งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบทำความเย็นโดยใช้พลังงานความร้อนจากรังสีอาทิตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบทำความเย็นโดยใช้พลังงานความร้อนจากรังสีอาทิตย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบทำความเย็นโดยใช้พลังงานความร้อนจากรังสีอาทิตย์
นายกิตติธัช ถนอมพงษ์ชาติ รหัสนักศึกษา สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

2 ลำดับการนำเสนอ บทนำ ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ ระบบทำความเย็น ตัวอย่างงานวิจัย เศรษฐศาสตร์

3 บทนำ พลังงาน การทำความเย็น การปรับอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น

4 โครงสร้างตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นราบ [1]
โครงสร้างตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นราบ [1] ที่มา: [5 ตุลาคม 2553]

5 โครงสร้างตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศ [1]
โครงสร้างตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศ [1] ที่มา: [5 ตุลาคม 2553]

6 ตัวเก็บรังสีแบบรางพาราโบลาและตัวเก็บรังสีแบบจานพาราโบลา [2]
ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ ตัวเก็บรังสีแบบรางพาราโบลาและตัวเก็บรังสีแบบจานพาราโบลา [2] ที่มา: [5 ตุลาคม 2553]

7 ระบบทำความเย็นแบบดูดกลืน
ที่มา: [5 ตุลาคม 2553]

8 ระบบทำความเย็นแบบดูดซับ
ที่มา:Adsorption Chiller [Online], Available: [5 ตุลาคม 2553]

9 ระบบทำความเย็นแบบอีเจ็กเตอร์
แผนภาพส่วนประกอบระบบทำความเย็นแบบอีเจ็กเตอร์ [3]

10 ระบบทำความเย็นแบบอีเจ็กเตอร์
ลักษณะของอีเจ็กเตอร์ (Ejector) [3]

11 ระบบทำความเย็นด้วยการลดความชื้น
ระบบทำความเย็นที่ลดความชื้นอากาศโดยใช้สารละลาย [1]

12 ระบบทำความเย็นด้วยการลดความชื้น
ระบบทำความเย็นที่ลดความชื้นอากาศโดยใช้ของแข็ง [1]

13 ตัวอย่างระบบทำความเย็นแบบดูดกลืน
ผู้วิจัย คู่สารทำงาน Teva (oC) Tcon Tgen COP Heat Source Agyenim et al. [4] LiBr/Water 10.1 24 80.6 0.66 Evacuated Tube Collector

14 ตัวอย่างระบบทำความเย็นแบบดูดซับ
ผู้วิจัย คู่สารทำงาน Teva (oC) Tcon Tgen COP Heat Source Chang et al. [5] Silica gel/Water 14 30 80 0.37 Flat Collector

15 ตัวอย่างระบบทำความเย็นแบบอีเจ็คเตอร์
ผู้วิจัย สาร ทำงาน Teva (oC) Tcon Tgen COP Heat source Pollerberg et al. [6] Water 7 32 140 0.47 Parabolic trough collector

16 ตัวอย่างระบบทำความเย็นที่ลดความชื้นอากาศด้วยสารละลาย
ผู้วิจัย สารลดความชื้น อากาศเข้า ระบบ อากาศออกระบบ Tgen (oC) COP Heat source Gommed and Grossman [7] Liquid LiCl 43% T=30 oC h=16 gw/kgd, a T= 26.6 oC h= 8 gw/kgd, a 65-100 0.81 collector 20 m2

17 ตัวอย่างระบบทำความเย็นที่ลดความชื้นอากาศด้วยของแข็ง
ผู้วิจัย สารลดความชื้น อากาศเข้า ระบบ อากาศออกระบบ Tgen (oC) COP Heat source Bourdoukan et al. [8] Silica-gel 240 kg/ m3 T=35 oC h=14.5 gw/kgd, a T= 29 oC h= 7.8 gw/kgd, a 75 0.48 Vacuum tube 40m2

18 แผนภาพสมรรถนะและค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ของระบบทำความเย็น [1]
เศรษฐศาสตร์ สกุลเงินยูโร (€) อัตราแลกเปลี่ยน 1 EUR : บาท (5 ตุลาคม 2553) แผนภาพสมรรถนะและค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ของระบบทำความเย็น [1]

19 เอกสารอ้างอิง Kim, D.S. and Infante Ferreira, C.A., 2008, “Solar Refrigeration Option-a State-of-the-Art Review”, International Journal of Refrigeration, Vol. 31, No. 1, pp Kalogirou, A.S., 2004, “Solar Thermal Collectors and Applications”, Progress in Energy and Combustion Science, Vol. 30, No. 3, pp Sankarlal, T. and Mani, A., 2007, “Experimental Investigations on Ejector Refrigeration System with Ammonia”, Renewable Energy, Vol. 32, No. 8, pp Agyenim, F., Knight, I. and Rhodes, M., 2010, “Design and Experimental Testing of the Performance of an Outdoor LiBr/H2O Solar Thermal Absorption Cooling System with a Cold Store”, Solar Energy, Vol. 84, No. 5, pp Chang, W.S., Wang, C.C. and Shieh, C.C., 2009, “Design and performance of a solar-powered heating and cooling system using silica gel/water adsorption chiller”, Applied Thermal Engineering, Vol. 29, No. 10, pp Pollerberg, C., Ali, H.A.H. and Dotsch, C., 2008, “Experimental Study on the Performance of a Solar Driven Steam Jet Ejector Chiller”, Energy Conversion and Management, Vol. 49, No. 11, pp Gommed, K. and Grossman, G., 2007, “Experimental Investigation of a Liquid Desiccant System for Solar Cooling and Dehumidification”, Solar Energy, Vol. 81, No. 1, pp Huang, B.J., Bourdoukan, P., Wurtz, E. and Joubert, P., 2009, “Experimental Investigation of a Solar Desiccant Cooling Installation, Solar Energy, Vol. 83, No. 11, pp

20 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระบบทำความเย็นโดยใช้พลังงานความร้อนจากรังสีอาทิตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google