งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล โรงพยาบาลถอดปลั๊ก เบอร์หนึ่งด้าน พลังงาน บริการเป็นเยี่ยม

2 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล

3 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล คุณนิชิต เสนไชย คุณธิดารัตน์ โง่ยเตจา คุณบุญฤทธิ์ อ้วนวงษ์ คุณมาโนช เลี้ยงจอหอ คุณวิศิษฐ พลวรรณ อ. วุฒิพงษ์ ลาภทวี คุณสมชัย ยิ้มศิริ คุณจีรพรรณ แสงยศ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิศวกรรมและ เทคโนโลยี ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารจัดการ เชื้อเพลิง ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ประธานคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน เลขาฯ อาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานโรงพยาบาลถอดปลั๊ก ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อ คุณคำนวณ วันโน คุณพิเชฏฐ์ วงศ์มาศ คุณประชุม บำรุง คุณอรสา ภูพุฒ คุณยุทธนา สุภาปัญญากุล คุณประจักษ์ เพ็ชรหมื่นไวย คุณอุไรวรรณ ใจจังหรีด คุณอนุพงษ์ เล็กดา คุณสุนทร นาเมืองรักษ์

4 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล คุณธวัชชัย กุระนาม ฝ่ายตรวจประเมิน คุณจิราพร ศิริโชค

5 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล นโยบายอนุรักษ์พลังงานของ โรงพยาบาลถอดปลั๊ก 1. ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปี 2556 ให้ต่ำกว่าปี 2555 ได้อย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อพื้นที่ เผยแพร่นโยบายให้ทุกคนรับทราบและมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง โดยให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาล ดำเนินการและพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงาน กำหนดแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอย่างพอเพียง โดยไม่กระทบต่อคุณภาพการบริการ เป็นอาคารที่เป็นเลิศทางด้านการจัดการพลังงานเพื่อเป็น ตัวอย่างแก่ภาครัฐและเอกชนให้ได้ภายในปี 2556 2. 3. 4. 5.

6 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล ผังพื้นที่รับผิดชอบ หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 15

7 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล ผังพื้นที่รับผิดชอบ หน่วยผ่าตัด 4

8 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล ผังพื้นที่รับผิดชอบ ห้องควบคุม

9 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล ผลการวิเคราะห์ด้วย EMM     

10 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล ผลการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไขตาม EMM การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ จุดแข็ง  มีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้กับ พนักงานทุกระดับประมาณร้อยละ 50  นำมาตรการอนุรักษ์พลังงานจัดทำเป็น ตัวชี้วัดรายบุคคลของพนักงานทุกระดับ เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พลังงาน จุดที่สามารถพัฒนาได้  ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้ พนักงานทุกระดับเกิดจิตสำนึกและความ ภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พลังงานอย่างแท้จริง 

11 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล ระบบข้อมูลข่าวสาร จุดแข็ง  มีระบบการจัดเก็บข้อมูลของคณะทำงาน และผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน  มีการสื่อสารถึงพนักงานจำนวนมากผ่าน การอบรม และระบบการกระจายข่าวสาร ในหน่วยงานย่อยอีกครั้ง จุดที่สามารถพัฒนาได้  ควรมีการจัดระบบการจัดเก็บและการสื่อสาร ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน ระหว่าง ผู้บริหารและพนักงานอย่างชัดเจน  ควรมีระบบการติดตาม ประเมินผล และ มาตรการปรับปรุงแก้ไขผลการแก้ไขอย่างเป็น รูปธรรมและต่อเนื่อง ผลการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไขตาม EMM 

12 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล ผลการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไขตาม EMM การประชาสัมพันธ์ จุดแข็ง  มีการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการโครงการ อนุรักษ์พลังงาน และการจัดการพลังงานแก่ พนักงานบางระดับอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานโดยตรง จุดที่สามารถพัฒนาได้  ควรมีการเผยแพร่โครงการอนุรักษ์พลังงาน อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยเน้นให้เห็น ถึงคุณค่าของการประหยัดพลังงานของ พนักงานทุกระดับ  สร้างความภาคภูมิใจแก่พนักงานที่มีส่วน ร่วมทุกคน 

13 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล ผลการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไขตาม EMM การลงทุน จุดแข็ง  สามารถประหยัดพลังงาน โดยใช้มาตรการอนุรักษ์ พลังงานที่มีต้นทุนต่ำ เช่น การปรับเปลี่ยนระบบ การทำงาน การปรับแต่งเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น จุดที่สามารถพัฒนาได้  ควรมีการลงทุนในมาตรการอนุรักษ์พลังงาน เพิ่มขึ้น โดยการจัดสรรงบประมาณประจำปี พิจารณาถึงความสำคัญและความเป็นไปได้ใน แต่ละโครงการ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเป็น หน่วยงานตัวอย่างด้านการลงทุนอนุรักษ์พลังงาน ที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า และมีคุณค่าต่อสังคม 

14 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาลมาตรการและการคำนวณผลประหยัด ผลสำรวจ : หลอดไฟแสงสว่างตามทางเดิน 140 หลอด พิกัดกำลังไฟฟ้า = 41 watt. เปอร์เซ็นต์การทำงาน = 100 % เวลาทำงาน = 24 ชั่วโมง/วัน วันทำงาน = 365 วัน/ปี ก่อนกำหนดมาตรการ ใช้พลังงาน 50282.4 หน่วย/ปี มาตรการด้านเทคนิคและการประชาสัมพันธ์ 1. ลดจำนวนหลอดลง 80 หลอด(โดยใช้ลักซ์มิเตอร์ วัดค่าความสว่างให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน) ผลประหยัด พลังงานไฟฟ้า = ( 80 x 41 x 24 x 365 ) / 1000 = 28732.8 หน่วย/ปี อัตราค่าไฟฟ้า = 3.7 บาท/หน่วย ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ =28732.8 x 3.7 = 106311.36 บาท

15 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล ลดหลอดไฟทางเดินพร้อมเปลี่ยนเป็น T5  ผลสำรวจ : หลอดไฟแสงสว่างตามทางเดิน 117 หลอด  พิกัดกำลังไฟฟ้า = 41 watt.  เปอร์เซ็นต์การทำงาน = 100 %  เวลาทำงาน = 8 ชั่วโมง/วัน  วันทำงาน = 365 วัน/ปี  ก่อนกำหนดมาตรการ ใช้พลังงาน 14,007.24 หน่วย/ปี  คิดเป็นเงิน = 51826.778 บาท/ปี  มาตรการด้านเทคนิคและการประชาสัมพันธ์  1. ลดจำนวนหลอดลง 39 หลอด(โดยใช้ลักซ์มิเตอร์วัด ค่าความสว่างให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน)  ผลประหยัด พลังงานไฟฟ้า = ( 39 x 41 x 8 x 365 ) / 1000 = 4,669.08 หน่วย/ปี คิดเป็นเงิน =17275.596 บาท/ปี  คงเหลือหลอดใช้งาน 78 หลอด พลังงานไฟฟ้า = ( 78 x 41 x 8 x 365 ) / 1000 = 9338.16 หน่วย/ปี คิดเป็นเงิน =34551.192 บาท/ปี

16 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล  เปลี่ยนเป็นหลอด T5 จำนวน 78 หลอด  พลังงานไฟฟ้า =(39 x 59 x 8 x 365 )/1000  = 6718.92หน่วย/ปี  คิดเป็นเงิน = 24860 บาท/ปี  ผลประหยัดต่อปี = 9691.192 บาท/ปี  เงินลงทุน = 16770 บาท  ระยะคุ้ม = 1.73 ปี ลดหลอดไฟทางเดินพร้อมเปลี่ยนเป็น T5 ( ต่อ )

17 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล ติดตั้ง VSD กับระบบปั๊ม  1. ลดความถี่มอเตอร์จากปกติเป็น 40 Hz  เดิมตั้งความถี่มอเตอร์ที่ 50 Hz ชั่วโมงการทำงาน 24 ชั่วโมง  ก่อนดำเนินการ 50 Hz = 37 KW x 1 ตัว x 24 H = 888 KW /วัน  หลังปรับลดความถี่ 40 Hz = 19..1 KWh x 1 ตัว x 24 H = 458.4 KWh\วัน  ผลประหยัดพลังงาน= 888 – 458.4 = 429.6 KWh\วัน ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย= 3.7 บาท/ KWh  คิดเป็นเงินที่ลดลงได้ = 429.6x 3.70 = 1,589.52 บาท/วัน = 47,685.6 บาท/เดือน = 580,174.8 บาท/ปี  เงินลงทุนประมาณ = 250000 บาท  ระยะคุ้มทุน = 0.43 ปี

18 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล มาตรการอื่นๆ สำรวจความต้องการอุปกรณ์ที่ช่วยลดการใช้ พลังงานที่ไม่จำเป็นทั้งองค์กรเพื่อนำเสนอ พิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในคราวเดียวกัน 1 นำผลสำเร็จในการประหยัดพลังงานไปสู่การ ปฏิบัติในครอบครัวและชุมชน 2 นำกิจกรรม 5 ส / 3R สู่การปฏิบัติต่อเนื่อง ยั่งยืน 3 จัดการขยะรีไซเคิลให้ได้ผลคืนสู่ผู้ปฏิบัติ 4

19 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล แผนการดำเนินงาน

20 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาลแผนการตรวจติดตาม

21 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล สิ่งที่ได้รับจากการอบรม และสามารถนำกลับไปใช้ได้เลย การปรับวาล์วน้ำประปาให้อยู่ระดับกลางๆสามารถลด ปริมาณน้ำที่ใช้ต่อครั้งและความเร็วของมิเตอร์ได้ 1 การแปรงฟันโดยใช้แก้วรองน้ำในปริมาณที่ น้อยกว่าเดิม 2 เลือก Charge battery อุปกรณ์ ในช่วงเวลา off peak 3 เมื่อจะมีกิจกรรมจึงเปิดไฟ เช่น แพทย์มาตรวจ จึงเปิดไฟ เป็นต้น 4 นำความรู้เรื่อง EMM ไปประเมินสถานภาพการ จัดการพลังงานในองค์กร เพื่อนำไปพัฒนา 5

22 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล ความในใจ โรงพยาบาลศรีนครินทร์เป็นต้นแบบที่ดี 12 ลดพลังงานที่ทำงานสามารถเพิ่มเงินท่านได้

23 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล

24 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล


ดาวน์โหลด ppt Www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google