งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

19/03/47Object Oriented Language (Syllabus) 1 Object Oriented Language ภาษาเชิงวัตถุ ดร. วินัย วิชัยพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "19/03/47Object Oriented Language (Syllabus) 1 Object Oriented Language ภาษาเชิงวัตถุ ดร. วินัย วิชัยพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 19/03/47Object Oriented Language (Syllabus) 1 Object Oriented Language ภาษาเชิงวัตถุ ดร. วินัย วิชัยพาณิชย์

2 19/03/47Object Oriented Language (Syllabus) 2 เนื้อหาที่เรียน 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา C 2. นิพจน์ (Expression) 3. คำสั่ง (Statements) 4. ข้อมูลชนิดแถว และการปิดท้ายของสตริง ด้วยนัล (Arrays and Null-Terminated Strings) 5. ข้อมูลชนิดพอยท์เตอร์ (Pointers) 6. ฟังก์ชั่น (Functions)

3 19/03/47Object Oriented Language (Syllabus) 3 เนื้อหาที่เรียน ( ต่อ ) 7. ข้อมูลชนิด โครงสร้าง ยูเนียน นิวเมอเรเตอร์ และกำหนดขึ้นมาเอง (Structures, Unions, Enumerations, and User-Defined Types) 8. การใช้คำสั่งควบคุมแป้นพิมพ์และจอภาพด้วย ภาษา C (C – Style Console I/O) 9. การใช้แฟ้มข้อมูล (File I/O) 10. คำสั่งกำหนดโปรเซสก่อนคอมไพล์ และการ อธิบายความในโปรแกรม (Preprocessor and Comments)

4 19/03/47Object Oriented Language (Syllabus) 4 เนื้อหาที่เรียน ( ต่อ ) 11. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา C++ (An Overview of C++) 12. คลาส และวัตถุ (Classes and Objects) 13. ข้อมูลชนิด แถว พอยเตอร์ อ้างอิง และการจองพื้นที่ แบบไดนามิคส์ (Arrays, Pointers, References, and the Dynamic Allocation Operators) 14.Function Overloading, Copy Constructors, and Default Arguments) 15.Operator Overloading 16. การสืบทอดคุณสมบัติ (Inheritance)

5 19/03/47Object Oriented Language (Syllabus) 5 เนื้อหาที่เรียน ( ต่อ ) 17. เวอร์ชวลฟังก์ชั่น และโพลี่มอฟิสม์ Virtual Functions and Polymorphism) 18.Templates 19.Exception Handling 20. คำสั่ง I/O เบื้องต้น ในภาษา C++ 21. การใช้คำสั่งแฟ้มข้อมูลใน C++ (C++ File I/O) 22.Run-Time Type ID and Casting Operators

6 19/03/47Object Oriented Language (Syllabus) 6 เนื้อหาที่เรียน ( ต่อ ) 23.Namespaces, Conversion Functions, and Other Advanced Topics) 24. แนะนำ Standard Template Libraries 25. การออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ 26. การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ 27.Reuse และ Framework

7 19/03/47Object Oriented Language (Syllabus) 7 การประเมินผล • เทอมต้น 30 % • เทอมปลาย 30 % • โปรแกรม (4 โปรแกรม ) 30% • สนใจในการเรียน 10%  90.. 100A  80.. 89B  70.. 79C  60.. 69D  50.. 59F


ดาวน์โหลด ppt 19/03/47Object Oriented Language (Syllabus) 1 Object Oriented Language ภาษาเชิงวัตถุ ดร. วินัย วิชัยพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google