งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดนครสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดนครสวรรค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดนครสวรรค์
No comment

2 เขตเลือกตั้ง จังหวัดนครสวรรค์
เขต 2 เขต 1 เขต 3

3 เขตเลือกตั้ง จังหวัดนครสวรรค์
เขต 2 เขต 1 เขต 3

4 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดนครสวรรค์
เขต 2 เขต 1 ผลรวม เขต 3 27.00% ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 73.00% เขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง นครสวรรค์ 770,766 562,649 73.00 เขต 1 343,361 254,853 74.22 เขต 2 215,448 155,970 72.39 เขต 3 211,957 151,826 71.63

5 บัตรเลือกตั้ง จังหวัดนครสวรรค์
เขต 2 เขต 1 บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต 3 เขต ร้อยละบัตรดี ร้อยละบัตรเสีย ร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน นครสวรรค์ 93.19 3.35 3.46 เขต 1 92.90 2.83 4.27 เขต 2 93.98 3.70 2.32 เขต 3 92.87 3.87 3.26

6 ผลการเลือกตั้ง จังหวัดนครสวรรค์
เขต 2 เขต 1 เขต 3 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

7 พรรคการเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ประชิปัตย์ ชาติไทย พลังประชาชน เขต 2 เขต 2 เขต 2 เขต 1 เขต 1 เขต 1 เขต 3 เขต 3 เขต 3 ประชาราช มัชฌิมาธิปไตย เขต 2 เขต 2 ผลการเลือกตั้ง เขต 1 เขต 1 ยกเขต ผสม เขต 3 เขต 3

8 พรรคการเมือง : จังหวัดนครสวรรค์ เขต 1
ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1 ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ (ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) สมควร โอบอ้อม ประชาธิปัตย์ 73,444 28.82 21.39 สงกรานต์ จิตสุทธิภากร 63,548 24.94 18.51 สมชัย เจริญชัยฤทธิ์ ประชาราช 58,877 23.10 17.15

9 พรรคการเมือง : จังหวัดนครสวรรค์ เขต 2
ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 2 ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ (ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) นิโรธ สุนทรเลขา ชาติไทย 61,119 39.19 28.37 สัญชัย วงษ์สุนทร พลังประชาชน 55,925 35.86 25.96

10 พรรคการเมือง : จังหวัดนครสวรรค์ เขต 3
ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 3 ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ (ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) พีระเดช ศิริวันสาณฑ์ ชาติไทย 68,384 45.04 32.26 นุกูล แสงศิริ มัชฌิมาธิปไตย 48,165 31.72 22.72


ดาวน์โหลด ppt เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดนครสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google