งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MGX424: Business Policy MG424:Strategic Management & Business Policy By A.Treetip Boonyam Department of Marketing Business Administration Bangkok University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MGX424: Business Policy MG424:Strategic Management & Business Policy By A.Treetip Boonyam Department of Marketing Business Administration Bangkok University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MGX424: Business Policy MG424:Strategic Management & Business Policy By A.Treetip Boonyam Department of Marketing Business Administration Bangkok University

2 A. Treetip.b2 Introduction  อาจารย์ตรีทิพ บุญแย้ม  treetip.b@bu.ac.th  02 -350-3500 # 1630,1640

3 A. Treetip.b3  วัตถุประสงค์  นำความรู้จากวิชาหลักทางการบริหาร 5 วิชามาวางแผน และประยุกต์ใช้ แก้ไขปัญหาทางธุรกิจได้  สิ่งที่คุณจะได้รับ  เรียนรู้ร่วมกันโดยผ่านสื่อการสอน ด้วยกรณีศึกษา  ฝึกการทำงานเป็นทีมและแบ่งหน้าที่ ตามความถนัด  เกิดการถ่ายทอดความรู้ระหว่าง สมาชิกในกลุ่มบริหาร MK424:Strategic Management & Business Policy

4 A. Treetip.b4 การบริหารกลยุทธ์และ นโยบายธุรกิจ ?  เป็นการตัดสินใจของ ผู้บริหารระดับสูง ที่จะ ร่วมกันวางนโยบายไว้เป็น แนวทางกว้างๆ โดย เชื่อมโยง กลยุทธ์ต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อ บรรลุวัตถุประสงค์ของ องค์กร

5 A. Treetip.b5 5 สาขาวิชาหลักทาง ธุรกิจ  การตลาด (Marketing)  การผลิต (Production)  การจัดการ (Management)  การเงินธุรกิจ (Business Finance)  การบริหารงานบุคคล (Personnel Management)

6 A. Treetip.b6 Marketing  ตลาดเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  ตลาดคือใคร ?…………  การแข่งขันรุนแรง  ปัญหาจาก 4 P’s  วางแผนแบบคิดใหม่ ทำ ใหม่

7 A. Treetip.b7 Production  กระบวนการผลิตมี ข้อบกพร่อง  ปัญหาจากปัจจัยการผลิต ( Money, Man, Machine, Materials)  Supplier  Cost ( fix cost, variable cost, sunk cost, time, ฯลฯ )

8 A. Treetip.b8 Management  Planning  Directing  Staffing  Controlling

9 A. Treetip.b9 Business Finance  การจัดการทรัพย์สิน  การจัดการเงินทุนระยะสั้น และยาว  การติดตามหนี้สิน  จำสูตรการเงินได้ไหมเอ่ย.. จำไม่ได้ตายแน่  จำอย่างเดียวไม่พอ … เข้าใจ ในสูตรหรือเปล่า ?

10 A. Treetip.b10 Personnel Management  ความสัมพันธ์ของบุคลากร ในองค์กร  การวางแผนกำลังคน, การ สรรหา, การจูงใจ, การ พัฒนาบุคลากร, การ ประเมินผล ฯลฯ  ทรัพยากรมนุษย์ คือ ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของ องค์กร

11 A. Treetip.b11 การเรียน  เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่ เกิน 8 คน  ร่วมวิเคราะห์ปัญหา และ พิมพ์เป็น case report ด้วย กระดาษ A4 ตามเวลาที่ กำหนด  นำเสนอผลงานหน้าชั้น เรียน

12 A. Treetip.b12  ทุกคนต้องได้แสดงความ คิดเห็น และฝึกเป็นคนช่าง สงสัย  กลุ่มที่นำเสนอต้องตอบปัญหา ได้ด้วยเหตุและผล การเรียน

13 A. Treetip.b13 บทบาทของผู้สอน  ควบคุมกติกาการเรียนการ สอน  ประเมินผลการนำเสนองาน และการซักถาม  สรุปแนวทางแก้ไข กรณีศึกษา  ร่วมเสนอแนวคิดพร้อมทีม ผู้เรียน

14 A. Treetip.b14 บทบาทผู้เรียน  สมมติตนเองเป็นผู้ที่ เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้น เช่น ผู้บริหารระดับสูง, Consultant  หาจุดด้อยที่ต้องแก้ไขโดย ด่วนขององค์กร พร้อม หาทางแก้ไข  การแก้ไขปัญหาไม่มี คำตอบตายตัว ขึ้นอยู่กับ เหตุและผล

15 A. Treetip.b15 ความรับผิดชอบของ ผู้เรียน  อ่าน ฟัง คิด ทำ  บริหารกลุ่มของตนเอง  ตรงต่อเวลา  แต่งกายอย่างผู้บริหาร  รักษาผลประโยชน์ของ ตนเองและกลุ่ม

16 A. Treetip.b16 วิธีการประเมินผล  Case Presentation 10%  Case Report 15% กลุ่ม  Simulation game 15%  Attendant 5%  Participation 15% บุคคล  Final(Close book) 40%  หายไปส่วนใดส่วนหนึ่ง Drop ทันที !!

17 A. Treetip.b17 Attendant เข้าเรียนทุกครั้ง แต่งกายผิดระเบียบ จะถูกหักคะแนนครั้งละ 1 คะแนน

18 A. Treetip.b18  เข้าห้องเรียนหลังจากเริ่ม นำเสนอ “ สาย ”  เข้าห้องเรียนหลังการ นำเสนอจบลงแล้ว “ ขาด เรียน ”  สายหรือขาดจะถูกตัดครั้ง ละ 1 คะแนน  หากขาดเกิน 3 ครั้งไม่มี สิทธิสอบ Attendant

19 A. Treetip.b19 Case Report  พิมพ์ด้วยกระดาษ A 4  พิมพ์ใบปะหน้าให้เหมือน ตัวอย่าง  เย็บด้วยลวดเย็บกระดาษ เท่านั้น  ความละเอียดของงานมีผล ต่อคะแนน

20 A. Treetip.b20 การส่ง Case Report  กลุ่มเช้าวันอังคาร ใช้ สัญลักษณ์ “ ชอ.” ซึ่งส่งงาน ในชั้นเรียน  กลุ่มบ่ายวันอังคาร ใช้ สัญลักษณ์ “ บอ.” ต้องส่งงาน ก่อนเวลา 10.00 น. ของวัน จันทร์ในแต่ละสัปดาห์ที่มีการ นำเสนอ ที่ห้องพักอาจารย์ ( จะ มีกล่องรับงานอยู่ โปรดใส่ตาม รายละเอียดบนกล่อง )

21 A. Treetip.b21 Participation  ทุกคนต้องถามปัญหา หรือ เสนอแนะหลังจากที่กลุ่ม นำเสนอกรณีศึกษาได้รายงาน ผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ปัญหาที่ถามซ้ำจะไม่มี คะแนน  ความลุ่มลึกของปัญหาจะ ส่งผลต่อคะแนนที่ต่างกันไป

22 A. Treetip.b22  ให้เวียนถามตามกลุ่มย่อยเริ่มจาก กลุ่มถัดจากกลุ่มนำเสนอ  ให้ถามได้รอบละ 2 คน เวียนไป จนกลุ่มสุดท้าย  รอบที่ 2 ให้เวียนจากกลุ่ม สุดท้ายไปยังกลุ่มที่เริ่มต้น  ทำซ้ำจนกว่าจะครบทุกคนหรือ จนกว่าไม่มีคำถาม Participation

23 A. Treetip.b23 Case Presentation  ทุกกลุ่มจะต้องนำเสนอผลงาน หน้าห้องเรียน 1 ครั้ง เริ่มจากกลุ่ม ที่ 1 - 5 ตามแผนการเรียน  กลุ่มที่นำเสนอต้องแสดงให้เห็น ถึงความพร้อมโดย  อุปกรณ์ดีเด่น  มีข้อมูลเพิ่มเติมนอกจาก กรณีศึกษากำหนดให้  แบ่งการนำเสนอตามหัวข้อใน Case Report

24 A. Treetip.b24  เสนอผลงานด้วย Power Point หรืออุปกรณ์อื่นๆ  จัดหน้าห้องให้เป็นลักษณะของ ห้องประชุม  ใช้เวลาเสนอผลงานประมาณ 30 - 40 นาที  เมื่อเสนอผลงานจบให้พัก ประมาณ 10 นาที  กลุ่มนำเสนอต้องควบคุมเวลาให้ เหลือเวลาให้ผู้สอนสรุปท้าย ชั่วโมงประมาณ 15 นาที Case Presentation

25 A. Treetip.b25 Simulation Game และ Final Exam  Simulation game  เป็นการเล่นเกมส์ Business แบบ Interactive  เริ่มหลัง Midterm  Final Exam  เป็นกรณีศึกษา  ให้ทำเสมือนเป็น case report เล่มหนึ่ง


ดาวน์โหลด ppt MGX424: Business Policy MG424:Strategic Management & Business Policy By A.Treetip Boonyam Department of Marketing Business Administration Bangkok University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google