งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการและเครื่องมือ ที่ใช้ในการวัดผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการและเครื่องมือ ที่ใช้ในการวัดผล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการและเครื่องมือ ที่ใช้ในการวัดผล
บทที่ 3 วิธีการและเครื่องมือ ที่ใช้ในการวัดผล

2 3.1 พฤติกรรมที่ต้องการวัด
3.1 พฤติกรรมที่ต้องการวัด ความรู้ความเข้าใจ (Knowledge: K) คุณลักษณะแฝงด้านอารมณ์ ความรู้สึก จิตใจ (Attitude: A) ทักษะ/กระบวนการ (Process: P)

3 3.2 คุณลักษณะของเครื่องมือวัดที่ดี
3.2 คุณลักษณะของเครื่องมือวัดที่ดี มีความตรง (Validity) มีความเที่ยง (Reliability) มีความเป็นปรนัย (Objectivity) มีความสะดวกในการใช้ (Practicallity)

4 ความตรง (Validity) เครื่องมือนั้นสามารถวัดได้ตรงตาม คุณลักษณะที่ต้องการวัด ถูกต้องตามเนื้อหา สอดคล้องตามสภาพที่เป็นจริง สอดคล้องตามทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องการวัด

5 ความเที่ยง (Reliability)
ความคงเส้นคงวาของผลที่ได้จากการวัด กล่าวคือ เครื่องมือนั้นสามารถให้ผลการวัดที่คงที่ แน่นอน ไม่แปลี่ยนแปลง หรือมีความคลาดเคลื่อนน้อยไม่ว่าจะวัดกับคนกลุ่มเดิมซ้ำกี่ครั้ง ก็ได้ผลเหมือนเดิม

6 ความเป็นปรนัย (Objectivity)
เครื่องมือมีข้อคำถามที่ชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจความหมายได้ตรงกัน ตรวจให้คะแนนตรงกัน และแปลความหมายคะแนนได้ตรงกัน

7 สะดวกในการใช้ (Practicallity)
เป็นเครื่องมือที่ใช้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ให้ผลคุ้มค่า ไม่สิ้นเปลืองแรงงาน เวลา และค่าใช้จ่ายมากเกินไป

8 วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล
การทดสอบ (Testing) การสังเกต (Observation) การสัมภาษณ์ (Interview) การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) การจัดอันดับคุณภาพ (Rating Scale) สังคมมิติ (Sociometry) กลวิธีระบายความในใจ (Projective techniques)


ดาวน์โหลด ppt วิธีการและเครื่องมือ ที่ใช้ในการวัดผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google