งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ

2 โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ เรียนฟรี ๑๕ ปี • เริ่มนับตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๓ ขวบ จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. รวม ๑๕ ปี

3 เรียนฟรี มี ๕ ประเภท ๑. ค่าเล่าเรียน - โรงเรียนรัฐบาล ไม่เสีย ค่าเล่าเรียน เรียนฟรี - โรงเรียนเอกชน เสียค่า เล่าเรียน ๓๐ % ลดลง จากปี ก่อน ๆ ๑๐ % ซึ่ง เดิมเสียค่าเล่าเรียน ๔๐ %

4 ระดับการศึกษา ประเภทวิชา / สายวิชา ค่าใช้จ่าย พื้นฐาน เงินเดือน ครู อุดหนุน เพิ่ม 10 % รวมอัตรา การอุดหนุน ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่าย รายบุคคล ๑. ก่อนประถมศึกษา๑, ๗๐๐๔, ๑๙๖๑, ๐๘๖๖, ๙๘๒๓, ๘๗๔๑๐, ๘๕๖ ๒. ประถมศึกษา๑, ๙๐๐๔, ๑๙๖๑, ๐๕๖๗, ๑๕๒๓, ๔๐๔๑๐, ๕๕๖ ๓. มัธยมศึกษาตอนต้น๓, ๕๐๐๕, ๒๔๗๑, ๒๖๕๑๐, ๐๑๒๒, ๖๓๕๑๒, ๖๔๗ ๔. มัธยมศึกษาตอนปลาย ๔. ๑ สายสามัญ ๔. ๒ สายอาชีพ ปวช. ( ๑ ) ช่างอุตสาหกรรม หรือ อุตสาหกรรม ( ๒ ) พาณิชยกรรม หรือ บริหารธุรกิจ ( ๓ ) ศิลปหัตถกรรม หรือ ศิลปกรรม ( ๔ ) เกษตรกรรม หรือ เกษตรศาสตร์ ( ๕ ) คหกรรม หรือ คหกรรมศาสตร์ ( ๖ ) ประมง ( ๗ ) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ( ๘ ) อุตสาหกรรมสิ่งทอ ๓, ๘๐๐ ๖, ๕๐๐ ๔, ๙๐๐ ๖, ๒๐๐ ๕, ๙๐๐ ๕, ๕๐๐ ๕, ๙๐๐ ๔, ๙๐๐ ๖, ๕๐๐ ๕, ๒๔๗ ๑, ๒๙๕ ๑, ๙๔๙ ๑, ๕๘๘ ๑, ๕๙๗ ๑, ๖๘๙ ๑, ๓๒๒ ๑, ๖๘๙ ๑, ๕๘๘ ๑, ๙๔๙ ๑๐, ๓๔๒ ๑๓, ๖๙๖ ๑๑, ๗๓๕ ๑๓, ๐๔๔ ๑๒, ๘๓๖ ๑๒, ๐๖๙ ๑๒, ๘๓๖ ๑๑, ๗๓๕ ๑๓, ๖๙๖ ๒, ๖๐๕ ๕, ๗๙๑ ๔, ๑๔๒ ๒, ๙๒๓ ๔, ๐๕๑ ๑, ๑๔๘ ๔, ๐๕๑ ๔, ๑๔๒ ๕, ๗๙๑ ๑๒, ๙๔๗ ๑๙, ๔๘๗ ๑๕, ๘๗๗ ๑๕, ๙๖๗ ๑๖, ๘๘๗ ๑๓, ๒๑๗ ๑๖, ๘๘๗ ๑๕, ๘๗๗ ๑๙, ๔๘๗ ตารางที่ ๑ นักเรียนในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา

5 โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ๒. หนังสือ - ประเภทสามัญศึกษา - ประเภทอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

6 หนังสือเรียน ประเภทสามัญ ศึกษา ระดับการศึกษาค่าใช้จ่าย ก่อนประถมศึกษา๒๐๐. ๐๐ บาทต่อปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑๔๘๓. ๒๐ บาทต่อปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒๓๔๗. ๒๐ บาทต่อปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓๓๖๕. ๖๐ บาทต่อปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔๕๘๐. ๐๐ บาทต่อปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕๔๒๔. ๐๐ บาทต่อปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖๔๙๖. ๐๐ บาทต่อปี ชั้นมัธยมศึกาปีที่ ๑๗๓๙. ๒๐ บาทต่อปี ชั้นมัธยมศึกาปีที่ ๒๕๖๔. ๘๐ บาทต่อปี ชั้นมัธยมศึกาปีที่ ๓๕๖๐. ๐๐ บาทต่อปี ชั้นมัธยมศึกาปีที่ ๔๑, ๑๖๐. ๘๐ บาทต่อปี ชั้นมัธยมศึกาปีที่ ๕๘๐๕. ๖๐ บาทต่อปี ชั้นมัธยมศึกาปีที่ ๖๗๖๓. ๒๐ บาทต่อปี

7 หนังสือเรียน ประเภทอาชีวศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา / สายวิชาค่าใช้จ่าย ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม๑, ๐๐๐. ๐๐ บาทต่อภาคเรียน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม๑, ๐๐๐. ๐๐ บาทต่อภาคเรียน ประเภทวิชาศิลปกรรม๑, ๐๐๐. ๐๐ บาทต่อภาคเรียน ประเภทวิชาคหกรรม๑, ๐๐๐. ๐๐ บาทต่อภาคเรียน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว ๑, ๐๐๐. ๐๐ บาทต่อภาคเรียน ประเภทวิชาเกษตรกรรม๑, ๐๐๐. ๐๐ บาทต่อภาคเรียน ประเภทวิชาประมง๑, ๐๐๐. ๐๐ บาทต่อภาคเรียน ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ๑, ๐๐๐. ๐๐ บาทต่อภาคเรียน

8 ระดับการศึกษาค่าใช้จ่าย ระดับก่อนประถมศึกษา๑๐๐ บาท / ภาคเรียน ระดับประถมศึกษา ๑๙๕ บาท / ภาคเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น๒๑๐ บาท / ภาคเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย๒๓๐ บาท / ภาคเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ๒๓๐ บาท / ภาคเรียน ๓. อุปกรณ์ การเรียน

9 ๔. เครื่องแบบ นักเรียน ระดับการศึกษาค่าใช้จ่าย ระดับก่อนประถมศึกษา๓๐๐ บาท / คน คนละ ๒ ชุด / ปี ระดับประถมศึกษา๓๖๐ บาท / คน คนละ ๒ ชุด / ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น๔๕๐ บาท / คน คนละ ๒ ชุด / ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย๕๐๐ บาท / คน คนละ ๒ ชุด / ปี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ๙๐๐ บาท / คน คนละ ๒ ชุด / ปี

10 ๕. ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน • ประเภทสามัญศึกษา • ประเภทอาชีวศึกษา

11 ประเภทสามัญศึกษา ประกอบด้วย ๑. กิจกรรมวิชาการปีละ ๑ ครั้ง ๒. กิจกรรมคุณธรรม / ลูกเสือ / เนตร นารี / ยุวกาชาด ปีละ ๑ ครั้ง ๓. กิจกรรมทัศนศึกษา ปีละ ๑ ครั้ง ๔. การให้บริการสารสนเทศ / ICT ปีละ ๔๐ ชั่วโมง / คน

12 ประเภทอาชีวศึกษา ประกอบด้วย ๑. กิจกรรมองค์กรวิชาชีพ ( กิจกรม วิชาการ ) ๒. กิจกรรมค่ายคุณธรรม / ลูกเสือ - เนตร นารี ( ในสถานศึกษา ) ๓. กิจกรรมศึกษาดูงาน ( ในสถาน ประกอบการ ) ๔. กิจกรรมสารสนเทศ ( การใช้ คอมพิวเตอร์ / อินเทอร์เน็ต ในเวลาเรียน ๑ ชั่วโมง / คน / สัปดาห์

13 ระดับการศึกษาค่าใช้จ่าย ระดับก่อนประถมศึกษา๒๑๕ บาท / ภาคเรียน ระดับประถมศึกษา๒๔๐ บาท / ภาคเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น๔๔๐ บาท / ภาคเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย๔๗๕ บาท / ภาคเรียน ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ๔๗๕ บาท / ภาคเรียน ตารางค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน


ดาวน์โหลด ppt โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google