งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By Dr Nongyao Premkamolnetr KMUTT Library

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By Dr Nongyao Premkamolnetr KMUTT Library"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By Dr Nongyao Premkamolnetr KMUTT Library nongyao@lib.kmutt.ac.th

2 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 2 http://www.endnote.com/

3 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 3 Topics Introduction Creating an EndNote Library:- –Manually type references –Import citations from Online Databases into EndNote Organizing, Sorting and Searching an EndNote Library Exporting references from EndNote to a word processing program –Creating a list of reference –Insert Citations from EndNote Formatting a reference to be printed

4 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 4 EndNote เป็นโปรแกรมเพื่อการค้าที่ผลิตโดย บริษัท ISI ResearchSoft ซึ่งมี version สำหรับ Window, Macintosh, และ Dos ใช้ในการจัดการบรรณานุกรม โดยจัดเก็บ รายการในรูปของฐานข้อมูล สามารถสืบค้น แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการ รวมทั้ง import ข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ และ export รายการบรรณานุกรมออกไปได้ แทรกและสร้างรายการอ้างอิง (Reference) ใน รูปแบบต่างๆ (Style) มากกว่า 600 รูปแบบได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว ฐานข้อมูลเรียกว่า Library มีนามสกุล.enl

5 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 5 EndNote Library ประกอบด้วย Field ต่างๆ 38 field ที่ใช้ในการลง รายการรูปแบบต่างๆ แต่ละ Library จัดเก็บรายการได้ 32,000 รายการ หรือ 32 Megabytes แต่ละรายการ บรรจุได้ 64,000 ตัวอักษร, แต่ละ field จัดเก็บได้ถึง 32,000 ตัวอักษร จะสร้างกี่ library ก็ได้ และ สามารถตั้ง default library ได้เพื่อความรวดเร็วในการใช้งาน มี 22 pre-defined reference types: Journal Article, Book, Newspaper Article, Conference Proceedings, Thesis, Report, Computer Program, Electronic Source, etc และมี 3 unused reference types

6 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 6

7 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 7

8 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 8

9 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 9 การเพิ่มรายการทาง บรรณานุกรม 1. โดยการพิมพ์รายการทาง บรรณานุกรมเข้าไปทีละรายการ 1.1 F าก Reference Menu ให้เลือก New Reference

10 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 10

11 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 11 1.2. เลือกประเภทของเอกสาร ( Reference Type) ของรายการอ้างอิงที่ต้องการจะเพิ่ม เข้าไป เช่น บทความจากวารสาร หนังสือ แล้วพิมพ์รายการต่างๆ เข้าไปตาม field ที่ ปรากฎ

12 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 12

13 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 13 -Applied Science & Tech Plus - MathSciNet -PubMed -ScienceDirect -Ingenta 2. เพิ่มรายการ โดยการ import ข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ ต่างๆ เช่น

14 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 14

15 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 15

16 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 16

17 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 17

18 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 18

19 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 19

20 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 20

21 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 21

22 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 22 Imported data from MathSciNet

23 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 23 http://www.ncbi.nih.gov/ entrez/query.fcgi

24 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 24

25 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 25 Text File From PubMed

26 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 26

27 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 27

28 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 28

29 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 29

30 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 30

31 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 31 Science Direct

32 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 32 ScienceDirect- Export

33 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 33

34 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 34

35 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 35 http://www.ingenta.com/

36 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 36

37 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 37 Email message

38 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 38

39 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 39

40 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 40

41 Organizing, Sorting, Searching and Printing

42 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 42

43 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 43

44 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 44 Search References

45 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 45

46 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 46

47 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 47 Print the selected references

48 Exporting References: File

49 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 49 Saved file in Word

50 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 50 Select Output Style

51 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 51

52 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 52 From EndNote: Select Citations to export

53 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 53

54 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 54 Output Style: Author-Date

55 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 55 Output Style: Numbered

56 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 56 http://www.endnote.com/support/enstyles.asp

57 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 57

58 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 58 Insert Citations from EndNote while using Word

59 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 59 Word & EndNote

60 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 60

61 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 61

62 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 62

63 Format References for Printing

64 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 64

65 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 65

66 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 66 Format Bibliography

67 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 67

68 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 68 Find Citation

69 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 69 Find Citation

70 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 70 Edit - Preferences: Display fields

71 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 71 EndNote Help Menu

72 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 72

73 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 73 http://www.endnote.com/support/faqs/enfaqs.asp

74 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 74 endnote-interest@isiresearchsoft.com

75 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 75

76 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 76 http://lists.adeptscience.co.uk/endnote/ EndNote Email list Archive

77 KMUTT Library EndNote by Premkamolnetr, N. 77 EndNote at KMUTT Library http://www.lib.kmutt.ac.th/endnote/endnote.html


ดาวน์โหลด ppt By Dr Nongyao Premkamolnetr KMUTT Library

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google