งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 บทนิยาม  อำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบ  อาคารสิ่งปลูกสร้าง  การตรวจปริมาตรภาชนะเก็บ วัตถุดิบหรือ น้ำสุรา  การตรวจวัดปริมาณวัตถุดิบหรือ น้ำสุรา 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " บทนิยาม  อำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบ  อาคารสิ่งปลูกสร้าง  การตรวจปริมาตรภาชนะเก็บ วัตถุดิบหรือ น้ำสุรา  การตรวจวัดปริมาณวัตถุดิบหรือ น้ำสุรา "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  บทนิยาม  อำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบ  อาคารสิ่งปลูกสร้าง  การตรวจปริมาตรภาชนะเก็บ วัตถุดิบหรือ น้ำสุรา  การตรวจวัดปริมาณวัตถุดิบหรือ น้ำสุรา  การหมักส่าและการกลั่นสุรา

2  การจ่ายสุรา และการบรรจุภาชนะ  การควบคุมแสตมป์และการปิดแสตมป์ สุรา  การแปรงสภาพสุราสามทับ  การขนสุราออกจากโรงงานสุรา  การจัดทำบัญชีและงบเดือน

3  การขออนุญาตทำสุรา  กรรมวิธีการผลิต  ส่งตัวอย่างวิเคราะห์  ฉลาก  ภาชนะ  แจ้งราคาขาย

4  ควบคุมการทำสุราตามสิทธิที่ได้รับอนุญาต  ควบคุมการเสียภาษี - ถูกต้องตามชนิดและอัตรา - ครบถ้วนก่อนขนออกจากโรงงาน

5  ควบคุมการรับ – จ่ายวัตถุดิบ ( กากน้ำตาล )  การรับวัตถุดิบ  การจ่ายวัตถุดิบ  วัตถุดิบคงเหลือ  ควบคุมการหมักส่า  การใช้วัตถุดิบ  ระยะเวลาการหมักส่า  กรรมวิธีการหมักส่า

6  ควบคุมการต้มกลั่นสุรา  การตรวจสอบและแอลกอฮอล์ที่กลั่นได้  รับน้ำสุราที่กลั่นได้  กรรมวิธีการกลั่น  ควบคุมการเก็บรักษาน้ำสุราที่ยังไม่บรรจุภาชนะ  รับน้ำสุราเข้าถัง  การปรุงแต่งน้ำสุราตามดีกรีที่ต้องการเพื่อบรรจุภาชนะจำหน่าย  ควบคุมการบรรจุภาชนะและปิดแสตมป์สุรา  จ่ายน้ำสุราจากถังเก็บสุรา  บรรจุภาชนะ  ปิดฉลาก  ปิดแสตมป์สุรา

7  ควบคุมการเก็บรักษาสุราที่บรรจุภาชนะแล้ว  เก็บไว้ในอาคารเก็บสุรา  ใส่กุญแจประตู ผู้ควบคุมโรงงาน 1 ที่ ผู้รับอนุญาต 1 ที่  ควบคุมการขนสุราออกจำหน่าย  ผู้รับอนุญาตยื่นเรื่องขอใบอนุญาตขนสุรา  ตรวจสอบจำนวนและชนิดสุราที่ปิดแสตมป์ถูกต้องครบถ้วน  ออกใบอนุญาตบนสุรา  ควบคุมการรับแสตมป์สุราจากสำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่เก็บรักษา ณ โรงงานสุรา  ผู้รับอนุญาตยื่นเรื่องขอรับแสตมป์สุรา  ตรวจสอบจำนวนแสตมป์สุรา  ควบคุมการเก็บแสตมป์สุราเก็บรักษา ณ โรงงานสุรา

8  การจัดทำงบเดือน  การทำสุราแบบ ส. 201  การรับ - จ่าย และแสตมป์สุรา คงเหลือ  สำเนาบันทึกการตรวจราชการ โรงงานสุรา  ส่งค่าธรรมเนียนการทำการนอก เวลา


ดาวน์โหลด ppt  บทนิยาม  อำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบ  อาคารสิ่งปลูกสร้าง  การตรวจปริมาตรภาชนะเก็บ วัตถุดิบหรือ น้ำสุรา  การตรวจวัดปริมาณวัตถุดิบหรือ น้ำสุรา 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google