งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.themegallery.com. ปัทมา นรพัลลภ ประธานกรรมการ คุณวรรณอร แสงหิรัญ รองประธานกรรมการ คุณศิราณี คำ เพราะ เลขานุการ ทีมวิชาการทีมวิศวกรรมและ เทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.themegallery.com. ปัทมา นรพัลลภ ประธานกรรมการ คุณวรรณอร แสงหิรัญ รองประธานกรรมการ คุณศิราณี คำ เพราะ เลขานุการ ทีมวิชาการทีมวิศวกรรมและ เทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.themegallery.com

2 ปัทมา นรพัลลภ ประธานกรรมการ คุณวรรณอร แสงหิรัญ รองประธานกรรมการ คุณศิราณี คำ เพราะ เลขานุการ ทีมวิชาการทีมวิศวกรรมและ เทคโนโลยี ทีบริหารจัด การพลังงานและ สิ่งแวดล้อม ทีม ประชาสัมพันธ์ คุณสมศักดิ์ สุทธิเจริญ ประธานคณะตรวจสอบ ติดตาม คุณประจวบ อิน มะโรง คุณจักรพงษ์ แหล่งสะท้าน คุณอภิชัย วร ภัทรชัย อาจารย์ที่ปรึกษา  คุณสมลักษณ์ บุญจันทร์  คุณมานพ สุดเสน่ห์  คุณภาวิณี จิตรนอก  คุณจีรังกูร เมืองแก้ว อาจารย์ฉัตรชัย มี หนุน  คุณณัชพล นาก สีนวน  คุณเกียรติศักดิ์ ล่ามแขก  คุณสาคร คอบค้อ  คุณสุรชัย ปลั่งกลา  คุณสุระศักดิ์ จันทะพิมพ์  คุณวิจิต ดี จะโป  คุณสุมิตร ลีลา อุดมลิป์  คุณสุนทรี น้ำใจทหาร

3 ลดการใช้พลังงานในโรงพยาบาล ในปี 2556 ให้ต่ำกว่าปี 2555 ไม่น้อยกว่า10% โรงพยาบาลฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นอาคารที่เป็นเลิศทางด้านการ ประหยัดพลังงาน และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่หน่วยงานภาครัฐและ ภาคเอกชน ดำเนินการและพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสมและ เป็นไปตามกฎหมาย การอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรทุกคนใน โรงพยาบาล ที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่ กำหนด กำหนดแผนงานและแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ ทรัพยากรพลังงานของโรงพยาบาลอย่างเหมาะสม/ ต่อเนื่อง โดยไม่กระทบต่อคุณภาพการบริการ 1 2 3 4 5

4

5 ผลการวิเคราะห์ด้วย EMM     

6 ผลการวิเคราะห์ด้วย EMM (โอกาสพัฒนา) 4.ระบบข้อมูลข่าวสาร - ควรมีข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในหน่วยงาน และใช้กำลังไฟฟ้าเท่าไร เมื่อดำเนินการประหยัดได้ เท่าไร - มีการกำกับติดตามและประเมินผล - มีการสื่อสารข้อบกพร่องและแนวทางแก้ไข

7 ผลการวิเคราะห์ด้วย EMM 6.การลงทุน - ควรจัดสรรงบประมาณประจำปีเป็นค่าใช้จ่ายในการ ลงทุนเพื่อจัดการและอนุรักษ์พลังงาน

8 ผลการวิเคราะห์ด้วย EMM-จุดแข็ง 1. นโยบายการจัดการพลังงาน ทบทวนนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่าง เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย การประชาสัมพันธ์ มีการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน และข้อมูลการใช้พลังงาน และการประหยัดพลังงานให้กับบุคลากรทราบ 5. 2. การจัดการองค์กร มีคำสั่งการจัดตั้งคณะทำงาน มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ มาตรการที่ชัดเจน มีการเผยแพร่ให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึง 3. การกระตุ้นและแรงจูงใจ มีแผรการอบรมและกิจกรรมที่ชัดเจน มีการกระตุ่นและสร้าง แรงจูงใจให้บุคลากรทุกระดับ มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วม

9 ผลสำรวจ : มีการใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 วัตต์ จำนวน 500 หลอด ร่วมกับบัลลาสต์แกนเหล็ก พิกัดกำลังไฟฟ้า = 500 x (36+10)/1000 เปอร์เซ็นต์การทำงาน = 80 % เวลาทำงาน = 24 ชั่วโมง/วัน วันทำงาน = 365 วัน/ปี ก่อนกำหนดมาตรการ ใช้พลังงาน 161,184 หน่วย/ปี มาตรการด้านเทคนิคและการประชาสัมพันธ์ 1.การดำเนินการขอการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน โดยมอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นผู้ดำเนินการ เข้ามาเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ ผลประหยัด พลังงานไฟฟ้า = 500 x ((28+0) / 1000) x 80% x 24 x365 = 98,112 หน่วย/ปี อัตราค่าไฟฟ้า = 3.7 บาท/หน่วย ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ = 161,184 – 98,112 = 63,072 x 3.7 = 233,072.40 บาท/ปี 1

10 ผลสำรวจ : มี การลดการใช้พัดลมดูดอากาศ ตลอดเวลาในพื้นที่ปรับอากาศ พิกัดกำลังไฟฟ้า = 50 x (26)/1000 เปอร์เซ็นต์การทำงาน = 100 % เวลาทำงาน = 24 ชั่วโมง/วัน วันทำงาน = 365 วัน/ปี ก่อนกำหนดมาตรการ ใช้พลังงาน 11,388 หน่วย/ปี มาตรการด้านเทคนิคและการประชาสัมพันธ์ 1.การลดการใช้พัดลมดูดอากาศ ตลอดเวลาในพื้นที่ปรับอากาศ (50%) 2.กำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติให้ทุกหน่วย ผลประหยัด พลังงานไฟฟ้า = 50 x ((26) / 1000) x 50% x 24 x365 = 5,694 หน่วย/ปี อัตราค่าไฟฟ้า = 3.7 บาท/หน่วย ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ = 11,388 – 5,694 = 5,694 x 3.7 = 21,067.80 บาท/ปี 2

11 ผลสำรวจ : มีการเปิดโคมไฟแสงสว่างในบาง พื้นที่ตลอดเวลา พิกัดกำลังไฟฟ้า = 500 x (36+10)/1000 เปอร์เซ็นต์การทำงาน = 70 % เวลาทำงาน = 24 ชั่วโมง/วัน วันทำงาน = 365 วัน/ปี ก่อนกำหนดมาตรการ ใช้พลังงาน 141,036 หน่วย/ปี มาตรการด้านเทคนิคและการประชาสัมพันธ์ 1.ติดตั้งสวิทช์กระตุกเพื่อให้สามารถปิดโคมไฟในแต่ละจุดได้ (ค่าใช้จ่ายประมาณ 40 บาท/โคม) 2.กำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติให้ทุกหน่วย ผลประหยัด พลังงานไฟฟ้า = 500 x (36+10)/1000 x 50% x 24 x365 = 100,740 หน่วย/ปี อัตราค่าไฟฟ้า = 3.7 บาท/หน่วย ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ = 141,036 – 100,740 = 40,296 x 3.7 = 149,095.20 บาท/ปี 3

12 ผลสำรวจ : มีการใช้เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นใน การใช้บริการเจ้าหน้าที่ผู้ป่วยและญาติ พิกัดกำลังไฟฟ้า = 2 x (1500)/1000 เปอร์เซ็นต์การทำงาน = 70 % เวลาทำงาน = 24 ชั่วโมง/วัน วันทำงาน = 365 วัน/ปี ก่อนกำหนดมาตรการ ใช้พลังงาน 18,396 หน่วย/ปี มาตรการด้านเทคนิคและการประชาสัมพันธ์ 1.เปลี่ยนการใช้เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นเดิม เปลี่ยนเป็นใช้เครื่องทำน้ำ เย็นและติดตั้งสวิทช์กระตุกเพื่อให้สามารถปิดโคมไฟในแต่ละจุดได้ใช้ ไมโครเวฟแทนเครื่องทำน้ำร้อน 2.กำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติให้ทุกหน่วย ผลประหยัด พลังงานไฟฟ้า = 2 x (36+10)/1000 x 50% x 24 x365 = 100,740 หน่วย/ปี อัตราค่าไฟฟ้า = 3.7 บาท/หน่วย ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ = 141,036 – 100,740 = 40,296 x 3.7 = 149,095.20 บาท/ปี 4

13 5 ผลสำรวจ : ปรับอุณหภูมิ เครื่องปรับอากาศที่ 20 องศา ซ. พิกัดกำลังไฟฟ้า = 1200 watt. เปอร์เซ็นต์การทำงาน = 100 % เวลาทำงาน = 8 ชั่วโมง/วัน วันทำงาน = 365 วัน/ปี ก่อนกำหนดมาตรการ ใช้พลังงาน 3504 หน่วย/ปี มาตรการด้านเทคนิคและการประชาสัมพันธ์ 1. ปรับอุณหภูมิที่ 25 องศา ซ. (เปอร์เซ็นต์การทำงาน 80 %) 2. ซ่อมแซมชุด THERMOSTAT 3. เผยแพร่ความสูญเสียในการตั้งอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม ผลประหยัด พลังงานไฟฟ้า = ( 1200 x 8 x 0.8 x 365 ) / 1000 = 2803.2 หน่วย/ปี อัตราค่าไฟฟ้า = 3.4 บาท/หน่วย ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ = 3504 – 2803.2 = 700.8 x 3.4 = 2,382.72 บาท/ปี

14 LOGO 1.ได้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละมาตรการของการ ประหยัดพลังงานที่นำเสนอ 2. ได้ทราบกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นที่ควร ทราบ 3.เข้าใจขั้นตอนการบริหารจัดการพลังงานมากขึ้น 4. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการลงพื้นที่และใน กลุ่ม 5. มีความรู้ด้านเทคนิคและพัฒนาอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 6. นำไปใช้กับหน่วยงาน พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

15 LOGO www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt Www.themegallery.com. ปัทมา นรพัลลภ ประธานกรรมการ คุณวรรณอร แสงหิรัญ รองประธานกรรมการ คุณศิราณี คำ เพราะ เลขานุการ ทีมวิชาการทีมวิศวกรรมและ เทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google