งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

© 2010 SCG 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 © 2010 SCG 11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "© 2010 SCG 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 © 2010 SCG 11."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 © 2010 SCG 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 © 2010 SCG 11

12 © 2010 SCG 12

13 © 2010 SCG 13

14 © 2010 SCG 14

15 © 2010 SCG 15 KPI แผนงานเป้าหมา ย กำหนดการผู้รับผิดช อบ Action Plan 2010

16 © 2010 SCG 16 KPI แผนงานเป้าหมา ย กำหนดการความรู้ที่ ต้องการ Action Plan 2010

17 © 2010 SCG 17

18 © 2010 SCG 18 DJSI เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 1999 จากความร่วมมือระหว่าง Dow Jones Indexes กับ STOXX (stock index of European stocks) เป็นดัชนีแรก ของโลกด้าน Sustainability ที่มา จากการประเมินประสิทธิผล ทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม

19 © 2010 SCG 19 เกณฑ์การประเมิน Economy –Corporate Governance –Risk & Crisis Management –Code of Conduct / Compliance / Corruption & Bribery –Customer Relation Management –Antitrust Policy Environment –Environment Reporting –Environment Policy / Management Policy –Operational Eco Efficiency –Biodiversity –Recycling Strategy –Climate Strategy –Transportation and Logistics –International Product Standard Society –Labor Practice Indicators –Human Capital Development –Talent Attractive & Retention –Corporate Citizen / Philanthropy –Social Reporting –Stakeholders Engagement –Occupational Health & Safety –Standards for Suppliers ข้อมูลการประเมินมาจาก 3 แหล่ง 1. Questionnaire & เอกสารประกอบ 2. บทวิเคราะห์จากสื่อต่างๆ 3. การเข้ามาสัมภาษณ์ ข้อมูลการประเมินมาจาก 3 แหล่ง 1. Questionnaire & เอกสารประกอบ 2. บทวิเคราะห์จากสื่อต่างๆ 3. การเข้ามาสัมภาษณ์

20 © 2010 SCG 20 ในปี 2010 นี้ SCG ยังมี คะแนนเป็นอันดับที่ 2 ซึ่ง ห่างจากอันดับที่ 1 เพียงจุดทศนิยมเท่านั้น และยังได้รับการจัดอันดับให้เป็น Supersector Leader ของ Construction & Materials อีกด้วย DJSI Assessment 2010 ผลการประเมินล่าสุดในปี 2010 SCG ได้รับ คะแนน 85% ยังคงรักษาระดับ Gold class ในกลุ่ม Building Materials & Fixtures ซึ่ง เป็น ปีที่ 3 ติดต่อกัน Remarks : DJSI reviewed assessment on November 4, 2010

21 © 2010 SCG 21

22 © 2010 SCG 22 คน ฉลาด จะอยู่ ช่องนี้

23 © 2010 SCG 23

24 © 2010 SCG 24

25 © 2010 SCG 25

26 © 2010 SCG 26

27 © 2010 SCG 27

28 © 2010 SCG 28

29 © 2010 SCG 29

30 © 2010 SCG 30

31 © 2010 SCG 31

32 © 2010 SCG 32

33 © 2010 SCG 33

34 © 2010 SCG 34

35 © 2010 SCG 35 โครงการปันโอกาส วาดอนาคต: SCG ร้อยใจ ฟื้นฟู 100 โรงเรียน 100 ศูนย์เด็กเล็ก ฟื้นฟูซ่อมแซม

36 © 2010 SCG 36

37 © 2010 SCG 37

38 © 2010 SCG 38

39 © 2010 SCG 39


ดาวน์โหลด ppt © 2010 SCG 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 © 2010 SCG 11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google