งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลี้ยงดูและอบรม สั่งสอน ลูกของเรา หรือ เด็ก ทุกคน ให้เป็นทั้ง ค น เ ก่ ง ค น ดี และ อ ยู่ ร อ ด ได้ใน สังคม ไ ม่ ใ ช่ เ รื่ อ ง ง่ า ย w w w. B e e.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลี้ยงดูและอบรม สั่งสอน ลูกของเรา หรือ เด็ก ทุกคน ให้เป็นทั้ง ค น เ ก่ ง ค น ดี และ อ ยู่ ร อ ด ได้ใน สังคม ไ ม่ ใ ช่ เ รื่ อ ง ง่ า ย w w w. B e e."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเลี้ยงดูและอบรม สั่งสอน ลูกของเรา หรือ เด็ก ทุกคน ให้เป็นทั้ง ค น เ ก่ ง ค น ดี และ อ ยู่ ร อ ด ได้ใน สังคม ไ ม่ ใ ช่ เ รื่ อ ง ง่ า ย w w w. B e e M e d i a. c o. t h ม

2 “ พ่ อ แม่ และครู ไม่ควรใช้เพียงแค่ ความรัก ห รื อ ส า มั ญ สำ นึ ก ในการเลี้ยงดูหรือ สอนเด็กเท่านั้น w w w. B e e M e d i a. c o. t h ม

3 แต่จะต้องมี ‘ ทักษะ ’ และ ‘ วิธีการ ’ ที่ ดีด้วย w w w. B e e M e d i a. c o. t h

4 ทั้งนี้เพราะการ เลี้ยงดู หรืออบรมสั่งสอน เด็กนั้น เป็นเรื่องที่ ล ะ เ อี ย ด อ่ อ น w w w. B e e M e d i a. c o. t h ม

5 และเขาไม่ใช่ ‘ หนูทดลอง ’ ที่จะเปิดโอกาส ให้เราได้เสี่ยง หรือ ‘ ลองผิด ลองถูก ’ w w w. B e e M e d i a. c o. t h ม

6 ซึ่งอาจทำให้ เรา ต้อง เสียใจ ใน ภายหลังได้ w w w. B e e M e d i a. c o. t h ม

7 เราคงไม่อยากจะ รำพึงกับตัวเอง ห รื อ คิ ด ย้ อ น ก ลั บ ในเวลาที่ ส า ย เ กิ น ไ ป ว่า w w w. B e e M e d i a. c o. t h ม

8 “ ถ้าฉันสามารถ ย้อนเวลา กลับไปเลี้ยง ลูก ได้ใหม่ ” w w w. B e e M e d i a. c o. t h ม

9 ถ้าฉันสามารถย้อนเวลา กลับไป เลี้ยงลูกได้ใหม่ ฉันจะทำให้เขา ภูมิใจ ในคุณค่าของตัว เขาเอง ให้มากๆ และจะเลิก เปรียบเทียบเขา กับพี่น้องคนอื่นๆ w w w. B e e M e d i a. c o. t h ม

10 ถ้าฉันสามารถย้อนเวลา กลับไป เลี้ยงลูกได้ใหม่ ฉันจะหาโอกาสชื่น ชมเขาอยู่เสมอ มากกว่าที่จะ วิพากษ์วิจารณ์ หรือดุด่าต่อว่าเขา ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ ตั้งใจ w w w. B e e M e d i a. c o. t h ม ม

11 ถ้าฉันสามารถย้อนเวลา กลับไป เลี้ยงลูกได้ใหม่ ฉันจะให้กำลังใจเขา ไม่ซ้ำเติมเมื่อเขาทำ ผิดพลาด จะมีเวลาให้เขามาก ขึ้น ลดงานหรือข้ออ้าง ต่างๆ ให้น้อยลง w w w. B e e M e d i a. c o. t h ม

12 ถ้าฉันสามารถย้อนเวลา กลับไป เลี้ยงลูกได้ใหม่ ฉันจะ ก อ ด เ ข า ทุกวัน เพื่อบอกให้เขารู้ว่า ฉันรักเขา จะพูดกับเขาด้วย เหตุผล แทนการแสดง อำนาจกับเขา w w w. B e e M e d i a. c o. t h ม

13 ถ้าฉันสามารถย้อนเวลา กลับไป เลี้ยงลูกได้ใหม่ จะรับฟังเขาให้มาก ขึ้น พยายามที่จะ ‘ ได้ ยิน ’ มากกว่าเพียงแค่ ‘ ได้ฟัง ’ ในสิ่งที่เขาอยากจะ พูดคุย ค ว า ม ใ น ใ จ กับ ฉัน w w w. B e e M e d i a. c o. t h ม

14 ถ้าฉันสามารถย้อนเวลา กลับไป เลี้ยงลูกได้ใหม่ ฉันจะไม่ ผลักดัน หรือคาดหวัง ให้เขาต้องมาเติม ความฝัน ที่ฉันเองก็ยังเติม ให้กับตัวเองไม่ได้ w w w. B e e M e d i a. c o. t h ม

15 จะไม่นำความรัก ของฉัน มาเป็นเงื่อนไขบีบ บังคับ ให้เขาต้องมาเป็น คน ที่ฉันต้องการ กำหนดให้เขาเป็น w w w. B e e M e d i a. c o. t h ถ้าฉันสามารถย้อนเวลา กลับไป เลี้ยงลูกได้ใหม่ ม

16 และฉันจะบอกให้ เขารู้ว่า... ไม่ว่าเขาจะเป็นเช่น ไร ฉันก็จะรักเขา... อย่างที่เขา เป็น w w w. B e e M e d i a. c o. t h ม

17 “ C HILDREN ARE LIKE WET CEMENT WHATEVER FALLS ON THEM MAKES AN IMPRESSI ON.” Haim Ginott w w w. B e e M e d i a. c o. t h ม

18 ม ห นั ง สื อ ดี เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ w w w. B e e M e d i a. c o. t h ขอขอบคุณข้อความจากหนังสือ “ สอนลูกให้มีวินัย ” โดย ดร. นวลศิริ เปาโรหิตย์ และ หนังสือ “ วิธีพูดกับลูก ” โดย Dr.Haim Ginott ส ม ชั ย เ บ ญ จ มิ ต ร


ดาวน์โหลด ppt การเลี้ยงดูและอบรม สั่งสอน ลูกของเรา หรือ เด็ก ทุกคน ให้เป็นทั้ง ค น เ ก่ ง ค น ดี และ อ ยู่ ร อ ด ได้ใน สังคม ไ ม่ ใ ช่ เ รื่ อ ง ง่ า ย w w w. B e e.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google