">

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PHP (2) 357337 – Web Programming and Web Database 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PHP (2) 357337 – Web Programming and Web Database 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PHP (2) 357337 – Web Programming and Web Database 1

2 PHP Looping - While Loops while ( เงื่อนไข ) { Code ที่ถูกรันซ้ำ ; } รูปแบบของ while loops การทำงาน while loops นั้นจะทำงานซ้ำ จนกระทั่ง เงื่อนไขเป็นเท็จ เมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จแล้ว ก็จะออกจาก ลูปเพื่อทำงานในส่วนของ code อื่นต่อไป

3 ตัวอย่าง

4 do...while do { Code ที่ถูกรันซ้ำ ; } while ( เงื่อนไข ); รูปแบบของ do.. while loops การทำงาน do … while loops นั้นจะต่างจาก while loops ตรงที่ Code ที่อยู่ในลูปจะถูกรัน ก่อนที่จะ ตรวจสอบเงื่อนไข

5 ตัวอย่าง

6 PHP Looping - For Loops for ( เริ่มต้น; เงื่อนไข; การเพิ่มจำนวน) { Code ที่ถูกรันซ้ำ ; } รูปแบบของ for loops การทำงาน for loops เราจำเป็นจะต้องกำหนดค่า เริ่มต้น, เงื่อนไข และการเพิ่มจำนวน โดยจะทำงานซ้ำไป ซ้ำมาจน กระทั่ง เงื่อนไขเป็นเท็จ

7 ตัวอย่าง

8 PHP Functions function functionName() { code ที่ต้องการให้ทำงาน; } รูปแบบของ Function function จะถูกเรียกใช้งานโดยการใช้ชื่อฟังก์ชั่นเป็น ตัวเรียกใช้ function สามารถถูกเรียกใช้ตรงไหนก็ได้ใน code

9 ตัวอย่าง : function ที่ไม่มีการคืนค่า

10 ตัวอย่าง : function ที่มีการคืนค่า

11 PHP : include VS require ใน PHP เราสามารถจะเรียกแฟ้มข้อมูลอื่นมารวมอยู่กับหน้า PHP ปัจจุบันได้ ผ่าน 4 functions – include (“ชื่อไฟล์”); – include_once (“ชื่อไฟล์”); – require (“ชื่อไฟล์”); – require_once (“ชื่อไฟล์”); – include หมายถึง ให้รวม ถ้าไฟล์ที่จะรวมนั้นไม่มี จะเตือนออกมา – require หมายถึง ต้องการ ถ้าไฟล์ที่จะรวมนั้นไม่มี จะเป็น error – once หมายถึง แค่ครั้งเดียวถ้าใน PHP หน้าปัจจุบันมีการเรียก 2 ครั้ง ครั้งที่ 2 จะไม่สนใจ

12 ตัวอย่าง : include VS require ถ้าไม่มีไฟล์ที่จะรวม

13 ตัวอย่าง : include VS require ถ้ามีไฟล์ที่จะรวม xyz.php req.php

14 การประยุกต์ใช้งาน include, require Leftmenu.html main.phplink.php

15 PHP Sessions ตัวแปร session จะถูกใช้ในการเก็บข้อมูลสำหรับบุคคลหนึ่ง ซึ่ง สามารถถูกเรียกใช้ หรือส่งค่าในหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ ค่า Session จะหายไปประมาณ 20 นาที หลังจากที่ไม่ได้ใช้งาน หรือหลังจากที่ปิด Browser session_start(); – ใช้สำหรับสร้าง session session_id(); – ค่า ID ของ session นั้นๆ session_destroy(); – ใช้สำหรับลบ session เมื่อผู้ใช้เรียก session_start จะมีตัวแปร $_SESSION ให้ใช้ งานได้ ซึ่งทุก PHP ที่ยังอยู่ใน session เดียวกันจะสามารถเรียก ค่าออกมาใช้ได้

16 session_start() ใช้ในการสร้าง session ใช้ในการต่อ session (ถ้า session ถูกเปิดไว้แล้ว) page 2 ' ; ?> ’; echo $_SESSION['favcolor']; // green echo $_SESSION['animal']; // cat echo date('Y m d H:i:s', $_SESSION['time']); echo ' page 1 ' ; ?>

17 session_id() ใช้เพื่อนำค่า ID ของ session นั้นๆ ออกมา ประยุกต์สำหรับการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูล page 2 '; ?>

18 session_destroy() Session_destroy(); ใช้เพื่อทำลาย session ที่มีอยู่เพื่อความปลอดภัย หลังจากการใช้งาน

19 PHP Cookies ตัวแปร Cookies การทำงานจะเหมือนกับตัวแปร Session แต่ ต่างตรงที่ตัวแปร Cookies จะถูกจัดเก็บไว้ในฝั่งของ Client ตัวแปร Cookies สามารถกำหนดวันหมดอายุได้อย่างแน่นอน และจะอยู่จนกว่าจะหมดอายุหรือถูกลบค่าออกไป โดยตัวแปรนี้ จะคงอยู่แม้ทางเครื่อง Client ทำการปิดหรือรีสตาร์ทเครื่องใหม่ ก็ตาม และทางฝั่ง Server สามารถเรียกใช้งานได้ตลอดเวลา setcookie(name, value, expire, path, domain); คือ การประกาศตัวแปร Cookies $_COOKIE["user"] คือการเรียกใช้งานค่าใน cookies setcookie(var) คือ การลบตัวแปร Cookies

20 การประกาศตัวแปร Cookies ….. ……

21 การเรียกใช้งานค่าใน cookies การลบตัวแปร Cookies


ดาวน์โหลด ppt PHP (2) 357337 – Web Programming and Web Database 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google