งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวแปรชนิดโครงสร้าง (Structure)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวแปรชนิดโครงสร้าง (Structure)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวแปรชนิดโครงสร้าง (Structure) http://www.renvi.src.ku.ac.th

2 Today Agenda struct ? 1 การใช้งานตัวแปรชนิดโครงสร้าง 2 ตัวแปรชนิดโครงสร้างกับอาร์เรย์ 3 QUIZ 4 2

3 เกริ่นนำเกี่ยวกับสตรัคเจอร์  สตรัคเจอร์ (Structure) คือ โครงสร้างข้อมูลที่ นำเอาข้อมูลที่มีประเภทข้อมูลชนิดพื้นฐานที่ แตกต่างกันแต่มีความสัมพันธ์กันมารวมกันเป็น โครงสร้างข้อมูลชนิดใหม่ เช่น การเก็บข้อมูลนิสิต (student) จะต้องประกอบไปด้วยข้อมูลรหัสนิสิต, ชื่อ (name), นามสกุล (surname), สาขาวิชา (major), คณะ (faculty) เป็นต้น 3 student0 name surname major faculty student1 name surname major faculty student2 name surname major faculty

4 การใช้งานตัวแปรชนิดโครงสร้าง 1 กำหนดโครงสร้าง 2 สร้างตัวแปรจากโครงสร้างที่กำหนด 3 กำหนดค่าให้กับสมาชิกของตัวแปร 4 แสดงผลค่าสมาชิกของตัวแปร 4

5 การกำหนดโครงสร้างตัวแปรชนิด โครงสร้าง  ก่อนจะสร้างตัวแปรชนิดสตรัคเจอร์มาใช้งานได้นั้น เราต้องกำหนดโครงสร้างข้อมูลสำหรับตัวแปรนั้น ก่อน ดังนี้ 5 รูปแบบที่ 1 struct ชื่อของโครงสร้างที่ จะสร้าง { ชนิดข้อมูลพื้นฐาน ชื่อตัวแปร ; … ชนิดข้อมูลพื้นฐาน ชื่อตัวแปร ; }; ตัวอย่างการใช้งาน struct student { int stu_id; char stu_name[20]; char stu_surname[20]; char major[20]; char faculty[20]; };

6 การกำหนดโครงสร้างตัวแปรชนิด โครงสร้าง ( ต่อ ) 6 รูปแบบที่ 2 typedef struct { ชนิดข้อมูลพื้นฐาน ชื่อตัวแปร ; … ชนิดข้อมูลพื้นฐาน ชื่อตัวแปร ; } ชื่อของโครงสร้างที่จะ สร้าง ; ตัวอย่างการใช้งาน typedef struct { int stu_id; char stu_name[20]; char stu_surname[20]; char major[20]; char faculty[20]; } STUDENT;

7 การสร้างตัวแปรชนิดโครงสร้าง  เมื่อกำหนดโครงสร้างข้อมูลให้กับตัวแปรตาม ต้องการแล้ว ต่อไปคือขั้นตอนที่เราจะสร้างตัวแปร จากโครงสร้างที่เราได้กำหนดไว้ โดยมีรูปแบบดังนี้ 7 หากกำหนดโครงสร้างในรูปแบบ ที่ 1 struct ชนิดของข้อมูลชนิด โครงสร้าง ชื่อตัวแปร ; เช่น struct student stu1, stu2; หากกำหนดโครงสร้างในรูปแบบ ที่ 2 ชนิดของข้อมูลชนิดโครงสร้าง ชื่อตัวแปร ; เช่น STUDENT stu1, stu2;

8 การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรชนิด โครงสร้าง  คล้ายกับการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับอาร์เรย์ กำหนดค่าไว้ใน { } และแยกค่าแต่ละค่าด้วย เครื่องหมาย, (comma) เช่น 8 หากกำหนดโครงสร้างในรูปแบบที่ 1 struct student stu = {101, “Steve”, “Josh”, “CS”, “RENVI”}; หากกำหนดโครงสร้างในรูปแบบที่ 2 STUDENT stu = {101, “David”, “Paul”, “IT”, “RENVI”};

9 การอ้างถึงสมาชิกในตัวแปรชนิด โครงสร้าง  การอ้างถึงตัวแปรหรือสมาชิกแต่ละตัวในตัวแปร ประเภท struct สามารถทำได้ด้วยรูปแบบดังนี้ 9 ชื่อตัวแปรชนิดโครงสร้าง. ชื่อตัว แปรสมาชิก

10 การกำหนดข้อมูลให้กับตัวแปรชนิด โครงสร้าง  การกำหนดค่าต้องกำหนดให้ถูกต้องตามชนิด ข้อมูลของสมาชิก 10 1.typedef struct { 2. int stu_id; 3. char stu_name[20]; 4. char stu_surname[20]; 5.}STUDENT; 6.STUDENT stu; 7.printf("Enter student ID: "); 8.scanf(“____", __________); 9.printf("Enter name: "); 10. scanf(“____", __________); 11. printf("Enter surname: "); 12. scanf(“____", ___________); 13. printf("ID: %d, Name: %s, Surname: %s", stu.stu_id, stu.stu_name, stu.stu_surname);}

11 การแสดงผลสมาชิกในตัวแปรชนิด โครงสร้าง ( ต่อ )  สมาชิกของตัวแปรชนิดโครงสร้างเป็นตัวแปรชนิด พื้นฐานเราจึงใช้คำสั่ง printf() ตามปกติ โดยใช้ รหัสควบคุมการแสดงผลให้ถูกต้องตามชนิดข้อมูล สมาชิก 1.typedef struct { 2. int stu_id; 3. char stu_name[20]; 4. char stu_surname[20]; 5.}STUDENT; 6.STUDENT stu = {101, "Steve", "Jobs"}; 7.printf("----- Student Info -----\n\n"); 8.printf("Student ID: ____\n", __________); 9.printf("Name: ____\n", __________); 10. printf("Surname: ____\n", __________); 11

12 ตัวแปรชนิดโครงสร้างกับการใช้อาร์เรย์  เราสามารถสร้างตัวแปรอาร์เรย์ของตัวแปรชนิด โครงสร้างได้ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้ตัว แปรชนิดโครงสร้างตัวเดียวกันหลาย ๆ ตัว 12 ตัวอย่างการใช้งาน typedef struct { int stu_id; char stu_name[20]; char stu_surname[20]; char major[20]; char faculty[20]; }; STUDENT stu[10]; stu[0] name surname major faculty stu[9] name surname major faculty ….

13 ตัวแปรชนิดโครงสร้างกับการใช้อาร์เรย์ ( ต่อ ) 1.typedef struct { 2. int stu_id; 3. char stu_name[20]; 4. char stu_surname[20]; 5.}STUDENT; 6.STUDENT stu[5]; 7.for(i=0; i<5; i++){ 8. printf("Enter student ID: "); 9. scanf(“____", __________); 10. printf("Enter name: "); 11. scanf(“____", __________); 12. printf("Enter surname: "); 13. scanf(“____", ___________); 14. printf("Added !\n\n"); 15.} 16.for(i=0; i<5; i++){ 17. printf("%d. ID: ____\tName: ____\tSurname: ____\n", i+1,__________, __________, __________); 18.} 13

14 http://www.renvi.src.ku.ac.th


ดาวน์โหลด ppt ตัวแปรชนิดโครงสร้าง (Structure)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google