งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบาดวิทยาโรคปอดบวมของจังหวัด เพชรบุรี 2553 - 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบาดวิทยาโรคปอดบวมของจังหวัด เพชรบุรี 2553 - 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบาดวิทยาโรคปอดบวมของจังหวัด เพชรบุรี 2553 - 2555

2 จำนวนผู้ป่วยโรคปอดบวม และจำนวนป่วย ตาย ปี 2553 - 2555

3 ปี อัตราป่วย ต่อแสน ประชากรอัตราป่วยตาย 2553320.714.69 2554385.424.86 2555374.314.54 อัตราป่วยและอัตราป่วยตาย โรค Pneumonia ปี 2553 - 2555

4

5 จำนวนผู้ป่วยจำแนกรายเดือน ปี 2553 - 2555

6

7 ผู้ป่วย Pneumonia เสียชีวิต ปี 2555 จำนวน 78 ราย 1. อายุ  > 60 ปี 55 คน ( ร้อยละ 70.5)  20 – 59 ปี 18 คน ( ร้อยละ 23.1)  < 2 ปี 5 ราย ( ร้อยละ 6.4) 2. เป็นโรคอื่น DM/HT/COPD หลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ ภาวะไตวาย CA lung /TB/AIDS Septic Shock 2. เชื้อที่เป็นสาเหตุ ของการเกิดโรคที่ได้ จากการเพาะเชื้อใน ห้องปฏิบัติการ Klebsilla pneumonia Acinetobater anitatous Pseudomonas aeruginosa Strephylococcus E. Coli

8 การติดต่อ 1. ทางเดินหายใจ โดยการไอ จาม หรือ หายใจรดกัน 2. โดยการสาลักเอาสารเคมีหรือเศษ อาหารเข้าไป ในปอด 3. แพร่กระจายไปตามกระแสเลือด เช่น การฉีดยา ให้น้ำเกลือ การอักเสบในอวัยวะส่วนอื่น เป็นต้น

9


ดาวน์โหลด ppt ระบาดวิทยาโรคปอดบวมของจังหวัด เพชรบุรี 2553 - 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google