งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4. Research tool and quality testing ศจีมาจ ณ วิเชียร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4. Research tool and quality testing ศจีมาจ ณ วิเชียร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4. Research tool and quality testing ศจีมาจ ณ วิเชียร

2 www.themegallery.comCompany Logo ประเภทของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง หรือเครื่องมือที่มี อยู่เดิม แบ่งเป็น เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง หรือเครื่องมือที่มี อยู่เดิม แบ่งเป็น - เครื่องมือหลักสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ - เครื่องมือหลักสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ - เครื่องมือทดลอง ได้แก่ เครื่องชั่งน้ำหนัก โปรแกรม เครื่องช่วยสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์ - เครื่องมือทดลอง ได้แก่ เครื่องชั่งน้ำหนัก โปรแกรม เครื่องช่วยสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์  เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS Excel LISREL

3 www.themegallery.comCompany Logo แนวทางในการวิจัย การใช้แบบสอบถาม  การใช้แบบสอบถาม ไม่มีคำตอบถูกผิด สามารถตอบได้หลายประเด็น ข้อดี – เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก และ รักษาความลับของแต่ละบุคคลได้  การสังเกต  การสังเกต เหมาะกับการวิจัยเชิงบรรยาย/ทดลอง ข้อดี – เก็บกับข้อมูลโดยตรงเหมาะสม กับบุคคลที่ไม่ค่อยมีเวลา การสัมภาษณ์  การสัมภาษณ์ เป็นการหาข้อมูลจากการสนทนา อย่างมีความหมาย ข้อดี – ได้ข้อมูลละเอียด ลึกซึ้ง

4 www.themegallery.comCompany Logo ขั้นตอนการสร้างแบบสังเกต, แบบสัมภาษณ์, แบบสอบถาม สร้างข้อคำถาม ผู้เชี่ยวชาญ (content validity) แก้ไข ปรับปรุง try out หา reliability (กรณี rating scale) ปรับปรุงข้อคำถาม นำไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริง

5 www.themegallery.comCompany Logo แบบทดสอบ (Test) แบบทดสอบ (Test) เครื่องมือวัดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ สติปัญญา หรือความถนัดของผู้เข้าทดสอบ และ ให้ผลเป็นตัวเลข จำแนกเป็น 3 ประเภท  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (achievement test)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (achievement test)  แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ (personality test)  แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ (personality test)  แบบทดสอบวัดความถนัด (aptitude test)  แบบทดสอบวัดความถนัด (aptitude test)

6 www.themegallery.comCompany Logo เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ก่อนที่จะนำไปใช้เก็บ ข้อมูลจริง จะต้องผ่านการตรวจหาคุณภาพก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าเป็น เครื่องมือที่มีคุณภาพ สามารถ วัดในสิ่งที่ต้องการจะวัดได้ คุณภาพของเครื่องมือมี 5 องค์ประกอบ : 1. ความเที่ยงตรง (Validity) 2. ความเชื่อมั่น (Reliability) 3. ความยากง่าย (Difficulty) 4. อำนาจจำแนก (Discrimination) 5. ความเป็นปรนัย (Objectivity) การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ใน การเก็บรวบรวม ข้อมูล แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องมือวัดต่าง ๆ

7 www.themegallery.comCompany Logo ความสอดคล้องหรือความเหมาะสมของผลการ วัดกับเนื้อเรื่อง หรือเกณฑ์ หรือทฤษฎีที่เกี่ยวกับ ลักษณะที่มุ่งวัด จำแนกเป็น 4 ประเภท : ความเที่ยงตรง (Validity)  ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความสามารถในการวัดกลุ่มเนื้อหาที่ต้องการจะวัด ได้ครอบคลุมและเป็นตัวแทนของสิ่งที่ต้องการวัด เช่น วัดความสามารถในการท่องศัพท์ วัดทักษะด้าน ต่าง ๆ

8 www.themegallery.comCompany Logo Table of specification สมรรถภาพการวิจัย (the uk GRAD programme, 2004 (online)) มิติสมรรถภาพเรื่อง น้ำหนัก ความสำคัญ จำนวน ข้อคำถาม สมรรถภาพ การวิจัย 1. ทักษะและเทคนิควิจัย25.06 2. ทักษะการหาทุน25.07 3. การบริหารงานวิจัย15.04 4. ทักษะสื่อสารสำหรับการวิจัย20.05 5. การสร้างเครือข่ายและทีมวิจัย15.03 รวม100.025

9 www.themegallery.comCompany Logo Content validity มิติที่นิยามเชิง โครงสร้าง นิยามเชิง ปฏิบัติการ ข้อคำถามระดับความคิดเห็นข้อ เสนอแนะ IOC สอดคล้อง/ เหมาะสม เฉย ๆไม่สอดคล้อง/ ไม่เหมาะสม 1.ด้านความคิด 1.1ความเป็นผู้ ช่างสงสัย การไม่เชื่อสิ่งต่าง ๆ โดยง่าย ต้องมี หลักฐานหรือเหตุผล ประกอบจึงเชื่อ และ การพิจารณาสิ่ง ต่างๆ ด้วยเหตุผล 1. ท่านเป็นคนที่ ไม่เชื่อสิ่งใด ๆ โดยง่ายหาก ปราศจากข้อมูล ประกอบ 2. การที่ท่านจะ เชื่อในสิ่งใด ๆ ท่านจะพิจารณา โดยยึดความมี เหตุผลเป็นหลัก

10 www.themegallery.comCompany Logo การหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ทำได้โดยการหาค่า IOC (Index of Item- Objective Congruence) จากผู้เชี่ยวชาญ R = ผลรวมคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ N = จำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด IOC  0.5

11 www.themegallery.comCompany Logo ความเที่ยงตรง (Validity) (ต่อ)  ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) : ความสามารถของเครื่องมือวัดได้ตรงตามลักษณะที่ มุ่งวัดโดยผลการวัดมีความสอดคล้องกับโครงสร้าง/ ทฤษฎี ของลักษณะที่มุ่งวัดนั้น จำแนกได้ 3 วิธี : 1. การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) หาความสัมพันธ์ของแบบทดสอบ 2 ชุดที่วัด ในเรื่องเดียวกัน 2. เปรียบเทียบกับกลุ่มที่มีลักษณะต้องการวัด อย่างเด่นชัด (Know Group Technique) โดยใช้การ เปรียบเทียบด้วย t-test 3. การวิเคราะห์องค์ประกอบ

12 www.themegallery.comCompany Logo การวิเคราะห์องค์ประกอบ

13 www.themegallery.comCompany Logo ความเที่ยงตรง (Validity) (ต่อ)  ความเที่ยงตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) : ความสามารถในการวัดลักษณะที่สนใจได้ตรงตาม สภาพของสิ่งนั้น เช่น ผู้ที่เรียนเก่งต้องทำ แบบทดสอบได้สูงสุด การหาความเที่ยงตรงตามสภาพ การคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนน ที่วัดได้กับคะแนนที่วัดได้จากเครื่องมือมาตรฐานอื่น ซึ่งสามารถวัดสิ่งนั้นได้ในสภาพปัจจุบัน

14 www.themegallery.comCompany Logo ความเที่ยงตรง (Validity) (ต่อ)  ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ (Predictive Validity) : ความสามารถในการวัดลักษณะที่สนใจได้ตรงตาม ลักษณะของสิ่งนั้นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การหาความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ การคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนน ที่วัดได้กับคะแนนที่วัดได้จากเครื่องมือมาตรฐานอื่น ซึ่งสามารถวัดสิ่งนั้นที่จะเกิดในอนาคต

15 www.themegallery.comCompany Logo การหาความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง การหาความเที่ยงตรงตามสภาพ การหาความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ r XY = สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ N = จำนวนคู่ของคะแนน X = คะแนนชุดที่ 1 Y = คะแนนชุดที่ 2 โดยการหาความสัมพันธ์ ใช้สูตรสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

16 www.themegallery.comCompany Logo ความเชื่อมั่น (Reliability) ความคงที่หรือความคงเส้นคงวาของผลที่ ได้จากการวัดซ้ำ วิธีการหาความเชื่อมั่น : 1.การทดสอบซ้ำ (Test-Retest) 2. การใช้ข้อสอบเหมือนกัน (Equiv.-Form Reliability) 3. การทดสอบแบบแบ่งครึ่ง (Spilt Half Reliability) 4. การหาความคงที่ภายในโดยใช้สูตร KR-20, KR-21 5. การทดสอบวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา

17 www.themegallery.comCompany Logo ความเชื่อมั่น (Reliability) (ต่อ) Test-Retest Reliability การทดสอบซ้ำ Test-Retest Reliability ความคงเส้นคงวาของคะแนนจากการวัดใน ช่วงเวลาที่ต่างกันโดยวิธีสอบซ้ำด้วย แบบทดสอบเดิม การหาค่าความเชื่อมั่น : การทดสอบซ้ำ ใช้การคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนที่วัดได้จากคนกลุ่มเดียวกัน ด้วยเครื่องมือเดียวกัน โดยทำการวัดสอง ครั้งในเวลาที่ต่างกัน

18 www.themegallery.comCompany Logo ความเชื่อมั่น (Reliability) (ต่อ) ทดสอบแบบใช้ข้อสอบเหมือนกัน Equivalent-Forms Reliability การทดสอบแบบใช้ข้อสอบเหมือนกัน Equivalent-Forms Reliability ความสอดคล้องกันของคะแนนจากการวัดใน ช่วงเวลาเดียวกันโดยใช้แบบทดสอบที่สมมูลกัน การหาค่าความเชื่อมั่น: การทดสอบแบบใช้ ข้อสอบเหมือนกัน ใช้การคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนที่วัดได้จากคนกลุ่มเดียวกัน ด้วยเครื่องมือ 2 ฉบับที่ทัดเทียมกัน

19 www.themegallery.comCompany Logo ความเชื่อมั่น (Reliability) (ต่อ) ทดสอบแบบการทดสอบแบบแบ่งครึ่ง Split-Half Reliability การทดสอบแบบการทดสอบแบบแบ่งครึ่ง Split-Half Reliability เป็นการหาความเชื่อมั่นโดยการหาความคงที่ภายใน โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวและสอบครั้งเดียวแต่แบ่ง ข้อสอบเป็น 2 ส่วน คือ ข้อคู่ และข้อคี่ การหาค่าความเชื่อมั่น: การทดสอบแบบแบ่งครึ่ง Spearman Brown ใช้การคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง คะแนนที่วัดได้จากการแบ่งครึ่งข้อสอบที่สมมูล กันโดยใช้สูตร Spearman Brown

20 www.themegallery.comCompany Logo ความเชื่อมั่น (Reliability) (ต่อ) การทดสอบโดยการหาความคงที่ภายใน Kuder- Richardson Reliability เป็นการหาความเชื่อมั่นโดยการทดสอบว่า แบบทดสอบหรือแบบสอบถามแต่ละข้อมี ความสัมพันธ์กับข้ออื่น ๆ ในฉบับเดียวกันหรือไม่ การหาค่าความเชื่อมั่น: Kuder- Richardson (KR-20, KR-21) การคำนวณค่าสถิติของคะแนนรายข้อ (ให้คะแนน แบบ 0-1) และคะแนนรวมใช้สูตร Kuder- Richardson (KR-20, KR-21)

21 www.themegallery.comCompany Logo ความเชื่อมั่น (Reliability) (ต่อ) ทดสอบโดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟ่า Alpha Coefficient Reliability การทดสอบโดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟ่า Alpha Coefficient Reliability เป็นการหาความเชื่อมั่นโดยการทดสอบว่า แบบทดสอบหรือแบบสอบถามแต่ละข้อมี ความสัมพันธ์กับข้ออื่น ๆ ในฉบับเดียวกันหรือไม่ (คะแนนตั้งแต่ 0-...) การหาค่าความเชื่อมั่น: การคำนวณค่าสถิติของคะแนนรายข้อ และ คะแนนรวมใช้สูตรคำนวณสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ของครอนบาค ( Cronbach)

22 www.themegallery.comCompany Logo ความยากง่าย (Difficulty) ระดับความยากง่ายของข้อสอบ หากผู้เรียนทำได้มาก แสดงว่าง่าย หากผู้เรียนทำได้น้อยแสดงว่ายาก ค่า P ที่ใช้ได้ก็คือ.20 -.80 ค่า P ที่เหมาะสม คือ.50 สูตรที่ใช้คือ P = ความยากง่าย R = จำนวนผู้เรียนที่ตอบคำถามข้อนั้นถูกต้อง N = จำนวนผู้เรียนทั้งหมด

23 www.themegallery.comCompany Logo ความสามารถของแบบทดสอบ ในการจำแนก กลุ่มออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ เช่น เก่ง-อ่อน เห็นด้วย- ไม่เห็นด้วย เขียนแทนด้วย D มีค่าระหว่าง +1.00 ถึง -1.00 มีความหมายดังนี้ : D >.40 : ดีมาก D >.30 -.39 :ดี D >.20 -.29 :พอใช้ได้ D.40 : ดีมาก D >.30 -.39 :ดี D >.20 -.29 :พอใช้ได้ D <.19 :ยังต้องปรับปรุง D ติดลบ :ใช้ไม่ได้ ต้องตัดทิ้ง ค่าอำนาจจำแนก (Discrimination)

24 www.themegallery.comCompany Logo การหาค่าอำนาจจำแนก การตรวจให้คะแนน การตรวจให้คะแนน นำแบบทดสอบไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างแล้วตรวจ ให้คะแนน เรียงลำดับคะแนนจากสูงไปต่ำ คัดเลือก ออกมา 1/3 จากกลุ่มสูงเป็นกลุ่มเก่ง คัดเลือก 1/3 จากกลุ่มล่างเป็นกลุ่มอ่อน แทนค่าในสูตร R u = จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ถูกในกลุ่มเก่ง R L = จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ถูกในกลุ่มอ่อน N = จำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

25 www.themegallery.comCompany Logo การหาค่าอำนาจจำแนก การหาค่าสหสัมพันธ์ Point-Biserial Correlation การหาค่าสหสัมพันธ์ Point-Biserial Correlation คำตอบถูกเป็น 1 และผิดเป็น 0 แล้วนำมาแทนค่า ในสูตร = ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ทำข้อสอบนั้นได้ = ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ทำข้อสอบนั้นไม่ได้ = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่ทำข้อสอบนั้นได้ = สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่ทำข้อสอบนั้นไม่ได้ StSt p q

26 www.themegallery.comCompany Logo การหาค่าอำนาจจำแนก การใช้ตารางสำเร็จรูปของจุงเตฟาน การใช้ตารางสำเร็จรูปของจุงเตฟาน นำแบบทดสอบไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างแล้วตรวจ ให้คะแนน เรียงลำดับคะแนนจากสูงไปต่ำ คัดเลือก ออกมา 27% จากกลุ่มสูงเป็นกลุ่มเก่ง คัดเลือก 27% จากกลุ่มล่างเป็นกลุ่มอ่อน แทนค่าในสูตรการใช้ สัดส่วน จากนั้นเปิดตารางสำเร็จรูปเพื่อหาค่าอำนาจ จำแนก

27 www.themegallery.comCompany Logo ความชัดเจนของแบบทดสอบหรือคำถามที่ทุกคน เข้าใจตรงกัน รวมทั้งการตรวจให้คะแนนมีเกณฑ์ ที่แน่นอน ความเป็นปรนัย มีองค์ประกอบ 3 ประการ : 1.ความแจ่มชัดในความหมายของแบบทดสอบ 2.ความแจ่มชัดในวิธีการตรวจให้คะแนน 3.ความแจ่มชัดในการแปลความหมายของคะแนน การหาความเป็นปรนัยที่นิยมปฏิบัติกัน คือ ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาและตรวจสอบ ความเป็นปรนัย (Objectivity)


ดาวน์โหลด ppt 4. Research tool and quality testing ศจีมาจ ณ วิเชียร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google