งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนออย่างไร ให้โดนใจอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนออย่างไร ให้โดนใจอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนออย่างไร ให้โดนใจอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร

2 บัณฑิตยุคใหม่

3 สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป บัณฑิตรุ่นใหม่ เน้นคุณลักษณะ ด้านสมรรถนะ มากกว่า ความรู้

4 สมรรถนะ (Competency) การแสดงออกซึ่งความสามารถที่มีในตน

5 ทักษะการนำเสนอ (Presentation Skill) ทักษะชีวิต การนำเสนอตนเอง การนำเสนอแนวคิด การโน้มน้าวใจ

6 Key Words  การนำเสนอ  วิธีการนำเสนอ  โดนใจอาจารย์

7 มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต  ความรู้ดี (แสดงออกการมีหลักคิดดี สามารถ ประยุกต์ความรู้เป็น)  มีคุณธรรม (แสดงออกประพฤติดี มีความรับผิดชอบ)  เลิศล้ำปัญญา (รู้รอบ รู้คิด รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ทัน รู้กัน รู้แก้)  เด่นสง่าด้านปฏิสัมพันธ์ (บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์)  เชี่ยวชาญการสื่อสาร (พูดเป็น เขียนเป็น ฟังเป็น อ่านเป็น)

8 การสื่อสาร รับสาร  ฟังเป็น (ฟังให้ได้สาระ)  อ่านเป็น (อ่านให้ได้ใจความสำคัญ) สื่อสาร  พูดเป็น (นำเสนอเป็น)  เขียนเป็น (เขียนรายงานเป็น)

9 ความสามารถในการนำเสนอ (Presentation Competency) การสื่อสาร (Good Communication)

10 ทักษะการสื่อสาร สมรรถนะจำเป็น สำหรับความเป็นบัณฑิต ( เรื่องสำคัญที่นิสิตมักมองข้ามความสำคัญ )

11 ข่าวรับสมัครงาน  บริษัทล๊อกซ์เลย์ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ - มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ - บุคลิกภาพดี - สามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ - ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

12 ทักษะการนำเสนอ เมื่อศึกษาในมหาวิทยาลัย  การจัดทำรายงาน (Written Presentation)  การนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน (Oral Presentation)  การอภิปรายในชั้นเรียน (Class Discussion)  การตอบข้อสอบอัตนัย

13 Written Presentation  รูปแบบรายงานที่นำเสนอประเด็นต่าง ๆ  เป็นรายงานสรุปเนื้อความ สั้น กระชับ  มีข้อมูลอ้างอิง

14 Oral Presentation  การนำเสนอเนื้อหา สาระด้วยวาจา

15 การนำเสนอ เมื่อสำเร็จการศึกษา  การเสนอตนเองเพื่อสมัครงาน  การเสนอเพื่อทำความเข้าใจ  การเสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ  การเสนอเพื่อรายงานผล  การเสนอเพื่อแสดงวิสัยทัศน์

16 การนำเสนอ  ทางวาจา (Powerpoint)  ทางเอกสาร ( รายงาน ข้อสอบ อัตนัย )

17 การนำเสนอ  สาระ (น่าสนใจ น่าติดตาม)  บุคลิกภาพ (การสร้างความ น่าเชื่อถือ) - การพูด  เทคนิคนำเสนอ (สร้างแรงจูงใจ)

18 การนำเสนอ (Presentation) การรู้จักวาง ประเด็น เพื่อการ นำเสนอ

19 ประเด็น  สาระสำคัญ  ใจความสำคัญ  แก่นของเรื่อง

20 การนำเสนอ (Presentation) ทักษะ

21 การนำเสนอ : ความหมาย  การถ่ายทอด ความคิด  เรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ที่มีวัตถุประสงค์แน่ ชัด  ภายใต้เวลาอันจำกัด

22 เป้าหมายการนำเสนอ  เพื่อให้เกิดความเข้าใจ  เพื่อให้มองเห็นแนวคิด  เพื่อโน้มน้าวใจ  เพื่อรายงานผลการค้นคว้า  เพื่อเสนอผลงานของกลุ่ม

23 ทักษะการนำเสนอ ทักษะที่จำเป็นต้องมีสำหรับบัณฑิต (ต้องฝึกฝน ซ้ำ ๆ บ่อย ๆ)

24 เป้าหมาย การฝึกการนำเสนอให้แก่นิสิต • ฝึกทักษะ - คิด - สร้างความรู้ด้วยตนเอง - เสนอให้ ผู้อื่น เข้าใจ • พัฒนาอัตลักษณ์

25 ในอดีต นิสิตเข้าใจในเป้าหมาย ของการสั่งงานในการนำเสนออย่างไร

26 ทักษะการนำเสนอ : ประเด็นเกี่ยวข้อง  ทักษะการจับประเด็น  ทักษะการคิดเชิงระบบ / การคิดเชื่อมโยง  ทักษะการวางเค้าโครงเรื่อง  ทักษะการแสวงหาความรู้  ทักษะการจัดการความรู้

27 งานมอบหมายการนำเสนอ  แสดงมุมมอง แนวความคิดเชิงอนาคต (ภาพอนาคตเรื่องใดเรื่องหนึ่ง)  แสดงมุมมองเชิงสร้างสรรค์  แสดงความสามารถในการสังเคราะห์ ข้อมูล (สร้างความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง)

28 งานมอบหมายการนำเสนอ  แสดงความสามารถใน การวิเคราะห์ประเด็น - วิเคราะห์ปัญหา - วิเคราะห์สาเหตุ - วิเคราะห์ผลกระทบ

29 งานมอบหมายการ นำเสนอ  แสดงความสามารถใน การเสนอแนะทางแก้ใน ประเด็นปัญหา  ให้แสดงการประยุกต์ แนวคิดสู่การดำเนินงาน หรืออธิบายความในเรื่อง ใดเรื่องหนึ่ง

30 การเตรียมการเพื่อการนำเสนอ  เตรียมสาระเนื้อหา  เตรียมแนวทางการนำเสนอสาระ  เตรียมตนเอง

31 ขั้นตอนเพื่อการนำเสนอ  อ่านและตีความโจทย์คำถามให้ ชัดเจน - ตีความผิดทิศ นำเสนอผิดทาง - เป็นจุดที่สำคัญที่สุด - อะไร คือ ประเด็นคำถาม - อะไร คือ คำตอบที่ต้องการ

32 ขั้นตอนเพื่อการนำเสนอ  วางเค้าโครงการนำเสนอ : ข้อพิจารณา - เงื่อนไขที่อาจารย์กำหนด * ขอบเขตเนื้อหา หรือ จินตนาการอิสระ * เงื่อนเวลา * แนวทาง

33 ขั้นตอนเพื่อการนำเสนอ  ลองวางคำตอบแบบคร่าว ๆ - เพื่อหาทิศทาง

34 ขั้นตอนเพื่อการนำเสนอ  วางเค้าโครงการนำเสนอ : พิจารณาเนื้อหา - วางเค้าโครงเนื้อหา ของเรื่อง

35 เค้าโครงเนื้อหา  การเขียนรายการ ความคิด  การเขียนใจความสำคัญ ของเรื่อง  การเขียนอย่างย่อ ๆ

36 เป้าหมาย  เห็นแนวการเดินเรื่อง เพื่อนำเสนอ  เห็นการจัดลำดับ ประเด็นก่อน – หลัง  เห็นข้อมูลสนับสนุน การนำเสนอ

37 เครื่องมือช่วย เครื่องมือช่วย Mind Map

38 เค้าโครงเนื้อหาที่ให้แสดง มุมมองอนาคต  ตัวอย่าง * ท่านช่วยวิเคราะห์ว่าคุณลักษณะ เยาวชนไทย จะมีลักษณะอย่างไร ในอนาคต * วิเคราะห์ทิศทางการศึกษาไทย ในอนาคต

39 เค้าโครงเนื้อหาที่ให้แสดง มุมมองอนาคต  การวางเค้าโครง - ฉายภาพปัจจุบัน - วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่ออนาคต (แสดงให้เห็นฐานความคิดที่นำมาใช้ ในการวิเคราะห์อนาคต) - แสดงให้เห็นประเด็นที่อาจได้รับผล ในอนาคต

40 เค้าโครงเนื้อหาที่ให้แสดง มุมมองเชิงสร้างสรรค์  ตัวอย่าง - แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิต แก่นิสิตนักศึกษา

41 เค้าโครงเนื้อหาที่ให้แสดง มุมมองเชิงสร้างสรรค์  การวางเค้าโครง - ฉายภาพปัจจุบัน - สร้างสรรค์ในประเด็นอะไร - แสดงให้เห็นมุมมองที่แตกต่าง/ใหม่ - แสดงให้เห็นฐานความคิดที่นำมาใช้

42 เค้าโครงเนื้อหาที่ให้วิเคราะห์ ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง  ตัวอย่าง * วิเคราะห์สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทยในปัจจุบัน * วิเคราะห์ชาติพันธ์มนุษย์ใน ประเทศไทย

43 เค้าโครงเนื้อหาที่ให้วิเคราะห์ ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง  การวางเค้าโครง - วิเคราะห์ประเด็นใด - การจำแนกแยกแยะองค์ประกอบ ของเรื่อง (ชี้ว่าเรื่องนั้น มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง อะไรบ้าง เกี่ยวข้องอย่างไร) - การชี้ให้เห็นปัจจัยเชิงสาเหตุ และ ผล

44 เค้าโครงเนื้อหาที่ให้เสนอแนะ แนวทางการแก้ปัญหา  การเสนอแนวทางแก้ไข ปัญหาความยากจน  การเสนอแนะทางการพัฒนา คุณธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่

45 เค้าโครงเนื้อหาที่ให้เสนอแนะ แนวทางแก้ปัญหา  การวางเค้าโครง - วิเคราะห์ประเด็นที่เป็นปัญหา * ชี้ปัจจัยเชิงสาเหตุ ทุกปัจจัย * ปัจจัยดังกล่าวก่อให้เกิดผลอย่างไร - อธิบาย แนวคิด ทฤษฏี ที่เป็นฐานคิด เพื่อการแก้ไข (เลือกทฤษฏี) - แนวการประยุกต์ใช้

46 เค้าโครงเนื้อหาที่ให้นำเสนอ ประเด็นทางวิชาการ  การวางเค้าโครง - ความหมาย / ความสำคัญของเรื่อง - แสดงถึงขอบข่ายของเรื่อง - แสดงแนวคิดและหลักการของเรื่อง ที่เกี่ยวข้อง  ข้อพิจารณา - การมีความรู้เพียงพอ - ความทันสมัยของข้อมูล

47 แนวคิดการวางประเด็น  การตั้งคำถามด้วยตนเอง (What Why How)  การคิดแทนผู้อื่น  อะไร คือ สาระสำคัญที่อยาก นำเสนอ แนวคิดการวางประเด็น • การตั้งคำถามด้วยตนเอง (What Why How) • การคิดแทนผู้อื่น • อะไร คือ สาระสำคัญ ที่อยากนำเสนอ

48 ขั้นตอนเพื่อการนำเสนอ  พิจารณาแหล่งข้อมูล - ห้องสมุดสถาบัน - ห้องสมุดสถาบันอื่น - หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้อง - Tacit Knowledge (ความรู้ภายในตนของ ผู้รู้) - สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ

49 ขั้นตอนเพื่อการนำเสนอ  การสร้างความน่าสนใจของการ นำเสนอ - ข้อมูลใหม่ ทันสมัย - ฟันธง ตรงประเด็น ภายใต้ฐานข้อมูล - การนำเสนอด้วยรูปแบบที่แตกต่าง

50 ขั้นตอนเพื่อการนำเสนอ  ตรวจสอบสุดท้ายก่อนนำเสนอ - ตรงประเด็นที่อาจารย์ มอบหมายหรือไม่ - ครอบลุมสาระที่จำเป็นหรือไม่ - การนำเสนอน่าสนใจหรือไม่

51 Written Presentation  ส่วนต้นของรายงาน (ปกนอก หน้าปกใน คำนำ สารบาญ)  ส่วนที่เป็นเนื้อหา (ส่วนบทนำ ส่วนสาระสำคัญ ส่วนสรุป)  ส่วนอ้างอิงและข้อมูลประกอบ (ส่วนบรรณานุกรม ภาคผนวก)

52 อาจารย์ต้องการ งานนำเสนออย่างไร  ข้อมูล - ถูกต้อง (ไม่มั่ว มีหลักฐานอ้างอิง) - ทันสมัย

53 อาจารย์ต้องการงาน นำเสนออย่างไร  ความตรงประเด็น - การนำเสนอตรงกับคำถาม - อ่านแล้วได้สาระ - อ่านแล้วน่าสนใจ - อ่านเข้าใจง่าย ไม่กำกวม

54 อาจารย์ต้องการ งานนำเสนออย่างไร  แสดงความเป็นตัวของตัวเอง  แสดงให้เห็นความเป็นระเบียบ เรียบร้อย * ไม่ทำงานแบบขอไปที

55 สรุป การเตรียมตัวเพื่อการนำเสนอ  กำหนดเป้าหมายการนำเสนอ  วิเคราะห์ผู้ฟัง  คัดเลือกเนื้อหา  ลำดับเนื้อหา  พิจารณาสื่อ  ทดลองนำเสนอ

56


ดาวน์โหลด ppt นำเสนออย่างไร ให้โดนใจอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google