งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา No comment

2 เขตเลือกตั้ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เขต1 อาจใช้พื้นสีแบบหน้า 6 เลยก็ได้นะครับ (ม่วงหรือเขียวหรือขาวตามผลการเลือกตั้งเลยก็ได้ครับ) เขต2 2

3 เขตเลือกตั้ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เขต1 หน้านี้เหมือนกันกับหน้า 2 หรือไม่ครับอาจทำเหลือหน้าเดียวจะได้ประหยัดเวลาครับ เขต2 3

4 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เขต1 22.86% ผลรวม ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง เขต2 77.14% No comment เขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง พระนครศรีอยุธยา 552,521 426,198 77.14 เขต 1 331,952 258,276 77.81 เขต 2 220,569 167,922 76.13

5 ร้อยละบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเลือกตั้ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บัตรเลือกตั้ง เขต1 บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต2 No comment เขต ร้อยละบัตรดี ร้อยละบัตรเสีย ร้อยละบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน พระนครศรีอยุธยา 88.94 3.33 7.73 เขต 1 90.02 2.94 7.05 เขต 2 87.28 3.94 8.78 5

6 ผลการเลือกตั้ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เขต1 No comment เขต2 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม 6

7 พรรคการเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พลังประชาชน ชาติไทย เขต1 เขต1 เขต2 เขต2 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

8 พรรคการเมือง : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต1
ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต1 ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สุรเชษฐ์ ชัยโกศล พลังประชาชน 82,841 32.07 24.96 พ้อง ชีวานันท์ 81,578 31.59 24.58 เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร ชาติไทย 71,702 27.76 21.60

9 พรรคการเมือง : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต2
ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต2 ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล พลังประชาชน 95,633 56.95 43.36 วิทยา บุรณศิริ 89,090 53.05 40.39 9


ดาวน์โหลด ppt เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google