งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดศรีสะเกษ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
No Comment

2 เขตเลือกตั้ง จังหวัดศรีสะเกษ
เขต 1 เขต 2 เขต 3

3 เขตเลือกตั้ง จังหวัดศรีสะเกษ
เขต 1 เขต 2 เขต 3

4 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดศรีสะเกษ
เขต 1 เขต 2 24.02% ผลรวม เขต 3 ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 75.98% เขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ศรีสะเกษ 945,060 718,094 75.98 เขต 1 320,433 253,308 79.05 เขต 2 312,453 230,915 73.90 เขต 3 312,174 233,871 74.92

5 บัตรเลือกตั้ง จังหวัดศรีสะเกษ
เขต 1 บัตรเลือกตั้ง เขต 2 บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต 3 เขต ร้อยละบัตรดี ร้อยละบัตรเสีย ร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน ศรีสะเกษ 95.44 2.12 2.44 เขต 1 95.61 1.77 2.61 เขต 2 95.71 2.19 2.10 เขต 3 94.99 2.42 2.59

6 ผลการเลือกตั้ง จังหวัดศรีสะเกษ
เขต 1 เขต 2 เขต 3 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

7 พรรคการเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
พลังประชาชน ชาติไทย มัชฌิมาธิปไตย เขต 1 เขต 1 เขต 1 เขต 2 เขต 2 เขต 2 เขต 3 เขต 3 เขต 3 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

8 พรรคการเมือง : จังหวัดศรีสะเกษ เขต 1
ผลการเลือกตั้ง เขต 1 ยกเขต ผสม ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ (ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) ธเนศ เครือรัตน์ พลังประชาชน 117,525 46.40 36.68 สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ชาติไทย 107,351 42.38 33.50 ปวีณ แซ่จึง 105,231 41.54 32.84

9 พรรคการเมือง : จังหวัดศรีสะเกษ เขต 2
ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม เขต 2 ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ (ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) วีระพล จิตสัมฤทธิ์ พลังประชาชน 97,349 42.16 31.16 พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ 88,328 38.25 28.27 กุเทพ ใสกระจ่าง 78,817 34.13 25.23

10 พรรคการเมือง : จังหวัดศรีสะเกษ เขต 3
ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม เขต 3 ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ (ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) อุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน์ มัชฌิมาธิปไตย 107,338 45.90 34.38 ธีระ ไตรสรณกุล พลังประชาชน 100,435 42.94 32.17 วิวัฒชัย โหตระไวศยะ 97,649 41.75 31.28


ดาวน์โหลด ppt เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google