งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE2010-14: ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ Smart Bus Stop โดย นางสาวนันทนา วลีขจรเลิศ 503040236-3 นางสาวกฤษวรรณ พิมพ์ดี 503040758-3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE2010-14: ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ Smart Bus Stop โดย นางสาวนันทนา วลีขจรเลิศ 503040236-3 นางสาวกฤษวรรณ พิมพ์ดี 503040758-3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2010-14: ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ Smart Bus Stop โดย นางสาวนันทนา วลีขจรเลิศ 503040236-3 นางสาวกฤษวรรณ พิมพ์ดี 503040758-3

2 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร. วสุ เชาว์พานนท์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ ดร. ชัชชัย คุณบัว ดร. วิชชา เฟื่องจันทร์

3 รายละเอียดการนำเสนอ 1. อุปกรณ์ที่นำมาใช้ในโครงการ 2. การออกแบบและสร้างต้นแบบ 3. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโครงการ 4. แผนการดำเนินงาน / สรุปความคืบหน้าของ โครงการ

4 อุปกรณ์ที่นำมาใช้ในโครงการ 1.Xbee Serie2 Pro 2.Microcontroller PIC16F877 3.LED Matrix 8x5

5 การออกแบบและสร้างต้นแบบ 1. ศึกษาเส้นทางเดินรถโดยสารของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Shuttle Bus) 2. การออกแบบ Bus Stop Interface 3. การออกแบบวงจร 4. การออกแบบส่วนการทำงานของโปรแกรม

6 ศึกษาเส้นทางเดินรถโดยสาร (Shuttle Bus) 1. เส้นทางเดินรถสายสีแดง

7 ศึกษาเส้นทางเดินรถโดยสาร ( ต่อ ) 2. เส้นทางเดินรถสายสีส้ม

8 ศึกษาเส้นทางเดินรถโดยสาร ( ต่อ ) 3. เส้นทางเดินรถสายสีเหลือง

9 ศึกษาเส้นทางเดินรถโดยสาร ( ต่อ ) 4. เส้นทางเดินรถสายสีน้ำเงิน

10 การออกแบบ Bus Stop Interface

11 การออกแบบวงจร 1. การออกแบบวงจร Microcontroller PIC16F877 ต่อกับ LED Matrix 8x5

12

13 การออกแบบวงจร ( ต่อ ) 2. การออกแบบวงจร Xbee

14

15 การออกแบบส่วนการทำงานของ โปรแกรม ออกแบบเครือข่ายหรือส่วนการสื่อสารข้อมูล ผ่านทาง Zigbee

16 การส่ง Packet แบบ API Command จาก Coordinator API ไปยัง Router API

17 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโครงการ 1. โปรแกรม X-CTU 2. โปรแกรม Eagle 3. โปรแกรม MPLAB 4. โปรแกรม WinPic800

18 ความคืบหน้าของโครงการ ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 25532554 มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. 1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของ Zigbee, Xbee 2. ศึกษาโปรแกรมที่นำมาใช้ในโครงการ และสำรวจเส้นทางเดินรถโดยสารทุก สาย 3. ออกแบบป้ายแสดงผล 4. ออกแบบวงจรของป้ายแสดงผล 5. ออกแบบเครือข่ายหรือส่วนการสื่อสาร ข้อมูลผ่าน Zigbee 6. วิเคราะห์สิ่งที่ออกแบบเพื่อตรวจดูความ เป็นไปได้และความถูกต้อง 7. สร้างและทดสอบระบบย่อยทั้งทางเน็ท เวิร์ค, โปรแกรม 8. ทดสอบระบบโดยรวมและปรับปรุง แก้ไข 9. วิเคราะห์และสรุปผลการทดสอบและ วิเคราะห์ต้นทุนในการลงทุน 10. เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ

19 Q&A


ดาวน์โหลด ppt COE2010-14: ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ Smart Bus Stop โดย นางสาวนันทนา วลีขจรเลิศ 503040236-3 นางสาวกฤษวรรณ พิมพ์ดี 503040758-3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google