งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัมพล หลำเบ็ญส๊ะ การศึกษาการใช้ทฤษฏี Fuzzy Signature เพื่อวิเคราะห์คาดการณ์การเกิดโรค ไตในผู้ป่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัมพล หลำเบ็ญส๊ะ การศึกษาการใช้ทฤษฏี Fuzzy Signature เพื่อวิเคราะห์คาดการณ์การเกิดโรค ไตในผู้ป่วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อัมพล หลำเบ็ญส๊ะ การศึกษาการใช้ทฤษฏี Fuzzy Signature เพื่อวิเคราะห์คาดการณ์การเกิดโรค ไตในผู้ป่วย

2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค ได้ทราบถึงแนวโน้มของโรคไตที่อาจเกิด ขึ้นกับตัวเองในอนาคต นำเสนอแนวความคิดในการใช้ทฤษฏี Fuzzy Signature เพื่อวิเคราะห์คาดการณ์การ เกิดโรคไตในผู้ป่วย สามารถประยุกต์ใช้งานวิจัยชิ้นนี้สู่การ พัฒนาเป็นระบบผู้เชี่ยวชาญ (EXPERT SYSTEM) วัตถุประสงค์ งานวิจัย

3 โรคไต โรคไตเรื้อรัง คือ สภาวะที่ไตถูก ทำลาย มีผลทำให้ความสามารถของไตในการ ทำงานลดลง เช่น การรักษาสมดุลของเหลว ในร่างกาย การควบคุมน้ำและแร่ธาตุต่างๆ ใน เลือด เป็นต้น โดยสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคไตเรื้อรัง คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน รวมถึงสภาวะอื่นๆ เช่น ไตอักเสบ โรคถุงน้ำใน ไต เป็นต้น

4 คุณลักษณะทางอาการที่บ่งบอกว่ามีแนวโน้มที่ จะเป็นโรคไต คุณลักษณะการตรวจค่าที่บ่งบอกว่ามีแนวโน้มที่ จะเป็นโรคไต คุณลักษณะจากการคำนวนค่า eGFR ที่บ่งบอกว่ามี แนวโน้มที่จะเป็นโรคไต คุณลักษณะที่บ่งบอกว่ามีแนวโน้มที่จะ เป็นโรคไต

5 ปัสสาวะเป็นเลือด ปัสสาวะเป็นสีแดง สีน้ำล้างเนื้อ สีชาแก่ๆ หรือ ปัสสาวะเป็นสีเหลืองเข้ม ปัสสาวะเป็นฟองมาก ปัสสาวะเป็นเลือด พร้อมกับมีไข่ขาว - โปรตีน ออกมาในปัสสาวะพร้อมๆ กัน ปัสสาวะขุ่น การผิดปกติของการถ่ายปัสสาวะ การปวดหลัง อาการบวม ความดันโลหิตสูง ซีดหรือโลหิตจาง คุณลักษณะทางอาการที่บ่งบอกว่ามี แนวโน้มที่จะเป็นโรคไต

6 คุณลักษณะการตรวจค่าที่บ่งบอกว่ามี แนวโน้มที่จะเป็นโรคไต ค่า BUN (Bloof urea Nitrogen) การตรวจค่า BUN เป็นการวัดปริมาณ ไนโตรเจนที่พบในกระแสเลือด ถ้าค่า BUN สูง จะบอกภาวะหรือโรคต่างๆ ได้แก่ โรคไต นิ่ว หรือภาวะเครียด

7 คุณลักษณะการตรวจค่าที่บ่งบอกว่ามี แนวโน้มที่จะเป็นโรคไต Cont. ค่าครีเอตินิน (Creatinine) เป็นการ วัดค่าการทำงานของไต ซึ่งสามารถวัดได้ จากซีรั่ม โดยครีเอตินิน เกิดจากการออก แรงยืดหดหรือการใช้กล้ามเนื้อใน ชีวิตประจำวัน ซึ่งหากค่าครีอะตินินที่สูง กว่าปกติ อาจเกิดจากโรคไต เลือดไป เลี้ยงไตน้อยลง หรือมีการอุดกั้นทางเดิน ปัสสาวะ

8 คุณลักษณะการตรวจค่าที่บ่งบอกว่ามี แนวโน้มที่จะเป็นโรคไต Cont. กรดยูริก (Uric Acid) เกิดจากการเผา ผลาญอาหารประเภท เนื้อสัตว์ สารเพียวรีน ใน และเนื่องจากกรดยูริกจะขับออกมาทางไต ถ้า หน้าที่ของไตเสียไป ก็จะทำให้กรดยูริกใน เลือดสูงขึ้นได้เช่นกัน

9 คุณลักษณะการตรวจค่าที่บ่งบอกว่ามี แนวโน้มที่จะเป็นโรคไต Cont. ค่าปกติการทำงานของไต BUN 5 - 25 mg% Creatinine 0.6 - 1.50 mg% Uric Acid ชาย 3.4 - 7.0 mg% หญิง 2.4 - 5.7 mg%

10 คุณลักษณะจากการคำนวนค่า eGFR ที่มี แนวโน้มจะเป็นโรคไต จีเอฟอาร์ (GFR) คือปริมาณเลือดที่ไหล ผ่านตัวกรองของไตในหนึ่งนาที เป็นตัวบอกการ ทำงานของไตที่ดี

11 Fuzzy logic ( ตรรกะศาสตร์คลุมเครือ ) ตรรกะแบบ ฟัซซี

12 โครงสร้างพื้นฐานของการประมวลผลแบบตรรกะ ศาสตร์คลุมเครือ Fuzzy logic ( ตรรกะศาสตร์คลุมเครือ )

13 โครงสร้างของ Fuzzy Signature Fuzzy Signature

14 Fuzzy logic กับงานวิจัย

15 ขั้นตอนที่ 1 การแปลงค่าอินพุตเป็นค่าอินพุตแบบฟัซซีและ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างการอินพุตทั้งหมดที่ เกี่ยวข้องกับเอาต์พุต

16 Fuzzy logic กับงานวิจัย ขั้นตอนที่ 2 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการอินพุตทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับเอาต์พุต โดยใช้กฎการควบคุมที่ สร้างขึ้น

17 Fuzzy logic กับงานวิจัย ขั้นตอนที่ 3 การประมวลผลกับฟัซซีอินพุตโดยใช้วิธีการ ทางคณิตศาสตร์

18 Fuzzy logic กับงานวิจัย ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการสรุปเหตุผลฟัซซี โดยจะเปลี่ยน ผลลัพธ์เป็นฟัซซีเอาต์พุตให้เป็นผลลัพธ์แบบ ปกติ

19 Conclusion FUZZY Process For Prediction FUZZY Process For Prediction Knowledge

20 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt อัมพล หลำเบ็ญส๊ะ การศึกษาการใช้ทฤษฏี Fuzzy Signature เพื่อวิเคราะห์คาดการณ์การเกิดโรค ไตในผู้ป่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google