งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page 1 10303 วิธีการปริมาณทางธุรกิจ Quantitative Analysis อ. ปรัชญ์ สุข กวี Lec. 28/10/54.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page 1 10303 วิธีการปริมาณทางธุรกิจ Quantitative Analysis อ. ปรัชญ์ สุข กวี Lec. 28/10/54."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Page 1 10303 วิธีการปริมาณทางธุรกิจ Quantitative Analysis อ. ปรัชญ์ สุข กวี Lec. 28/10/54

2 Page 2 Lecturer Mr.Prach Sukkavee Manegerial Position : Director Office : The Office of Academic Affairs and Services Office Hourse : Monday 09.00-12.00 am. Study Time : Wednesday 09.00-12.00 am. E-mail : prach_4@yahoo.comprach_4@yahoo.com

3 Page 3 Background : Education Certificat : - Information System Development ; NIDA. - IP Management; MicroSoft (Thailand) Master's degree :M.Sc. Technology Administration (Applied Management) ; NIDA Bachelor's degree :B.Sc. Agricutural Technology (Animal Science) ; KMITL Experience - Consultance in ESCA Project - Head of Human Resource and Administrative Department - Lecture - Project Manager

4 Page 4 Education Background for Study in this Subjects •Maths •Statistic •Business Concept

5 Page 5 Course Description • ศึกษาถึงการนำเครื่องมือทางคณิตศาสตร์มาใน การดำเนินงาน และแก้ปัญหาทางธุรกิจ ประกอบด้วยพีชคณิตเชิงเส้น กำหนดการเชิง เส้น ตัวแบบของคงคลัง ตัวแบบการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน ทฤษฏีการตัดสินใจ ทฤษฏีเกมส์ ปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด ตลอดจนศึกษาถึงวิธีการวิเคราะห์การถดถอย และสหสัมพันธ์ และวิธีวิเคราะห์อนุกรมเวลา

6 Page 6 Objective • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลัก และทฤษฎีของพีชคณิตเชิงเส้น การหาค่าที่ เหมาะสมที่สุด ตัวแบบคงคลัง และการ ตัดสินใจ โดยนำเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ และสถิติมาใช้ประโยชน์ • เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายตัวแบบการ โปรแกรมเชิงเส้นตรง ทฤษฏีเกมส์ ตัวแบบการ ขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน การวิเคราะห์ การถดถอยและสหสัมพันธ์ และวิธีการอนุกรม เวลา  เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำ เทคนิคเชิงปริมาณมา ประยุกต์ใช้ในการดำเนินการ และแก้ไขปัญหาในด้านการ ปฏิบัติการ

7 Page 7 แผนการสอน 1 แนะนำวิชา ขอบเขต ประวัติและความสำคัญ ของวิธีการเชิงปริมาณ 2 พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์ เชิงปริมาณ - สมการและอสมการ - กราฟ 3-6 กำหนดการเชิงเส้น - ลักษณะและองค์ประกอบของกำหนดการเชิงเส้น - การกำหนดสมการ - การแก้ปัญหาด้วยกราฟ และพีชคณิตเชิง เส้น - การหาค่าที่เหมาะสมที่สุด - การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

8 Page 8 แผนการสอน 7 ตัวแบบสินค้าคงคลัง - นิยามและประเภทของสินค้าคงคลัง - หลักการบริหารสินค้าคงคลัง - ระบบคลังสินค้าแบบ ABC 8 สอบกลางภาค 9-10 ตัวแบบการขนส่ง - ลักษณะของปัญหา - การแก้ปัญหาด้วยกำหนดการเชิงเส้น - การหาผลเฉลยเบื้องต้นด้วยวิธีมุมพายัพ - การหาผลเฉลยเบื้องต้นด้วยวิธีแนวเหนือ ใต้และต้นทุนต่ำที่สุด - การหาต้นทุนการขนส่ง

9 Page 9 แผนการสอน 11 ตัวแบบการมอบหมายงาน - ลักษณะของปัญหา - การแก้ปัญหา - วิธีของฮังกาเรียน 12 การพยากรณ์ - นิยามและความสำคัญ - ประเภทของ การพยากรณ์ - อนุกรมเวลา - ค่าเฉลี่ย และ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ - Exponential Smoothing- Casual Model - Simple regression

10 Page 10 แผนการสอน 14 ตัวแบบการตัดสินใจ - นิยามและความสำคัญ - ประเภทของ การตัดสินใจ - การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง - การหา ค่าคาดหมาย - การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน - Maximax และ -Maximin criterion 15 ทฤษฎีเกมส์ - นิยามและความสำคัญ - การตัดสินใจในการแข่งขัน - การหาค่าการแข่งขัน

11 Page 11 ตำราและเอกสารหลักที่ใช้ในการ เรียนการสอน ผศ. สุทธิมา ชำนาญเวช, การวิเคราะห์เชิงปริมาณ พิมพ์ครั้งที่ 2,, บจก. วิทยพัฒน์, กรุงเทพฯ, 2541, 468 หน้า เอกสารและข้อมูลสำคัญที่นักศึกษา จำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม เกศนี วิฑูรชาติ และคณะ, การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ทางธุรกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 6, กรุงเทพฯ, 2547, 614 หน้า วิจิตร ตัณฑสุทธิ์, การวิจัยดำเนินงาน, บจก. ซีเอ็ด ยูเคชั่น, กรุงเทพฯ, 2548, 284 หน้า

12 Page 12 เทคนิคทางสถิติและการวัดเชิงปริมาณ Statistic and Quantitative Analysis วัตถุประสงค์ • น. ศ. เข้าใจและอธิบายหลักการของเทคนิคทาง สถิติและการวัดเชิงปริมาณดังต่อไปนี้ได้ คือ • กำหนดการเชิงเส้นและการแก้ปัญหา • ตัวแบบการขนส่ง • ปัญหาการ กำหนดงาน • ตัวแบบแถวคอย • การจัดวัสดุคง คลัง

13 Page 13 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ • เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยในการ แก้ปัญหา โดยมีวิวัฒนาการมาจากการวิจัย ดำเนินงาน ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้รับความสำเร็จ อย่างมากในวงการทหาร ในช่วงเวลา สงครามโลกครั้งที่สอง แล้วได้ขยายเข้าสู่ อุตสาหกรรมในเวลาต่อมา • กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ รวบรวมข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆที่ เกี่ยวข้องนำมาประเมินขึ้นเป็นตัวเลข โดยใช้หลักตรรกวิทยา คณิตศาสตร์ และสถิติ เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาเพื่อ การตัดสินใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้โดย มีวัตถุประสงค์ที่จะหาวิธีที่ดีที่สุดเพื่อ แก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในองค์กรให้ดี ขึ้น

14 Page 14 Scientific Method •Observation การที่สามารถบ่งชี้ปัญหา (Identify Problems) และนำมาเป็นเหตุผลใน การตัดสินใจเพื่อค้นหาปัญหา •Definition of the Problem (“Why”) รวบรวม ตัวแปรต่างๆ ที่สัมพันธ์กับปัญหาเพื่อสรุปเป็น สาเหตุที่สำคัญในการหาคำตอบขั้นต่อไป •Formulation of a Hypothesis การตั้ง สมมุติฐาน โดยอยู่ในรูปของ ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล หรือตัวแบบจำลอง (Model)

15 Page 15 Scientific Method •Experimental การทดลองใช้สถานการณ์ที่ สามารถควบคุมได้ หรือการทดสอบสมมติฐาน (Testing Hypothesis) หากได้รับการยอมรับก็ สรุปผลและนำออกเผยแพร่ •Conclusion เพื่อกำหนดว่าข้อสมมติฐานนั้น สามารถสรุปเป็นหลักการและแนวคิดหรือตั้งเป็น ทฤษฎีได้อย่างไร

16 Page 16 Quantitative Analysis Research Result Best Optimal Finding Scientific Method

17 Page 17

18 Page 18 ขั้นตอนของการวิเคราะห์ • วิเคราะห์ปัญหา • สร้างตัวแบบ • รวบรวมข้อมูล • การหาผลลัพธ์ • การทดสอบผลลัพธ์ • การนำผลลัพธ์ไป แก้ปัญหา

19 Page 19


ดาวน์โหลด ppt Page 1 10303 วิธีการปริมาณทางธุรกิจ Quantitative Analysis อ. ปรัชญ์ สุข กวี Lec. 28/10/54.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google