งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 1

2 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 2 กนกพร เจริญวงศ์ ประธานคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาน ธานีตระกูล ศุภกร อินเลื่อมใส รัชนี โพธิ์ประสระ พงษ์ยศ มีสุวรรณ สุวรรณ นวลหยวก มนตรี อินทารักษา คณะกรรมการตรวจประเมินการอนุรักษ์พลังงาน ประธานคณะกรรมการ จิราพร ประกายรุ่งทอง ชินภัทร์ เปงคำ เอมิกา สิทธิไตรย์ ( เลขาฯ ) ที่ปรึกษาคณะทำงาน อ. ฉัตรชัย มีหนุน วิรัตน์ ไกรเมฆ พีระพงศ์ เศวตมาลานนท์

3 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 3 การอนุรักษ์พลังงานถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานโดยเผยแพร่นโยบายให้ ทุกคนรับทราบและต้องมีส่วนรับผิดชอบและปฏิบัติโดยเคร่งครัด 1. ลดการใช้พลังงานทุกประเภทและทุกสถานการณ์ โดยจำนวนการใช้ พลังงานของปี 2556 ต่ำกว่าปี 2555 ลดลง10 % ดำเนินการและพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากรบุคคลและงบประมาณในการ ดำเนินการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานให้เหมาะสม กับสภาพและบริบทของโรงพยาบาลรวมทั้งเทคโนโลยีที่ใช้ 2. 3. 4. 5. นโยบายในการอนุรักษ์พลังงาน

4 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 4 แผนผังบริเวณ OPD ศัลย์ สูติ MET กุมาร ENT

5 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 5 แผนผังบริเวณ X - Ray ห้องตรวจ ชุด รับแขก เคาน์เตอร์พยาบาล ห้องตรวจ ห้องล้าง ฟิล์ม ห้อง เปลี่ยนเสื้อ ห้อง น้ำ ห้อง เปลี่ยนเสื้อ บันได หนีไฟ

6 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 6 แผนผังบริเวณที่ตั้ง Solar Collector บันไดหนี ไฟ

7 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 7 ผลการวิเคราะห์ด้วย EMM      

8 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 8 ผลการวิเคราะห์ด้วย EMM 1.นโยบายกาจัดการพลังงาน จุดแข็ง มีนโยบายการจัดการพลังงาน ชัดเจนโดยจัดทำเป็นเอกสาร จุดที่พัฒนาได้ ให้ผู้บริหารลงนามในเอกสารและ ให้การสนันสนุนโครงการอนุรักษ์ พลังงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติตามนโยบาย โดยเคร่งครัด 

9 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 9 ผลการวิเคราะห์ด้วย EMM 2.การจัดการองค์กร จุดแข็ง มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานทำหน้าที่ ดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานรายงายผล การดำเนินงานต่อผู้บริหาร จุดที่พัฒนาได้ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านอนุรักษ์ พลังงาน โดยผู้บริหารระดับสูงกำหนด อำนาจหน้าที่ขอบเขตชัดเจน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบ 

10 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 10 ผลการวิเคราะห์ด้วย EMM 3.การกระตุ้นและร้างแรงจูงใจ จุดแข็ง มีคณะกรรมการคณะทำงาน จุดที่พัฒนาได้ มีแผนการอบรมความรู้และกำหนด กิจกรรมการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงาน อย่างชัดเจนต่อเนื่อง มีงบประมาณ สนันสนุนเพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้น 

11 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 11 ผลการวิเคราะห์ด้วย EMM  4.ระบบข้อมูลข่าวสาร 5.การประชาสัมพันธ์ จุดแข็ง มีคณะกรรมการทำหน้าที่ประชา สัมพันธ์เฉพาะกิจทำหน้าที่ในการ สื่อสารข้อมูล จัดบอร์ดเป็นครั้งคราว จุดที่พัฒนาได้ แต่ตั้งคณะทำงานเป็นผู้รับผิดชอบ ด้านพลังงานทำหน้าที่เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง  

12 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 12 ผลการวิเคราะห์ด้วย EMM 6.การลงทุน จุดแข็ง ผู้บริหารให้ความสำคัญพิจารณาการ ลงทุนในมาตรการที่ให้ผลตอบแทนสูง จุดที่พัฒนาได้ มีการจัดสรรงบประมาณประจำปีเป็น ค่าใช้จ่ายในการลงทุน โดยพิจารณา โครงการทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้ง ผลตอบแทนต่ำ กลาง สูง 

13 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 13 มาตรการลดค่าพลังงานไฟฟ้า ของแผนก OPD ผลสำรวจ : ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมแสงสว่าง จำนวน 230 หลอด กำลังไฟฟ้าต่อหลอดรวมบัลลาสต์ = 48 วัตต์ เวลาทำงาน = 12 ชั่วโมง/วัน วันทำงาน = 365 วัน/ปี ก่อนกำหนดมาตรการ ใช้พลังงาน 48,355 kWh/ปี มาตรการด้านเทคนิคและการประชาสัมพันธ์ 1.การใช้อุปกรณ์ตรวจจับแสงในการสร้างข้อแม้การทำงาน 2.การใช้อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว 3.แบ่งการทำงาน 2 ช่วงเวลา ผลประหยัด พลังงานไฟฟ้า 2 ช่วง = (18,804 + 6,716) = 25,520 หน่วย/ปี อัตราค่าไฟฟ้า = 3.7 บาท/หน่วย ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ = 48,355 – 25,520 = 22,835 x 3.7 = 84,489.5 บาท/ปี

14 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 14 มาตรการและการคำนวณผล ประหยัด ผลสำรวจ : ปรับอุณหภูมิ เครื่องปรับอากาศที่ 20 องศา ซ. พิกัดกำลังไฟฟ้า = 1200 วัตต์ เปอร์เซ็นต์การทำงาน = 100 % เวลาทำงาน = 8 ชั่วโมง/วัน วันทำงาน = 365 วัน/ปี ก่อนกำหนดมาตรการ ใช้พลังงาน 3504 หน่วย/ปี มาตรการด้านเทคนิคและการประชาสัมพันธ์ 1. ปรับอุณหภูมิที่ 25 องศา ซ. (เปอร์เซ็นต์การทำงาน 80 %) 2. มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ 3. เผยแพร่ความสูญเสียในการตั้งอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม ผลประหยัด พลังงานไฟฟ้า = ( 1200 x 8 x 0.8 x 365 ) / 1000 = 2803.2 หน่วย/ปี อัตราค่าไฟฟ้า = 3.7 บาท/หน่วย ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ = 3504 – 2803.2 = 700.8 x 3.7 = 2,592.96 บาท/ปี

15 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 15 1. ออกเสียงตามสายเชิญชวน ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน เปิดเพลงอนุรักษ์พลังงานตาม สาย ช่วงระหว่างพักกลางวัน ประชาสัมพันธ์ 2. ติดโปสเตอร์รณรงค์อนุรักษ์ พลังงานบริเวณที่สัญจรทั่วไป หน้าลิฟต์ ทางเดินระหว่าง อาคาร

16 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 16 ประชาสัมพันธ์ 3. ติดสติ๊กเกอร์เชิญชวนเปิด - ปิดไฟ บริเวณสวิทช์ไฟ 4. ทำเสื้อทีมอนุรักษ์พลังงานให้ สส. พลังงาน

17 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 17 มาตรการอื่นๆ 1. ลดเวลาการใช้งานพัดลมดูด อากาศในหน่วยงาน 2. ตั้งเครื่องเวลาในการเปิด - ปิด โทรทัศน์

18 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 18 แผนดำเนินการ

19 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 19 แผนตรวจติดตามประจำปี

20 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 20 ท่านได้อะไรจากการ ฝึกอบรมในครั้งนี้ที่สามารถ นำกลับไปใช้งานได้ทันที 1. เปลี่ยนมาใช้ Boiler เป็น Solar Collecter ทำ น้ำอุ่น 2. ในงาน X-Ray เปลี่ยนจากใช้ฟิล์มเดิมมาใช้ ระบบ pacs ประหยัดวัสดุ 3. เปลี่ยนจากหลอดฟลูเรสเซนต์ธรรมดา (T8) เป็นทลอด T5 4. ไฟฉุกเฉินเปลี่ยนเป็นหลอด LED ทำใท้ ประหยัดใช้นานขึ้นกว่าเดิม 5. แบ่งโซนการทำงาน ปิด - เปิด สวิทช์ไฟฟ้าใน พื้นที่ทำงาน 6. ลดการใช้พลังงานพร้อมทั้งทรัพยากรด้านอื่น ของโรงพยาบาลโดยลดความแออัดของผู้ป่วยที่ แผนก OPD

21 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 21 ความในใจ... ที่อยากบอก รัก รักทุกคน รักที่ได้มาพบ กัน รักในการอนุรักษ์พลังงาน ทุก ( ข์ ) ทุก ( ข์ ) ที่ต้องเดินไกล เครียดที่ต้องนำเสนอ คน รุงรังที่ต้องทำแผนงาน นำเสนอ

22 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 22


ดาวน์โหลด ppt Www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google