งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

FireWire. FireWire/IEEE1394/I-Link • การเชื่อมต่อระหว่างกันของอุปกรณ์ ด้วยระบบข้อมูล ดิจิตอล จะแตกต่างไปจากระบบการเชื่อมต่อ แบบเดิม อย่างเช่น เครื่องเสียงที่ใช้ในบ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "FireWire. FireWire/IEEE1394/I-Link • การเชื่อมต่อระหว่างกันของอุปกรณ์ ด้วยระบบข้อมูล ดิจิตอล จะแตกต่างไปจากระบบการเชื่อมต่อ แบบเดิม อย่างเช่น เครื่องเสียงที่ใช้ในบ้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 FireWire

2 FireWire/IEEE1394/I-Link • การเชื่อมต่อระหว่างกันของอุปกรณ์ ด้วยระบบข้อมูล ดิจิตอล จะแตกต่างไปจากระบบการเชื่อมต่อ แบบเดิม อย่างเช่น เครื่องเสียงที่ใช้ในบ้าน สายสัญญาณเสียง จะเป็นสายเฉพาะสำหรับเสียง เท่านั้น และเมื่อมีระบบภาพเข้ามาเกี่ยวข้อง สายสัญญาณและจุดต่อเชื่อมจะแยกออกจากกัน อย่างชัดเจน... แต่ในระบบดิจิตอล เมื่อสัญญาณ ทุกรูปแบบถูกเปลี่ยนไปเป็นข้อมูลแล้ว การต่อเชื่อม ของอุปกรณ์เหล่านี้ สามารถใช้สายสัญญาณเส้น เดียว ที่ทำหน้าที่ในการ " รับ - ส่ง " สัญญาณที่เป็น ข้อมูล และการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อีก ด้วย

3 FireWire/IEEE1394/I-Link •FireWire หรือ เทคโนโลยีการรับ / ส่งข้อมูล (Input/Output) แบบอนุกรมด้วยความเร็วสูง (high-speed serial input/output technology) • ถูกนำมาใช้ในปี 1995 ในฐานะของมาตรฐาน อุตสาหกรรม (IEEE 1394) สำหรับการเชื่อมต่อ อุปกรณ์รอบข้างแบบข้ามแพลตฟอร์ม สำหรับ เชื่อมต่ออุปกรณ์รอบข้างเข้ากับคอมพิวเตอร์ หรือ เข้ากับอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Apple ซึ่งมีแบนด์วิดท์สูง เป็นเทคโนโลยีการรับข้อมูลเข้า / ส่งข้อมูลออกที่ใช้ งานง่าย

4 FireWire/IEEE1394/I-Link ปัจจุบัน IEEE-1394 หรือ FireWire หรือ I-Link ถือเป็นมาตรฐานอย่างหนึ่ง ที่ใช้สำหรับการต่อเชื่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท สื่อบันเทิง สื่อสารข้อมูล และคอมพิวเตอร์ เข้าด้วยกัน โดยมีแนวทางหลักๆดังนี้ 1. ความสามารถในการส่งผ่านข้อมูล

5

6 FireWire/IEEE1394/I-Link

7 2. Digital Interface and aggressive power management scheme - does not require a conversion from digital to analog for data transport and, therefore, experiences no loss of data integrity

8 FireWire/IEEE1394/I-Link 3. Small and Inexpensive - utilizes a thin serial cable priced for consumer products and able to replace larger, more expensive cables

9 FireWire/IEEE1394/I-Link 4. Easy to use 5. Hot Pluggable 6. Flexible Topology and aggressive power management scheme

10 FireWire/IEEE1394/I-Link Scalable Architecture allows the simultaneous usage of 100, 200, and 400 Mbps devices on a bus

11 FireWire/IEEE1394/I-Link 7. Fast - at up to 400 Mbps/second of data transfer, FireWire is able to guarantee a bandwidth for just-in- time delivery of multimedia data.

12 FireWire/IEEE1394/I-Link 8. Expandable - Supports up to 63 devices with a total bus length of 72 meters using cable lengths up to 4.5 meters.

13 FireWire/IEEE1394/I-Link 8. Expandable - Supports up to 63 devices with a total bus length of 72 meters using cable lengths up to 4.5 meters.

14 FireWire/IEEE1394/I-Link • การจราจรของข้อมูล (data traffic) ระหว่างจุด เชื่อมโยง (node) ของ FireWire ต่าง ๆ แบ่ง ออกได้เป็น 1. การถ่ายโอนข้อมูลแบบเสมอเวลา (isochronous) 2. การถ่ายโอนข้อมูลแบบไม่ประสานเวลา (asynchronous)

15 FireWire/IEEE1394/I-Link •Asynchronous - this data transport technology provides connectivity to legacy technology as well as it provides command and control for new devices. •Isochronous - this data transport technology guarantees delivery of multiple time-critical multimedia data streams.

16 FireWire/IEEE1394/I-Link

17 จุดเด่นสำคัญ • ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุดถึง 800 เมกะบิตต่อ วินาที • เพิ่มระยะทางได้มากจนถึง 100 เมตร • ให้การเชื่อมต่อแบบ "เสียบแล้วใช้" (Plug-and-Play) • มีสถาปัตยกรรมที่ให้ประสิทธิภาพสูง • เข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์ FireWire ที่มีอยู่ในเวลานี้ • การส่งข้อมูลแบบเวลาจริง (Real time data delivery) • จ่ายกำลังไฟให้แก่บัสของตัวเอง (On-bus power) • ล้ำหน้ามากกว่า USB 2.0 • สนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ หลากชนิด

18 FireWire/IEEE1394/I-Link สถาปัตยกรรมที่มีประสิทธิภาพสูง ความเร็วและระยะทางของสายเคเบิลที่เพิ่มขึ้นของ FireWire 800 นี้ มาจากการปรับปรุงเทคโนโลยีพื้นฐานใน 2 เรื่องสำคัญ ๆ คือ 1. แผนงานตัดสินชี้ขาด (highly efficient arbitration) 2. การเข้ารหัสแบบนี้ซึ่งเรียกกันว่า 8B10B แทนที่ แบบ data/strobe (D/S)

19 FireWire/IEEE1394/I-Link

20 Jack &Connector Type 4 PIN 6 PIN 9 PIN Port CardBus

21 FireWire/IEEE1394/I-Link

22

23 • คัดลอกมาจาก DVM ฉบับที่ 20 หน้า 22 -26 เรียบเรียงจาก Technology Brief FireWire 800 http://www.apple.com http://www.apple.com FireWire/IEEE1394/I-Link


ดาวน์โหลด ppt FireWire. FireWire/IEEE1394/I-Link • การเชื่อมต่อระหว่างกันของอุปกรณ์ ด้วยระบบข้อมูล ดิจิตอล จะแตกต่างไปจากระบบการเชื่อมต่อ แบบเดิม อย่างเช่น เครื่องเสียงที่ใช้ในบ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google