งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Management Information System Week 6

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Management Information System Week 6"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 213342 Management Information System Week 6
Database system By Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty

2 Agenda 1. Database Concepts 2. Database Management System ; DBMS
3. Relational Database 4. DBMS Software and Applications

3 Management Information System Database Concepts
Document Locker More keeping area difficulty to access very slow very bored High error & Mistake Database reduce keeping area E’Z to Access speed to Access very simplify High Accuracy เอก บุญเจือ มช.

4 Payroll System After sale System Inventory System
Management Information System Filing System Attendant Data Payroll Slip Payroll System Customer Data Service Report After sale System Products Data P / O Inventory System

5 Management Information System Database system
Attendant Data Payroll Slip Payroll System Customer Data Service Report Suppliers Data DBMS After sale System Description P / O Inventory System

6 Management Information System Database system
A collection of data organized to serve many applications efficiently by centralizing the data and minimizing redundant data Sales data Sales analysis Database Customer data Customer analysis Product data Product Line analysis Data from different sources Applications

7 Base on Computer base information system (CBIS)
Management Information System Component of Database System Base on Computer base information system (CBIS) Software Data DB Component Hardware Procedure People

8 People Components 1. General User 2. Operator 3. System Analysis(SA)
4. Programmer 5. Database Administrator (DBA)

9 Management Information System Strength & Weakness of Database
Inconsistency can be avoid Data can be shared Redundancy can be reduced Maintaining data integrity Standardization Data security Data independence

10 Management Information System Without Database ;Data Redundancy
รายชื่อพนักงาน แผนก, ตำแหน่ง ยอดขาย ฯลฯ ฝ่ายขาย รายชื่อพนักงาน แผนก, ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน การศึกษา, การฝึกอบรม วันเริ่มทำงาน ฯลฯ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายบัญชี รายชื่อพนักงาน แผนก, ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ยอดขาย คอมมิชชั่น ฯลฯ ผู้บริหาร รายชื่อพนักงาน แผนก, ตำแหน่ง วันเริ่มทำงาน ยอดขาย ฯลฯ รายชื่อพนักงาน แผนก, ตำแหน่ง การศึกษา, การฝึกอบรม ฯลฯ ฝ่ายฝึกอบรม เอก บุญเจือ มช.

11 Management Information System Without Database ;Inconsistency
สมชาย เข็มกลัด พนักงานขาย ยอดขาย บาท ฯลฯ ฝ่ายขาย รหัส 105 สมชาย เข็มกลัด พนักงานขาย เงินเดือน 8000 บาท ฯลฯ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายบัญชี สมชาย เข็มกลัด พนักงานขาย เงินเดือน 8500 บาท ยอดขาย บาท คอมฯ 1200 บาท ฯลฯ ผู้บริหาร สมชาย เข็มกลัด พนักงานขาย ยอดขาย 8000 บาท ฯลฯ สมชาย เข็มกลัด พนักงานส่งของ ฯลฯ ฝ่ายฝึกอบรม เอก บุญเจือ มช.

12 Management Information System Without Database ;lack of Integrity
รหัส 105 สมชาย เข็มกลัด พนักงานขาย ฯลฯ ฝ่ายบุคคล รหัส 105 สมชาย เข็มหมุด พนักงานขาย ฯลฯ ฝ่ายขาย ฝ่ายบัญชี รหัส 105 ** ขออภัย รหัสไม่ถูกต้อง ผู้บริหาร รหัส 105 ชาย ชาตโยดม พนักงานขาย ฯลฯ รหัส 105 สมชาย เข็มขัด พนักงานขาย ฯลฯ ฝ่ายฝึกอบรม เอก บุญเจือ มช.

13 Management Information System With data base ; Data can be shared
Sale dept. MKIS Database DBMS Software Purchasing Dept.

14 Management Information System Weakness of Database
High cost of database investment Very complicated Risk of system down Centralized data System

15 Management Information System Database Management
Database Management System (DBMS) Special software to create and maintain a database and enable individual business applications to access the data Data Entry DBMS Software Database Update Inquiry เอก บุญเจือ MKIS มช.

16 Management Information System Database Management
Data Hierarchy File Record Field Byte Data base Bit ข้อมูล

17 Management Information System Data Management System ; DBMS
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างการจัดเก็บข้อมูลบนสื่อกับข้อมูลเชิงตรรกะในสายตาของผู้ใช้ ระบบจัดการฐานข้อมูลมีหน้าที่บริหารแหล่งข้อมูลที่ถูกรวบรวมเก็บเอาไว้ที่ศูนย์กลางเพื่อตอบสนองผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดการซ้ำซ้อนกันของข้อมูล ลดความขัดแย้งของข้อมูล และสามารถดำเนินการกับข้อมูลได้ดังต่อไปนี้ 1. Appending Data 2. Editing Data 3. Retrieving Data 4. Deleting Data …etc

18 Management Information System DBMS : Basic Function
Data Management System ; DBMS

19 Management Information System DBMS : Basic Function
Data Definition Data Manipulation Data Dictionary DDL Create Tables and Relationships DDM Add Delete Update Query Report SQL , COBAL พจนานุกรมข้อมูล (Laudon & Laudon)

20 Management Information System Example of DBMS
Client/Server DB2 Oracle Ingres Sybase Progress Informix PC dBASE FoxPro Access Approach Paradox MySQL

21 Management Information System DBMS :miscellaneous Function
Data Security ความปลอดภัย Data Integrity ความครบถ้วนสมบูรณ์ Data Concurrency การใช้ข้อมูลพร้อมกัน Data Recovery การฟื้นฟูสภาพ Data Dictionary พจนานุกรมข้อมูล Performance ประมวลผลได้เร็ว

22 Management Information System Element of DBMS
Laudon & Laudon. 1996 Call Center system Physical Database DDL DML DICTIONARY Inventory System POS System DBMS Applications

23 Management Information System Database Program :MS-ACCESS

24 Management Information System Database Program :MS-SQL Server

25 จับกลุ่มทำงานกลุ่มละ 3 คน
Take a break 4 Minutes Job Today จับกลุ่มทำงานกลุ่มละ 3 คน ให้สร้าง Databases ด้วย MS Access จากโจทย์ที่กำหนดให้ ให้ Save ชื่อว่า Group No… ส่งงานผ่าน Internet ไปที่ ระบุ subject เป็น Group No… ใน Box ระบุชื่อสมาชิก

26 Block Diagram TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT

27 Table TEXT Title A Title B Title C Title D Title E Title F

28 3-D Pie Chart TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT

29 Marketing Diagram Title TEXT TEXT TEXT TEXT


ดาวน์โหลด ppt Management Information System Week 6

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google