งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Array.  อาร์เรย์ คือ กลุ่มข้อมูลประเภทเดียวกันที่มีการ อ้างอิงถึงชื่อตัวแปรชื่อเดียวกัน โดยการอ้างอิง ข้อมูลแต่ละตัวในอาร์เรย์จะมีการใช้ตัวชี้เพื่อ อ้างอิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Array.  อาร์เรย์ คือ กลุ่มข้อมูลประเภทเดียวกันที่มีการ อ้างอิงถึงชื่อตัวแปรชื่อเดียวกัน โดยการอ้างอิง ข้อมูลแต่ละตัวในอาร์เรย์จะมีการใช้ตัวชี้เพื่อ อ้างอิง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Array

2  อาร์เรย์ คือ กลุ่มข้อมูลประเภทเดียวกันที่มีการ อ้างอิงถึงชื่อตัวแปรชื่อเดียวกัน โดยการอ้างอิง ข้อมูลแต่ละตัวในอาร์เรย์จะมีการใช้ตัวชี้เพื่อ อ้างอิง  ตัวชี้ (index) ไว้อ้างถึงข้อมูลในอาร์เรย์  สมาชิก (element) คือ สมาชิกในอาร์เรย์

3  รูปแบบ : [ ขนาดของอาร์เรย์ ]  ตัวอย่าง  int score[10];  char name[21];  float x[20]; score score[0] score[1] score[2] score[3] score[4] score[5] score[6] score[7] score[8] score[9]

4  รูปแบบ : [ ขนาดอาร์เรย์ ] = { ค่าของสมาชิกแต่ละตัว }  ตัวอย่างเช่น  int num[5] = {10, 20, 30, 40, 50};  char character[3] = {‘a’, ‘b’, ‘c’};  char st[6] = “Hello”; เท่ากับ char st[6] = {‘H’, ‘e’, ‘l’, ‘l’, ‘o’}; num 10 20 30 40 50 num[0] num[1] num[2] num[3] num[4]

5  การกำหนดค่าให้โดยตรง  รูปแบบ : [ ตัวชี้ ] = ค่าที่ต้องการ กำหนดให้  ตัวอย่างเช่นกำหนดให้ char ch[6]; int i[3];  ch[0] = ‘H’;  ch[1] = ‘e’;  i[1]= 5; He ch ch[ 0] ch[ 1] ch[ 2] ch[ 3] ch[ 4] ch[ 5] 5 i i[ 0] i[ 1] i[ 2]

6  การอ่านค่าเพื่อเก็บในอาร์เรย์  ตัวอย่างเช่น  scanf(“%c”, character[1]);  scanf(“%c”, i[0]);

7  การเก็บค่าให้กับสมาชิกในอาร์เรย์โดยใช้ loop  รูปแบบ : for (int index = 0; index < arraysize; ++index)  ตัวอย่าง for (int i=0; i<10; ++i) scanf(“%d”, sample[i]);

8 1. เขียนโปแกรมเพื่อรับค่าจำนวนเต็มเข้ามา 10 จำนวน 2. เขียนโปรแกรมเพื่อแสดงผลลัพธ์ จำนวนเต็ม ในข้อ 1. 3. หาผลบวกของจำนวน 10 จำนวนในข้อ 1. 4. แสดงผลลัพธ์ของผลบวกในข้อ 3.

9  เขียนโปรแกรมเพื่อค้นหาตัวเลขในตัวแปร อาร์เรย์ โดยกำหนดให้ตัวแปรอาร์เรย์เก็บข้อมูล ได้ 10 จำนวน และมีค่าดังนี้ 25, 100, 84, 43, 98, 0, 55, 38, 12, 7  จากนั้นรับตัวเลขที่ต้องการค้นหาเข้ามา พื่อตรว จสอบว่าตัวเลขนั้นอยู่ที่ตำแหน่งใดภายในตัว แปรอาร์เรย์  ถ้าไม่พบตัวเลขที่ต้องการค้น ให้แสดงข้อความ “Not found data”

10  การเรียกใช้  การนิยาม

11

12  รูปแบบ ชื่อตัวแปร [ ขนาด N] …[ ขนาด 2][ ขนาด 1];  ตัวอย่างเช่น int m[4][3][6];  การกำหนดค่าเริ่มต้น int xy[3][3] = {10,20,30,40,50,60,70,80,90};

13

14  เขียนโปรแกรมเพื่อรับคะแนน 4 วิชา ของ นักเรียน 5 คน  พร้อมคำนวณหาค่าเฉลี่ยของคะแนนในแต่ละ วิชา  และคำนวณคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละคน  และหาว่านักเรียนสอบผ่านกี่คน โดยนักเรียนจะ สอบผ่านก็ต่อเมื่อมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือ เท่ากับ 50 คะแนน

15 ตัวอย่างหน้าจอ ข้อมูลเข้า ตัวอย่าง โปรแกรม

16 ตัวอย่างหน้าจอ แสดงผลลัพธ์ ตัวอย่าง โปรแกรม

17 ตัวอย่างหน้าจอ แสดงผลลัพธ์ ตัวอย่าง โปรแกรม นับจำนวนนักศึกษาที่ สอบผ่าน


ดาวน์โหลด ppt Array.  อาร์เรย์ คือ กลุ่มข้อมูลประเภทเดียวกันที่มีการ อ้างอิงถึงชื่อตัวแปรชื่อเดียวกัน โดยการอ้างอิง ข้อมูลแต่ละตัวในอาร์เรย์จะมีการใช้ตัวชี้เพื่อ อ้างอิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google