งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดอุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดอุดรธานี
No comment

2 เขตเลือกตั้ง จังหวัดอุดรธานี
เขต 3 เขต 4 เขต 1 เขต 2

3 เขตเลือกตั้ง จังหวัดอุดรธานี
เขต 3 เขต 4 เขต 1 เขต 2

4 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดอุดรธานี
เขต 4 เขต 3 ผลรวม เขต 1 24.63% ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง เขต 2 75.37% เขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง อุดรธานี 967,173 728,910 75.37 เขต 1 298,540 217,236 72.77 เขต 2 278,522 215,193 77.26 เขต 3 182,495 142,640 78.16 เขต 4 207,616 153,841 74.10

5 บัตรเลือกตั้ง จังหวัดอุดรธานี
เขต 3 เขต 4 บัตรเลือกตั้ง เขต 1 บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต 2 เขต ร้อยละบัตรดี ร้อยละบัตรเสีย ร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน อุดรธานี 94.46 1.99 3.56 เขต 1 92.84 1.38 5.78 เขต 2 95.54 1.62 2.84 เขต 3 94.72 2.87 2.41 เขต 4 94.98 2.55 2.48

6 ผลการเลือกตั้ง จังหวัดอุดรธานี
เขต 3 เขต 4 เขต 1 เขต 2 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

7 พรรคการเมือง จังหวัดอุดรธานี
พลังประชาชน เขต 3 เขต 4 เขต 1 เขต 2 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

8 พรรคการเมือง : จังหวัดอุดรธานี เขต 1
ผลการเลือกตั้ง เขต 1 ยกเขต ผสม ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ (ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง) ร้อยละของคะแนนที่ได้(ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) สุรทิน พิมานเมฆินทร์ พลังประชาชน 81,263 37.41 27.22 เชิดชัย วิเชียรวรรณ 74,090 34.11 24.82 อนันต์ ศรีพันธุ์ 73,409 33.79 24.59

9 พรรคการเมือง : จังหวัดอุดรธานี เขต 2
ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม เขต 2 ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ (ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง) ร้อยละของคะแนนที่ได้(ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) ธีระชัย แสนแก้ว พลังประชาชน 115,790 53.81 41.57 ทองดี มนิสสาร 106,428 49.46 38.21 ต่อพงษ์ ไชยสาส์น 100,125 46.53 35.95

10 พรรคการเมือง : จังหวัดอุดรธานี เขต 3
ผลการเลือกตั้ง เขต 3 ยกเขต ผสม ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ (ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง) ร้อยละของคะแนนที่ได้(ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) ประสพ บุษราคัม พลังประชาชน 56,697 39.75 31.07 จักรพรรดิ ไชยสาส์น 44,422 31.14 24.34

11 พรรคการเมือง : จังหวัดอุดรธานี เขต 4
ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ (ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง) ร้อยละของคะแนนที่ได้(ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) วิเชียร ขาวขำ พลังประชาชน 76,875 49.97 37.03 เกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม 45,288 29.44 21.81


ดาวน์โหลด ppt เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google