งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. ตรึงตา แหลมสมุทร ข้อความสรุปผลการวิจัยที่ทำให้ ผู้อ่านทราบถึงเนื้อหาของการ วิจัยอย่างรวดเร็ว เป็นส่วนที่บอก ถึงผลงานที่ผู้วิจัยได้ทำมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. ตรึงตา แหลมสมุทร ข้อความสรุปผลการวิจัยที่ทำให้ ผู้อ่านทราบถึงเนื้อหาของการ วิจัยอย่างรวดเร็ว เป็นส่วนที่บอก ถึงผลงานที่ผู้วิจัยได้ทำมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ. ตรึงตา แหลมสมุทร Trungta@kkw.rit.ac.th

2 ข้อความสรุปผลการวิจัยที่ทำให้ ผู้อ่านทราบถึงเนื้อหาของการ วิจัยอย่างรวดเร็ว เป็นส่วนที่บอก ถึงผลงานที่ผู้วิจัยได้ทำมา ทั้งหมด พร้อมข้อค้นพบที่ได้จาก การวิจัยอันจะทำให้ผู้อ่านใช้ ตัดสินใจว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในความ สนใจของตนหรือไม่ซึ่งมีทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3 - ACCURATE - BRIEF - SELF- CONTAINED - TECHNIQUE - RELIABLE/REA DABLE - ATTRACTIVE - COHERENT - TECHNOLOGY

4 1. ให้ความรู้ 2. ชี้แนะ ประเภทของ บทคัดย่อ

5 ควรมีความ ยาวไม่เกิน 300 คำ หรือไม่เกิน 1 หน้ากระดา ษ A4 รูปแบบ บทคัดย่อ รูปแบบ บทคัดย่อ

6 1. ส่วนนำ 2. ส่วนสาระ 3. ส่วนสรุป รูปแบบ บทคัดย่อ รูปแบบ บทคัดย่อ

7 ให้ นักศึกษา ช่วยกัน พิจารณา แล้ว ปรับปรุง การใช้ ภาษาให้ เหมาะสม ให้ นักศึกษา ช่วยกัน พิจารณา แล้ว ปรับปรุง การใช้ ภาษาให้ เหมาะสม

8 1. การศึกษาวิจัยครั้ง นี้ เป็นการวิจัย ทางด้านกายภาพ... 2. เจ้าหน้าที่มีความ พึงพอใจในการ ปฏิบัติงานของ... 3. จากการทดสอบจะ พบว่า... 4. กลุ่มตัวอย่างเป็น นักศึกษาวิทยาเขต... ที่เปิดสอนในปี การศึกษา... 5. พบว่านักศึกษาให้ ความใส่ใจในการ เรียนเพิ่มขึ้น

9 1. การศึกษาวิจัยครั้ง นี้เป็นการวิจัยด้าน กายภาพ... 2. เจ้าหน้าที่พึงพอใจ การปฏิบัติงานของ... 3. จากการทดสอบ พบว่า... 4. กลุ่มตัวอย่างเป็น นักศึกษาวิทยาเขต... ประจำปีการศึกษา... 5. พบว่านักศึกษาใส่ ใจการเรียนเพิ่มขึ้น


ดาวน์โหลด ppt อ. ตรึงตา แหลมสมุทร ข้อความสรุปผลการวิจัยที่ทำให้ ผู้อ่านทราบถึงเนื้อหาของการ วิจัยอย่างรวดเร็ว เป็นส่วนที่บอก ถึงผลงานที่ผู้วิจัยได้ทำมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google