งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางปฏิบัติสำหรับการประเมิน ความปลอดภัยของพืชอาหารที่ได้ จากการดัดแปลงพันธุกรรม พงศธร สังข์เผือก สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 13.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางปฏิบัติสำหรับการประเมิน ความปลอดภัยของพืชอาหารที่ได้ จากการดัดแปลงพันธุกรรม พงศธร สังข์เผือก สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 13."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางปฏิบัติสำหรับการประเมิน ความปลอดภัยของพืชอาหารที่ได้ จากการดัดแปลงพันธุกรรม พงศธร สังข์เผือก สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2547 ห้องอยุธยา โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

2 Substantial equivalence ความเทียบเท่าโดยสาระสำคัญ • องค์ประกอบโดยรวมในอาหารทั้งหมด • ไม่มีความแตกต่างจากพืชอาหารที่ได้จาก ธรรมชาติ • ถ้ามีความแตกต่าง พิจารณาประเมินสิ่งที่ แตกต่างเพิ่มเติม • ผลที่เจตนาให้เกิดขึ้น (intended effect) หรือไม่ได้ เจตนาให้เกิดขึ้น (unintended effect)

3 ข้อมูลพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ • ข้อมูลองค์ประกอบสำคัญในอาหาร • ข้อมูลสารโปรตีนหรือสารประกอบใหม่ที่ถูกสร้าง ขึ้นจากการดัดแปลงพันธุกรรม • ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสารเมตาโบไลต์ • ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงคุณค่าทางโภชนาการ • ข้อมูลกระบวนการแปรรูปเพื่อเป็นอาหาร

4 องค์ประกอบสำคัญในอาหาร เปรียบเทียบชนิดและปริมาณของ องค์ประกอบสำคัญกับพืชอาหารที่ได้จาก ธรรมชาติ ที่มีการเจริญเติบโตและการเก็บ เกี่ยวภายใต้สภาวะเดียวกัน จำนวนรุ่นที่ทำการปลูกและเก็บตัวอย่าง ต้อง เพียงพอที่สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลง ของสภาพแวดล้อมในแหล่งเพาะปลูกนั้นๆ การทดลองในแต่ละสภาวะควรต้องมีการ ทำซ้ำ เพื่อให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น

5 องค์ประกอบสำคัญในอาหาร ต้องทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบ • ส่วนประกอบพื้นฐาน (proximate composition) •True protein, non protein nitrogen: nucleic acid, aminoglycosides •Amino acid profile, d-amino acids • ไขมัน ที่ละลายและไม่ละลายน้ำ, fatty acid profile, phospholipids, sterols (phytosterol), cyclic fatty acids, toxic fatty acids, trans fatty acids

6 องค์ประกอบสำคัญในอาหาร • คาร์โบไฮเดรต : น้ำตาล แป้ง chitin, non-starch polysaccharide: lignin •Vitamins •Minerals •Phytonutrients • สารพิษที่มีอยู่ตามธรรมชาติ : gossypol • สารต้านโภชนาการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือโดยความบังเอิญ : phytates, trypsin inhibitors, tannins, oxalates, hemagglutinin

7 องค์ประกอบสำคัญในอาหาร •Storage stability ความเสถียรในการเก็บรักษา • ความเสถียรของโปรตีนและสารอาหารอื่น ต่อความร้อน ต่อกระบวนการแปรรูปอาหาร และต่อสภาวะภายใน ระบบการย่อยอาหาร •Nutrient bioavailability ชีวประสิทธิผลของสารอาหาร ถ้า เป็นอาหารหลัก ต้องมีการศึกษาในสัตว์ทดลอง มี หลักฐานแสดงว่ามีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเพียงพอ • วิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐาน HPLC, GC-MS, ICP

8 THEORETICAL SAMPLE NUMBER Statistically based: n > ([t / r] [s/y]) 2 Where: n= number of samples (must start with guess [10]), t= ‘students t’ for n – 1 df & confidence desired (95%) [2.262], r= closeness of estimate to population value (10%) [0.10], s/y= estimated coefficient of variation of population (first guess = 20% [0.20]) Result = 21 samples (20.46)

9 วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี •Good Laboratory Practices • วิธีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของ สากล • สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา ( กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ + มกอช ) •AOAC, 17 th ed. 2000. •AOCS, 1993. •ISO, 1977.

10 Nutritional Modification • การดัดแปลงพันธุกรรม มีเจตนาให้เกิดการ ปรับเปลี่ยนคุณค่าของสารอาหาร ปริมาณของ สารอาหาร หน้าที่ทางโภชนาการโดยตรง อาจ ส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงของสารอาหารอื่นๆ ได้ • อาจมีผลต่อภาวะโภชนาการของบุคคลที่บริโภค อาหารนั้น • ต้องเปรียบเทียบกับพืชอาหารชนิดเดียวกันที่ได้ จากธรรมชาติ • รูปแบบการใช้ และการบริโภค • ความแตกต่างและความแปรปรวนทางด้าน ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมของรูปแบบการบริโภค อาหารในบางพื้นที่ บางกลุ่มประชากร อาจได้รับ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

11 Nutritional Modification • ควรประเมินทั้งระดับปกติ และระดับสูงสุดของ การบริโภค ว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลที่ไม่พึง ปรารถนาทางโภชนาการ • ลักษณะเฉพาะทางสรีระวิทยา และความ ต้องการในการครองธาตุ ของกลุ่มประชากร ต่างๆ เช่น ทารก เด็ก หญิงมีครรภ์และให้น้ำนม บุตร ผู้สูงอายุ กลุ่มที่มีโรคเรื้อรัง หรือระบบ ภูมิคุ้มกันที่แตกต่างไป ต้องประเมินภาวะ โภชนาการเพิ่ม • ความเสถียรของสารอาหาร สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงของเวลา การแปรรูป และการเก็บรักษา

12 Nutritional Modification • กรณีที่องค์ประกอบเปลี่ยนแปลงจากพืช ธรรมชาติชัดเจน ต้องเปรียบเทียบกับอาหารอื่น ที่มีองค์ประกอบใกล้เคียง เพื่อให้การประเมินผล กระทบทางโภชนาการ มีความชัดเจนยิ่งขึ้น • ต้องทำการศึกษาในสัตว์ทดลอง เพื่อตรวจสอบ ผลกระทบทางโภชนาการด้านอื่นๆ ที่เหมาะสม เพิ่มเติมโดยเฉพาะด้านพิษวิทยา • เปรียบเทียบข้อมูล ประวัติการใช้บริโภค การ แพร่กระจายในธรรมชาติ กลุ่มผู้บริโภค และ สัดส่วนการบริโภค วิธีการและขั้นตอนการผลิต เพื่อใช้เป็นอาหาร ปริมาณสารพิษ กับพืชอาหาร ธรรมชาติ

13 กระบวนการแปรรูปเพื่อเป็นอาหาร • ทั้งระดับครัวเรือน และอุตสาหกรรม มีข้อมูล อธิบายถึงภาวะ ขั้นตอนการแปรรูปที่ใช้ในการ ผลิตส่วนประกอบของพืชอาหาร เช่นการสกัด แยก ขั้นตอนการทำให้บริสุทธิ์ • สารอาหารบางอย่างอาจเปลี่ยนแปลงไปในรูปที่ ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายจากการแปรรูป อาหาร • สารพิษอาจเปลี่ยนคุณสมบัติในการทนทานต่อ ความร้อนมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt แนวทางปฏิบัติสำหรับการประเมิน ความปลอดภัยของพืชอาหารที่ได้ จากการดัดแปลงพันธุกรรม พงศธร สังข์เผือก สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 13.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google