งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MGX424: Business Policy MG424:Strategic Management & Business Policy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MGX424: Business Policy MG424:Strategic Management & Business Policy"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MGX424: Business Policy MG424:Strategic Management & Business Policy
By A.Treetip Boonyam Department of Marketing Business Administration Bangkok University

2 Introduction อาจารย์ตรีทิพ บุญแย้ม treetip.b@bu.ac.th
อาจารย์ตรีทิพ บุญแย้ม # 1630,1640 A. Treetip.b

3 MK424:Strategic Management & Business Policy
วัตถุประสงค์ นำความรู้จากวิชาหลักทางการบริหาร 5 วิชามาวางแผน และประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาทางธุรกิจได้ สิ่งที่คุณจะได้รับ เรียนรู้ร่วมกันโดยผ่านสื่อการสอนด้วยกรณีศึกษา ฝึกการทำงานเป็นทีมและแบ่งหน้าที่ตามความถนัด เกิดการถ่ายทอดความรู้ระหว่างสมาชิกในกลุ่มบริหาร A. Treetip.b

4 การบริหารกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ?
เป็นการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง ที่จะร่วมกันวางนโยบายไว้เป็นแนวทางกว้างๆ โดยเชื่อมโยง กลยุทธ์ต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร A. Treetip.b

5 5 สาขาวิชาหลักทางธุรกิจ
การตลาด (Marketing) การผลิต (Production) การจัดการ (Management) การเงินธุรกิจ (Business Finance) การบริหารงานบุคคล (Personnel Management) A. Treetip.b

6 Marketing ตลาดเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ตลาดคือใคร?………… การแข่งขันรุนแรง
ปัญหาจาก 4 P’s วางแผนแบบคิดใหม่ ทำใหม่ A. Treetip.b

7 Production กระบวนการผลิตมีข้อบกพร่อง
ปัญหาจากปัจจัยการผลิต( Money, Man, Machine, Materials) Supplier Cost ( fix cost, variable cost, sunk cost, time, ฯลฯ) A. Treetip.b

8 Management Planning Directing Staffing Controlling A. Treetip.b

9 Business Finance การจัดการทรัพย์สิน การจัดการเงินทุนระยะสั้นและยาว
การติดตามหนี้สิน จำสูตรการเงินได้ไหมเอ่ย..จำไม่ได้ตายแน่ จำอย่างเดียวไม่พอ…เข้าใจในสูตรหรือเปล่า? A. Treetip.b

10 Personnel Management ความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร
การวางแผนกำลังคน, การสรรหา, การจูงใจ, การพัฒนาบุคลากร, การประเมินผล ฯลฯ ทรัพยากรมนุษย์ คือ ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร A. Treetip.b

11 การเรียน เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 8 คน
ร่วมวิเคราะห์ปัญหา และพิมพ์เป็น case report ด้วยกระดาษ A4 ตามเวลาที่กำหนด นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน A. Treetip.b

12 การเรียน ทุกคนต้องได้แสดงความคิดเห็น และฝึกเป็นคนช่างสงสัย
กลุ่มที่นำเสนอต้องตอบปัญหาได้ด้วยเหตุและผล A. Treetip.b

13 บทบาทของผู้สอน ควบคุมกติกาการเรียนการสอน
ประเมินผลการนำเสนองานและการซักถาม สรุปแนวทางแก้ไขกรณีศึกษา ร่วมเสนอแนวคิดพร้อมทีมผู้เรียน A. Treetip.b

14 บทบาทผู้เรียน สมมติตนเองเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้น เช่น ผู้บริหารระดับสูง, Consultant หาจุดด้อยที่ต้องแก้ไขโดยด่วนขององค์กร พร้อมหาทางแก้ไข การแก้ไขปัญหาไม่มีคำตอบตายตัว ขึ้นอยู่กับเหตุและผล A. Treetip.b

15 ความรับผิดชอบของผู้เรียน
อ่าน ฟัง คิด ทำ บริหารกลุ่มของตนเอง ตรงต่อเวลา แต่งกายอย่างผู้บริหาร รักษาผลประโยชน์ของตนเองและกลุ่ม A. Treetip.b

16 วิธีการประเมินผล Case Presentation 10% Case Report 15% กลุ่ม
Simulation game 15% Attendant % Participation 15% บุคคล Final(Close book) 40% หายไปส่วนใดส่วนหนึ่ง Drop ทันที!! A. Treetip.b

17 Attendant เข้าเรียนทุกครั้ง แต่งกายผิดระเบียบ จะถูกหักคะแนนครั้งละ
1 คะแนน A. Treetip.b

18 Attendant เข้าห้องเรียนหลังจากเริ่มนำเสนอ “สาย”
เข้าห้องเรียนหลังการนำเสนอจบลงแล้ว “ขาดเรียน” สายหรือขาดจะถูกตัดครั้งละ 1 คะแนน หากขาดเกิน 3 ครั้งไม่มีสิทธิสอบ A. Treetip.b

19 Case Report พิมพ์ด้วยกระดาษ A 4 พิมพ์ใบปะหน้าให้เหมือนตัวอย่าง
เย็บด้วยลวดเย็บกระดาษเท่านั้น ความละเอียดของงานมีผลต่อคะแนน A. Treetip.b

20 การส่ง Case Report กลุ่มเช้าวันอังคาร ใช้สัญลักษณ์ “ชอ.” ซึ่งส่งงานในชั้นเรียน กลุ่มบ่ายวันอังคาร ใช้สัญลักษณ์ “บอ.” ต้องส่งงานก่อนเวลา น. ของวันจันทร์ในแต่ละสัปดาห์ที่มีการนำเสนอ ที่ห้องพักอาจารย์ (จะมีกล่องรับงานอยู่ โปรดใส่ตามรายละเอียดบนกล่อง) A. Treetip.b

21 Participation ทุกคนต้องถามปัญหา หรือเสนอแนะหลังจากที่กลุ่มนำเสนอกรณีศึกษาได้รายงานผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัญหาที่ถามซ้ำจะไม่มีคะแนน ความลุ่มลึกของปัญหาจะส่งผลต่อคะแนนที่ต่างกันไป A. Treetip.b

22 Participation ให้เวียนถามตามกลุ่มย่อยเริ่มจากกลุ่มถัดจากกลุ่มนำเสนอ
ให้ถามได้รอบละ 2 คน เวียนไปจนกลุ่มสุดท้าย รอบที่ 2 ให้เวียนจากกลุ่มสุดท้ายไปยังกลุ่มที่เริ่มต้น ทำซ้ำจนกว่าจะครบทุกคนหรือจนกว่าไม่มีคำถาม A. Treetip.b

23 Case Presentation ทุกกลุ่มจะต้องนำเสนอผลงานหน้าห้องเรียน 1 ครั้ง เริ่มจากกลุ่มที่ ตามแผนการเรียน กลุ่มที่นำเสนอต้องแสดงให้เห็นถึงความพร้อมโดย อุปกรณ์ดีเด่น มีข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากกรณีศึกษากำหนดให้ แบ่งการนำเสนอตามหัวข้อใน Case Report A. Treetip.b

24 Case Presentation เสนอผลงานด้วย Power Point หรืออุปกรณ์อื่นๆ
จัดหน้าห้องให้เป็นลักษณะของห้องประชุม ใช้เวลาเสนอผลงานประมาณ นาที เมื่อเสนอผลงานจบให้พักประมาณ 10 นาที กลุ่มนำเสนอต้องควบคุมเวลาให้เหลือเวลาให้ผู้สอนสรุปท้ายชั่วโมงประมาณ 15 นาที A. Treetip.b

25 Simulation Game และ Final Exam
เป็นการเล่นเกมส์ Business แบบ Interactive เริ่มหลัง Midterm Final Exam เป็นกรณีศึกษา ให้ทำเสมือนเป็น case report เล่มหนึ่ง A. Treetip.b


ดาวน์โหลด ppt MGX424: Business Policy MG424:Strategic Management & Business Policy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google