งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานดุลยภาพการเงิน การออม และการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการ ออม ของประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานดุลยภาพการเงิน การออม และการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการ ออม ของประเทศไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานดุลยภาพการเงิน การออม และการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการ ออม ของประเทศไทย

2 Iความเป็นมาS GA P

3 Iความเป็นมาS -

4 Iความเป็นมาS

5 ความเป็นมาS F F F F F

6 ความเป็นมา แนวนโยบายหรือมาตรการใน การส่งเสริม S ของประเทศให้ ทันต่อปริมาณ I ที่คาดว่าจะ เพิ่มมากขึ้นในอนาคต F Go v. ศึก ษา

7 วัตถุประสงค์ • เพื่อทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพฤติกรรม การออมในเบื้อง ลึก • เพื่อทำให้สามารถกำหนดนโยบายที่ สามารถกระตุ้นการออมได้อย่างมี ประสิทธิภาพที่สุด

8 ขอบเขตการศึกษา 4 ประเภทของการออม • ภาคครัวเรือน • ภาคธุรกิจ • ภาคสถาบันการเงิน • ภาคต่างประเทศ ข้อมูล • Time Series Data จาก BOT และ NESDB

9 วิธีการศึกษา • การวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Analysis) • การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)

10 ตัวแปรที่ใช้ประกอบในแบบจำลอง การศึกษา • 4 ประเภทของการออม • GDP • R ( อัตราดอกเบี้ย ) • I ( อัตราเงินเฟ้อ ) • W/GDP ( สัดส่วนความมั่งคั่งของภาคการ ออมต่อ GDP)) • ExR ( อัตราแลกเปลี่ยน ) • Top 5 GDP (GDP เฉลี่ยของ 5 ประเทศที่ สำคัญทางเศรษฐกิจ ) • Top 5 R ( อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยขอ 5 ประเทศ ที่สำคัญทางเศรษฐกิจ )

11 ผลการศึกษาการออมภาคครัวเรือน (HS/GDP) t = (G_GDP) t R t I t (W/GDP) t (FS/GD P) t-4 R 2 = F-statistic = 4.24 Prob(F-statistic) = Durbin-Watson stat =

12 ผลการศึกษาการออมภาคธุรกิจ (BS/GDP) t = (G_GDP) t R t I t (W/GDP) t (FS/GDP) t-2 R 2 = F-statistic = Prob(F-statistic) = Durbin-Watson stat =

13 ผลการศึกษาการออมภาคสถาบันการเงิน (FINS/GDP) t = (G_GDP) t R t I t (W/GDP) t EXR t- 3 R 2 = F-statistic = Prob(F-statistic) = Durbin-Watson stat =

14 ผลการศึกษาการออมภาคต่างประเทศ (FS/GDP) t = G_GDP) t R t EXR t Top5GDP t Top5R t-1 R 2 = F-statistic = Prob(F-statistic) = Durbin-Watson stat =

15 สรุปและข้อเสนอแนะสรุป GDPอัตราดอกเบี้ยอัตราเงินเฟ้อสภาพคล่อง เงินออมจาก ต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน GDP ต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย ต่างประเทศ HS BS FINS FS HS BS FINS FS

16 สรุปและข้อเสนอแนะ We alth F ข้อเสนอแนะ • การควบคุมปริมาณเงินออมที่ไหล เข้าจาก ต่างประเทศ ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก • ควรให้ความสำคัญกับปัจจัยที่ ช่วยสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ หน่วยเศรษฐกิจที่เป็นภาคธุรกิจ และสถาบันการเงินมีสถาพคล่อง มากขึ้น ในขณะที่ต้องหา แนวนโยบายในการจูงใจให้ภาค ครัวเรือนนำส่วนเกินในสภาพ คล่องของตนมาเก็บเป็นเงินออม ในระยะยาวให้ได้ในสัดส่วนที่เพิ่ม มากขึ้นด้วย

17 สรุปและข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะ • การกระตุ้นหรือส่งเสริมการออมให้มากขึ้น โดยการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของตลาดอาจ ไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสมนักในสภาวะ เศรษฐกิจปัจจุบัน • รัฐบาลควรมุ่งเน้นการเพิ่มความสามารถใน การออมของประชาชนและหน่วยเศรษฐกิจ ต่างๆ ด้วยการเร่งรัดมาตรการส่งเสริมให้คน มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริม อาชีพ การส่งเสริมการส่งออกสินค้าไป ต่างประเทศ การขยายตลาดใหม่ๆ ใน ตลาดโลก และการส่งเสริมการลงทุนทั้งใน และต่างประเทศ

18 The End


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานดุลยภาพการเงิน การออม และการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการ ออม ของประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google