งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สถานะกองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สถานะกองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สถานะกองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ล้านบาท จำนวนสมาชิก 914 คน จำนวนนายจ้าง 1 ราย ราคาต่อหน่วย บาท สถานะกองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ล้านบาท จำนวนสมาชิก 914 คน จำนวนนายจ้าง 1 ราย ราคาต่อหน่วย บาท รายงานผลการดำเนินงานของ กองทุนรายเดือน สิงหาคม 2549 คำเตือน ** การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน ** ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานใน อนาคต ** เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผล การดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน นโยบายการลงทุนแบบผสม ( มีการลงทุนในหุ้น < 10%) ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง เงินฝากหรือบัตรเงินฝาก ของธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารหนี้ที่ออกโดย รัฐวิสาหกิจ หุ้นกู้ของบริษัทเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความ น่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่าระดับที่ลงทุนได้ หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้น เป็นต้น ผลการดำเนินงานของกองทุน – Fund Performance อัตราผลตอบแทนสุทธิ สะสม (YTD Net yield) 2.99% อัตราอ้างอิง (Benchmarks) : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ย 3 ธนาคารใหญ่ ( กองทุน ) 2.67% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ย 3 ธนาคารใหญ่ ( บุคคลธรรมดา ) 2.66% อัตราผลตอบแทนตลาดพันธบัตร 3.92% อัตราผลตอบแทนตลาดหุ้นกู้ 4.51% อัตราผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์ -3.20% อัตราอ้างอิงโดยรวม Composite Benchmark)* 2.70% *(45% อัตราดอกเบี้ย ( กองทุน ) + 45% TBDC Total Return + 10% SET Index ) อัตราผลตอบแทนเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคาร 4.49%

2 บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด รายละเอียด (Detail of NAV.) ราคาทุน (Cost) ราคาตลาด (Mkt.)% NAV.. พันธบัตร / พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (Bond)90,345, ,855, เงินฝากใน ธ. พาณิชย์ (Bank Deposits)29,914, ,106, ตราสารหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก 35,016, ,380, (Debt Instruments issued by bank) 4. ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ 7,500, ,535, (Debt Instruments issued by SOEs) 5. ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 8,100, ,251, (Debt Instrument issued by TSFC). ตราสารหนี้ที่บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก 6,000, ,009, (Debt Instruments issued by Finance Cos.) 7. ตราสารหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก (Corp. Debentures) 113,129, ,030, หุ้น (Stocks)25,576, ,086, ลูกหนี้ (Account Receivables) , เงินปันผลค้างรับ (Dividend Receivables)0.0090, เจ้าหนี้ (Account Payables)0.00-6,419, รวม (Total)315,582, ,909, รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2549 รายได้ของกองทุน ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2549 – 31 สิงหาคม 2549 ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร 489, ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตร 3,027, ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน 921, ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้ 3,227, รายได้เงินปันผล 1,129, กำไร ( ขาดทุน ) จากการซื้อขายหลักทรัพย์ 943, ส่วนเพิ่ม ( ลด ) จากการตีราคาหลักทรัพย์ (517,845.93) รวมรายได้ 9,221, รายงานผลการดำเนินงานของ กองทุนรายเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สิงหาคม 2549


ดาวน์โหลด ppt บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สถานะกองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google