งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนรายเดือน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนรายเดือน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนรายเดือน
สิงหาคม 2549 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว นโยบายการลงทุนแบบผสม (มีการลงทุนในหุ้น < 10%) ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง เงินฝากหรือบัตรเงินฝากของธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ หุ้นกู้ของบริษัทเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่าระดับที่ลงทุนได้ หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น เป็นต้น สถานะกองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ล้านบาท จำนวนสมาชิก 914 คน จำนวนนายจ้าง 1 ราย ราคาต่อหน่วย บาท ผลการดำเนินงานของกองทุน – Fund Performance อัตราผลตอบแทนสุทธิ สะสม (YTD Net yield) % อัตราอ้างอิง (Benchmarks) : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ย 3 ธนาคารใหญ่ (กองทุน) % อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ย 3 ธนาคารใหญ่ (บุคคลธรรมดา) % อัตราผลตอบแทนตลาดพันธบัตร % อัตราผลตอบแทนตลาดหุ้นกู้ % อัตราผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์ % อัตราอ้างอิงโดยรวม Composite Benchmark)* % *(45% อัตราดอกเบี้ย (กองทุน) + 45% TBDC Total Return + 10% SET Index ) อัตราผลตอบแทนเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร % คำเตือน ** การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน ** ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ** เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

2 รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนรายเดือน
สิงหาคม 2549 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2549 รายละเอียด (Detail of NAV.) ราคาทุน (Cost) ราคาตลาด (Mkt.) % NAV. . พันธบัตร / พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (Bond) 90,345, ,855, เงินฝากใน ธ.พาณิชย์ (Bank Deposits) 29,914, ,106, . ตราสารหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก 35,016, ,380, (Debt Instruments issued by bank) ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ 7,500, ,535, (Debt Instruments issued by SOEs) ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 8,100, ,251, (Debt Instrument issued by TSFC) . ตราสารหนี้ที่บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก 6,000, ,009, (Debt Instruments issued by Finance Cos.) ตราสารหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก(Corp. Debentures) 113,129, ,030, หุ้น (Stocks) 25,576, ,086, ลูกหนี้ (Account Receivables) , เงินปันผลค้างรับ (Dividend Receivables) , . เจ้าหนี้ (Account Payables) ,419, รวม (Total) 315,582, ,909, รายได้ของกองทุน ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2549 – 31 สิงหาคม 2549 ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร 489,080.17 ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตร 3,027,374.92 ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน 921,650.41 ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้ 3,227,173.11 รายได้เงินปันผล 1,129,987.00 กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์ 943,601.99 ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์ (517,845.93) รวมรายได้ 9,221,021.67


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนรายเดือน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google