งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 1

2 โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 2 กนกพร เจริญวงศ์ ประธานคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาน ธานีตระกูล ศุภกร อินเลื่อมใส รัชนี โพธิ์ประสระ พงษ์ยศ มีสุวรรณ สุวรรณ นวลหยวก มนตรี อินทารักษา คณะกรรมการตรวจประเมินการอนุรักษ์พลังงาน ประธานคณะกรรมการ จิราพร ประกายรุ่งทอง ชินภัทร์ เปงคำ เอมิกา สิทธิไตรย์ ( เลขาฯ ) ที่ปรึกษาคณะทำงาน อ. ฉัตรชัย มีหนุน วิรัตน์ ไกรเมฆ พีระพงศ์ เศวตมาลานนท์

3 โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 3 การอนุรักษ์พลังงานถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานโดยเผยแพร่นโยบายให้ ทุกคนรับทราบและต้องมีส่วนรับผิดชอบและปฏิบัติโดยเคร่งครัด 1. ลดการใช้พลังงานทุกประเภทและทุกสถานการณ์ โดยจำนวนการใช้ พลังงานของปี 2556 ต่ำกว่าปี 2555 ลดลง10 % ดำเนินการและพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากรบุคคลและงบประมาณในการ ดำเนินการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานให้เหมาะสม กับสภาพและบริบทของโรงพยาบาลรวมทั้งเทคโนโลยีที่ใช้ นโยบายในการอนุรักษ์พลังงาน

4 โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 4 แผนผังบริเวณ OPD ศัลย์ สูติ MET กุมาร ENT

5 โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 5 แผนผังบริเวณ X - Ray ห้องตรวจ ชุด รับแขก เคาน์เตอร์พยาบาล ห้องตรวจ ห้องล้าง ฟิล์ม ห้อง เปลี่ยนเสื้อ ห้อง น้ำ ห้อง เปลี่ยนเสื้อ บันได หนีไฟ

6 โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 6 แผนผังบริเวณที่ตั้ง Solar Collector บันไดหนี ไฟ

7 โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 7 ผลการวิเคราะห์ด้วย EMM      

8 โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 8 ผลการวิเคราะห์ด้วย EMM 1.นโยบายกาจัดการพลังงาน จุดแข็ง มีนโยบายการจัดการพลังงาน ชัดเจนโดยจัดทำเป็นเอกสาร จุดที่พัฒนาได้ ให้ผู้บริหารลงนามในเอกสารและ ให้การสนันสนุนโครงการอนุรักษ์ พลังงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติตามนโยบาย โดยเคร่งครัด 

9 โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 9 ผลการวิเคราะห์ด้วย EMM 2.การจัดการองค์กร จุดแข็ง มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานทำหน้าที่ ดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานรายงายผล การดำเนินงานต่อผู้บริหาร จุดที่พัฒนาได้ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านอนุรักษ์ พลังงาน โดยผู้บริหารระดับสูงกำหนด อำนาจหน้าที่ขอบเขตชัดเจน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบ 

10 โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 10 ผลการวิเคราะห์ด้วย EMM 3.การกระตุ้นและร้างแรงจูงใจ จุดแข็ง มีคณะกรรมการคณะทำงาน จุดที่พัฒนาได้ มีแผนการอบรมความรู้และกำหนด กิจกรรมการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงาน อย่างชัดเจนต่อเนื่อง มีงบประมาณ สนันสนุนเพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้น 

11 โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 11 ผลการวิเคราะห์ด้วย EMM  4.ระบบข้อมูลข่าวสาร 5.การประชาสัมพันธ์ จุดแข็ง มีคณะกรรมการทำหน้าที่ประชา สัมพันธ์เฉพาะกิจทำหน้าที่ในการ สื่อสารข้อมูล จัดบอร์ดเป็นครั้งคราว จุดที่พัฒนาได้ แต่ตั้งคณะทำงานเป็นผู้รับผิดชอบ ด้านพลังงานทำหน้าที่เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง  

12 โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 12 ผลการวิเคราะห์ด้วย EMM 6.การลงทุน จุดแข็ง ผู้บริหารให้ความสำคัญพิจารณาการ ลงทุนในมาตรการที่ให้ผลตอบแทนสูง จุดที่พัฒนาได้ มีการจัดสรรงบประมาณประจำปีเป็น ค่าใช้จ่ายในการลงทุน โดยพิจารณา โครงการทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้ง ผลตอบแทนต่ำ กลาง สูง 

13 โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 13 มาตรการลดค่าพลังงานไฟฟ้า ของแผนก OPD ผลสำรวจ : ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมแสงสว่าง จำนวน 230 หลอด กำลังไฟฟ้าต่อหลอดรวมบัลลาสต์ = 48 วัตต์ เวลาทำงาน = 12 ชั่วโมง/วัน วันทำงาน = 365 วัน/ปี ก่อนกำหนดมาตรการ ใช้พลังงาน 48,355 kWh/ปี มาตรการด้านเทคนิคและการประชาสัมพันธ์ 1.การใช้อุปกรณ์ตรวจจับแสงในการสร้างข้อแม้การทำงาน 2.การใช้อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว 3.แบ่งการทำงาน 2 ช่วงเวลา ผลประหยัด พลังงานไฟฟ้า 2 ช่วง = (18, ,716) = 25,520 หน่วย/ปี อัตราค่าไฟฟ้า = 3.7 บาท/หน่วย ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ = 48,355 – 25,520 = 22,835 x 3.7 = 84,489.5 บาท/ปี

14 โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 14 มาตรการและการคำนวณผล ประหยัด ผลสำรวจ : ปรับอุณหภูมิ เครื่องปรับอากาศที่ 20 องศา ซ. พิกัดกำลังไฟฟ้า = 1200 วัตต์ เปอร์เซ็นต์การทำงาน = 100 % เวลาทำงาน = 8 ชั่วโมง/วัน วันทำงาน = 365 วัน/ปี ก่อนกำหนดมาตรการ ใช้พลังงาน 3504 หน่วย/ปี มาตรการด้านเทคนิคและการประชาสัมพันธ์ 1. ปรับอุณหภูมิที่ 25 องศา ซ. (เปอร์เซ็นต์การทำงาน 80 %) 2. มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ 3. เผยแพร่ความสูญเสียในการตั้งอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม ผลประหยัด พลังงานไฟฟ้า = ( 1200 x 8 x 0.8 x 365 ) / 1000 = หน่วย/ปี อัตราค่าไฟฟ้า = 3.7 บาท/หน่วย ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ = 3504 – = x 3.7 = 2, บาท/ปี

15 โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล ออกเสียงตามสายเชิญชวน ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน เปิดเพลงอนุรักษ์พลังงานตาม สาย ช่วงระหว่างพักกลางวัน ประชาสัมพันธ์ 2. ติดโปสเตอร์รณรงค์อนุรักษ์ พลังงานบริเวณที่สัญจรทั่วไป หน้าลิฟต์ ทางเดินระหว่าง อาคาร

16 โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 16 ประชาสัมพันธ์ 3. ติดสติ๊กเกอร์เชิญชวนเปิด - ปิดไฟ บริเวณสวิทช์ไฟ 4. ทำเสื้อทีมอนุรักษ์พลังงานให้ สส. พลังงาน

17 โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 17 มาตรการอื่นๆ 1. ลดเวลาการใช้งานพัดลมดูด อากาศในหน่วยงาน 2. ตั้งเครื่องเวลาในการเปิด - ปิด โทรทัศน์

18 โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 18 แผนดำเนินการ

19 โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 19 แผนตรวจติดตามประจำปี

20 โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 20 ท่านได้อะไรจากการ ฝึกอบรมในครั้งนี้ที่สามารถ นำกลับไปใช้งานได้ทันที 1. เปลี่ยนมาใช้ Boiler เป็น Solar Collecter ทำ น้ำอุ่น 2. ในงาน X-Ray เปลี่ยนจากใช้ฟิล์มเดิมมาใช้ ระบบ pacs ประหยัดวัสดุ 3. เปลี่ยนจากหลอดฟลูเรสเซนต์ธรรมดา (T8) เป็นทลอด T5 4. ไฟฉุกเฉินเปลี่ยนเป็นหลอด LED ทำใท้ ประหยัดใช้นานขึ้นกว่าเดิม 5. แบ่งโซนการทำงาน ปิด - เปิด สวิทช์ไฟฟ้าใน พื้นที่ทำงาน 6. ลดการใช้พลังงานพร้อมทั้งทรัพยากรด้านอื่น ของโรงพยาบาลโดยลดความแออัดของผู้ป่วยที่ แผนก OPD

21 โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 21 ความในใจ... ที่อยากบอก รัก รักทุกคน รักที่ได้มาพบ กัน รักในการอนุรักษ์พลังงาน ทุก ( ข์ ) ทุก ( ข์ ) ที่ต้องเดินไกล เครียดที่ต้องนำเสนอ คน รุงรังที่ต้องทำแผนงาน นำเสนอ

22 โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 22


ดาวน์โหลด ppt Www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google