งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 วิธีการและ เครื่องมือ ที่ใช้ในการวัดผล. 3.1 พฤติกรรมที่ ต้องการวัด  ความรู้ความเข้าใจ (Knowledge: K)  คุณลักษณะแฝงด้าน อารมณ์ ความรู้สึก จิตใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 วิธีการและ เครื่องมือ ที่ใช้ในการวัดผล. 3.1 พฤติกรรมที่ ต้องการวัด  ความรู้ความเข้าใจ (Knowledge: K)  คุณลักษณะแฝงด้าน อารมณ์ ความรู้สึก จิตใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 วิธีการและ เครื่องมือ ที่ใช้ในการวัดผล

2 3.1 พฤติกรรมที่ ต้องการวัด  ความรู้ความเข้าใจ (Knowledge: K)  คุณลักษณะแฝงด้าน อารมณ์ ความรู้สึก จิตใจ (Attitude: A)  ทักษะ / กระบวนการ (Process: P)

3 3.2 คุณลักษณะของ เครื่องมือวัดที่ดี  มีความตรง (Validity)  มีความเที่ยง (Reliability)  มีความเป็นปรนัย (Objectivity)  มีความสะดวกในการใช้ (Practicallity)

4 ความตรง (Validity) เครื่องมือนั้นสามารถวัด ได้ตรงตาม คุณลักษณะที่ต้องการวัด ถูกต้องตามเนื้อหา สอดคล้องตามสภาพที่เป็น จริง สอดคล้องตามทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องการวัด

5 ความเที่ยง (Reliability) ความคงเส้นคงวาของ ผลที่ได้จากการวัด กล่าวคือ เครื่องมือนั้นสามารถ ให้ผลการวัดที่คงที่ แน่นอน ไม่แปลี่ยนแปลง หรือมีความ คลาดเคลื่อนน้อยไม่ว่าจะวัด กับคนกลุ่มเดิมซ้ำกี่ครั้ง ก็ ได้ผลเหมือนเดิม

6 ความเป็นปรนัย (Objectivity) เครื่องมือมีข้อคำถามที่ ชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจ ความหมายได้ตรงกัน ตรวจ ให้คะแนนตรงกัน และแปล ความหมายคะแนนได้ ตรงกัน

7 สะดวกในการใช้ (Practicallity) เป็นเครื่องมือที่ใช้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ให้ผลคุ้มค่า ไม่สิ้นเปลืองแรงงาน เวลา และค่าใช้จ่ายมาก เกินไป

8 วิธีการและเครื่องมือที่ ใช้ในการวัดผล  การทดสอบ (Testing)  การสังเกต (Observation)  การสัมภาษณ์ (Interview)  การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)  การจัดอันดับคุณภาพ (Rating Scale)  สังคมมิติ (Sociometry)  กลวิธีระบายความในใจ (Projective techniques)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 วิธีการและ เครื่องมือ ที่ใช้ในการวัดผล. 3.1 พฤติกรรมที่ ต้องการวัด  ความรู้ความเข้าใจ (Knowledge: K)  คุณลักษณะแฝงด้าน อารมณ์ ความรู้สึก จิตใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google