งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ กำจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี วาระคนอีสาน จังหวัดยโสธร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ กำจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี วาระคนอีสาน จังหวัดยโสธร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ กำจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี วาระคนอีสาน จังหวัดยโสธร

2 เป้าหมายการดำเนินงาน
@ กลุ่มเป้าหมายอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป ได้รับ การตรวจคัดกรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ @ กลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดี ทุกราย ได้รับ การอัลตร้าซาวด์

3 ผลการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง(Verbal Screening )
อำเภอ เป้าหมาย คัดกรอง % กลุ่มเสี่ยง เมือง 60,550 51,092 84.38 2,629 5.15 ทรายมูล 13,924 11,258 80.85 1,017 9.03 กุดชุม 27,755 25,471 91.77 1,635 6.42 คำเขื่อนแก้ว 39,735 33,461 84.21 1,714 5.12 ป่าติ้ว 15,073 13,023 86.40 665 5.11 มหาชนะชัย 24,949 19,870 79.64 842 4.24 ค้อวัง 9,427 7,169 76.05 1,305 18.20 เลิงนกทา 36,177 30,994 85.67 2,778 8.96 ไทยเจริญ 12,132 8,199 67.58 1,778 21.69 รวม 239,722 200,537 83.65 14,363 7.16

4 ผลการอัลตร้าซาวด์ ในกลุ่มเสี่ยง
อำเภอ กลุ่มเสี่ยง U/S % ผิดปกติ โรค เมือง 2,629 36 1.37 - ทรายมูล 1,017 7 0.69 กุดชุม 1,635 14 0.86 คำเขื่อนแก้ว 1,714 153 8.93 ป่าติ้ว 665 11 1.65 1 cholangio มหาชนะชัย 842 88 10.45 2 Ca Liver ค้อวัง 1,305 15 1.15 เลิงนกทา 2,778 10 0.36 ไทยเจริญ 1,778 16 0.90 3 fatty liver รวม 14,363 350 2.44 6

5 ผิดปกติ 1 ราย = cholangio
ผลอัลตร้าซาวด์ ใน กลุ่มเสี่ยง ผิดปกติ 1 ราย = cholangio รักษาอยู่ที่ รพ.ศรีนครินทร์ ป่าติ้ว ผิดปกติ 2 ราย (Ca Liver) รักษาที่ รพ.ยส. มหาชนะชัย ผิดปกติ 3 ราย = fatty liver ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม / เฝ้าระวัง ไทยเจริญ

6 กลุ่มเสี่ยงได้รับการอัลตร้าซาวด์ น้อยมาก(2.44%)
ปัญหาอุปสรรค กลุ่มเสี่ยงได้รับการอัลตร้าซาวด์ น้อยมาก(2.44%)

7 สัมมนาการดำเนินงานตรวจคัดกรอง มะเร็งท่อน้ำดี
12 กค. 56

8 มติที่ประชุม @ กลุ่มเสี่ยงได้รับการอัลตร้าซาวด์ทุกราย
@ ส่งผลงานให้ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อวันที่ 25 ของทุกเดือน

9 แผนการทำอัลตร้าซาวด์ในกลุ่มเสี่ยง
อำเภอ กลุ่มเสี่ยง ทำ U/S แล้ว คงเหลือ การดำเนินงาน เมือง 2,629 36 2,593 ตรวจเอง ทรายมูล 1,017 7 1,007 ขอปรึกษา ผอ. กุดชุม 1,635 14 1,621 คำเขื่อนแก้ว 1,714 153 1,561 ป่าติ้ว 665 11 654 มหาชนะชัย 842 88 754 ค้อวัง 1,305 15 1,290 เลิงนกทา 2,778 10 2,768 รพ.มะเร็งช่วย ไทยเจริญ 1,778 16 1,762 รวม 14,363 350 14,010

10 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt โครงการ กำจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี วาระคนอีสาน จังหวัดยโสธร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google