งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน Dr.Bundit Sriputtangul ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร www.facebook.com/sriputtangul e-mail:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน Dr.Bundit Sriputtangul ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร www.facebook.com/sriputtangul e-mail:"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน Dr.Bundit Sriputtangul ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร www.facebook.com/sriputtangul e-mail: bundit2@hotmail.com Office: 02-280-0810 Mobile: 081-864-5035 website: www.sriputtangul.com การบริหารจัดการเพื่อยกกระดับคุณภาพสู่สากล

2 1 Technological Change เปลี่ยนแปลงในบริบทโลก….ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบ การแข่งขันทางธุรกิจและระบบสังคมไทย Emergence of “the Second Economy” 3 International Economic Platform Change 2 Climate Change 4 Demographical Structure Change 6 Political Change 5 Cultural Change Aging Society Conflict People participation Social value change More individualism Economic integration & connectivity Disaster Energy & food security Transforming Major Global Changes Change in Competition Platform & Business Model Change in Social System and Interaction

3 ๙ สรุปประเด็นการพัฒนาในแผนฯ11 การสร้าง คน และ สังคมคุณภาพ แผนฯ 11 การปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจ การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ ธรรมาภิบาล และการขับเคลื่อนแผนฯ 11 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม (ยุทธศาสตร์ที่ 1) การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (ยุทธศาสตร์ที่ 2) การสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรและความ มั่นคงทางอาหารและพลังงาน (ยุทธศาสตร์ที่ 3) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมี คุณภาพและยั่งยืน (ยุทธศาสตร์ที่ 4) การเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค (ยุทธศาสตร์ที่ 5) การเตรียมการรองรับความเปลี่ยนแปลงของ ภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม และการสังคมคาร์บอน ต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(ยุทธศาสตร์ที่ 6)

4 ทบทวนอุตสาหกรรมของไทยที่มีศักยภาพการแข่งขัน เมื่อทบทวนศักยภาพของอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ในปี 2549 จากการวิเคราะห์ VCCM พบว่า 1.อุตสาหกรรมอาหารของไทยยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพการแข่งขันสูง เนื่องจาก จากการวิเคราะห์ VCCM สินค้าที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง 5 ใน 12 สินค้า มาจากสินค้าที่มีพื้นฐานมาจากภาคเกษตร และเป็น สินค้าอาหาร ได้แก่ ข้าว น้ำตาล อาหารทะเลแปรรูปและแช่แข็ง ผักและผลไม้กระป๋อง และเนื้อสัตว์แปรรูป 2.อุตสาหกรรมแฟชั่นยังมีความสามารถในการแข่งขันสูง โดยอัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าในกลุ่มแฟชั่นที่ ความสามารถในการส่งออกสูง แม้ว่าจะมีมูลเพิ่มไม่สูงนัก แต่เมื่อผนวกกับสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่มีความสำคัญ ต่อระบบเศรษฐกิจมาก ทำให้อุตสาหกรรมแฟชั่นยังมีศักยภาพสูง การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการไทย เมื่อปี 2549 ได้กำหนดอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ 5 อุตสาหกรรม (Five Global Niches) ได้แก่ 3. อุตสาหกรรมยานยนต์ (Detroit of Asia) 4. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Asia Tourism Capital) 5. อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (World Graphic Design and Animation Centre) 1. อุตสาหกรรมอาหาร ( Kitchen of the World) 2.อุตสาหกรรมแฟชั่น (Asia Tropical Fashion) หมายเหตุ: VCCM มีข้อจำกัดในการประเมินความสามารถในการแข่งขันเฉพาะ “สินค้า” ที่มีการส่งออกเท่านั้น โดยไม่สามารถ ประเมินสินค้าที่ไม่ส่งออก และสาขาบริการส่วนใหญ่ได้

5 เป้าหมายเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาเอกชน ในระบบ เป็นร้อยละ 30 ภายในปี 2559 การยกระดับคุณภาพการศึกษา : Moving Forward with Education Reform นโยบายส่งเสริม บทบาทภาคเอกชน กลไกการขับเคลื่อน (1) ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมบทบาทเอกชน โดยการมีส่วนร่วมจาก ทุกภาคส่วน ภายใน 1 เดือน (2) กำหนดแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย ภายใน 3 เดือน 1.ทำความร่วมมือ หน่วยงานภาครัฐ 2.ปรับอัตราเงิน อุดหนุน 3.ยกระดับคุณภาพ 4. แก้ไขกฎ ระเบียบ ที่เป็นอุปสรรค ต่อภาคเอกชน 5. ลดหย่อนภาษี (โรงเรือน/ภาษีนำเข้า สื่อ อุปกรณ์) 6. ผลิตนักเรียนให้ตรง กับความต้องการ ของตลาดแรงงาน 7.ส่งเสริมการลงทุน ของภาคเอกชน 8. สร้างภาพลักษณ์ 9. บริการรวดเร็ว ทันต่อ ความต้องการ 10. กำหนดมาตรการ ให้ภาคเอกชน มีส่วนร่วม

6 แนวทางการกำหนดสาระการเรียนรู้

7 ปัจจัยดึงดูดผู้มาใช้บริการ

8 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 8 ประการ 1. เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 2. ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู 3. เร่งนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการปฏิรูปการ เรียนรู้ 4. พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบได้กับระดับสากล ให้ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 5. ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเร่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน มากกว่าการขยายเชิงปริมาณ 6. ส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษา มากขึ้น 7. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 8. พัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

9 การประเมิน PISA การประเมินสมรรถนะของนักเรียนอายุ 15 ปี – การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) – การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) – การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ผลการประเมิน เด็กจีนมีขีดความสามารถสูงในทั้ง 3 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยสูงถึง 75% ติดอันดับ 1 ของโลก อันดับ 2 สิงคโปร์ มีคะแนนเฉลี่ย 63% ส่วนเด็กอเมริกันมีมีคะแนน เฉลี่ยเพียง 32% เด็กไทยมีความสามารถต่ำเป็นลำดับที่ 50 โดยมีเด็ก นักเรียนเพียง 8% ที่มา : นิตยสาร Newsweek มาตรฐาน OECD

10 ผลการทดสอบด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ที่รายวิชาคะแนนเต็มค่าเฉลี่ยคะแนน 1ความรู้พื้นฐานทั่วไป 100 31.90 2ความรู้วิชาชีพพื้นฐานประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล 30088.48 3ความรู้วิชาชีพพื้นฐานประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ 30090.82 4ความรู้วิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 300126.47 5ความรู้วิชาชีพพื้นฐานประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 300136.82

11 แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา อาชีวศึกษาสู่สากล กําหนดเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอิงกับการทำงาน (Work base learning) กำหนดกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะให้เชื่อมโยง กับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ (National Qualification Framework : NQF) การสอนจากสถานประกอบการจริง ทำความ ร่วมมือกับสถานประกอบการ

12 ปรับภาพลักษณ์การเรียนอาชีวศึกษา (Re - Branding) ด้วย การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของนักเรียนอาชีวศึกษาในเชิง บวกให้สังคมได้รับทราบ ด้านความร่วมมือ สนับสนุนให้สถานศึกษาเปิดการเรียนการ สอนสองภาษา เช่น ความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดการเรียน การสอนในสองรูปแบบ - รูปแบบ 2 + 1 + 2 - รูปแบบ 2 + 2 การดำเนินการในแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2557-2560) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

13 โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการศึกษา เพื่อศึกษา ระบบและรูปแบบการจัดการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น และ สหราชอาณาจักรอังกฤษ พัฒนาหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา เอกชน ในสาขาที่มีความต้องการของสถานประกอบการ อาทิเช่น สาขาวิชาเทคโนโลยีรางรวมกับต่างประเทศ ขยายโครงการความร่วมมือทางด้านทวิภาคีกับสถาน ประกอบการ อาทิเช่น บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เพื่อ เพิ่มจำนวนนักเรียนนักศึกษาในอัตราส่วน 51 ต่อ 49 การดำเนินการในแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2557-2560) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

14 ด้านผู้เรียน  สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน เข้า มาศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษาในประเทศไทย โดยจะทำการ แก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคในการรับนักเรียน นักศึกษา  สช. จัดทำโครงการยกระดับภาษาต่างประเทศให้กับ นักเรียนนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน (โครงการนำร่อง เดือนตุลาคม 2556) โดยจัดเป็นค่ายภาษาอังกฤษ

15 ด้านผู้สอน  สถานศึกษาต้องพัฒนาครูผู้สอนด้านอาชีวศึกษา โดยให้ครูต้องปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการมาก่อน จึงจะสามารถสอนในวิชาดังกล่าวได้ หรือให้ครูผู้สอนเข้า ฝึกงานในสถานประกอบการจริงช่วงปิดภาคเรียน  สช. มีโครงการอุดหนุนพัฒนาศักยภาพครูภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดย มีแผนยกระดับคะแนนผล การทดสอบ V-NET ให้สูงขึ้นร้อยละ 4 ในปีการศึกษา 2557

16 ด้านสถานศึกษา  สช. มีโครงการยกระดับมาตรฐานการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2557 ให้ได้ครบทุกสถานศึกษา  สช.ให้การสนับสนุนงบลงทุนเงินกู้ดอกเบี้ย ราคาถูก (อัตราร้อยละ 4) วงเงินงบประมาณ 543,951,133.18 บาท ในการจัดซื้อหรือจัดหา อุปกรณ์และเครื่องมือประกอบการสอน การ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงฝึกงาน

17 1. คุณภาพการสอนวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 2. คุณภาพการสอนวิชาภาษาไทย นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ต้องอ่านคล่อง เขียนคล่อง 3. คุณภาพการสอนวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนต้องมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น 4. คุณภาพกระบวนการคิด โรงเรียนต้องให้ความสำคัญกับ การพัฒนานักเรียนให้มีกระบวนการคิดได้อย่างถูกต้อง และสร้างสรรค์โดยการนำนวัตกรรมการสอนที่เหมาะสม มาปรับใช้ 5. คุณภาพทักษะชีวิต โรงเรียนต้องให้ความสำคัญกับการ เสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียน ด้วยการบูรณาการ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ โดย... ดร. บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป้าหมาย ปีการศึกษา 2556แนวทางการดำเนินงาน.......การเพิ่มคุณภาพการศึกษาเอกชน

18 6. คุณภาพโรงเรียนอาชีวศึกษา นักเรียนที่จบ การศึกษาทุกสาขาและประสงค์จะทำงาน ต้องมีงานทำ 7. คุณภาพโรงเรียนนานาชาติ ทุกโรงเรียนต้อง ได้รับการรับรองจากสถาบันรับรอง มาตรฐานสากล 8. คุณภาพโรงเรียนนอกระบบ ทุกโรงเรียนต้องมี การจัดทำระบบการประกันคุณภาพภายใน โดย... ดร. บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป้าหมาย ปีการศึกษา 2556แนวทางการดำเนินงาน.......การเพิ่มคุณภาพการศึกษาเอกชน

19 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน Dr.Bundit Sriputtangul ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร www.facebook.com/sriputtangul e-mail:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google