งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทคัดย่อ อ.ตรึงตา แหลมสมุทร Trungta@kkw.rit.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทคัดย่อ อ.ตรึงตา แหลมสมุทร Trungta@kkw.rit.ac.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทคัดย่อ อ.ตรึงตา แหลมสมุทร

2 บทคัดย่อ ข้อความสรุปผลการวิจัยที่ทำให้ผู้อ่านทราบถึงเนื้อหาของการวิจัยอย่างรวดเร็ว เป็นส่วนที่บอกถึงผลงานที่ผู้วิจัยได้ทำมาทั้งหมด พร้อมข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยอันจะทำให้ผู้อ่านใช้ตัดสินใจว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของตนหรือไม่ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3 - ACCURATE - BRIEF - SELF-CONTAINED - TECHNIQUE - RELIABLE/READABLE
- ATTRACTIVE - COHERENT - TECHNOLOGY - ACCURATE หมายถึง ความถูกต้อง/อม่นยำ ต้องเขียนให้ชี้ชัดให้ได้ว่าผลจะเป็นอย่างไร - BRIEF หมายถึง การย่อ ต้องเขียนให้กระทัดรัด ควรย่อความให้พอดีกับความยาวที่กำหนด - SELF-CONTAINED หมายถึง มีความสมบูรณ์อยู่ในตัว หลีกเลี่ยงคำย่อ ฃื่อย่อ - TECHNIQUE หมายถึง การใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย รวมทั้งการจัดเรียงลำดับการเขียน ควรวางโครงเรื่องก่อน - RELIABLE/READABLE หมายถึง ควรค่าแก่การอ่าน และ มีการใช้ภาษาที่ดี การเลือกใช้ถ้อยคำที่เหมาะสม เช่น คุก - เรือนจำ หรือทัณฑสถาน , ดอนเมือง - สนามบินดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ - ATTRACTIVE หมายถึง การเขียนที่ดึงดูดใจ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของผู้อ่านมาก - COHERENT หมายถึง สัมพันธภาพ ประกอบด้วย 1. มีความสอดคล้องกันตั้งแต่ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2. ประโยคและคำต้องสัมพันธ์สอดคล้องกัน เช่น ไม่ขึ้นต้นย่อหน้าด้วยคำว่า “และ” “ซึ่ง” - TECHNOLOGY หมายถึงการใช้เครื่องมือในการเขียนให้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด เช่น การใช้การใช้คอมพิวเตอร์ในการนับคำหรือตรวจคำ

4 ประเภทของบทคัดย่อ 1. ให้ความรู้ 2. ชี้แนะ
1. บทคัดย่อประเภทให้ความรู้ นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายและเป็นประโยชน์มาก เนื่องจากเป็นการสรุปงานวิชาการและงานด้านต่างๆ ทำให้เข้าใจเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบได้ โดยไม่ต้องอ่านเอกสารต้นฉบับทั้งหมด 2. บทคัดย่อประเภทชี้แนะ จะสั้นกว่าบทคัดย่อประเภทให้ความรู้ มีลักษณะเช่นเดียวกับสารบัญเป็นเฉพาะหัวข้อสำคัญของเรื่อง เพื่อแนะให้ผู้อ่านตัดสินใจอีกครั้งว่าควรอ่านเอกสารต้นฉบับเรื่องนั้นหรือไม่

5 รูปแบบบทคัดย่อ ควรมีความยาวไม่เกิน 300 คำ หรือไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
รูปแบบของบทคัดย่อ โดยทั่วไปบทคัดย่อควรมีความยาวไม่เกิน 300 คำ หรือไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 และมีส่วนประกอบสำคัญ ดังนี้ 1. ส่วนนำ ที่สำคัญคือ มีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน จุดมุ่งหมาย และขอบเขตของการวิจัย 2. ส่วนสาระ 2.1 ทางเลือกในการตัดสินใจ 2.2 เกณฑ์ในการตัดสิน 2.3 การประเมินทางเลือกตามเกณฑ์ 2.4 การเปรียบเทียบทางเลือก 3.ส่วนสรุปและข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย วิธีการวิจัยโดยสรุป รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ จำนวนและลักษณะของกลุ่มที่ศึกษาวิธีการเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อค้นพบที่สำคัญ หรือ ผลการวิจัยรวมถึงระดับนัยสำคัญทางสถิติ (ถ้ามีการทดสอบ)

6 รูปแบบบทคัดย่อ 1.ส่วนนำ 2.ส่วนสาระ 3.ส่วนสรุป

7 ให้นักศึกษาช่วยกันพิจารณาแล้วปรับปรุงการใช้ภาษาให้เหมาะสม

8 1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยทางด้านกายภาพ. . .
2. เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ. . . 3. จากการทดสอบจะพบว่า. . . 4. กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาวิทยาเขต. . .ที่เปิดสอนในปีการศึกษา. . . 5. พบว่านักศึกษาให้ความใส่ใจในการเรียนเพิ่มขึ้น

9 1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยด้านกายภาพ. . .
2. เจ้าหน้าที่พึงพอใจการปฏิบัติงานของ. . . 3. จากการทดสอบพบว่า. . . 4. กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาวิทยาเขต. . .ประจำปีการศึกษา. . . 5. พบว่านักศึกษาใส่ใจการเรียนเพิ่มขึ้น


ดาวน์โหลด ppt บทคัดย่อ อ.ตรึงตา แหลมสมุทร Trungta@kkw.rit.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google