งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างแบบฟอร์มและประกาศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างแบบฟอร์มและประกาศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างแบบฟอร์มและประกาศ

2 การประกาศ

3 ความหมายของประกาศ คือ ข้อความที่แจ้งแก่บุคคลทั่วไป เพื่อให้บุคคลเหล่านั้น ได้ปฏิบัติตามในสิ่งที่ผู้ออกประกาศได้วางแผนเอาไว้ โดยผู้ประกาศอาจเป็นบุคคลใดก็ได้ และเรื่องที่ประกาศจะต้องเป็นเรื่องที่มีเหตุผลเพียงพอ

4 ประเภทของประกาศ 1. ประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ เป็นการประกาศเพื่อให้บุคคลทั่วไป ได้ทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ประกาศกำหนดการในพิธีต่างๆ

5 ตัวอย่างของประกาศเพื่อการประชาสัมพันธ์

6 ประกาศถึงนักเรียนชั้น ม.4
ขอให้นักเรียนชั้นม.4 ทุกคนประชุมพร้อมกันที่ใต้โถงหอพักชาย เวลา น. อย่างพร้อมเพรียงกัน พร้อมทั้งเปลี่ยนเป็นชุดหอพักให้เรียบร้อยด้วย จากคณะกรรมการหอพัก

7 2. ประกาศเพื่อการโฆษณา เป็นการประกาศเพื่อโน้มน้าวจิตใจของผู้ที่ได้รับรู้ในประกาศนั้นๆ ให้สนใจในสิ่งที่ได้ประกาศออกไปเช่น การประกาศโฆษณาขายรถยนต์

8 ตัวอย่างประกาศเพื่อการโฆษณา

9 ปลวก

10 ป้าราตรี เปิดแล้ววันนี้
อิ่ม อร่อย ป้าราตรี เปิดแล้ววันนี้ เมนูพิเศษเพื่อนักเรียนคนเก่งของป้า ผัดไทย เกาเหลา ขี้เมา 20 บาท ทุกอย่าง หมูย่าง คาราเกะ ไข่ดาว *พร้อมต้มยำเห็ด ฟรี!!

11 3. ประกาศเพื่อการรณรงค์ เป็นการประกาศเพื่อให้บุคคลต่างๆ เห็นคล้อยตาม เชื่อตามและปฏิบัติตามสิ่งที่ได้ประกาศออกไป

12 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วย ฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีนสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่ ๖๐ กิโลโวลต์ ถึง ๑๑๕ กิโลโวลต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเห็นสมควรกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม             สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีนสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่ ๖๐ กิโลโวลต์ ถึง ๑๑๕ กิโลโวลต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานมาตรฐานเลขที่ มอก. ๒๒๐๒-๒๕๔๗ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ก่อนตราพระราชกฤษฎีกา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงให้มีการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องตามมาตรฐานดังกล่าว เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาต่อไป ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้แสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งเหตุผลโดยระบุชื่อ ที่อยู่ของผู้ที่แสดงความคิดเห็นต่อสำนักงานฯ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศ ผู้ที่ประสงค์จะทราบรายละเอียดการกำหนดมาตรฐานดังกล่าว โปรดติดต่อขอดูได้ที่กองนิติการสำนักงานมาตร ฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หรือ จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ไพโรจน์ สัญญะเดชากุล (นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล) เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

13 บุหรี่ ฆ่าคุณและคนที่คุณรัก
จุดบุหรี่ทีละมวน จุดชนวนแห่งความตาย โดยสถาบันเพื่อการเลิกสูบบุหรี่แห่งชาติ (สบลช.) poinu ติดต่อศูนย์ ฮอทไลน์ 1554

14 ตัวอย่างแบบฟอร์มใบสมัครงานผ่านเว็บ

15

16

17

18

19

20 ตัวอย่างแบบฟอร์มการฝากเงิน

21

22


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างแบบฟอร์มและประกาศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google