งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PMQA Organization Module 9 การตรวจวัดสภาพ ผลการดำเนินงานองค์กร (Performance Measurement) การจัดการกระบวนการ หมวด 6 (12 คำถาม) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)ปีพ.ศ.2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PMQA Organization Module 9 การตรวจวัดสภาพ ผลการดำเนินงานองค์กร (Performance Measurement) การจัดการกระบวนการ หมวด 6 (12 คำถาม) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)ปีพ.ศ.2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PMQA Organization Module 9 การตรวจวัดสภาพ ผลการดำเนินงานองค์กร (Performance Measurement) การจัดการกระบวนการ หมวด 6 (12 คำถาม) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)ปีพ.ศ.2550

2 PMQA Organization คำถามตามเกณฑ์ PMQA:105คำถาม หมวด6 12คำถาม

3 PMQA Organization การตอบคำถาม HOW 1.1การกำหนดกระบวนการสร้างคุณค่า HOW 1.1การกำหนดกระบวนการสร้างคุณค่า WHAT 1.2กระบวนการสร้างคุณค่าที่สำคัญ WHAT 1.2กระบวนการสร้างคุณค่าที่สำคัญ

4 PMQA Organization การตอบคำถาม วิธีการกำหนด กระบวนการที่สร้าง คุณค่า 1.พันธกิจตามกฎหมาย 2.นโยบาย 3.ความต้องการของผู้รับบริการ รายชื่อกระบวนการ ที่สร้างคุณค่า

5 PMQA Organization การตอบคำถาม HOW 2.1การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการสร้างคุณค่า จากข้อมูลผู้รับบริการ จากข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย HOW 2.1การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการสร้างคุณค่า จากข้อมูลผู้รับบริการ จากข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย WHAT 2.2ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ WHAT 2.2ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ

6 PMQA Organization การตอบคำถาม วิธีการจัดทำขัอกำหนด ที่สำคัญของกระบวนการ ที่สร้างคุณค่า ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ รายชื่อกระบวนการข้อกำหนดที่สำคัญ 1……. 2……. 1……. 2…….

7 PMQA Organization การตอบคำถาม HOW 3การออกแบบกระบวนการสร้างคุณค่า จากข้อมูลทั้ง4ประเด็น รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องบูรณาการกับหน่วยงานอื่น HOW 3การออกแบบกระบวนการสร้างคุณค่า จากข้อมูลทั้ง4ประเด็น รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องบูรณาการกับหน่วยงานอื่น

8 PMQA Organization Suppliers Inputs Process Customers Outputs Outcome 3 1 2 สินค้าหรือบริการคืออะไร ผู้รับสินค้าหรือบริการคือใคร ความต้องการคืออะไร 4 5 6 กระบวนการที่เหมาะสมคืออย่างไร ปัจจัยนำเข้าของกระบวนการคืออะไร ผู้ส่งมอบปัจจัยคือใคร SIPOC Model/ Value chain model

9 PMQA Organization AreWeDoingTheRightThings? (What?) AreWeDoingTheRightThings? (What?) AreWeDoingThingsRight? How (How?) AreWeDoingThingsRight? How (How?) Output Input Process Outcome Performance Measurement Leading indicator Check point Efficiencyวิธีการ Lagging indicator Control point Effectivenessเป้าหมาย Supplier Customer SIPOC Model/ Value chain model

10 PMQA Organization SupplierInputProcessOutputCustomerสินค้าหรือบริการที่1Output Spec1Spec1 Spec2Spec2 Spec3Spec3 Outcome1 Outcome2 ขั้นตอน1 ขั้นตอน2 ขั้นตอน3 ขั้นตอน4 input11 input12 input13 supplier111 supplier112 ขั้นตอน5 supplier121 supplier131 Outcome3 Outcome4 จุดตรวจ KPI SIPOC Model/ Value chain model

11 PMQA Organization หน่วยงาน กรม หน่วยงาน กระทรวง หน่วย บริการ หน่วยงาน จังหวัด ผู้รับ บริการ SIPOC Model/ Value chain model InputProcessOutput หน่วยงาน อื่น พันธมิตร คู่ความร่วมมือ ผู้รับบริการ หรือลูกค้า ลูกค้าของ ลูกค้า ผู้ส่งมอบ ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ส่งมอบ ของ ผู้ส่งมอบ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

12 PMQA Organization การตอบคำถาม วิธีการในการออกแบบและการนำปัจจัยต่างๆ มาประกอบในการออกแบบกระบวนการที่สร้างคุณค่า ให้แสดงแผนผังการออกแบบและบูรณาการกระบวนการสร้างคุณค่า ที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการอื่นพร้อมอธิบาย

13 PMQA Organization การตอบคำถาม HOW 4.2การนำกระบวนการไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนด HOW 4.2การนำกระบวนการไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนด WHAT 4.1ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ เพื่อใช้ควบคุมและปรับปรุง WHAT 4.1ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ เพื่อใช้ควบคุมและปรับปรุง

14 PMQA Organization การตอบคำถาม รายชื่อกระบวนการ สร้างคุณค่า ข้อกำหนด ที่สำคัญ ตัวชี้วัดที่สำคัญที่ใช้ในการควบคุม และปรับปรุงกระบวนการ วิธีการนำกระบวนการ ไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนดที่ สำคัญ

15 PMQA Organization การตอบคำถาม HOW 5.1การลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทดสอบประเมินกระบวนการ 5.2การป้องกันข้อผิดพลาดการทำงานซ้ำความสูญเสีย HOW 5.1การลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทดสอบประเมินกระบวนการ 5.2การป้องกันข้อผิดพลาดการทำงานซ้ำความสูญเสีย

16 PMQA Organization การตอบคำถาม วิธีการลดค่าใช้จ่ายในด้านการตรวจสอบการทดสอบและการตรวจ ประเมินกระบวนการหรือผลการดำเนินการ วิธีการการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดการทำงานซ้ำและความ สูญเสียจากผลการดำเนินการ

17 PMQA Organization การตอบคำถาม HOW 6.1การปรับปรุงกระบวนการให้ได้ผลดีขึ้น 6.2การเผยแพร่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปรับปรุง ภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน HOW 6.1การปรับปรุงกระบวนการให้ได้ผลดีขึ้น 6.2การเผยแพร่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปรับปรุง ภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน

18 PMQA Organization การตอบคำถาม วิธีการปรับปรุงกระบวนการที่ สร้างคุณค่า ความถี่ ในการทบทวน ผลการปรับปรุงวิธีการเผยแพร่แลกเปลี่ยนประสบการณ์

19 PMQA Organization การตอบคำถาม HOW 7.1การกำหนดกระบวนการสนับสนุน HOW 7.1การกำหนดกระบวนการสนับสนุน WHAT 7.2กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ WHAT 7.2กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ

20 PMQA Organization การตอบคำถาม วิธีการกำหนด กระบวนการสนับสนุน รายชื่อกระบวนการ สนับสนุน

21 PMQA Organization การตอบคำถาม HOW 8.1การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการสนับสนุน จากข้อมูลผู้รับบริการภายในและภายนอก จากข้อมูลผู้มีส่วนด้ส่วนเสีย HOW 8.1การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการสนับสนุน จากข้อมูลผู้รับบริการภายในและภายนอก จากข้อมูลผู้มีส่วนด้ส่วนเสีย WHAT 8.2ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ WHAT 8.2ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ

22 PMQA Organization การตอบคำถาม วิธีการจัดทำขัอกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ สนับสนุน ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ รายชื่อกระบวนการข้อกำหนดที่สำคัญ 1……. 2……. 1……. 2…….

23 PMQA Organization การตอบคำถาม HOW 9การออกแบบกระบวนการสนับสนุน จากข้อมูลทั้ง4ประเด็น รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องบูรณาการกับหน่วยงานอื่น HOW 9การออกแบบกระบวนการสนับสนุน จากข้อมูลทั้ง4ประเด็น รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องบูรณาการกับหน่วยงานอื่น

24 PMQA Organization การตอบคำถาม วิธีการในการออกแบบและการนำปัจจัยต่างๆมาประกอบในการออกแบบกระบวนการสนับสนุน ให้แสดงแผนผังการออกแบบและบูรณาการกระบวนการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการอื่นพร้อมอธิบาย

25 PMQA Organization การตอบคำถาม HOW 10.2การนำกระบวนการไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนด HOW 10.2การนำกระบวนการไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนด WHAT 10.1ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ เพื่อใช้ควบคุมและปรับปรุง WHAT 10.1ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ เพื่อใช้ควบคุมและปรับปรุง

26 PMQA Organization การตอบคำถาม รายชื่อกระบวนการ สนับสนุน ข้อกำหนด ที่สำคัญ ตัวชี้วัดที่สำคัญที่ใช้ในการควบคุม และปรับปรุงกระบวนการ วิธีการนำกระบวนการ ไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนดที่ สำคัญ

27 PMQA Organization การตอบคำถาม HOW 5.1การลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทดสอบประเมินกระบวนการ 5.2การป้องกันข้อผิดพลาดการทำงานซ้ำความสูญเสีย HOW 5.1การลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทดสอบประเมินกระบวนการ 5.2การป้องกันข้อผิดพลาดการทำงานซ้ำความสูญเสีย

28 PMQA Organization การตอบคำถาม วิธีการลดค่าใช้จ่ายในด้านการตรวจสอบการทดสอบและการ ตรวจประเมินกระบวนการหรือผลการดำเนินการ วิธีการการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดการทำงานซ้ำและความสูญเสีย จากผลการดำเนินการ

29 PMQA Organization การตอบคำถาม HOW 12.1การปรับปรุงกระบวนการให้ได้ผลดีขึ้น 12.2การเผยแพร่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปรับปรุง ภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน HOW 12.1การปรับปรุงกระบวนการให้ได้ผลดีขึ้น 12.2การเผยแพร่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปรับปรุง ภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน

30 PMQA Organization การตอบคำถาม วิธีการปรับปรุงกระบวนการ สนับสนุน ความถี่ในการทบทวนผลการปรับปรุงวิธีการเผยแพร่แลกเปลี่ยนประสบการณ์

31 PMQA Organization Work Shop รายงานผลการดำเนินงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หมวด 6 : การจัดการ กระบวนการ รายงานผลการดำเนินงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หมวด 6 : การจัดการ กระบวนการ


ดาวน์โหลด ppt PMQA Organization Module 9 การตรวจวัดสภาพ ผลการดำเนินงานองค์กร (Performance Measurement) การจัดการกระบวนการ หมวด 6 (12 คำถาม) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)ปีพ.ศ.2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google