งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Why should they feel interested? How we get involved?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Why should they feel interested? How we get involved?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Why should they feel interested? How we get involved?
What is DJSI & SCG earns highest level : Gold Class for 3 consecutive years Why should they feel interested? How we get involved? Room for improvement Result 1

2 2

3

4

5 From Knowledge to Wisdom
ยุคนี้มี “ความรู้” อย่างเดียวไม่พอแล้ว ต้อง “ฉลาด” ในการนำความรู้ไปแปลงเป็นทรัพย์สินได้ด้วย นิยามของ “คนฉลาด” คือ “คนที่รู้ว่า ตนเองไม่รู้อะไร แล้วพยายาม พัฒนาตนเอง เพื่อให้รู้ ในสิ่งนั้นและสามารถ นำเอาความรู้นั้น มาสร้างประโยชน์ได้ด้วย” ผู้นำองค์กรต้องตั้งโจทย์ที่ท้าทายความรู้ของพนักงาน องค์กรที่มีคน ที่มีความรู้มากๆ แต่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ต้องเปลี่ยนผู้นำองค์กร

6

7

8

9

10 ตัวอย่างสินค้าที่เป็น (ใส่ความรู้ลงไปในตัวสินค้า)
High Value Added (ใส่ความรู้ลงไปในตัวสินค้า)

11

12

13

14

15 Action Plan 2010 แผนงาน KPI เป้าหมาย กำหนดการ ผู้รับผิดชอบ

16 Action Plan 2010 แผนงาน KPI เป้าหมาย กำหนดการ ความรู้ที่ต้องการ

17

18 DJSI เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 1999 จากความร่วมมือระหว่าง Dow Jones Indexes กับ STOXX (stock index of European stocks) เป็นดัชนีแรกของโลกด้าน Sustainability ที่มาจากการประเมินประสิทธิผล ทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 18

19 เกณฑ์การประเมิน Economy Environment Society
Corporate Governance Risk & Crisis Management Code of Conduct / Compliance / Corruption & Bribery Customer Relation Management Antitrust Policy Environment Environment Reporting Environment Policy / Management Policy Operational Eco Efficiency Biodiversity Recycling Strategy Climate Strategy Transportation and Logistics International Product Standard Society Labor Practice Indicators Human Capital Development Talent Attractive & Retention Corporate Citizen / Philanthropy Social Reporting Stakeholders Engagement Occupational Health & Safety Standards for Suppliers ข้อมูลการประเมินมาจาก 3 แหล่ง Questionnaire & เอกสารประกอบ บทวิเคราะห์จากสื่อต่างๆ การเข้ามาสัมภาษณ์ 19

20 DJSI Assessment 2010 ผลการประเมินล่าสุดในปี 2010 SCG ได้รับคะแนน 85% ยังคงรักษาระดับ Gold class ในกลุ่ม Building Materials & Fixtures ซึ่งเป็น ปีที่ 3 ติดต่อกัน ในปี 2010 นี้ SCG ยังมี คะแนนเป็นอันดับที่ 2 ซึ่งห่างจากอันดับที่ 1 เพียงจุดทศนิยมเท่านั้น และยังได้รับการจัดอันดับให้เป็น Supersector Leader ของ Construction & Materials อีกด้วย Remarks : DJSI reviewed assessment on November 4, 2010 20

21

22 คนฉลาด จะอยู่ช่องนี้

23

24

25

26

27

28 หน้าที่ของคณะพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
จัดให้มีการถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ให้แก่พนักงานในกลุ่มวิชาชีพเดียวกัน ดำเนินการให้มีการนำแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของธุรกิจหนึ่งๆ เผยแพร่ไปยังธุรกิจอื่นๆ พัฒนาแนวคิด วิธีปฏิบัติงานด้วยมุมมองและแนวทาง ใหม่ๆ เพื่อสนับสนุน SCG Vision จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน ในกลุ่มวิชาชีพ

29

30 กิจกรรม Book Briefing : The World is Flat

31

32

33

34

35 ฟื้นฟูซ่อมแซม โครงการปันโอกาส วาดอนาคต: SCG ร้อยใจ ฟื้นฟู 100 โรงเรียน 100 ศูนย์เด็กเล็ก

36

37

38

39


ดาวน์โหลด ppt Why should they feel interested? How we get involved?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google