งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตัดเกรด อ. สมพงษ์ พันธุรัตน์. ระบบของเกรด 2 เกรด 3 เกรด 5 เกรด 8 เกรด สัญลัก ษณ์ ระดับความหมาย S ( ผ่าน ) G ( ดี ) AA4.0 ดีเยี่ยม (excellent) BB+3.5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตัดเกรด อ. สมพงษ์ พันธุรัตน์. ระบบของเกรด 2 เกรด 3 เกรด 5 เกรด 8 เกรด สัญลัก ษณ์ ระดับความหมาย S ( ผ่าน ) G ( ดี ) AA4.0 ดีเยี่ยม (excellent) BB+3.5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตัดเกรด อ. สมพงษ์ พันธุรัตน์

2 ระบบของเกรด 2 เกรด 3 เกรด 5 เกรด 8 เกรด สัญลัก ษณ์ ระดับความหมาย S ( ผ่าน ) G ( ดี ) AA4.0 ดีเยี่ยม (excellent) BB+3.5 ดีมาก (very good) B3.0 ดี (good) P ( ผ่าน ) CC+2.5 ค่อนข้างดี (fairly good) C2.0 พอใช้ (fair) DD+1.5 อ่อน (poor) D1.0 อ่อนมาก (very poor) U ( ไม่ ผ่าน ) F ( ตก ) FF0.0 ตก (fail)

3 การตัดเกรดแบบอิงกลุ่ม คือ การให้เกรดโดยพิจารณาจากความสามารถของ กลุ่ม หรือพิจารณาจากค่ากลางของกลุ่ม ถ้าข้อสอบ ง่ายหรือกลุ่มมีความสามารถสูงแล้ว ค่ากลางก็สูง ช่วงคะแนนของแต่ละเกรดก็สูงตามไปด้วย เช่น ถ้า ค่ากลางของกลุ่มคือ 60% เกรด A อาจตัดที่ 83% ขึ้นไป แต่ถ้าข้อสอบยาก หรือกลุ่มมีความสามารถ ต่ำแล้ว ค่ากลางก็ต่ำ ช่วงคะแนนของแต่ละเกรดก็ ต่ำตามไปด้วย เช่น ถ้าค่ากลางของกลุ่มคือ 50% เกรด A อาจตัดที่ 75% หรือต่ำกว่านี้ก็ได้ ดังนั้น การตัดเกรดแบบอิงกลุ่มจึงยืดหยุ่นตามระดับ ความสามารถของกลุ่ม

4 การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ คือ การให้เกรดโดยพิจารณาเทียบจากเกณฑ์ (criteria) เป็นหลัก ผู้สอบทำคะแนนถึงเกณฑ์ใดก็จะได้เกรดตาม เกณฑ์นั้น เช่น กำหนดเกณฑ์ว่าเกรด A จะต้องได้คะแนน 85% ขึ้นไป ดังนั้น ผู้สอบจะต้องได้คะแนน 85% หรือสูง กว่านั้นจึงจะได้เกรด A ถ้าได้คะแนน 84% ลงมาก็จะได้ เกรดต่ำกว่า A เป็นต้น ไม่ว่าข้อสอบจะยากหรือง่ายเพียงใดก็ ตาม การให้เกรดจะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้นี้เสมอ การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์จะไม่มีการยืดหยุ่นตามระดับ ความสามารถของกลุ่มแต่อย่างใด โดยปกติผู้สอนจะกำหนด วิธีการตัดเกรดมาล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนการเรียนการสอนว่าวิชา ที่สอนจะเลือกตัดเกรดแบบอิงกลุ่มหรืออิงเกณฑ์ และผู้สอน ควรได้แจ้งให้ผู้เรียนทราบในชั่วโมงแรกที่สอน

5 ตาราง ค่าที่เกี่ยวข้องกับระดับความสามารถของกลุ่ม ระดับความสามารถ ของกลุ่ม คะแนนจีพีเอ (GPA) ร้อยละของเกรด A B C D F ตามลำดับ ขีดจำกัดล่าง(Z)ของ เกรด A 1. ดีเยี่ยม หรือดีเลิศ2.8024% 38% 29% 08% 01%0.7 2. ดีมาก2.6018% 36% 32% 12% 02%0.9 3. ดี2.4013% 33% 36% 15% 03%1.1 4. ค่อนข้างดี2.2010% 29% 37% 20% 04%1.3 5. พอใช้ (ปานกลาง)2.0007% 24% 38% 24% 07%1.5 6. อ่อน1.8004% 20% 37% 29% 10%1.7 7. อ่อนมาก1.6003% 15% 36% 32% 14%1.9

6 ตัวอย่างการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ เกณฑ์คงตัว: ขั้นต่ำของเกรด A เป็น 90 หรือ 80 และมีช่วงชั้น (หรือช่วงคะแนน) เท่ากับ 10 เกรดขั้นต่ำของเกรด A คือ 90 ขั้นต่ำของเกรด A คือ 80 A90 - 10080 - 100 B80 - 8970 - 79 C 60 - 69 D 50 - 59 F00 - 5900 - 49

7 ตัวอย่างการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ เกณฑ์ยืดหยุ่น หมายถึง ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาล่วงหน้าว่าขั้นต่ำของ เกรด A ควรเป็นเท่าใด แต่จะพิจารณาจาก ความสามารถของกลุ่ม หรือพิจารณาจากความยาก ง่ายของข้อสอบ โดยถ้าข้อสอบมีลักษณะง่ายแล้ว เกณฑ์ขั้นต่ำของเกรด A ก็สูง และถ้าข้อสอบมีลักษณะ ยากแล้ว เกณฑ์ขั้นต่ำของเกรด A ก็ต่ำ การตัดเกรด โดยวิธีนี้มักพิจารณาเกณฑ์ขั้นต่ำของเกรด D ประกอบ สิ่งที่ช่วยในการพิจารณาว่าเกรด A หรือ D ควรเป็น เท่าใดนั้นคือ ความถี่ หรือการเกาะกลุ่มของคะแนน และประสบการณ์ในการตัดเกรดของผู้ประเมิน การตัด เกรดโดยใช้เกณฑ์ยืดหยุ่นนี้ช่วงชั้นของคะแนนแต่ละ ชั้นอาจไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าพิสัยระหว่างเกรด A และ D เป็นเท่าใด

8


ดาวน์โหลด ppt การตัดเกรด อ. สมพงษ์ พันธุรัตน์. ระบบของเกรด 2 เกรด 3 เกรด 5 เกรด 8 เกรด สัญลัก ษณ์ ระดับความหมาย S ( ผ่าน ) G ( ดี ) AA4.0 ดีเยี่ยม (excellent) BB+3.5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google