งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบทำความเย็นโดยใช้พลังงานความร้อน จากรังสีอาทิตย์ โดย นายกิตติธัช ถนอมพงษ์ ชาติ รหัสนักศึกษา 52402621 สายวิชาเทคโนโลยี พลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบทำความเย็นโดยใช้พลังงานความร้อน จากรังสีอาทิตย์ โดย นายกิตติธัช ถนอมพงษ์ ชาติ รหัสนักศึกษา 52402621 สายวิชาเทคโนโลยี พลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบทำความเย็นโดยใช้พลังงานความร้อน จากรังสีอาทิตย์ โดย นายกิตติธัช ถนอมพงษ์ ชาติ รหัสนักศึกษา 52402621 สายวิชาเทคโนโลยี พลังงาน

2 ลำดับการนำเสนอ 1. บทนำ 2. ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ 3. ระบบทำความเย็น 4. ตัวอย่างงานวิจัย 5. เศรษฐศาสตร์

3 บทนำ พลังง าน การทำความ เย็น การปรับ อากาศ อุณห ภูมิ ความ ชื้น

4 ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ โครงสร้างตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่น ราบ [1] ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_collector [5 ตุลาคม 2553]http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_collector

5 ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ โครงสร้างตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อ สุญญากาศ [1] ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_collector [5 ตุลาคม 2553]http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_collector

6 ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ ตัวเก็บรังสีแบบรางพาราโบลาและตัวเก็บรังสี แบบจานพาราโบลา [2] ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_collector [5 ตุลาคม 2553]

7 ระบบทำความเย็นแบบ ดูดกลืน ที่มา : http://www.ecofriend.org/entry/rotartica-s- solar-powered-air [5 ตุลาคม 2553]

8 ระบบทำความเย็นแบบดูด ซับ ที่มา :Adsorption Chiller [Online], Available: www.adsorption.de [5 ตุลาคม 2553] www.adsorption.de

9 ระบบทำความเย็นแบบอี เจ็กเตอร์ แผนภาพส่วนประกอบระบบทำความเย็น แบบอีเจ็กเตอร์ [3]

10 ระบบทำความเย็นแบบอี เจ็กเตอร์ ลักษณะของอีเจ็กเตอร์ (Ejector) [3]

11 ระบบทำความเย็นด้วยการลด ความชื้น ระบบทำความเย็นที่ลดความชื้นอากาศ โดยใช้สารละลาย [1]

12 ระบบทำความเย็นด้วยการลด ความชื้น ระบบทำความเย็นที่ลดความชื้นอากาศ โดยใช้ของแข็ง [1]

13 ตัวอย่างระบบทำความเย็น แบบดูดกลืน ผู้วิจัยคู่สารทำงาน T eva ( o C) T con ( o C) T gen ( o C) COPHeat Source Agyenim et al. [4]LiBr/Water10.12480.60.66 Evacuated Tube Collector

14 ตัวอย่างระบบทำความเย็น แบบดูดซับ ผู้วิจัยคู่สารทำงาน T eva ( o C) T con ( o C) T gen ( o C) COPHeat Source Chang et al. [5]Silica gel/Water1430800.37Flat Collector

15 ตัวอย่างระบบทำความเย็น แบบอีเจ็คเตอร์ ผู้วิจัย สาร ทำงาน T eva ( o C) T con ( o C) T gen ( o C) COPHeat source Pollerberg et al. [6] Water7321400.47 Parabolic trough collector

16 ตัวอย่างระบบทำความเย็นที่ลดความชื้น อากาศด้วยสารละลาย ผู้วิจัย สารลด ความชื้น อากาศเข้า ระบบ อากาศออกระบบ T gen ( o C) COP Heat source Gommed and Grossman [7] Liquid LiCl 43% T=30 o C h=16 g w /kg d, a T= 26.6 o C h= 8 g w /kg d, a 65-1000.81 collector 20 m 2

17 ตัวอย่างระบบทำความเย็นที่ลดความชื้น อากาศด้วยของแข็ง ผู้วิจัย สารลด ความชื้น อากาศเข้า ระบบ อากาศออกระบบ T gen ( o C) COP Heat source Bourdoukan et al. [8] Silica-gel 240 kg/ m 3 T=35 o C h=14.5 g w /kg d, a T= 29 o C h= 7.8 g w /kg d, a 750.48 Vacuum tube 40m 2

18 เศรษฐศาสตร์ • สกุลเงินยูโร (€) • อัตราแลกเปลี่ยน 1 EUR : 41.8475 บาท (5 ตุลาคม 2553) แผนภาพสมรรถนะและค่าใช้จ่ายในด้าน ต่างๆ ของระบบทำความเย็น [1]

19 1. Kim, D.S. and Infante Ferreira, C.A., 2008, “Solar Refrigeration Option-a State-of-the-Art Review”, International Journal of Refrigeration, Vol. 31, No. 1, pp. 3-15. 2. Kalogirou, A.S., 2004, “Solar Thermal Collectors and Applications”, Progress in Energy and Combustion Science, Vol. 30, No. 3, pp. 231-295. 3. Sankarlal, T. and Mani, A., 2007, “Experimental Investigations on Ejector Refrigeration System with Ammonia”, Renewable Energy, Vol. 32, No. 8, pp. 1403-1413. 4. Agyenim, F., Knight, I. and Rhodes, M., 2010, “Design and Experimental Testing of the Performance of an Outdoor LiBr/H 2 O Solar Thermal Absorption Cooling System with a Cold Store”, Solar Energy, Vol. 84, No. 5, pp. 735-744. 5. Chang, W.S., Wang, C.C. and Shieh, C.C., 2009, “Design and performance of a solar-powered heating and cooling system using silica gel/water adsorption chiller”, Applied Thermal Engineering, Vol. 29, No. 10, pp. 2100-2105. 6. Pollerberg, C., Ali, H.A.H. and Dotsch, C., 2008, “Experimental Study on the Performance of a Solar Driven Steam Jet Ejector Chiller”, Energy Conversion and Management, Vol. 49, No. 11, pp. 3318-3325. 7. Gommed, K. and Grossman, G., 2007, “Experimental Investigation of a Liquid Desiccant System for Solar Cooling and Dehumidification”, Solar Energy, Vol. 81, No. 1, pp. 131-138.9. Huang, B.J., 8. Bourdoukan, P., Wurtz, E. and Joubert, P., 2009, “Experimental Investigation of a Solar Desiccant Cooling Installation, Solar Energy, Vol. 83, No. 11, pp. 2059-2073. เอกสารอ้างอิง

20 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระบบทำความเย็นโดยใช้พลังงานความร้อน จากรังสีอาทิตย์ โดย นายกิตติธัช ถนอมพงษ์ ชาติ รหัสนักศึกษา 52402621 สายวิชาเทคโนโลยี พลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google