain from information sources (e.g. Bloomberg / Reuters) 2.3.2 การกำหนดค่า Correlation ระหว่างสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Assets) หรือ ตัวแปรความเสี่ยง (Risk Factors) อื่นๆ 2.3.3 การกำหนดค่า Probability of Default และ Default Correlation กรณีเป็นตรา สารที่มี Credit Derivative แฝงอยู่ Information Required for STN Issuance


ดาวน์โหลด ppt การเปลี่ยนแปลงหน้า แสดงข้อมูลราคา สำหรับตราสารหนี้ อนุพันธ์ (Structured Note) Bond Pricing Services Department ThaiBMA November 13 th, 2007.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google