งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การควบคุมบุหรี่ใน สถานพยาบาล ผ. ศ. นพ. อภินันท์ อร่ามรัตน์ ศูนย์วิชาการสารเสพติด ภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการสวนดอกปลอดบุหรี่ ครั้งที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การควบคุมบุหรี่ใน สถานพยาบาล ผ. ศ. นพ. อภินันท์ อร่ามรัตน์ ศูนย์วิชาการสารเสพติด ภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการสวนดอกปลอดบุหรี่ ครั้งที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การควบคุมบุหรี่ใน สถานพยาบาล ผ. ศ. นพ. อภินันท์ อร่ามรัตน์ ศูนย์วิชาการสารเสพติด ภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการสวนดอกปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1 11 ตุลาคม 2556 คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 ทำไม ? โครงการสวนดอกปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1 11 ตุลาคม 2556 คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใหม่ > การควบคุมบุหรี่ใน สถานพยาบาล

3 โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ มะเร็ ง Lung Larynx Esophagus Bladder Kidney and Ureter Pancreas Oral pharynx Stroke Coronary heart disease Aortic aneurysm Atherosclerotic peripheral vascular disease Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) โรค เรื้อรัง ทำไม ? การควบคุมบุหรี่ใน สถานพยาบาล

4 ประวัติศาสตร์ที่สำคัญ 1954: Richard Doll and Bradford Hill’s study of British doctors published in the British Medical Journal 1962: Royal College of Physicians Report 1964: First Surgeon General’s Report on tobacco and health 1981: First major study on passive smoking and lung cancer by Takeshi Hirayama (Japan) Borio G. Tobacco Timeline. 1998 Surgeon General Luther Terry holding the 1964 Report ทำไม ? การควบคุมบุหรี่ใน สถานพยาบาล

5 ทำไม ? โครงการสวนดอกปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1 11 ตุลาคม 2556 คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การควบคุมบุหรี่ใน สถานพยาบาล

6 ทำไม ? โครงการสวนดอกปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1 11 ตุลาคม 2556 คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พระราชบัญญัติ คุ้มครอง สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ภูมิพลอดุลยเดช ป. ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ. ศ. 2535 เป็นปีที่ 47 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นาย อานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรี การควบคุมบุหรี่ใน สถานพยาบาล

7 ทำไม ? โครงการสวนดอกปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1 11 ตุลาคม 2556 คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราช กิจจานุเบกษา (1) กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่ สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครอง สุขภาพของผู้ไม่ สูบบุหรี่ (2) กำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของ สถานที่สาธารณะตาม (1) เป็นเขตสูบบุหรี่หรือ เขตปลอดบุหรี่ (3) กำหนดสภาพ ลักษณะ และมาตรฐาน ของเขตปลอดบุหรี่และเขต สูบบุหรี่เกี่ยวกับ การระบายควันหรืออากาศ (4) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ แสดงเครื่องหมายในเขต สูบบุหรี่หรือเขต ปลอดบุหรี่ การควบคุมบุหรี่ใน สถานพยาบาล

8 เขต ปลอด บุหรี่ โครงการสวนดอกปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1 11 ตุลาคม 2556 คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 17 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2549 เรื่อง กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่ ราชการ สถานที่ทำงาน และ โรงพยาบาลให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ ทั้งหมด ยกเว้นห้องส่วนตัวและเขต สูบบุหรี่ที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรฐานไว้ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535

9 การควบคุมบุหรี่ใน สถานพยาบาล เขต ปลอด บุหรี่ โครงการสวนดอกปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1 11 ตุลาคม 2556 คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2552: สำรวจ โรงพยาบาล ปลอดบุหรี่ -สุ่มสำรวจ 1,040 โรงพยาบาล ทั่วประเทศไทย -ตอบกลับ 676 โรงพยาบาล -86.4 % จัดเป็นโรงพยาบาลปลอด บุหรี่ 100% - ประกาศนโยบาย โปรแกรมปลอดบุหรี่ มี ป้ายแสดงนโยบาย รพ. ปลอดบุหรี่ มี กิจกรรมสนับสนุน จัดกิจกรรมวันหยุดสูบ บุหรี่โลก จัดคลินิกเลิกบุหรี่ และชักจูง / กระตุ้นให้บุคลากรเลิกบุหรี่ ปี 2552: สำรวจ โรงพยาบาล ปลอดบุหรี่ -สุ่มสำรวจ 1,040 โรงพยาบาล ทั่วประเทศไทย -ตอบกลับ 676 โรงพยาบาล -86.4 % จัดเป็นโรงพยาบาลปลอด บุหรี่ 100% - ประกาศนโยบาย โปรแกรมปลอดบุหรี่ มี ป้ายแสดงนโยบาย รพ. ปลอดบุหรี่ มี กิจกรรมสนับสนุน จัดกิจกรรมวันหยุดสูบ บุหรี่โลก จัดคลินิกเลิกบุหรี่ และชักจูง / กระตุ้นให้บุคลากรเลิกบุหรี่

10 การควบคุมบุหรี่ใน สถานพยาบาล ประชากร ภาคเหนือ โครงการสวนดอกปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1 11 ตุลาคม 2556 คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11 การควบคุมบุหรี่ใน สถานพยาบาล ประชากร ภาคเหนือ โครงการสวนดอกปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1 11 ตุลาคม 2556 คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12 การควบคุมบุหรี่ใน สถานพยาบาล คนสวน ดอก ? โครงการสวนดอกปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1 11 ตุลาคม 2556 คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชาย (732) หญิง (2,472) รวม (3,204) เคยสูบ จำนวน (%) 318 (43.4)57 ( 2.3) 375 (11.7) ASSIST: เสี่ยง ต่ำ เสี่ยง ปานกลาง เสี่ยง สูง 142 (44.6) 169 (53.1) 7 ( 2.2) 51 (89.5) 5 ( 8.8) 1 ( 1.7) 193 (51.5) 174 (46.4) 8 ( 2.1) ยังสูบอยู่ จำนวน (%) 192 (26.3)7 (0.3) 199 ( 6.2) ตรวจสุขภาพบุคลากร 2556: 3,204 (59.7 %) คน จากทั้งหมด 5,364 คน


ดาวน์โหลด ppt การควบคุมบุหรี่ใน สถานพยาบาล ผ. ศ. นพ. อภินันท์ อร่ามรัตน์ ศูนย์วิชาการสารเสพติด ภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการสวนดอกปลอดบุหรี่ ครั้งที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google