งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สถานะกองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สถานะกองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สถานะกองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 309.91 ล้านบาท จำนวนสมาชิก 914 คน จำนวนนายจ้าง 1 ราย ราคาต่อหน่วย 13.6474 บาท สถานะกองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 309.91 ล้านบาท จำนวนสมาชิก 914 คน จำนวนนายจ้าง 1 ราย ราคาต่อหน่วย 13.6474 บาท รายงานผลการดำเนินงานของ กองทุนรายเดือน สิงหาคม 2549 คำเตือน ** การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน ** ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานใน อนาคต ** เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผล การดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน นโยบายการลงทุนแบบผสม ( มีการลงทุนในหุ้น < 10%) ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง เงินฝากหรือบัตรเงินฝาก ของธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารหนี้ที่ออกโดย รัฐวิสาหกิจ หุ้นกู้ของบริษัทเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความ น่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่าระดับที่ลงทุนได้ หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้น เป็นต้น ผลการดำเนินงานของกองทุน – Fund Performance อัตราผลตอบแทนสุทธิ สะสม (YTD Net yield) 2.99% อัตราอ้างอิง (Benchmarks) : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ย 3 ธนาคารใหญ่ ( กองทุน ) 2.67% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ย 3 ธนาคารใหญ่ ( บุคคลธรรมดา ) 2.66% อัตราผลตอบแทนตลาดพันธบัตร 3.92% อัตราผลตอบแทนตลาดหุ้นกู้ 4.51% อัตราผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์ -3.20% อัตราอ้างอิงโดยรวม Composite Benchmark)* 2.70% *(45% อัตราดอกเบี้ย ( กองทุน ) + 45% TBDC Total Return + 10% SET Index ) อัตราผลตอบแทนเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคาร 4.49%

2 บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด รายละเอียด (Detail of NAV.) ราคาทุน (Cost) ราคาตลาด (Mkt.)% NAV.. พันธบัตร / พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (Bond)90,345,134.49 89,855,555.9528.99 2. เงินฝากใน ธ. พาณิชย์ (Bank Deposits)29,914,803.44 30,106,618.169.71. ตราสารหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก 35,016,918.62 34,380,247.1911.09 (Debt Instruments issued by bank) 4. ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ 7,500,000.007,535,026.502.43 (Debt Instruments issued by SOEs) 5. ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 8,100,000.008,251,013.432.66 (Debt Instrument issued by TSFC). ตราสารหนี้ที่บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก 6,000,000.006,009,698.631.94 (Debt Instruments issued by Finance Cos.) 7. ตราสารหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก (Corp. Debentures) 113,129,096.31113,030,435.78 36.47 8. หุ้น (Stocks)25,576,361.1926,086,120.008.42 9. ลูกหนี้ (Account Receivables)0.00984,111.900.32 10. เงินปันผลค้างรับ (Dividend Receivables)0.0090,466.000.03. เจ้าหนี้ (Account Payables)0.00-6,419,426.44-2.08 รวม (Total)315,582,314.05309,909,867.10 100.00 รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2549 รายได้ของกองทุน ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2549 – 31 สิงหาคม 2549 ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร 489,080.17 ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตร 3,027,374.92 ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน 921,650.41 ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้ 3,227,173.11 รายได้เงินปันผล 1,129,987.00 กำไร ( ขาดทุน ) จากการซื้อขายหลักทรัพย์ 943,601.99 ส่วนเพิ่ม ( ลด ) จากการตีราคาหลักทรัพย์ (517,845.93) รวมรายได้ 9,221,021.67 รายงานผลการดำเนินงานของ กองทุนรายเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สิงหาคม 2549


ดาวน์โหลด ppt บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สถานะกองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google