งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการประชุมสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดย อาจารย์ วรเทพ ไวทยาวิโรจน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการประชุมสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดย อาจารย์ วรเทพ ไวทยาวิโรจน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการประชุมสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดย อาจารย์ วรเทพ ไวทยาวิโรจน์

2 การที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมีการ นัดหมายมาพบปะกันใน สถานที่ เวลาและประเด็น ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อระดม ความคิดในการหา ทางออกของปัญหาหรือเพื่อให้ ได้ข้อยุติในการตัด สินใจปฏิบัติงานหรือเพื่อ กำหนดวิธีการ แนวทาง ในการดำเนินงานอันจะนำไปสู่ เป้าหมายที่วางไว้ คำจำกัดความของการ ประชุม

3 1. มีบุคคล 2 คนขึ้นไป 2. นัดหมายกัน 3. สถานที่ 4. วันเวลา 5. ประเด็น ( วาระการประชุม ) ระดมความคิด องค์ประกอบของการ ประชุม

4 1. หาแนวร่วม 2. แนวความคิดที่ หลากหลาย 3. ความรับผิดชอบ ร่วมกัน 4. องค์รวม หรือความมี เอกภาพ 5. วัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ของการ ประชุม

5 6. มติการประชุมอ้างอิงเป็น บรรทัดฐาน 7. มีน้ำหนัก ความหนักแน่น น่าเชื่อถือว่ามีการ พิจารณา กลั่นกรองแล้ว อย่างรอบคอบ 8. ภาระกิจสำคัญของส่วน งานหนึ่งใดที่ ต้องการข้อวินิจฉัย 9. ระดมผู้มีความรู้ ประสบการณ์มาร่วมให้ ทัศนะหรือโลกทรรศน์ วัตถุประสงค์ของการ ประชุม

6 การจัดโต๊ะประชุม การจัดโต๊ะประชุมมี ความหมายและความสำคัญต่อ เป้าหมายของการประชุม เพราะการจัดโต๊ะแต่ละแบบย่อม เป็นกลยุทธ์ในการนำไปสู่ความ คาดหวังของผู้จัดการประชุม ขณะเดียวกันโต๊ะประชุมที่จัด ขึ้นก็เป็นเชิงจิตวิทยา และกุศโล บายของผลสำเร็จแห่งการ ประชุม

7 การจัดโต๊ะประชุม 1. แบบ โต๊ะกลม การประชุมแบบนี้ใช้ใน โอกาสที่จะไม่ให้ผู้ ประชุมเกิดความขัดแย้ง หรือ เพื่อลดความรู้สึก ของผู้เข้าประชุมว่าใคร “ ใหญ่ ” กว่าใคร หรือใคร มี “ ศักดิ์ ” มากกว่าใคร ซึ่งเป็น การขจัดวามหมาย ของตำแหน่ง และยศ ฐาน์ บรรดาศักดิ์

8 การจัดโต๊ะประชุม ใช้กับการประชุม 2 ฝ่าย ที่จะหาทางออกในปัญหา ร่วมกัน จัดเฉพาะใน หน่วยงานที่แยกกัน เรียกว่า “ การประชุมแบบทวิ ภาคี ” ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรจะจัด โต๊ะแบบ นี้ เพราะเป็นการทำลาย บรรยากาศ แห่งมิตรสัมพันธ์ 2. แบบ รูปตัว I

9 การจัดโต๊ะประชุม แบบ 3 ฝ่าย เรียกว่า “ การประชุมแบบไตรภาคี ” แบบ สามเหลี่ย ม แบบ สี่เหลี่ยม แบบ 4 ฝ่าย


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการประชุมสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดย อาจารย์ วรเทพ ไวทยาวิโรจน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google