งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 1 รายชื่อสมาชิกภายในกลุ่ม รพ หารสอง คุณกมล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 1 รายชื่อสมาชิกภายในกลุ่ม รพ หารสอง คุณกมล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 1 รายชื่อสมาชิกภายในกลุ่ม รพ หารสอง คุณกมล ผัดวังkamon_pw@hotmail.comkamon_pw@hotmail.com คุณกำพล มงคลสูงka_rx57@hotmail.comka_rx57@hotmail.com คุณเกรียงไกร พรหมเทพ K_rai2521@hotmail.comK_rai2521@hotmail.com คุณมนู กุลวงศ์ คุณวัชรี จรกาkaknaja@yahoo.comkaknaja@yahoo.com คุณยุทธการ เก่งอนุรักษ์makam_van@hotmail.commakam_van@hotmail.com คุณศุภชัย กิติศรีปัญญาjeed2520@gmail.comjeed2520@gmail.com คุณสิทธิชัย พรมมาลาsittichai_service@hotmail.comsittichai_service@hotmail.com คุณสิทธิโชค แก้ววิมลstc_y@hotmail.comstc_y@hotmail.com คุณสุทิน กุมาทะsutin_k@live.comsutin_k@live.com คุณสุนทร บุญปรุงphichit_tph@hotmail.comphichit_tph@hotmail.com คุณแสงระวี เจียมศรีสุคนธ์pi_saeng@hotmail.compi_saeng@hotmail.com คุณอินจันทร์ เสริมสุขinjun@hotmail.cominjun@hotmail.com

2 2 ผังโครงสร้างคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการอนุรักษ์ พลังงาน อาจารย์ที่ปรึกษา รองประธานคณะกรรมการ อนุรักษ์พลังงาน เลขานุการ กรรมการฝ่ายวิชาการ กรรมการฝ่าย ประชาสัมพันธ์ กรรมการฝ่ายวิศวกรรม และเทคโนโลยี กรรมการฝ่ายบริหาร จัดการเชื้อเพลิง กรรมการฝ่าย สิ่งแวดล้อม คุณสุทิน กุมาทะ อ. ภูมิศิลป์ พละพลีวัลย์ คุณสิทธิชัยพรมมาลา คุณศุภชัย กิติศรีปัญญา คุณแสงระวี เจียมศรีสุคนธ์ คุณสุนทร บุญบำรุง คุณกมล ผัดวัง คุณวัชรี จรกา คุณเกรียงไกร พรหมเทพ คุณยุทธการ เก่งอนุรักษ์ คุณอินจันทร์ เสริมสุข คุณสิทธิโชค แก้ววิมล คุณมนู กุลวงศ์ คุณกำพล มงคลสูง คุณชรินทร์ ริยาพันธ์

3 1. 2. 3. 4. 5. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน โรงพยาบาล หารสอง เผยแพร่นโยบายให้ทุกคนรับทราบและมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง โดยให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาล กำหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการติดตาม, ทบทวน, ปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี กำหนดแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอย่างพอเพียง โดยไม่กระทบต่อคุณภาพการบริการ ลดการใช้พลังงานทุกประเภทและใช้อย่างประหยัดพลังงานปี 2556 ต่ำกว่าปี 2555 ได้อย่างน้อย 10% และเป็นเรื่องสำคัญ ที่ทุกคนต้องถือปฏิบัติ ดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสมโดย กำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน ของโรงพยาบาล สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นที่ เกี่ยวข้อง

4 ผังพื้นที่รับผิดชอบ ward 10

5 ผังพื้นที่รับผิดชอบแผนกธุรการ

6 ผังพื้นที่รับผิดชอบ chiller

7 ผลการวิเคราะห์ด้วย EMM      

8 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล  จุดแข็ง  มีนโยบายการจัดการพลังงาน  มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการ อนุรักษ์พลังงาน  มีการลงทุนในมาตรการอนุรักษ์ พลังงาน 8 ผลการวิเคราะห์ด้วย EMM

9 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล  โอกาสพัฒนา  เพิ่มช่องทางการสื่อสาร / ประชาสัมพันธ์  การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่  การเผยแพร่ข้อมูล / ค่าใช้จ่ายด้านการ ใช้พลังงาน  คณะกรรมการติดตามประเมินผล 9 ผลการวิเคราะห์ด้วย EMM

10 10 ผลสำรวจ ก่อนปรับปรุง: หลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิด T8 ขนาด 36+12 = 48 watt จำนวน 39 ชุด เงินลงทุนในการเปลี่ยนเป็นหลอด หลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิด T5 ขนาด 28+3 = 31 watt จำนวน 26 ชุดๆ 570 บาท (14820บาท) พิกัดกำลังไฟฟ้า 1872 watt. 728 watt เปอร์เซ็นต์การทำงาน 100 % 100 % เวลาทำงาน 24 ชั่วโมง/วัน 24 ชั่วโมง/วัน วันทำงาน 365 วัน/ปี 365 วัน/ปี กำลังไฟต่อปี 16398 Kwh/ปี 6377.28 Kwh/ปี ค่าไฟฟ้า/ปี 60672 บาท 23595 บาท ก่อนเปลี่ยน หลังเปลี่ยน จะประหยัดได้ 10020.72X3.7 = 37076.664 บาท/ปี ระยะเวลาคืนทุน 14820/ 37076.664 = 0.4 ปี

11 ผลสำรวจ ก่อนปรับปรุง: หลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิด T8 ขนาด 18+10 = 28 watt จำนวน 48 ชุด เงินลงทุนในการเปลี่ยนเป็นหลอด หลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิด T5 ขนาด 14+3 = 17 watt จำนวน 32 ชุดๆ 400 บาท (12800บาท) พิกัดกำลังไฟฟ้า 1344watt. 3924watt เปอร์เซ็นต์การทำงาน 100 % 100 % เวลาทำงาน 24 ชั่วโมง/วัน 24 ชั่วโมง/วัน วันทำงาน 365 วัน/ปี 365 วัน/ปี กำลังไฟต่อปี 11773 Kwh/ปี 3924.48Kwh/ปี ค่าไฟฟ้า/ปี 43561.72 บาท 14520.57 บาท ก่อนเปลี่ยน หลังเปลี่ยน จะประหยัดได้ 7848.52X3.7 = 29039.524 บาท/ปี ระยะเวลาคืนทุน 12800/ 29039.524 = 0.44 ปี

12 12 ผลสำรวจ ก่อนปรับปรุง:เปลี่ยนหลอด halogen หลอดละ 50 watt เงินลงทุนในการเปลี่ยนเป็นหลอด LED ชนิด 5 watt จำนวน 1 ชุดๆ 1000 บาท (1000บาท) พิกัดกำลังไฟฟ้า 50watt. 5watt เปอร์เซ็นต์การทำงาน 100 % 100 % เวลาทำงาน 24 ชั่วโมง/วัน 24 ชั่วโมง/วัน วันทำงาน 365 วัน/ปี 365 วัน/ปี กำลังไฟต่อปี 438 Kwh/ปี 43.8Kwh/ปี ค่าไฟฟ้า/ปี 1620.6 บาท 162.6 บาท ก่อนเปลี่ยน หลังเปลี่ยน จะประหยัดได้ 394.2X3.7 = 1458.54 บาท/ปี ระยะเวลาคืนทุน 1000/ 1458.54 = 0.68 ปี

13 13 ผลสำรวจ ก่อนปรับปรุง: เครื่องปรับธรรมดา 12000 BTU 1.4 Kw/T เงินลงทุนในการเปลี่ยนเป็นเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพ สูง EER = 12 จำนวน 1 ชุดๆ 17000 บาท (17000บาท) ประสิทธิภาพ 1400watt/T 1000watt/T เปอร์เซ็นต์การทำงาน 80 % 50 % เวลาทำงาน 8 ชั่วโมง/วัน 8 ชั่วโมง/วัน วันทำงาน 365 วัน/ปี 365 วัน/ปี กำลังไฟต่อปี 3270.4 Kwh/ปี 1460Kwh/ปี ค่าไฟฟ้า/ปี 12100 บาท 5402 บาท ก่อนเปลี่ยน หลังเปลี่ยน จะประหยัดได้ 1810.4X3.7 = 6698.48 บาท/ปี ระยะเวลาคืนทุน 17000/ 6698.48 = 2.537 ปี

14 14 มาตรการปิดไฟ ใช้แสงธรรมชาติ บริเวณหน้าลิฟท์ ก่อนปรับปรุงเปิดไฟ หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 watt จำนวน 6 หลอด พิกัดกำลังไฟฟ้า 276watt. 276watt เปอร์เซ็นต์การทำงาน 100 % 100 % เวลาทำงาน 24 ชั่วโมง/วัน 9 ชั่วโมง/วัน วันทำงาน 365 วัน/ปี 365 วัน/ปี กำลังไฟต่อปี 2417.76Kwh/ปี 1511.1Kwh/ปี ค่าไฟฟ้า/ปี 8945.71 บาท 5591.07 บาท ก่อนเปลี่ยน หลังเปลี่ยน จะประหยัดได้ 906.6X3.7 = 3354.64 บาท/ปี

15 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 15 มาตรการอื่นๆ • ทำเครื่อง support ให้ ช่างสามารถเข้าไปซ่อม บำรุงได้ง่าย • การเปลี่ยนเป็นหลอด LED ทั้ง โรงพยาบาล • จัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนมีส่วนร่วม

16 แผนการดำเนินงาน

17 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล  จัดตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงาน ภายในองค์กร  กำหนดการตรวจติดตามแบบไม่เป็นทางการ ( การเยี่ยมพื้นที่ ) เดือนละ 1 ครั้ง  กำหนดการตรวจติดตาม แบบเป็นทางการ ปีละ 2 ครั้ง  คณะผู้ตรวจประเมิน ฯ เสนอข้อปรับปรุง ในกรณี ที่การดำเนินการจัดการด้านพลังงานไม่เป็นไป ตามวิธีการที่กำหนด  รายงานและสรุปผลการตรวจติดตามและประเมิน การจัดการด้านพลังงานให้ผู้อำนวยการและ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เพื่อทำการ ทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่อง 17 แผนการตรวจติดตาม ประจำปี

18 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 18 HK (housekeeping)

19 PI (process improvement)

20 MC (machine change)

21

22

23 www.inno.co.th www.dede.go.th โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 23 ความในใจ


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 1 รายชื่อสมาชิกภายในกลุ่ม รพ หารสอง คุณกมล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google