งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ กำจัดพยาธิ ใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อ น้ำดี วาระคนอีสาน จังหวัดยโสธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ กำจัดพยาธิ ใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อ น้ำดี วาระคนอีสาน จังหวัดยโสธร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ กำจัดพยาธิ ใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อ น้ำดี วาระคนอีสาน จังหวัดยโสธร

2  @ กลุ่มเป้าหมายอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป ได้รับ การตรวจคัดกรอง ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๙๐ การตรวจคัดกรอง ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๙๐  @ กลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดี ทุก ราย ได้รับ การอัลตร้าซาวด์ การอัลตร้าซาวด์ เป้าหมายการดำเนินงาน

3 (Verbal Screening ) ผลการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง (Verbal Screening ) อำเภอเป้าหมายคัดกรอง % กลุ่มเสี่ยง % เมือง 60,55051,09284.382,6295.15 ทรายมูล 13,92411,25880.851,0179.03 กุดชุม 27,75525,47191.771,6356.42 คำเขื่อนแก้ว 39,73533,46184.211,7145.12 ป่าติ้ว 15,07313,02386.406655.11 มหาชนะชัย 24,94919,87079.648424.24 ค้อวัง 9,4277,16976.051,30518.20 เลิงนกทา 36,17730,99485.672,7788.96 ไทยเจริญ 12,1328,19967.581,77821.69 รวม 239,722200,53783.6514,3637.16

4 อำเภอกลุ่มเสี่ยง U/SU/S % ผิดปกติโรค เมือง 2,629 36 1.37 0- ทรายมูล 1,017 7 0.69 0- กุดชุม 1,635 14 0.86 0- คำเขื่อนแก้ว 1,714 153 8.93 0- ป่าติ้ว 665 11 1.65 1 cholangio มหาชนะชัย 842 88 10.45 2 Ca Liver ค้อวัง 1,305 15 1.15 0- เลิงนกทา 2,778 10 0.36 0- ไทยเจริญ 1,778 16 0.90 3 fatty liver รวม 14,363 350 2.44 6 ผลการอัลตร้าซาวด์ ในกลุ่มเสี่ยง

5 ผลอัลตร้าซาวด์ ใน กลุ่มเสี่ยง ป่าติ้ว ผิดปกติ 1 ราย = cholangio รักษาอยู่ที่ รพ. ศรี นครินทร์ มหา ชนะชัย ผิดปกติ 2 ราย (Ca Liver) รักษาที่ รพ. ยส. ไทย เจริญ ผิดปกติ 3 ราย = fatty liver ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม / เฝ้าระวัง

6 กลุ่มเสี่ยงได้รับการอัลตร้าซาวด์ น้อยมาก (2.44%)

7 สัมมนาการดำเนินงาน ตรวจคัดกรอง มะเร็งท่อ น้ำดี 12 กค. 56

8 มติที่ ประชุม @ กลุ่มเสี่ยงได้รับการอัลตร้าซาวด์ ทุกราย @ ส่งผลงานให้ กลุ่มงานควบคุม โรคไม่ติดต่อวันที่ 25 ของทุกเดือน

9 อำเภอกลุ่มเสี่ยง ทำ U/S แล้ว คงเหลือ การ ดำเนินงาน เมือง 2,629 362,593 ตรวจเอง ทรายมูล 1,017 71,007 ขอปรึกษา ผอ. กุดชุม 1,635 141,621 ขอปรึกษา ผอ. คำเขื่อนแก้ว 1,714 1531,561 ตรวจเอง ป่าติ้ว 665 11654 ขอปรึกษา ผอ. มหาชนะชัย 842 88754 ตรวจเอง ค้อวัง 1,305 151,290 ตรวจเอง เลิงนกทา 2,778 102,768 รพ. มะเร็งช่วย ไทยเจริญ 1,778 161,762 รพ. มะเร็งช่วย รวม 14,363 35014,010 แผนการทำอัลตร้าซาวด์ในกลุ่มเสี่ยง

10


ดาวน์โหลด ppt โครงการ กำจัดพยาธิ ใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อ น้ำดี วาระคนอีสาน จังหวัดยโสธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google