งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานดุลยภาพการเงิน การออม และการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการ ออม ของประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานดุลยภาพการเงิน การออม และการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการ ออม ของประเทศไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานดุลยภาพการเงิน การออม และการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการ ออม ของประเทศไทย

2 Iความเป็นมาS GA P

3 Iความเป็นมาS -

4 Iความเป็นมาS

5 ความเป็นมาS F F F F F

6 ความเป็นมา แนวนโยบายหรือมาตรการใน การส่งเสริม S ของประเทศให้ ทันต่อปริมาณ I ที่คาดว่าจะ เพิ่มมากขึ้นในอนาคต F Go v. ศึก ษา

7 วัตถุประสงค์ • เพื่อทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพฤติกรรม การออมในเบื้อง ลึก • เพื่อทำให้สามารถกำหนดนโยบายที่ สามารถกระตุ้นการออมได้อย่างมี ประสิทธิภาพที่สุด

8 ขอบเขตการศึกษา 4 ประเภทของการออม • ภาคครัวเรือน • ภาคธุรกิจ • ภาคสถาบันการเงิน • ภาคต่างประเทศ ข้อมูล • Time Series Data จาก BOT และ NESDB

9 วิธีการศึกษา • การวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Analysis) • การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)

10 ตัวแปรที่ใช้ประกอบในแบบจำลอง การศึกษา • 4 ประเภทของการออม • GDP • R ( อัตราดอกเบี้ย ) • I ( อัตราเงินเฟ้อ ) • W/GDP ( สัดส่วนความมั่งคั่งของภาคการ ออมต่อ GDP)) • ExR ( อัตราแลกเปลี่ยน ) • Top 5 GDP (GDP เฉลี่ยของ 5 ประเทศที่ สำคัญทางเศรษฐกิจ ) • Top 5 R ( อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยขอ 5 ประเทศ ที่สำคัญทางเศรษฐกิจ )

11 ผลการศึกษาการออมภาคครัวเรือน (HS/GDP) t = 0.678315 + 0.00935 (G_GDP) t - 0.009974 R t-1 - 0.028507 I t-5 - 1.351971 (W/GDP) t + 0.604706 (FS/GD P) t-4 R 2 = 0.620144 F-statistic = 4.24 Prob(F-statistic) = 0.016514 Durbin-Watson stat = 2.301276

12 ผลการศึกษาการออมภาคธุรกิจ (BS/GDP) t = -0.925262 + 0.009708 (G_GDP) t- 1 + 0.001609 R t-4 + 0.07688 I t-1 + 2.062435 (W/GDP) t-3 - 0.83516 (FS/GDP) t-2 R 2 = 0.828745 F-statistic = 13.54988 Prob(F-statistic) = 0.00006 Durbin-Watson stat = 2.154171

13 ผลการศึกษาการออมภาคสถาบันการเงิน (FINS/GDP) t = 0.847763 + 0.011516 (G_GDP) t- 4 - 0.056061 R t-4 + 0.156653 I t-4 + 2.476735 (W/GDP) t-2 - 0.016929 EXR t- 3 R 2 = 0.589435 F-statistic = 4.019876 Prob(F-statistic) = 0.017991 Durbin-Watson stat = 1.880837

14 ผลการศึกษาการออมภาคต่างประเทศ (FS/GDP) t = 0.051543 + 0.001412 G_GDP) t-2 - 0.007492 R t - 0.002151 EXR t - 0.000407 Top5GDP t- 4 + 1.245162 Top5R t-1 R 2 = 0.893056 F-statistic = 23.38181 Prob(F-statistic) = 0.000002 Durbin-Watson stat = 2.12197

15 สรุปและข้อเสนอแนะสรุป GDPอัตราดอกเบี้ยอัตราเงินเฟ้อสภาพคล่อง เงินออมจาก ต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน GDP ต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย ต่างประเทศ HS 0.0093 5 - 0.00 997 4 - 0.02 850 7 - 1.35 197 1 0.604 706 BS 0.0097 1 0.001 61 0.076 88 2.062 44 - 0.83 52 FINS 0.011 516 - 0.0 560 61 0.156 653 2.476 735 - 0.0 169 29 FS 0.009 35 - 0.0 074 92 - 0.0 021 51 - 0.0 004 07 - 1.2 451 62 HS - 1.35 197 1 BS 2.062 44 FINS 2.476 735 FS - 1.2 451 62

16 สรุปและข้อเสนอแนะ We alth F ข้อเสนอแนะ • การควบคุมปริมาณเงินออมที่ไหล เข้าจาก ต่างประเทศ ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก • ควรให้ความสำคัญกับปัจจัยที่ ช่วยสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ หน่วยเศรษฐกิจที่เป็นภาคธุรกิจ และสถาบันการเงินมีสถาพคล่อง มากขึ้น ในขณะที่ต้องหา แนวนโยบายในการจูงใจให้ภาค ครัวเรือนนำส่วนเกินในสภาพ คล่องของตนมาเก็บเป็นเงินออม ในระยะยาวให้ได้ในสัดส่วนที่เพิ่ม มากขึ้นด้วย

17 สรุปและข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะ • การกระตุ้นหรือส่งเสริมการออมให้มากขึ้น โดยการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของตลาดอาจ ไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสมนักในสภาวะ เศรษฐกิจปัจจุบัน • รัฐบาลควรมุ่งเน้นการเพิ่มความสามารถใน การออมของประชาชนและหน่วยเศรษฐกิจ ต่างๆ ด้วยการเร่งรัดมาตรการส่งเสริมให้คน มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริม อาชีพ การส่งเสริมการส่งออกสินค้าไป ต่างประเทศ การขยายตลาดใหม่ๆ ใน ตลาดโลก และการส่งเสริมการลงทุนทั้งใน และต่างประเทศ

18 The End


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานดุลยภาพการเงิน การออม และการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการ ออม ของประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google