งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO 213342 Management Information System Week 6 By Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty Database.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO 213342 Management Information System Week 6 By Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty Database."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company LOGO 213342 Management Information System Week 6 By Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty Database system

2 Agenda 1. Database Concepts 2. Database Management System ; DBMS 3. Relational Database 4. DBMS Software and Applications

3 Database  reduce keeping area  E’Z to Access  speed to Access  very simplify  High Accuracy Document Locker 8More keeping area 8difficulty to access 8very slow 8very bored 8High error & Mistake เอก บุญ เจือ มช. Management Information System Management Information System Database Concepts

4 Attendant Data Customer Data Products Data Payroll System After sale System Inventory System Payroll Slip Service Report P / O Management Information System Filing System

5 Attendant Data Customer Data Suppliers Data Payroll System After sale System Inventory System Payroll Slip Service Report P / O Description DBMS Management Information System Management Information System Database system

6  A collection of data organized to serve many applications efficiently by centralizing the data and minimizing redundant data Database Sales data Customer data Product data Sales analysis Customer analysis Product Line analysis Data from different sources Applications Management Information System Management Information System Database system

7 Hardware Software Data People Procedure DB Component Management Information System Component of Management Information System Component of Database System Base on Computer base information system (CBIS)

8 People Components 1. General User 2. Operator 3. System Analysis(SA) 4. Programmer 5. Database Administrator (DBA)

9 Management Information System Strength & Weakness of Database Strength  Inconsistency can be avoid  Data can be shared  Redundancy can be reduced  Maintaining data integrity  Standardization  Data security  Data independence

10 รายชื่อพนักงาน แผนก, ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน การศึกษา, การฝึกอบรม วันเริ่มทำงาน ฯลฯ ฝ่ายบุคคล รายชื่อพนักงาน แผนก, ตำแหน่ง ยอดขาย ฯลฯ ฝ่ายขาย รายชื่อพนักงาน แผนก, ตำแหน่ง การศึกษา, การฝึกอบรม ฯลฯ ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายบัญชี รายชื่อพนักงาน แผนก, ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ยอดขาย คอมมิชชั่น ฯลฯ ผู้บริหาร รายชื่อพนักงาน แผนก, ตำแหน่ง วันเริ่มทำงาน ยอดขาย ฯลฯ Management Information System Management Information System Without Database ;Data Redundancy เอก บุญ เจือ มช.

11 รหัส 105 สมชาย เข็มกลัด พนักงานขาย เงินเดือน 8000 บาท ฯลฯ ฝ่ายบุคคล สมชาย เข็มกลัด พนักงานขาย ยอดขาย 15000 บาท ฯลฯ ฝ่ายขาย สมชาย เข็มกลัด พนักงานส่งของ ฯลฯ ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายบัญชี สมชาย เข็มกลัด พนักงานขาย เงินเดือน 8500 บาท ยอดขาย 12000 บาท คอมฯ 1200 บาท ฯลฯ ผู้บริหาร สมชาย เข็มกลัด พนักงานขาย ยอดขาย 8000 บาท ฯลฯ Management Information System Without Database Management Information System Without Database ;Inconsistency เอก บุญ เจือ มช.

12 รหัส 105 สมชาย เข็มกลัด พนักงานขาย ฯลฯ ฝ่ายบุคคล รหัส 105 สมชาย เข็มหมุด พนักงานขาย ฯลฯ ฝ่ายขาย รหัส 105 สมชาย เข็มขัด พนักงานขาย ฯลฯ ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายบัญชี รหัส 105 ** ขออภัย รหัสไม่ถูกต้อง ผู้บริหาร รหัส 105 ชาย ชาตโยดม พนักงานขาย ฯลฯ Management Information System Management Information System Without Database ;lack of Integrity เอก บุญ เจือ มช.

13 Management Information System With data base ; Management Information System With data base ; Data can be shared MKIS Database DBMS Software DBMS Software Sale dept. Purchasing Dept.

14 Management Information System Weakness of Database Weakness  High cost of database investment  Very complicated  Risk of system down  Centralized data System

15 Management Information System Management Information System Database Management  Database Management System (DBMS)  Special software to create and maintain a database and enable individual business applications to access the data Database Data Entry Inquiry Update DBMS Software เอก บุญเจือ MKIS มช.

16 Management Information System Management Information System Database Management Data Hierarchy Data base FileByteRecordField 0 1 Bit ข้อมูล

17 Management Information System Data Management System ; DBMS โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างการจัดเก็บ ข้อมูลบนสื่อกับข้อมูลเชิงตรรกะในสายตาของผู้ใช้ ระบบจัดการฐานข้อมูลมีหน้าที่บริหารแหล่งข้อมูลที่ถูก รวบรวมเก็บเอาไว้ที่ศูนย์กลางเพื่อตอบสนองผู้ใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ สามารถลดการซ้ำซ้อนกันของข้อมูล ลดความ ขัดแย้งของข้อมูล และสามารถดำเนินการกับข้อมูลได้ดังต่อไปนี้ 1. Appending Data 2. Editing Data 3. Retrieving Data 4. Deleting Data …etc

18 Management Information System Management Information System DBMS : Basic Function Data Management System ; DBMS

19 พจนานุกรมข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล DDM Add Delete Update Query Report SQL, COBALDDM Add Delete Update Query Report SQL, COBALDDL Create Tables and RelationshipsDDL Create Tables and Relationships Data Definition Data Manipulation Data Dictionary (Laudon & Laudon) Management Information System Management Information System DBMS : Basic Function

20 Management Information System Example of DBMS  Client/Server  DB2  Oracle  Ingres  Sybase  Progress  Informix  PC  dBASE  FoxPro  Access  Approach  Paradox  MySQL

21 Management Information System Management Information System DBMS :miscellaneous Function  Data Security ความปลอดภัย  Data Integrity ความครบถ้วนสมบูรณ์  Data Concurrency การใช้ข้อมูลพร้อมกัน  Data Recovery การฟื้นฟูสภาพ  Data Dictionary พจนานุกรมข้อมูล  Performance ประมวลผลได้เร็ว

22 Management Information System Element of Management Information System Element of DBMS Physical Database Call Center system Inventory System POS System Applications Laudon & Laudon. 1996 DDL DML DICTIONARY DBMS

23 Management Information System Management Information System Database Program :MS-ACCESS

24 Management Information System Management Information System Database Program :MS-SQL Server

25 Take a break 4 Minutes Job Today  จับกลุ่มทำงานกลุ่ม ละ 3 คน  ให้สร้าง Databases ด้วย MS Access จากโจทย์ที่ กำหนดให้  ให้ Save ชื่อว่า Group No…  ส่งงานผ่าน Internet ไปที่ kulachatr_c@yah oo.com  ระบุ subject เป็น Group No…  ใน Box email ระบุ ชื่อสมาชิก

26 Block Diagram TEXT

27 Table TEXT Title A Title B Title C Title D Title E Title F

28 3-D Pie Chart TEXT

29 Marketing Diagram Title TEXT


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO 213342 Management Information System Week 6 By Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty Database.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google