งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการ อนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการ อนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการ อนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล

2 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล โรงพยาบาล “ ปลด หลอด ”

3 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล ฝ่ายธุรการและ ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน เลขานุการ ฝ่ายวิศวกรรมและ เทคโนโลยี ฝ่ายอาชีวอนามัยและ สิ่งแวดล้อม ประธานคณะกรรมการอนุรักษ์ พลังงาน รองประธาน นายเอกวิทย์ ตันเกิด นส.ภาวะดี ณ นคร นายธรรมรัตน์ รัตนนาวินกุล นายเสรี ปังหลีเส้น อ.อภิรักษ์ สกุลพงษ์ นายพนมยงค์ ศรีพงศ์ นายอาภรณ์ บุญช่วย นายอลงกรณ์ บุญรักษ์ นายวิชิต รัญดร นายสิริชัย สมชัยชนะ อาจารย์ที่ปรึกษา

4 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล นโยบายอนุรักษ์พลังงานของ รพ.ปลดหลอด 1. ลดการใช้พลังงานทุกประเภทและใช้อย่างประหยัดพลังงานปี 2555 ต่ำกว่าปี 2554 ได้อย่างน้อย 5% และเป็นเรื่องสำคัญที่ ทุกคนต้องถือปฏิบัติ เผยแพร่นโยบายให้ทุกคนรับทราบและมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง โดยให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาล ดำเนินการและพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมายหรือมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอย่างพอเพียง โดยไม่กระทบต่อคุณภาพการบริการ กำหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 2. 3. 4. 5.

5 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล ผังพื้นที่รับผิดชอบ NSO.

6 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล ผังพื้นที่รับผิดชอบ ORTHO.

7 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล ผลการวิเคราะห์ด้วย EMM  

8 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล ผลการวิเคราะห์ด้วย EMM  4.ระบบข้อมูลข่าวสาร จุดแข็ง มีการเก็บข้อมูลและปริมาณผล ประหยัดและแจ้งให้ทราบโดย ทั่วถึง จุดที่พัฒนาได้ ถ้าเป็นไปได้การเก็บข้อมูลและ ปริมาณผลประหยัดถ้าสามารถ แยกออกเป็นหน่วยงานหรือตาม อาคารได้ ก็จะเห็นจุดที่จะพัฒนา เพิ่มเติมได้อีก

9 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล ผลการวิเคราะห์ด้วย EMM-จุดแข็ง 1. นโยบายการจัดการพลังงาน ทบทวนนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมายหรือมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวจ้อง การจัดการองค์กร มีการหมุนเวียนบุคลากรร่วมเป็น สส. พลังงาน โดยถูกกำหนด เป็นรุ่นต่างๆ ซึ่งทำให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ มีการประชุมเป็นรายเดือน/ สัปดาห์ และนำเอาปัญหาหรือ ข้อเสนอแนะต่างๆ เข้าหารือและแก้ไขร่วมกัน ระบบข้อมูลข่าวสาร มีการรายงานผลการดำเนินงานและแจ้งให้ทราบหลายช่องทาง และโดยทั่วถึง2. 3. 4.

10 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล ผลการวิเคราะห์ด้วย EMM-จุดแข็ง 5. การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ทั่วถึงแทบทุกจุด และเนื้อหาก็ เข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ในบ้านเรือนได้ด้วย การลงทุน มีการสนับสนุนการลงทุนค่อนข้างสูง โดยมีทั้งในระยะสั้นและ ระยะยาว 6.

11 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล มาตรการและการคำนวณผลประหยัด ผลสำรวจ : หม้อต้มน้ำปรับอุณหภูมิที่ 110 องศาฯ พิกัดกำลังไฟฟ้า = 2400 watt. เปอร์เซ็นต์การทำงาน = 50 % เวลาทำงาน = 6 ชั่วโมง/วัน วันทำงาน = 365 วัน/ปี ก่อนกำหนดมาตรการ ใช้พลังงาน 2628 หน่วย/ปี มาตรการด้านเทคนิคและการประชาสัมพันธ์ 1. ปรับอุณหภูมิที่ 100 องศา ซ. (เปอร์เซ็นต์การทำงาน = 30 %) 2. กำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติให้ทุกหน่วย ผลประหยัด พลังงานไฟฟ้า = ( 2400 x 6 x 0.3 x 365 ) / 1000 = 1576.8 หน่วย/ปี อัตราค่าไฟฟ้า = 3.4 บาท/หน่วย ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ = 2628 – 1576.8 = 1051.2 x 3.4 = 3574.08 บาท/ปี

12 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล มาตรการและการคำนวณผลประหยัด ผลสำรวจ : ปรับอุณหภูมิ เครื่องปรับอากาศที่ 20 องศา ซ. พิกัดกำลังไฟฟ้า = 1200 watt. เปอร์เซ็นต์การทำงาน = 100 % เวลาทำงาน = 8 ชั่วโมง/วัน วันทำงาน = 365 วัน/ปี ก่อนกำหนดมาตรการ ใช้พลังงาน 3504 หน่วย/ปี มาตรการด้านเทคนิคและการประชาสัมพันธ์ 1. ปรับอุณหภูมิที่ 25 องศา ซ. (เปอร์เซ็นต์การทำงาน 80 %) 2. มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ 3. เผยแพร่ความสูญเสียในการตั้งอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม ผลประหยัด พลังงานไฟฟ้า = ( 1200 x 8 x 0.8 x 365 ) / 1000 = 2803.2 หน่วย/ปี อัตราค่าไฟฟ้า = 3.4 บาท/หน่วย ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ = 3504 – 2803.2 = 700.8 x 3.4 = 2,382.72 บาท/ปี

13 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล มาตรการและการคำนวณผลประหยัด ผลสำรวจ : ตู้เย็นแช่ของมากเกินความจำเป็น 1 ตู้ พิกัดกำลังไฟฟ้า = 200 watt. เปอร์เซ็นต์การทำงาน = 50 % เวลาทำงาน = 24 ชั่วโมง/วัน วันทำงาน = 365 วัน/ปี ก่อนกำหนดมาตรการ ใช้พลังงาน 876 หน่วย/ปี มาตรการด้านเทคนิคและการประชาสัมพันธ์ 1. กำหนดรายการและชนิดสิ่งของที่ใช้แช่สูงสุดไว้ 2. ตั้งค่าความเย็นที่เหมาะสมกับสิ่งของที่แช่ในตู้เย็น (เปอร์เซ็นต์การทำงาน = 30 %) 3. เผยแพร่ผลเสีย(อย่างสร้างสรรค์)ที่เกิดขึ้นผ่านสื่อต่างๆใน รพ. ผลประหยัด พลังงานไฟฟ้า = ( 200 x 24 x 0.3 x 365 ) / 1000 = 525.6 หน่วย/ปี อัตราค่าไฟฟ้า = 3.4 บาท/หน่วย ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ = 876 - 525.6 = 350.4 x 3.4 = 1,191.36 บาท/ปี

14 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล มาตรการและการคำนวณผลประหยัด ผลสำรวจ : เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วเปิดประตูทิ้งไว้ พิกัดกำลังไฟฟ้า = 1200 watt. เปอร์เซ็นต์การทำงาน = 90 % เวลาทำงาน = 8 ชั่วโมง/วัน วันทำงาน = 365 วัน/ปี ก่อนกำหนดมาตรการ ใช้พลังงาน 3153.6 หน่วย/ปี มาตรการด้านเทคนิคและการประชาสัมพันธ์ 1. ติดตั้งโช๊คประตู (เปอร์เซ็นต์การทำงาน = 80 %) 2. รณรงค์เมื่อเปิดแอร์ต้องปิดประตูทุกครั้ง ผลประหยัด พลังงานไฟฟ้า = ( 1200 x 8 x 0.8 x 365 ) / 1000 = 2803.2 หน่วย/ปี อัตราค่าไฟฟ้า = 3.4 บาท/หน่วย ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ = 3153.6 – 2803.2 = 350.4 x 3.4 = 1,191.36 บาท/ปี

15 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล มาตรการและการคำนวณผลประหยัด ผลสำรวจ : หลอดไฟฮาโลเจน ขนาด 50 watt พิกัดกำลังไฟฟ้า = 50 watt. เปอร์เซ็นต์การทำงาน = 100 % เวลาทำงาน = 8 ชั่วโมง/วัน วันทำงาน = 365 วัน/ปี ก่อนกำหนดมาตรการ ใช้พลังงาน 146 หน่วย/ปี มาตรการด้านเทคนิคและการประชาสัมพันธ์ 1. เปลี่ยนเป็นหลอดLED 5 watt (เปอร์เซ็นต์การทำงาน = 100 %) 2. เผยแพร่ข้อมูลของหลอดไฟฟ้า LED เทียบกับประเภทอื่น ผลประหยัด พลังงานไฟฟ้า = ( 5 x 8 x 1 x 365 ) / 1000 = 14.6 หน่วย/ปี อัตราค่าไฟฟ้า = 3.4 บาท/หน่วย ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ = 146 – 14.6 = 131.4 x 3.4 = 446.76 บาท/ปี

16 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล มาตรการอื่นๆ สำรวจความต้องการอุปกรณ์ทั้งองค์กรเพื่อ นำเสนอพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในคราวเดียวกัน 1 นำผลสำเร็จในการประหยัดพลังงานไปสู่การ ปฏิบัติในครอบครัวและชุมชน 2

17 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล แผนการดำเนินงาน

18 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล สิ่งที่ได้รับจากการอบรม การเลือกซื้ออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการ ประหยัดพลังงาน 1 การควบคุมระยะเวลาในการใช้ไฟฟ้าเพื่อการ ประหยัดพลังงาน 2 นำเทคนิคการใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ในการประหยัดพลังงาน 3 รู้ถึงการกำกับติดตามการดำเนินการเพื่อให้การ ลดใช้พลังงานประสบผลสำเร็จ 4 นำความรู้เรื่อง EMM ไปประเมินสถานภาพการ จัดการพลังงานในองค์กร เพื่อนำไปพัฒนา 5

19 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล สมาชิกกลุ่มที่ 4 “ โรงพยาบาล ปลดหลอด ”


ดาวน์โหลด ppt Www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการ อนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google