งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รหัสผ่าตัด และรหัสหัตถการ ทางสูตินรีเวชกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รหัสผ่าตัด และรหัสหัตถการ ทางสูตินรีเวชกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รหัสผ่าตัด และรหัสหัตถการ ทางสูตินรีเวชกรรม

2 Coding regulation ผู้ให้รหัสสามารถให้รหัสได้เฉพาะการผ่าตัดหรือหัตถการที่แพทย์บันทึกใน discharge summary ถ้าเห็นว่าแพทย์บันทึกการผ่าตัดหรือหัตถการไม่ครบ ต้องปรึกษาแพทย์และขอให้บันทึกเพิ่มให้ครบ ถ้าแพทย์บันทึกผิดหรือบันทึกไม่ ละเอียดย่อมมีโอกาสได้รหัสผิดสูง เพราะผู้ให้รหัสไม่ใช่แพทย์

3 Common problems แพทย์บันทึกการผ่าตัดไม่ละเอียด แพทย์บันทึกการผ่าตัดไม่ครบ แพทย์บันทึกการผ่าตัดเป็นอักษรย่อ อ่านลายมือแพทย์ไม่ออก ไม่สามารถปรึกษาแพทย์ได้ อ่านภาษาอังกฤษไม่เข้าใจ

4 Gynecological procedures
Organs ICD-9-CM ICD-10-TM Ovary 65.x 523-xx-xx 524-xx-xx Fallopian tube 66.x 521-xx-xx 522-xx-xx Cervix 67.x 518-xx-xx Uterus 68.x 519-xx-xx 69.x Uterine supporting 520-xx-xx Female pelvic cavity No code 525-xx-xx Peritoneum 54.x Cul-de-sac 70.x Vagina 517-xx-xx Vulva and perineum 71.x 516-xx-xx

5 Obstetric procedures Procedural types ICD-9-CM ICD-10-TM
Forceps, vacuum and breech 72.x 526-xx-xx Inducing or assisting delivery 73.x Cesarean section 74.x Other obstetric operations 75.x

6 Terminology Open operation หมายถึง การทำผ่าตัดโดยการเปิดหน้าท้อง
Closed operation หมายถึง การทำผ่าตัดโดยใช้กล้องส่องภายใน (endoscope) Endoscope หมายถึง กล้องส่องภายใน ใช้ในการตรวจและการผ่าตัด ที่มีใช้ในปัจจุบันได้แก่ laparoscope (กล้องส่องช่องท้อง) และ hysteroscope (กล้องส่องโพรงมดลูก) Other หมายถึง การผ่าตัดที่แพทย์ระบุชื่อเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากการผ่าตัดที่กล่าวถึงก่อนหน้า Synchronous procedures หมายถึง หัตถการที่ทำในคราวเดียวกัน

7 Ovarian cystectomy ICD-9-CM
Other laparoscopic local excision or destruction of ovary Other local excision or destruction of ovary Bisection of ovary Cauterization of ovary Partial excision of ovary ไม่มีรหัสเฉพาะสำหรับ ovarian cystectomy ไม่มีรหัสแยกระหว่างการทำผ่าตัดข้างเดียวกับสองข้าง มีรหัสแยกระหว่างการผ่าตัดแบบ open กับ laparoscopic

8 Ovarian cystectomy ICD-10-TM
Other excision of lesion of ovary Other excision of lesion of ovaries ไม่มีรหัสเฉพาะสำหรับ ovarian cystectomy มีรหัสแยกระหว่างการผ่าตัดข้างเดียวกับสองข้าง ไม่มีรหัสแยกระหว่างการผ่าตัดแบบ open กับ laparoscopic

9 Excision of par-ovarian cyst
ICD-9-CM Other excision or destruction of uterus and supporting structures ICD-10-TM Excision of uterine supporting structures, open Excision of uterine supporting structures, laparoscopic อย่าสับสนกับ excision of ovarian cyst Par-ovarian cyst เป็น embryonic cyst of broad ligament

10 Unilateral salpingo-oophorectomy [SO]
ICD-9-CM 65.4 Unilateral salpingo-oophorectomy Laparoscopic unilateral salpingo-oophorectomy Other unilateral salpingo-oophorectomy มีรหัสแยกระหว่างการผ่าตัดแบบ open กับ laparoscopic มีรหัสสำหรับ unilateral SO NOS

11 Unilateral salpingo-oophorectomy [SO]
ICD-10-TM Salpingo-oophorectomy, unilateral, open Salpingo-oophorectomy, unilateral, laparoscopic มีรหัสแยกระหว่างการผ่าตัดแบบ open กับ laparoscopic ไม่มีรหัสสำหรับ unilateral SO NOS

12 Bilateral salpingo-oophorectomy [BSO]
ICD-9-CM 65.6 Bilateral salpingo-oophorectomy Other removal of both ovaries and tubes at same operative episode Other removal of remaining ovary and tube Laparoscopic removal of both ovaries and tubes at same operative episode Laparoscopic removal of remaining ovary and tube มีรหัสแยกระหว่างการผ่าตัดแบบ open กับ laparoscopic 65.62 และ เป็นการผ่าตัดเพียงข้างเดียว ไม่ใช่ bilateral ภาษาสับสน รหัสที่สำหรับ other ไม่ควรอยู่ก่อนรหัสสำหรับ laparoscopic

13 Bilateral salpingo-oophorectomy [BSO]
ICD-10-TM Salpingo-oophorectomy, bilateral, open Salpingo-oophorectomy, bilateral, laparoscopic มีรหัสแยกระหว่างการผ่าตัดแบบ open กับ laparoscopic ไม่มีรหัสสำหรับ bilateral SO NOS ไม่มีรหัสสำหรับการตัด remaining ovary and tube เพราะให้ไปใช้รหัสสำหรับ unilateral SO

14 Female sterilization ชื่อการผ่าตัดที่แพทย์บันทึก ICD-9-CM ICD-10-TM
Tubal ligation [TL] 66.31 Tubal resection [TR] 66.32 Pomeroy operation Modified Pomeroy operation Laparoscopic sterilization 66.29 Laparoscopic TR* 66.22 Tubal sterilization 66.39 Sterilization Unilateral TR 66.92 Unilateral TR, solitary tube

15 Bilateral salpingectomy
ICD-9-CM 66.5 Total bilateral salpingectomy Excludes: bilateral partial salpingectomy for sterilization (66.39) that with oophorectomy ( ) Removal of both fallopian tubes at same operative episode Removal of remaining fallopian tube Removal of solitary fallopian tube ไม่มีรหัสแยกระหว่างการผ่าตัดแบบ open กับ laparoscopic 66.52 เป็นการผ่าตัดเพียงข้างเดียว ไม่ใช่ bilateral

16 Bilateral salpingectomy
ICD-10-TM Total salpingectomy, bilateral, open Total salpingectomy, bilateral, laparoscopic Other bilateral total salpingectomy มีรหัสแยกระหว่างการผ่าตัดแบบ open กับ laparoscopic ไม่มีรหัสสำหรับการตัด remaining fallopian tube ให้ใช้รหัสสำหรับ unilateral salpingectomy

17 Salpingectomy for tubal pregnancy
ICD-9-CM Salpingectomy with removal of tubal pregnancy Code also any synchronous oophorectomy (65.31, 65.39) ไม่มีรหัสแยกระหว่าง total กับ partial salpingectomy ไม่มีรหัสแยกระหว่างการผ่าตัดแบบ open กับ laparoscopic ถ้าแพทย์ทำ unilateral SO ต้องให้ 2 รหัส คือ Salpingectomy with removal of tubal pregnancy กับ Laparoscopic unilateral oophorectomy หรือ Other unilateral oophorectomy

18 Salpingectomy for tubal pregnancy
ICD-10-TM Partial salpingectomy with removal of tubal pregnancy, unilateral, open Partial salpingectomy with removal of tubal pregnancy, unilateral, laparoscopic Total salpingectomy with removal of tubal pregnancy, unilateral, open Total salpingectomy with removal of tubal pregnancy, unilateral, laparoscopic มีรหัสแยกระหว่าง total กับ partial salpingectomy มีรหัสแยกระหว่างการผ่าตัดแบบ open กับ laparoscopic

19 Tuboplasty ICD-9-CM Other repair of fallopian tube Graft of fallopian tube Reopening of divided fallopian tube Salpingoplasty เป็นคำที่ไม่มีรายละเอียดแต่แพทย์ชอบเขียน ไม่มีใน index ของ ICD-9-CM เช่นเดียวกับคำว่า fimbrioplasty ใน ICD-9-CM ใช้คำว่า salpingoplasty ไม่มีรหัสแยกระหว่างการผ่าตัดแบบ open กับ laparoscopic ไม่มีรหัสแยกระหว่างการผ่าตัดข้างเดียวกับสองข้าง

20 Tuboplasty ICD-10-TM Repair of fallopian tube, unilateral, unspecified Unilateral salpingoplasty NOS Unilateral tuboplasty NOS Repair of fallopian tubes, unspecified Salpingoplasty NOS Tuboplasty NOS ไม่มีรหัสแยกระหว่างการผ่าตัดแบบ open กับ laparoscopic มีรหัสแยกระหว่างการผ่าตัดข้างเดียวกับสองข้าง

21 Repair of cervix ICD-9-CM 67.6 Other repair of cervix Excludes: repair of current obstetric laceration (75.51) Suture of laceration of cervix Repair of fistula of cervix Cervicosigmoidal fistula Other repair of cervix Repair of old obstetric laceration of cervix Repair of current laceration of cervix รหัสในกลุ่ม 67.6 ไม่ใช้กับการซ่อมปากมดลูกที่ฉีกขาดจากการคลอดในปัจจุบัน แต่แพทย์มักบันทึกเพียง “repair of cervix” หรือ “suture of cervix” ผู้ให้รหัสต้องพิจารณาความสอดคล้องระหว่างการผ่าตัดกับคำวินิจฉัย

22 Repair of cervix ICD-10-TM 518-39-00 Suture of laceration of cervix
Repair of current obstetric laceration of cervix Repair of old obstetric laceration of cervix Repair of fistula of cervix Cervical cerclage Other repair of cervix Repair of cervix, unspecified รหัสการซ่อมปากมดลูกรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกันคือ xx

23 Conization ICD-9-CM 67.2 Conization of cervix Excludes: that by: cryosurgery (67.33) electrosurgery (67.32) แพทย์บางท่านเรียกการผ่าตัดนี้ว่า cold knife conization (CKC) ผู้ให้รหัสบางท่านเข้าใจผิดว่าเป็นการผ่าตัดด้วยความเย็น จึงให้รหัส 67.33

24 Subtotal abdominal hysterectomy
ICD-9-CM 68.3 Subtotal abdominal hysterectomy Laparoscopic supracervical hysterectomy [LSH] Classic infrafascial SEMM hysterectomy [CISH] Laparoscopically assisted supracervical hysterectomy [LASH] Other and unspecified subtotal abdominal hysterectomy, NOS Supracervical hysterectomy เป็นรหัส 4 หลักที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นให้ยกเลิกรหัส 3 หลักเดิม คือ 68.3

25 Subtotal abdominal hysterectomy
ICD-10-TM Subtotal abdominal hysterectomy Supracervical hysterectomy มีเพียงรหัสเดียว ยังไม่มีรหัสเฉพาะสำหรับ laparoscopic supracervical hysterectomy

26 Total abdominal hysterectomy
ICD-9-CM 68.4 Total abdominal hysterectomy Hysterectomy: extended Code also any synchronous removal of tubes and ovaries ( ) Excludes: radical abdominal hysterectomy, any approach ( ) Laparoscopic total abdominal hysterectomy Total laparoscopic hysterectomy [TLH] Other and unspecified total abdominal hysterectomy Hysterectomy: extended เป็นรหัส 4 หลักที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นให้ยกเลิกรหัส 3 หลักเดิม คือ 68.4

27 Total abdominal hysterectomy
ICD-10-TM Total abdominal hysterectomy [TAH] Excludes: that with lymph gland dissection ( ) Code also any synchronous procedures Total abdominal hysterectomy [TAH] with lymph gland dissection Code also any synchronous procedures ไม่มีรหัสเฉพาะสำหรับ laparoscopic total abdominal hysterectomy มีรหัสรวมสำหรับ TAH with lymph gland dissection

28 Radical abdominal hysterectomy
ICD-9-CM 68.6 Radical abdominal hysterectomy Code also any synchronous: lymph gland dissection (40.3, 40.5) removal of tubes and ovaries ( ) Excludes: pelvic evisceration (68.8) Laparoscopic radical abdominal hysterectomy Laparoscopic modified radicalhysterectomy Total laparoscopic radical hysterectomy[TLRH] Other and unspecified radical abdominal hysterectomy Modified radical hysterectomy Wertheim’s operation เป็นรหัส 4 หลักที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นให้ยกเลิกรหัส 3 หลักเดิม คือ 68.6

29 Radical abdominal hysterectomy
ICD-10-TM Radical abdominal hysterectomy Modified radical hysterectomy Wertheim’s operation Excludes: that with lymph gland dissection ( ) Code also any synchronous procedures Radical abdominal hysterectomy with lymph gland dissection Code also any synchronous procedures ไม่มีรหัสเฉพาะสำหรับ laparoscopic radical abdominal hysterectomy มีรหัสรวมสำหรับ Radical abdominal hysterectomy with lymph gland dissection

30 Vaginal hysterectomy ICD-9-CM 68.5 Vaginal hysterectomy Code also any synchronous: removal of tubes and ovaries ( ) repair of cystocele or rectocele ( ) repair of pelvic floor (70.79) Laparoscopic assisted vaginal hysterectomy [LAVH] Other and unspecified vaginal hysterectomy Excludes: laparoscopically assisted vaginal hysterectomy [LAVH] (68.51) radical vaginal hysterectomy (68.7) ระวังแพทย์สับสนระหว่าง TLH (68.41) กับ LAVH (68.51)

31 Vaginal hysterectomy ICD-10-TM
Vaginal hysterectomy Code also any synchronous procedures including repair of urethrocele, cystocele or rectocele ( , , , ) Laparoscopically assisted vaginal hysterectomy [LAVH] Code also any synchronous procedures

32 Radical vaginal hysterectomy
ICD-9-CM 68.7 Radical vaginal hysterectomy Code also any synchronous: lymph gland dissection (40.3, 40.5) removal of tubes and ovaries ( ) Laparoscopic radical vaginal hysterectomy [LRVH] Other and unspecified radical vaginal hysterectomy Hysterocolpectomy Schauta operation ไม่น่าจะมีการทำผ่าตัดนี้ในประเทศไทย

33 Dilation and curettage [D&C]
ICD-9-CM 69.0 Dilation and curettage of uterus Excludes: aspiration curettage of uterus ( ) Dilation and curettage for termination of pregnancy Dilation and curettage following delivery or abortion Other dilation and curettage Diagnostic D and C แพทย์มักบันทึกหัตถการเหมือนกัน คือ “D&C” ผู้ให้รหัสต้องพิจารณาเลือกรหัสที่สอดคล้องกับการวินิจฉัย

34 Endometrial sampling ICD-9-CM
Other aspiration curettage of uterus ICD-10-TM Aspiration curettage of uterus Endometrial sampling Excludes: that, following abortion or delivery ( ) for termination of pregnancy ( )

35 Spontaneous delivery 73.5 Manually assisted delivery ICD-9-CM
Manual rotation of fetal head Other manually assisted delivery Assisted spontaneous delivery Crede maneuver 73.51 หมายถึง การใช้มือช่วยหมุนศีรษะทารกให้รอยประสานระหว่างขม่อม (sagittal suture) มาอยู่ในแนวหน้า-หลัง 73.59 หมายถึง การใช้มือช่วยทำคลอดปกติ เช่น ช่วยป้องกันการฉีกขาดของฝีเย็บ, ช่วยทำคลอดท่าก้นที่ไม่ใช่ breech extraction (72.5x), ช่วยทำคลอดรก ให้รหัสนี้ก็ได้ ไม่ให้ก็ได้ เพราะเป็น non-OR procedure

36 Spontaneous delivery ICD-10-TM
Normal delivery without episiotomy Normal delivery with episiotomy Spontaneous vertex delivery with episiotomy Spontaneous breech delivery without episiotomy Spontaneous breech delivery with episiotomy มีรหัสแยกระหว่างการคลอดปกติกับการคลอดท่าก้น มีรหัสแยกระหว่างการตัดฝีเย็บกับการไม่ตัดฝีเย็บ

37 Episiotomy ICD-9-CM 73.6 Episiotomy Episioproctotomy Episiotomy with subsequent episiorrhaphy Excludes: that with: high forceps (72.31) low forceps (72.1) mid forceps (72.21) outlet forceps (72.1) vacuum extraction (72.71) มาตรฐานการทำคลอดปกติในประเทศไทยรวมการตัดฝีเย็บด้วย ถ้าต้องการให้รหัส 73.6 ในการคลอดปกติ ต้องให้รหัส ด้วย มิฉะนั้นจะหมายความว่าตัดฝีเย็บโดยไม่คลอด

38 Episiotomy ICD-10-TM 516-21-21 Episiotomy without delivery of fetus
รหัสนี้ใช้เฉพาะการตัดฝีเย็บโดยไม่คลอด รหัสการทำคลอดทุกวิธีใน ICD-10-TM แยกเป็นตัดและไม่ตัดฝีเย็บ

39 Cesarean section 74 Cesarean section and removal of fetus ICD-9-CM
74.0 Classical cesarean section 74.1 Low cervical cesarean section Lower uterine segment cesarean section 74.2 Extraperitoneal cesarean section 74.3 Removal of extratubal ectopic pregnancy 74.4 Cesarean section of other specified type 74.9 Cesarean section of unspecified type 74.91 Hysterotomy to terminate pregnancy 74.99 Other cesarean section of unspecified type

40 Cesarean section ICD-10-TM 526-54-70 Cesarean section, classical
Cesarean section, classical, with tubal sterilization Cesarean section, lower uterine segment Low cervical cesarean section Low transverse cesarean section Cesarean section, lower uterine segment, with tubal sterilization Extraperitoneal cesarean section Other cesarean section Cesarean section, unspecified

41 Explor. Lap. ICD-9-CM Exploratory laparotomy Excludes: exploration incidental to intra abdominal surgery - - omit code ICD-10-TM Exploratory laparotomy Note: This code should not be used as main operation code unless no further operation was performed in the patient

42 Tumor debulking from pelvic cavity
ICD-9-CM 54 Other operations on abdominal region Includes: operations on: epigastric region flank groin region hypochondrium inguinal region loin region male pelvic cavity mesentery omentum peritoneum retroperitoneal tissue space Excludes: female pelvic cavity ( ) ไม่มีรหัสที่เหมาะสมใน ICD-9-CM

43 Tumor debulking from pelvic cavity
ICD-10-TM Tumor debulking from pelvic cavity, open Tumor debulking from pelvic cavity, laparoscopic

44 Implantation of subdermal contraception
ICD-9-CM Injection of steroid Injection of cortisone Subdermal implantation of progesterone ICD-10-TM Implantation of contraceptive device into skin

45 Removal of subdermal contraception
ICD-9-CM Incision with removal of foreign body or device from skin and subcutaneous tissue ICD-10-TM Other incision of upper arm skin and subcutaneous tissue

46 Chemotherapy ICD-9-CM 99.25 Injection or infusion of cancer chemotherapeutic substance Chemoembolization Injection or infusion of antineoplastic agent Excludes: immunotherapy, antineoplastic (00.15, 99.28) implantation of chemotherapeutic agent (00.10) injection of radioisotope (92.28) injection or infusion of biological response modifier [BRM] as an antineoplastic agent (99.28) รหัสนี้ใช้ไม่ได้กับยาเคมีบำบัดชนิดรับประทาน รหัสนี้ใช้ได้กับการให้ยาเคมีบำบัดเพื่อรักษาเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็ง

47 ให้รหัสผ่าตัดให้ครบ ผู้ป่วย complete uterine prolapse ทำผ่าตัด vaginal hysterectomy + AP repair ถ้าให้รหัสผ่าตัด 68.5 Vaginal hysterectomy รหัสเดียว DRG Menstrual & other female reproductive system disorders, no CC RW ถ้าให้รหัสผ่าตัด 68.5 Vaginal hysterectomy AP repair DRG Female reproductive system reconstructive procedure, no CC RW

48 หัตถการที่ยังไม่มีรหัส
Non-diagnostic amniocentesis 75.1 Diagnostic amniocentesis 75.99 Other obstetric operation Embryo transfer 69.99 Other operations on cervix and uterus


ดาวน์โหลด ppt รหัสผ่าตัด และรหัสหัตถการ ทางสูตินรีเวชกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google