งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

10303 วิธีการปริมาณทางธุรกิจ Quantitative Analysis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "10303 วิธีการปริมาณทางธุรกิจ Quantitative Analysis"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 10303 วิธีการปริมาณทางธุรกิจ Quantitative Analysis
อ.ปรัชญ์ สุขกวี Lec. 28/10/54

2 Lecturer Mr.Prach Sukkavee Manegerial Position : Director
Office : The Office of Academic Affairs and Services Office Hourse : Monday am. Study Time : Wednesday am.

3 Background : Education Experience Certificat : - Information System
Development ; NIDA . - IP Management; MicroSoft (Thailand) Master's degree : M.Sc. Technology Administration (Applied Management) ; NIDA Bachelor's degree :B.Sc. Agricutural Technology (Animal Science) ; KMITL Experience - Consultance in ESCA Project - Head of Human Resource and Administrative Department Lecture Project Manager

4 Education Background for Study in this Subjects
Maths Statistic Business Concept

5 Course Description ศึกษาถึงการนำเครื่องมือทางคณิตศาสตร์มาในการดำเนินงาน และแก้ปัญหาทางธุรกิจ ประกอบด้วยพีชคณิตเชิงเส้น กำหนดการเชิงเส้น ตัวแบบของคงคลัง ตัวแบบการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน ทฤษฏีการตัดสินใจ ทฤษฏีเกมส์ ปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด ตลอดจนศึกษาถึงวิธีการวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ และวิธีวิเคราะห์อนุกรมเวลา

6 Objective เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักและทฤษฎีของพีชคณิตเชิงเส้น การหาค่าที่เหมาะสมที่สุด ตัวแบบคงคลัง และการตัดสินใจ โดยนำเครื่องมือทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้ประโยชน์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้นตรง ทฤษฏีเกมส์ ตัวแบบการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ และวิธีการอนุกรมเวลา เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำเทคนิคเชิงปริมาณมา ประยุกต์ใช้ในการดำเนินการและแก้ไขปัญหา ในด้านการปฏิบัติการ

7 แผนการสอน 1 แนะนำวิชา ขอบเขต ประวัติและความสำคัญของวิธีการเชิง ปริมาณ
1 แนะนำวิชา ขอบเขต ประวัติและความสำคัญของวิธีการเชิง ปริมาณ 2 พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ - สมการและอสมการ กราฟ 3-6 กำหนดการเชิงเส้น - ลักษณะและองค์ประกอบของกำหนดการเชิงเส้น - การกำหนดสมการ - การแก้ปัญหาด้วยกราฟ และพีชคณิตเชิงเส้น - การหาค่าที่เหมาะสมที่สุด - การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

8 แผนการสอน 7 ตัวแบบสินค้าคงคลัง 8 สอบกลางภาค 9-10 ตัวแบบการขนส่ง
7 ตัวแบบสินค้าคงคลัง - นิยามและประเภทของสินค้าคงคลัง - หลักการบริหารสินค้าคงคลัง - ระบบคลังสินค้าแบบ ABC 8 สอบกลางภาค 9-10 ตัวแบบการขนส่ง - ลักษณะของปัญหา - การแก้ปัญหาด้วยกำหนดการเชิงเส้น - การหาผลเฉลยเบื้องต้นด้วยวิธีมุมพายัพ - การหาผลเฉลยเบื้องต้นด้วยวิธีแนวเหนือใต้และต้นทุนต่ำที่สุด - การหาต้นทุนการขนส่ง

9 แผนการสอน 11 ตัวแบบการมอบหมายงาน - ลักษณะของปัญหา - การแก้ปัญหา
11 ตัวแบบการมอบหมายงาน - ลักษณะของปัญหา - การแก้ปัญหา - วิธีของฮังกาเรียน 12 การพยากรณ์ - นิยามและความสำคัญ - ประเภทของการพยากรณ์ - อนุกรมเวลา ค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ - Exponential Smoothing - Casual Model - Simple regression

10 แผนการสอน 14 ตัวแบบการตัดสินใจ 15 ทฤษฎีเกมส์
14 ตัวแบบการตัดสินใจ - นิยามและความสำคัญ - ประเภทของการตัดสินใจ - การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง - การหาค่าคาดหมาย - การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน - Maximax และ - Maximin criterion 15 ทฤษฎีเกมส์ - นิยามและความสำคัญ - การตัดสินใจในการแข่งขัน - การหาค่าการแข่งขัน

11 ตำราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน
ผศ.สุทธิมา ชำนาญเวช, การวิเคราะห์เชิงปริมาณ พิมพ์ครั้งที่ 2, , บจก.วิทยพัฒน์, กรุงเทพฯ, 2541, 468 หน้า เอกสารและข้อมูลสำคัญที่นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม เกศนี วิฑูรชาติ และคณะ, การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 6, กรุงเทพฯ, 2547, 614 หน้า วิจิตร ตัณฑสุทธิ์, การวิจัยดำเนินงาน, บจก. ซีเอ็ด ยูเคชั่น, กรุงเทพฯ, 2548, 284 หน้า

12 เทคนิคทางสถิติและการวัดเชิงปริมาณ Statistic and Quantitative Analysis
วัตถุประสงค์ น.ศ. เข้าใจและอธิบายหลักการของเทคนิคทางสถิติและการวัดเชิงปริมาณดังต่อไปนี้ได้ คือ กำหนดการเชิงเส้นและการแก้ปัญหา ตัวแบบการขนส่ง ปัญหาการกำหนดงาน ตัวแบบแถวคอย การจัดวัสดุคงคลัง

13 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยในการแก้ปัญหา โดยมีวิวัฒนาการมาจากการวิจัยดำเนินงาน ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้รับความสำเร็จอย่างมากในวงการทหาร ในช่วงเวลาสงครามโลกครั้งที่สอง แล้วได้ขยายเข้าสู่อุตสาหกรรมในเวลาต่อมา กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการรวบรวมข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้องนำมาประเมินขึ้นเป็นตัวเลข โดยใช้หลักตรรกวิทยา คณิตศาสตร์ และสถิติ เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาเพื่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะหาวิธีที่ดีที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในองค์กรให้ดีขึ้น

14 Scientific Method Observation การที่สามารถบ่งชี้ปัญหา (Identify Problems) และนำมาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจเพื่อค้นหาปัญหา Definition of the Problem (“Why”) รวบรวมตัวแปรต่างๆ ที่สัมพันธ์กับปัญหาเพื่อสรุปเป็นสาเหตุที่สำคัญในการหาคำตอบขั้นต่อไป Formulation of a Hypothesis การตั้งสมมุติฐาน โดย อยู่ในรูปของความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล หรือตัวแบบจำลอง (Model)

15 Scientific Method Experimental การทดลองใช้สถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้ หรือการทดสอบสมมติฐาน (Testing Hypothesis) หากได้รับการยอมรับก็สรุปผลและนำออกเผยแพร่ Conclusion เพื่อกำหนดว่าข้อสมมติฐานนั้นสามารถสรุปเป็นหลักการและแนวคิดหรือตั้งเป็นทฤษฎีได้อย่างไร

16 Quantitative Analysis Scientific Method Research
Result Quantitative Analysis Scientific Method Research Finding Best Optimal

17

18 ขั้นตอนของการวิเคราะห์
วิเคราะห์ปัญหา สร้างตัวแบบ รวบรวมข้อมูล การหาผลลัพธ์ การทดสอบผลลัพธ์ การนำผลลัพธ์ไปแก้ปัญหา

19


ดาวน์โหลด ppt 10303 วิธีการปริมาณทางธุรกิจ Quantitative Analysis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google