งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รหัสผ่าตัด และรหัสหัตถการ ทางสูตินรีเวชกรรม. Coding regulation Coding regulation ผู้ให้รหัสสามารถให้รหัสได้เฉพาะการผ่าตัดหรือ หัตถการที่แพทย์บันทึกใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รหัสผ่าตัด และรหัสหัตถการ ทางสูตินรีเวชกรรม. Coding regulation Coding regulation ผู้ให้รหัสสามารถให้รหัสได้เฉพาะการผ่าตัดหรือ หัตถการที่แพทย์บันทึกใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รหัสผ่าตัด และรหัสหัตถการ ทางสูตินรีเวชกรรม

2 Coding regulation Coding regulation ผู้ให้รหัสสามารถให้รหัสได้เฉพาะการผ่าตัดหรือ หัตถการที่แพทย์บันทึกใน discharge summary ถ้าเห็นว่าแพทย์บันทึกการผ่าตัดหรือหัตถการไม่ครบ ต้องปรึกษาแพทย์และขอให้บันทึกเพิ่มให้ครบ ถ้าแพทย์บันทึกผิดหรือบันทึกไม่ ละเอียดย่อมมีโอกาสได้รหัสผิดสูง เพราะผู้ให้รหัสไม่ใช่แพทย์

3 Common problems Common problems แพทย์บันทึกการผ่าตัดไม่ละเอียด แพทย์บันทึกการผ่าตัดไม่ครบ แพทย์บันทึกการผ่าตัดเป็นอักษรย่อ อ่านลายมือแพทย์ไม่ออก ไม่สามารถปรึกษาแพทย์ได้ อ่านภาษาอังกฤษไม่เข้าใจ

4 OrgansICD-9-CMICD-10-TM Ovary65.x523-xx-xx 524-xx-xx Fallopian tube66.x521-xx-xx 522-xx-xx Cervix67.x518-xx-xx Uterus68.x519-xx-xx 69.x Uterine supporting520-xx-xx Female pelvic cavityNo code525-xx-xx Peritoneum54.x Cul-de-sac70.x Vagina517-xx-xx Vulva and perineum71.x516-xx-xx Gynecological procedures Gynecological procedures

5 Procedural types ICD-9-CMICD-10-TM Forceps, vacuum and breech72.x526-xx-xx Inducing or assisting delivery73.x Cesarean section74.x Other obstetric operations75.x Obstetric procedures Obstetric procedures

6 Terminology Terminology Open operation Open operation หมายถึง การทำผ่าตัดโดยการเปิดหน้าท้อง Closed operation Closed operation หมายถึง การทำผ่าตัดโดยใช้กล้องส่อง ภายใน (endoscope) Endoscope Endoscope หมายถึง กล้องส่องภายใน ใช้ในการตรวจและ การผ่าตัด ที่มีใช้ในปัจจุบันได้แก่ laparoscope (กล้องส่องช่อง ท้อง) และ hysteroscope (กล้องส่องโพรงมดลูก) Other Other หมายถึง การผ่าตัดที่แพทย์ระบุชื่อเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากการผ่าตัดที่กล่าวถึงก่อนหน้า Synchronous procedures Synchronous procedures หมายถึง หัตถการที่ทำในคราว เดียวกัน

7 Ovarian cystectomy Ovarian cystectomy ICD-9-CM 65.25Other laparoscopic local excision or destruction of ovary 65.29Other local excision or destruction of ovary Bisection of ovary Cauterization of ovary Partial excision of ovary ไม่มีรหัสเฉพาะสำหรับ ovarian cystectomy ไม่มีรหัสแยกระหว่างการทำผ่าตัดข้างเดียวกับสองข้าง มีรหัสแยกระหว่างการผ่าตัดแบบ open กับ laparoscopic

8 Ovarian cystectomy Ovarian cystectomy ICD-10-TM 523-26-98Other excision of lesion of ovary 524-26-98Other excision of lesion of ovaries ไม่มีรหัสเฉพาะสำหรับ ovarian cystectomy มีรหัสแยกระหว่างการผ่าตัดข้างเดียวกับสองข้าง ไม่มีรหัสแยกระหว่างการผ่าตัดแบบ open กับ laparoscopic

9 Excision of par-ovarian cyst Excision of par-ovarian cyst ICD-9-CM 69.19Other excision or destruction of uterus and supporting structures อย่าสับสนกับ excision of ovarian cyst Par-ovarian cyst เป็น embryonic cyst of broad ligament ICD-10-TM 520-26-00Excision of uterine supporting structures, open 520-26-01Excision of uterine supporting structures, laparoscopic

10 Unilateral salpingo-oophorectomy [SO] Unilateral salpingo-oophorectomy [SO] ICD-9-CM 65.4Unilateral salpingo-oophorectomy 65.41Laparoscopic unilateral salpingo-oophorectomy 65.49Other unilateral salpingo-oophorectomy มีรหัสแยกระหว่างการผ่าตัดแบบ open กับ laparoscopic มีรหัสสำหรับ unilateral SO NOS

11 Unilateral salpingo-oophorectomy [SO] Unilateral salpingo-oophorectomy [SO] ICD-10-TM 523-26-10Salpingo-oophorectomy, unilateral, open 523-26-11Salpingo-oophorectomy, unilateral, laparoscopic มีรหัสแยกระหว่างการผ่าตัดแบบ open กับ laparoscopic ไม่มีรหัสสำหรับ unilateral SO NOS

12 Bilateral salpingo-oophorectomy [BSO] Bilateral salpingo-oophorectomy [BSO] ICD-9-CM 65.6Bilateral salpingo-oophorectomy 65.61Other removal of both ovaries and tubes at same operative episode 65.62Other removal of remaining ovary and tube 65.63Laparoscopic removal of both ovaries and tubes at same operative episode 65.64Laparoscopic removal of remaining ovary and tube มีรหัสแยกระหว่างการผ่าตัดแบบ open กับ laparoscopic 65.62 และ 65.64 เป็นการผ่าตัดเพียงข้างเดียว ไม่ใช่ bilateral ภาษาสับสน รหัสที่สำหรับ other ไม่ควรอยู่ก่อนรหัสสำหรับ laparoscopic

13 Bilateral salpingo-oophorectomy [BSO] Bilateral salpingo-oophorectomy [BSO] มีรหัสแยกระหว่างการผ่าตัดแบบ open กับ laparoscopic ไม่มีรหัสสำหรับ bilateral SO NOS ไม่มีรหัสสำหรับการตัด remaining ovary and tube เพราะให้ไปใช้รหัส สำหรับ unilateral SO ICD-10-TM 524-26-10Salpingo-oophorectomy, bilateral, open 524-26-11Salpingo-oophorectomy, bilateral, laparoscopic

14 Female sterilization Female sterilizationชื่อการผ่าตัดที่แพทย์บันทึกICD-9-CMICD-10-TM Tubal ligation [TL]66.31522-30-00 Tubal resection [TR]66.32522-30-10 Pomeroy operation66.32522-30-10 Modified Pomeroy operation66.32522-30-10 Laparoscopic sterilization66.29522-30-99 Laparoscopic TR*66.22522-30-11 Tubal sterilization66.39522-30-10 Sterilization66.39522-30-10 Unilateral TR66.92521-30-10 Unilateral TR, solitary tube66.32521-30-10

15 Bilateral salpingectomy Bilateral salpingectomy ICD-9-CM 66.5Total bilateral salpingectomy Excludes: bilateral partial salpingectomy for sterilization (66.39) that with oophorectomy (65.61-65.64) 66.51Removal of both fallopian tubes at same operative episode 66.52Removal of remaining fallopian tube Removal of solitary fallopian tube ไม่มีรหัสแยกระหว่างการผ่าตัดแบบ open กับ laparoscopic 66.52 เป็นการผ่าตัดเพียงข้างเดียว ไม่ใช่ bilateral

16 Bilateral salpingectomy Bilateral salpingectomy ICD-10-TM 522-26-00Total salpingectomy, bilateral, open 522-26-21Total salpingectomy, bilateral, laparoscopic 522-26-29Other bilateral total salpingectomy มีรหัสแยกระหว่างการผ่าตัดแบบ open กับ laparoscopic ไม่มีรหัสสำหรับการตัด remaining fallopian tube ให้ใช้รหัสสำหรับ unilateral salpingectomy

17 Salpingectomy for tubal pregnancy Salpingectomy for tubal pregnancy ICD-9-CM 66.62Salpingectomy with removal of tubal pregnancy Code also any synchronous oophorectomy (65.31, 65.39) ไม่มีรหัสแยกระหว่าง total กับ partial salpingectomy ไม่มีรหัสแยกระหว่างการผ่าตัดแบบ open กับ laparoscopic ถ้าแพทย์ทำ unilateral SO ต้องให้ 2 รหัส คือ 66.62 Salpingectomy with removal of tubal pregnancy กับ 65.31 Laparoscopic unilateral oophorectomy หรือ 65.39 Other unilateral oophorectomy

18 Salpingectomy for tubal pregnancy Salpingectomy for tubal pregnancy ICD-10-TM 521-26-20Partial salpingectomy with removal of tubal pregnancy, unilateral, open 521-26-21Partial salpingectomy with removal of tubal pregnancy, unilateral, laparoscopic 521-26-40Total salpingectomy with removal of tubal pregnancy, unilateral, open 521-26-41Total salpingectomy with removal of tubal pregnancy, unilateral, laparoscopic มีรหัสแยกระหว่าง total กับ partial salpingectomy มีรหัสแยกระหว่างการผ่าตัดแบบ open กับ laparoscopic

19 Tuboplasty Tuboplasty ICD-9-CM 66.79Other repair of fallopian tube Graft of fallopian tube Reopening of divided fallopian tube Salpingoplasty เป็นคำที่ไม่มีรายละเอียดแต่แพทย์ชอบเขียน ไม่มีใน index ของ ICD-9-CM เช่นเดียวกับคำว่า fimbrioplasty ใน ICD-9-CM ใช้คำว่า salpingoplasty ไม่มีรหัสแยกระหว่างการผ่าตัดแบบ open กับ laparoscopic ไม่มีรหัสแยกระหว่างการผ่าตัดข้างเดียวกับสองข้าง

20 Tuboplasty Tuboplasty ICD-10-TM 521-39-99Repair of fallopian tube, unilateral, unspecified Unilateral salpingoplasty NOS Unilateral tuboplasty NOS 522-39-99Repair of fallopian tubes, unspecified Salpingoplasty NOS Tuboplasty NOS ไม่มีรหัสแยกระหว่างการผ่าตัดแบบ open กับ laparoscopic มีรหัสแยกระหว่างการผ่าตัดข้างเดียวกับสองข้าง

21 Repair of cervix Repair of cervix ICD-9-CM 67.6Other repair of cervix Excludes: repair of current obstetric laceration (75.51) 67.61Suture of laceration of cervix 67.62Repair of fistula of cervix Cervicosigmoidal fistula 67.69Other repair of cervix Repair of old obstetric laceration of cervix 75.51Repair of current laceration of cervix รหัสในกลุ่ม 67.6 ไม่ใช้กับการซ่อมปากมดลูกที่ฉีกขาดจากการคลอดใน ปัจจุบัน แต่แพทย์มักบันทึกเพียง “repair of cervix” หรือ “suture of cervix” ผู้ให้รหัสต้องพิจารณาความสอดคล้องระหว่างการผ่าตัดกับคำวินิจฉัย

22 Repair of cervix Repair of cervix ICD-10-TM 518-39-00Suture of laceration of cervix 518-39-01Repair of current obstetric laceration of cervix 518-39-02Repair of old obstetric laceration of cervix 518-39-10Repair of fistula of cervix 518-39-20Cervical cerclage 518-39-98Other repair of cervix 518-39-99Repair of cervix, unspecified รหัสการซ่อมปากมดลูกรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกันคือ 518-39-xx

23 Conization Conization ICD-9-CM 67.2Conization of cervix Excludes: that by: cryosurgery (67.33) electrosurgery (67.32) แพทย์บางท่านเรียกการผ่าตัดนี้ว่า cold knife conization (CKC) ผู้ให้รหัสบางท่านเข้าใจผิดว่าเป็นการผ่าตัดด้วยความเย็น จึงให้รหัส 67.33

24 Subtotal abdominal hysterectomy Subtotal abdominal hysterectomy ICD-9-CM 68.3Subtotal abdominal hysterectomy 68.31Laparoscopic supracervical hysterectomy [LSH] Classic infrafascial SEMM hysterectomy [CISH] Laparoscopically assisted supracervical hysterectomy [LASH] 68.39Other and unspecified subtotal abdominal hysterectomy, NOS Supracervical hysterectomy เป็นรหัส 4 หลักที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นให้ยกเลิกรหัส 3 หลักเดิม คือ 68.3

25 Subtotal abdominal hysterectomy Subtotal abdominal hysterectomy ICD-10-TM 519-26-20Subtotal abdominal hysterectomy Supracervical hysterectomy มีเพียงรหัสเดียว ยังไม่มีรหัสเฉพาะสำหรับ laparoscopic supracervical hysterectomy

26 Total abdominal hysterectomy Total abdominal hysterectomy ICD-9-CM 68.4Total abdominal hysterectomy Hysterectomy: extended Code also any synchronous removal of tubes and ovaries (65.31-65.64) Excludes: radical abdominal hysterectomy, any approach (68.61-68.69) 68.41Laparoscopic total abdominal hysterectomy Total laparoscopic hysterectomy [TLH] 68.49Other and unspecified total abdominal hysterectomy Hysterectomy: extended เป็นรหัส 4 หลักที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นให้ยกเลิกรหัส 3 หลักเดิม คือ 68.4

27 Total abdominal hysterectomy Total abdominal hysterectomy ICD-10-TM 519-26-30Total abdominal hysterectomy [TAH] Excludes: that with lymph gland dissection (519-26-31) Code also any synchronous procedures 519-26-31Total abdominal hysterectomy [TAH] with lymph gland dissection Code also any synchronous procedures ไม่มีรหัสเฉพาะสำหรับ laparoscopic total abdominal hysterectomy มีรหัสรวมสำหรับ TAH with lymph gland dissection

28 Radical abdominal hysterectomy Radical abdominal hysterectomy ICD-9-CM 68.6Radical abdominal hysterectomy Code also any synchronous: lymph gland dissection (40.3, 40.5) removal of tubes and ovaries (65.31-65.64) Excludes: pelvic evisceration (68.8) 68.61Laparoscopic radical abdominal hysterectomy Laparoscopic modified radicalhysterectomy Total laparoscopic radical hysterectomy[TLRH] 68.69Other and unspecified radical abdominal hysterectomy Modified radical hysterectomy Wertheim’s operation เป็นรหัส 4 หลักที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นให้ยกเลิกรหัส 3 หลักเดิม คือ 68.6

29 Radical abdominal hysterectomy Radical abdominal hysterectomy ICD-10-TM 519-26-40Radical abdominal hysterectomy Modified radical hysterectomy Wertheim’s operation Excludes: that with lymph gland dissection (519-26-41) Code also any synchronous procedures 519-26-41Radical abdominal hysterectomy with lymph gland dissection Code also any synchronous procedures ไม่มีรหัสเฉพาะสำหรับ laparoscopic radical abdominal hysterectomy มีรหัสรวมสำหรับ Radical abdominal hysterectomy with lymph gland dissection

30 Vaginal hysterectomy Vaginal hysterectomy ICD-9-CM 68.5Vaginal hysterectomy Code also any synchronous: removal of tubes and ovaries (65.31-65.64) repair of cystocele or rectocele (70.50-70.52) repair of pelvic floor (70.79) 68.51Laparoscopic assisted vaginal hysterectomy [LAVH] 68.59Other and unspecified vaginal hysterectomy Excludes: laparoscopically assisted vaginal hysterectomy [LAVH] (68.51) radical vaginal hysterectomy (68.7) ระวังแพทย์สับสนระหว่าง TLH (68.41) กับ LAVH (68.51)

31 Vaginal hysterectomy Vaginal hysterectomy ICD-10-TM 519-26-50Vaginal hysterectomy Code also any synchronous procedures including repair of urethrocele, cystocele or rectocele (517-39-20, 517-39-21, 517-39-22, 517-39-23) 519-26-60Laparoscopically assisted vaginal hysterectomy [LAVH] Code also any synchronous procedures

32 Radical vaginal hysterectomy Radical vaginal hysterectomy ICD-9-CM 68.7Radical vaginal hysterectomy Code also any synchronous: lymph gland dissection (40.3, 40.5) removal of tubes and ovaries (65.31-65.64) 68.71Laparoscopic radical vaginal hysterectomy [LRVH] 68.79Other and unspecified radical vaginal hysterectomy Hysterocolpectomy Schauta operation ไม่น่าจะมีการทำผ่าตัดนี้ในประเทศไทย

33 Dilation and curettage [D&C] Dilation and curettage [D&C] ICD-9-CM 69.0Dilation and curettage of uterus Excludes: aspiration curettage of uterus (69.51-69.59) 69.01Dilation and curettage for termination of pregnancy 69.02Dilation and curettage following delivery or abortion 69.09Other dilation and curettage Diagnostic D and C แพทย์มักบันทึกหัตถการเหมือนกัน คือ “D&C” ผู้ให้รหัสต้องพิจารณาเลือกรหัสที่สอดคล้องกับการวินิจฉัย

34 Endometrial sampling Endometrial sampling ICD-9-CM 69.59Other aspiration curettage of uterus ICD-10-TM 519-04-11Aspiration curettage of uterus Endometrial sampling Excludes: that, following abortion or delivery (526-45-00) for termination of pregnancy (526-52-04)

35 Spontaneous delivery Spontaneous delivery ICD-9-CM 73.5Manually assisted delivery 73.51Manual rotation of fetal head 73.59Other manually assisted delivery Assisted spontaneous delivery Crede maneuver 73.51 73.51 หมายถึง การใช้มือช่วยหมุนศีรษะทารกให้รอยประสานระหว่างขม่อม (sagittal suture) มาอยู่ในแนวหน้า-หลัง 73.59 73.59 หมายถึง การใช้มือช่วยทำคลอดปกติ เช่น ช่วยป้องกันการฉีกขาด ของฝีเย็บ, ช่วยทำคลอดท่าก้นที่ไม่ใช่ breech extraction (72.5x), ช่วยทำ คลอดรก ให้รหัสนี้ก็ได้ ไม่ให้ก็ได้ เพราะเป็น non-OR procedure

36 Spontaneous delivery Spontaneous delivery ICD-10-TM 526-54-10Normal delivery without episiotomy 526-54-11Normal delivery with episiotomy Spontaneous vertex delivery with episiotomy 526-54-40Spontaneous breech delivery without episiotomy 526-54-41Spontaneous breech delivery with episiotomy มีรหัสแยกระหว่างการคลอดปกติกับการคลอดท่าก้น มีรหัสแยกระหว่างการตัดฝีเย็บกับการไม่ตัดฝีเย็บ

37 Episiotomy Episiotomy ICD-9-CM 73.6Episiotomy Episioproctotomy Episiotomy with subsequent episiorrhaphy Excludes: that with: high forceps (72.31) low forceps (72.1) mid forceps (72.21) outlet forceps (72.1) vacuum extraction (72.71) มาตรฐานการทำคลอดปกติในประเทศไทยรวมการตัดฝีเย็บด้วย ถ้าต้องการให้รหัส 73.6 ในการคลอดปกติ ต้องให้รหัส 73.59 ด้วย มิฉะนั้น จะหมายความว่าตัดฝีเย็บโดยไม่คลอด

38 Episiotomy Episiotomy ICD-10-TM 516-21-21Episiotomy without delivery of fetus รหัสนี้ใช้เฉพาะการตัดฝีเย็บโดยไม่คลอด รหัสการทำคลอดทุกวิธีใน ICD-10-TM แยกเป็นตัดและไม่ตัดฝีเย็บ

39 Cesarean section Cesarean section ICD-9-CM 74Cesarean section and removal of fetus 74.0Classical cesarean section 74.1Low cervical cesarean section Lower uterine segment cesarean section 74.2Extraperitoneal cesarean section 74.3Removal of extratubal ectopic pregnancy 74.4Cesarean section of other specified type 74.9Cesarean section of unspecified type 74.91Hysterotomy to terminate pregnancy 74.99Other cesarean section of unspecified type

40 Cesarean section Cesarean section ICD-10-TM 526-54-70Cesarean section, classical 526-54-71Cesarean section, classical, with tubal sterilization 526-54-72Cesarean section, lower uterine segment Low cervical cesarean section Low transverse cesarean section 526-54-73Cesarean section, lower uterine segment, with tubal sterilization 526-54-74Extraperitoneal cesarean section 526-54-78Other cesarean section 526-54-79Cesarean section, unspecified

41 Explor. Lap. Explor. Lap. ICD-9-CM 54.11Exploratory laparotomy Excludes: exploration incidental to intra abdominal surgery - - omit code ICD-10-TM 400-21-00Exploratory laparotomy Note:This code should not be used as main operation code unless no further operation was performed in the patient

42 Tumor debulking from pelvic cavity Tumor debulking from pelvic cavity ICD-9-CM 54Other operations on abdominal region Includes: operations on: epigastric region flank groin region hypochondrium inguinal region loin region male pelvic cavity mesentery omentum peritoneum retroperitoneal tissue space Excludes: female pelvic cavity (69.01-70.92) ไม่มีรหัสที่เหมาะสมใน ICD-9-CM

43 Tumor debulking from pelvic cavity Tumor debulking from pelvic cavity ICD-10-TM 525-26-20Tumor debulking from pelvic cavity, open 525-26-21Tumor debulking from pelvic cavity, laparoscopic

44 Implantation of subdermal contraception Implantation of subdermal contraception ICD-9-CM 99.23Injection of steroid Injection of cortisone Subdermal implantation of progesterone ICD-10-TM 910-10-10Implantation of contraceptive device into skin

45 Removal of subdermal contraception Removal of subdermal contraception ICD-9-CM 86.05Incision with removal of foreign body or device from skin and subcutaneous tissue ICD-10-TM 602-21-08Other incision of upper arm skin and subcutaneous tissue

46 Chemotherapy Chemotherapy ICD-9-CM 99.25Injection or infusion of cancer chemotherapeutic substance Chemoembolization Injection or infusion of antineoplastic agent Excludes: immunotherapy, antineoplastic (00.15, 99.28) implantation of chemotherapeutic agent (00.10) injection of radioisotope (92.28) injection or infusion of biological response modifier [BRM] as an antineoplastic agent (99.28) รหัสนี้ใช้ไม่ได้กับยาเคมีบำบัดชนิดรับประทาน รหัสนี้ใช้ได้กับการให้ยาเคมีบำบัดเพื่อรักษาเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็ง

47 ให้รหัสผ่าตัดให้ครบ ให้รหัสผ่าตัดให้ครบ ผู้ป่วย complete uterine prolapse ทำผ่าตัด vaginal hysterectomy + AP repair ถ้าให้รหัสผ่าตัด 68.5 Vaginal hysterectomy รหัสเดียว DRG 13550Menstrual & other female reproductive system disorders, no CC RW 0.3897 ถ้าให้รหัสผ่าตัด 68.5 Vaginal hysterectomy + 70.50 AP repair DRG 13080Female reproductive system reconstructive procedure, no CC RW 1.6778

48 หัตถการที่ยังไม่มีรหัส หัตถการที่ยังไม่มีรหัส Non-diagnostic amniocentesis 75.1Diagnostic amniocentesis 75.99Other obstetric operation Embryo transfer 69.99Other operations on cervix and uterus


ดาวน์โหลด ppt รหัสผ่าตัด และรหัสหัตถการ ทางสูตินรีเวชกรรม. Coding regulation Coding regulation ผู้ให้รหัสสามารถให้รหัสได้เฉพาะการผ่าตัดหรือ หัตถการที่แพทย์บันทึกใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google