งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คือ ข้อความที่แจ้งแก่บุคคลทั่วไป เพื่อให้บุคคลเหล่านั้น ได้ปฏิบัติตามใน สิ่งที่ผู้ออกประกาศได้วางแผนเอาไว้ โดยผู้ประกาศอาจเป็นบุคคลใดก็ได้ และเรื่องที่ประกาศจะต้องเป็นเรื่องที่มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คือ ข้อความที่แจ้งแก่บุคคลทั่วไป เพื่อให้บุคคลเหล่านั้น ได้ปฏิบัติตามใน สิ่งที่ผู้ออกประกาศได้วางแผนเอาไว้ โดยผู้ประกาศอาจเป็นบุคคลใดก็ได้ และเรื่องที่ประกาศจะต้องเป็นเรื่องที่มี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 คือ ข้อความที่แจ้งแก่บุคคลทั่วไป เพื่อให้บุคคลเหล่านั้น ได้ปฏิบัติตามใน สิ่งที่ผู้ออกประกาศได้วางแผนเอาไว้ โดยผู้ประกาศอาจเป็นบุคคลใดก็ได้ และเรื่องที่ประกาศจะต้องเป็นเรื่องที่มี เหตุผลเพียงพอ

4 1. ประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ เป็น การประกาศเพื่อให้บุคคลทั่วไป ได้ ทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ประกาศกำหนดการในพิธีต่างๆ

5

6 ประกาศถึงนักเรียนชั้น ม.4 ขอให้นักเรียนชั้นม.4 ทุกคนประชุมพร้อม กันที่ใต้โถงหอพักชาย เวลา 18.00 น. อย่างพร้อมเพรียงกัน พร้อมทั้งเปลี่ยนเป็น ชุดหอพักให้เรียบร้อยด้วย จากคณะกรรมการ หอพัก

7 2. ประกาศเพื่อการโฆษณา เป็นการ ประกาศเพื่อโน้มน้าวจิตใจของผู้ที่ได้รับรู้ ในประกาศนั้นๆ ให้สนใจในสิ่งที่ได้ ประกาศออกไปเช่น การประกาศโฆษณา ขายรถยนต์

8

9

10 ผัดไทย เกาเหลา ขี้เมา หมูย่าง คาราเกะ ไข่ดาว * พร้อมต้มยำเห็ด ฟรี !!

11 3. ประกาศเพื่อการรณรงค์ เป็นการ ประกาศเพื่อให้บุคคลต่างๆ เห็นคล้อย ตาม เชื่อตามและปฏิบัติตามสิ่งที่ได้ ประกาศออกไป

12 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วย ฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีนสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่ กำหนดตั้งแต่ ๖๐ กิโลโวลต์ ถึง ๑๑๕ กิโลโวลต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ คณะกรรมการ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเห็นสมควรกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วย ฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีนสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่ ๖๐ กิโลโวลต์ ถึง ๑๑๕ กิโลโวลต์ ต้องเป็นไปตาม มาตรฐานมาตรฐานเลขที่ มอก. ๒๒๐๒ - ๒๕๔๗ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม พ. ศ. ๒๕๑๑ ก่อนตราพระราชกฤษฎีกา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงให้มีการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องตามมาตรฐานดังกล่าว เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกา ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้แสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งเหตุผลโดยระบุชื่อ ที่อยู่ของผู้ที่แสดงความ คิดเห็นต่อสำนักงานฯ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศ ผู้ที่ประสงค์จะทราบรายละเอียดการกำหนดมาตรฐานดังกล่าว โปรดติดต่อขอดูได้ที่กองนิติการสำนักงานมาตร ฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หรือ www.tisi.go.th จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ. ศ. ๒๕๔๘ ไพโรจน์ สัญญะเดชากุล ( นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล ) เลขาธิการสำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

13 บุหรี่ ฆ่าคุณและคน ที่คุณรัก ติดต่อศูนย์ ฮอทไลน์ 1554 โดยสถาบันเพื่อการเลิกสูบบุหรี่แห่งชาติ ( สบลช.) poinu จุดบุหรี่ทีละมวน จุดชนวน แห่งความตาย

14

15

16

17

18

19

20

21

22


ดาวน์โหลด ppt คือ ข้อความที่แจ้งแก่บุคคลทั่วไป เพื่อให้บุคคลเหล่านั้น ได้ปฏิบัติตามใน สิ่งที่ผู้ออกประกาศได้วางแผนเอาไว้ โดยผู้ประกาศอาจเป็นบุคคลใดก็ได้ และเรื่องที่ประกาศจะต้องเป็นเรื่องที่มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google