งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำบัญชีการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกของ ประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำบัญชีการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกของ ประเทศไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำบัญชีการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกของ ประเทศไทย

2 หัวข้อการบรรยาย • เหตุผลความจำเป็นในการ จัดทำ บัญชีการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก • วิธีการที่โลกและไทยใช้ ใน การประมาณการจัดทำ บัญชีการปล่อยก๊าซเรือน กระจก • ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือน กระจกราย Sector • ปัญหา/อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะ

3 Last Ice Age Humans are ‘forcing’ the system in a new way. CO 2 increases are mainly due to fossil fuel burning. CO 2 has not been this high in more than half a million years. Last Interglacial Ice ages are not random. They are 'forced' (by earth’s orbital clock…. changes in the sunlight received). 350 300 250 200 Carbon Dioxide (ppmv) 6005004003002001000 Thousands of Years Before Present [Adapted from Figure 6.3, © IPCC 2007: WG1-AR4]

4 1,000 ปี 100 ปี เวลา ณ ปัจจุบัน CO 2 Emission Magnitude of response การปล่อย CO 2 สู่ บรรยากาศ ความเข้มข้นของ CO 2 ใน อากาศ : หลายร้อยปี อุณหภูมิ : พันปี น้ำทะเลสูงเนื่องจาก การการขยายตัวของ น้ำ : หลายศตวรรษ น้ำทะเลสูงเนื่องจากการ ละลายของน้ำแข็ง : หลายพันปี แหล่งข้อมูล: IPCC Synthesis report(2001) 3 เหตุผลความจำเป็นในการจัดทำ บัญชีการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

5 Emission pathways that lead to stabilization 5 Den Elzen, Meinshausen and Van Vuuren.Multigas stabilisation pathways. Pay-off between costs and uncertainty: – 650 : 0.3% of GDP, 0-10% chance of meeting 2oC – 550 : 0.7% of GDP, 0-30% chance of meeting 2oC – 450 : 1.4% of GDP, 20-70% chance of meeting 2oC Kram / van Vuuren, 2 degrees under uncertainty

6 ใครเป็นคนปล่อย Earth trend 2009 : WRI 6

7 By Gas By Sector Global Anthropogenic GHG Emissions IPCC AR4

8 8 Historical emission Projection emission

9 ทำไมต้องจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก แห่งชาติ  เป็นข้อตกลงในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nation Framework Convention on Climate Change ; UNFCCC) ในปี 1992  ประเทศ Annex I มีพันธะกรณีร่วมกันในการลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ จากรายงาน บัญชีก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ  ประเทศ Non-Annex I ( รวมประเทศไทยด้วย )  ทำโดยสมัครใจ  รายงานต่อ UNFCCC ในรูปของ National communication (NC)

10 2. วิธีการจัดทำ  Bottom-up • IPCC Methodology • Life Cycle Assesmment Approach  Top-down • Greenhouse gas measurements & atmospheric modeling

11 IPCC Methodology  UNFCCC requested IPCC to provide methodology to estimate National GHG (NGI) Inventory to be reported with the same standard for both Annex I and Non-Annex I  IPCC has developed Inventory Guidelines

12 1996 IPCC Revised Guidelines The Reporting Instructions (Volume 1) The Workbook (Volume 2) The Reference Manual (Volume 3) 2000 Good practice guidance on GHG inventory and Uncertainty management 2003 Good practice guidance on LULUCF 12

13 2006 IPCC Guidelines 5volumes Vol.1 GGR Vol.2 Energy Vol.3 IPPU Vol.4 AFOLU Vol.5 Waste Agriculture is combined with LULUCF 13

14 UNFCCC – National GHG Inventory

15 วิธีการคำนวณ EmissionActivity Data (AD) Emission Factor (EF) =x kg GHG / unit of activity ( CO2, CH4,N2O,PFC,HFC.SF6) Mass of fossil fuel= tonnes Energy used = kWh Area =hectare Volume = m3 wastewater Tonnes CO2 equivalent of the estimated year CO2 =1 CH4=21 N2O=310 HFC= 140-11700 PFC= 9200 SFC= 23900

16 Conceptual framework of GHG estimation

17 Energy Industrial Process Agriculture Land Use Change and Forestry Waste DEDE EGAT PTT OTP EPPO OAC DLD RFD PCD BMA DIW IPCC default value Activity data National Research Review literature International driver Emission factors National GHG Inventory Calculation Expert consultation Emission = Activity Data x Emission Factor Relevant institution consultation 5 sectors

18 ศักยภาพการทำให้โลกร้อน ก๊าซเรือน กระจก ศักยภาพในการทำให้ โลกร้อน ( เทียบเท่ากับคาร์บอนไดออกไซด์ ) (Global Warming Potential: GWP) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO 2 )1 มีเทน (CH 4 )21 ไนตรัสออกไซด์ (N 2 O)310 ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) 140 - 11,700 เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PCFs) 6,500 - 9,200 ซัลเฟอร์เฮกซาฟลูโอไรด์ (SF 6 ) 23,900 ที่มา : Climate Change 1995, IPCC Second Assessment Report สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 18

19 Level of Methodologies  Tier 1 Default emission factor (IPCC 1996 guidelines)  AD = country data or international driver  EF =IPCC default value  Tier 2 Country-specific emission factor  AD = country data  EF= country specific  Tier 3 Specific emission factor (fuel and technology used) Specific methodology used  AD= country data disaggregate by types  EF = country specific disaggregate by activity data types  Specific model use

20 1. ภาคพลังงาน (Energy) A. กลุ่มการเผาไหม้เชื้อเพลิง (Fuel Combustion) Tier 1 1. สาขาอุตสาหกรรมพลังงาน (Energy Industries) 2. สาขาอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง (Manufacturing Industries and Construction) 3. สาขาขนส่ง (Transport) 4. สาขาอื่นๆ (Other Sectors) 4a. สาขา Commercial/Institutional 4b. สาขาครัวเรือน (Residential) 4c. สาขาการเกษตร (Agricultural/Forestry/Fishing) 5. กลุ่มอื่นๆ (Other) B. กลุ่ม Fugitive Emissions from Fuels 1. สาขา Solid Fuels 2. สาขา Oil and Natural Gas 2. ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม (Industrial Processes) A. กลุ่มผลิตภัณฑ์แร่ (Mineral Products) Tier 1 B. กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี (Chemical Industry) C. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตโลหะ (Metal Production) D. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ (Other Production) E. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตสารฮาโลคาร์บอนและซัลเฟอร์เฮกซะ ฟลูออไรด์ (Production of Halocarbons and SF 6 ) F. กลุ่มการใช้สารฮาโลคาร์บอนและซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (Consumption of Halocarbons and SF 6 ) G. กลุ่มอื่นๆ (Other) 3. Solvent and Other Product Use (ภาคตัวทำละลาย)- 4. ภาคการเกษตร (Agriculture) A. กลุ่มการหมักในลำไส้ของสัตว์ที่มีการบริโภคพืชเป็นอาหาร (Enteric Fermentation) Tier 1 B. กลุ่มการจัดการมูลสัตว์ (Manure Management) (Tier 2 for N 2 O) Tier 1/2 C. กลุ่มนาข้าว (Rice Cultivation) Tier 2 D. กลุ่มดินที่ใช้ในการเกษตร (Agricultural Soils) Tier 1 E. กลุ่มการเผาทุ่งหญ้าแบบซาวานา (Prescribed Burning of Savannas) - F. กลุ่มการเผาชีวมวลในที่โล่ง (Field Burning of Agricultural Residues) Tier 2 G. กลุ่มอื่นๆ (Other)- 5. ภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่และป่าไม้ (Land Use, Land-Use Change and Forestry) A. กลุ่มการเปลี่ยนแปลงของป่าและปริมาณชีวมวล (Changes in Forest and Other Woody Biomass Stocks) Tier 2 B. กลุ่มการปรับเปลี่ยนป่าและทุ่งหญ้า (Forest and Grassland Conversion) Tier 2 C. กลุ่มการจัดการพื้นที่ว่างเปล่า (Abandonment of Managed Lands) Tier 2 D. กลุ่มอื่นๆ (Other) - 6. ภาคของเสีย (Waste) A. กลุ่มการจัดการของเสียบนดิน (Solid Waste Disposal on Land) Tier 2 B. กลุ่มการจัดการน้ำเสีย (Wastewater Handling) Tier 2 C. กลุ่มการกำจัดขยะด้วยเตาเผา (Waste Incineration) Tier 2 D. กลุ่มอื่นๆ (Other) - 7. ภาคอื่นๆ (Other) -

21 Energy Sector Combustion process : CO2, (CH4, N2O,) Power plant, Industries, transportation 21

22 Emission from industrial process Chemical process ; CO2, (CH4, N2O,) HFC, PFC, SF6 22

23 Emission from industrial process 23  Cement production--- CO2  Petrochemical -----N2O CH4  Iron and steel ------ CH4  Carpolactam----------N2O

24 Agriculture How methane and N2O produced 24

25 Methane emission from rice field 25 Denier van der Gon, 1996].

26 Land-use change and forestry Land degradation: CH4, N2O Thermal process ; CO2, (CH4, N2O,) 26

27 Land-use change and forestry 27  Changes in forest and other woody biomass stocks - ·  Forest and grassland conversion  Abandonment of croplands, pastures, plantation forests, or other managed lands

28 Waste sector Biological and thermal process: CH4, N2O (CO2) SWDS and Wastewater 28

29 29 Solid Waste Landfill Incineration Anaerobic digestion

30 Wastewater handling and discharge 30  Domestic waste water  Industrial wastewater

31 Cross cutting issues  Uncertainty analysis  Activity data  Emission factor  Overall  Transparency  Documentation  Source by source description template  Worksheet calculation  Key sources analysis  Time series  2000-2004

32 3. Emission in 2000 by sectors

33 Emission in 2000 (Mt CO 2 eq,%) – by sector National total including LULUCF = 229.09 Mt CO2 eq

34 Emission in 2000 of Energy sector (Mt CO 2 eq,%)

35 Emission in 2000 of ‘Industrial Process’ (Mt CO 2 eq,%)

36 Emission in 2000 of ‘Agriculture’ (Mt CO 2 eq,%)

37 Emission in 2000 of ‘LULUCF’ (Mt CO 2 eq,%)

38 Emission in 2000 of ‘Waste’ (Mt CO 2 eq,%)

39 Global GHG Emission Total GHG emissions 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50 55 60 1970198019902000 2004 GtCO2-eq/yr IPCC AR4 WGIII 2007 เพิ่มขึ้น 70% จาก 1970-2004 CO2 ตัวการหลัก จาก fossil fuel 39

40 Emission in 2000 by gas types

41 Share of GHG type by sector

42 Key Categories Analysis

43 Key Categories with LUCF

44 Key Categories : CO2 emission and removal

45 Key Categories: CH 4

46 Key Categories: N 2 O

47 2000 - 2004 TIME SERIES

48 National Total Emission 2000 – 2004 with LULUCF

49 National Total Emission 2000 – 2004 49 3.2 % increase per year 5.6 % increase per year 1.2 % increase per year 8.4% increase per year 5.9 % increase per year สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2553

50 4. ปัญหาที่พบในการจัดทำบัญชีก๊าซ เรือนกระจก  เริ่มต้นใหม่ไม่มีข้อมูลเดิม  การจัดหาข้อมูลกิจกรรม  ข้อมูลไม่มี ข้อมูลไม่สอดคล้อง กัน  มีข้อมูลหลายชุด ไม่มีข้อมูลใน ปีที่ต้องการ  คุณภาพของข้อมูล

51 ความท้าทายการจัดทำในครั้ง ต่อไป  จัดทำด้วย 2006 IPCC NGHGI Guideline  พัฒนาด้วย tier ที่สูงขึ้น  ฐานข้อมูลใหม่ ฐานข้อมูลระดับชาติ  การตื่นตัวของหน่วยงาน  โครงสร้างของ ระบบแห่งชาติ  การเชื่อมโยงข้อมูลกับ mitigation options และการกำหนดเป้าหมายในอนาคต

52 LUCF  LULUCF  AFOLU

53 ความท้าทายกับพันธกรณีใน อนาคต  ความพร้อมในการจัดทำบัญชีก๊าซเรือน กระจกทุก 2 ปี  การใช้ประโยชน์จากการคำนวณ  การรายงานของปริมาณการลดก๊าซ เรือนกระจกใน inventory  การผนวกกับระบบ registry ของ ประเทศ  ข้อมูล การคำนวณของ NAMAs

54 บทสรุป  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งหมดของประเทศไทยเพิ่มขึ้น ในช่วง 2000-2004 ร้อยละ 3.8 ต่อปี  ภาคพลังงานปล่อยมากที่สุด ประมาร ร้อยละ 60  การปล่อยในภาคพลังงานเพิ่มขี้นร้อย ละ 6.7 ต่อปี  การเพิ่มมีความสัมพันธ์ต่อการเพิ่มขึ้น ของ GDP สาขาที่มีการเพิ่มสูงคือสาขาการชัพลัง งานในอตสาหกรรม สาขาขนส่ง และ สาขาผลิตไฟฟ้า ดัชนีการปล่อยเฉพาะก๊าซ CO2 ของ ประเทศ อยู่ในลำดับสูง ภาพรวมการปล่อยทั้งหมดของประเทศ ยังอยู่ในเกณฑ์ พอใช้

55 ขอบคุณครับ ONEP

56 Thailand 3.3 Data Sources and Notes 2009 WRI,CAIT

57 CO2/GDP Data Sources and Notes 2009 WRI,CAIT

58

59

60

61 ภาคพลังงาน นักวิจัย  ผศ. ดร. สุธรรม ปทุมสวัสดิ์ : KMUTB  ผศ. ดร. จำนง สรพิพัฒน์ : JGSEE-KMUTT ผู้ช่วยนักวิจัย  นายธราธร คงแก้ว : JGSEE-KMUTT  นายจักรพงศ์ พงศ์ธไนศวรรย์ : JGSEE- KMUTT ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม นักวิจัย • ดร. สิริลักษณ์ เจียรากร KMUTT ผู้ช่วยนักวิจัย • นางสาวธนิตา อารีรบ JGSEE-KMUTT ภาคการเกษตร นักวิจัย • ดร. อรรณพ นพรัตน์ : KMUTT • รศ. ดร. สิรินทรเทพ เต้าประยูร : JGSEE-KMUTT • ผศ. ดร. อำนาจ ชิดไธสง : JGSEE- KMUTT • ผศ. ดร. สาวิตรี การีเวทย์ : JGSEE- KMUTT ผู้ช่วยนักวิจัย • นางสาวอรอมล เหล่าปิตินันท์ : KMUTT • นางสาวทัศนีย์ เจียรพสุอนันต์ : JGSEE-KMUTT • นายพงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ : JGSEE-KMUTT • นายเอกพล จันทร์เพ็ญ : JGSEE- KMUTT ภาคของเสีย นักวิจัย รศ. ดร. ชาติ เจียมไชยศรี :KU รศ. ดร. สิรินทรเทพ เต้าประยูร : JGSEE-KMUTT ผู้ช่วยนักวิจัย นางสาวสุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ : KU นายสมรัฐ นัยรัมย์ : JGSEE-KMUTT รายชื่อนักวิจัย ส่วนกลาง รศ. ดร. สิรินทรเทพ เต้าประยูร หัวหน้าโครงการ ดร. ณัฐพงษ์ ชยวัฑโฒ ผู้จัดการโครงการ 1 ดร. อวัสดา พงศ์พิพัฒน์ ผู้จัดการโครงการ 2 ภาคการป่าไม้และการใช้ประโยชน์ ที่ดิน นักวิจัย • ผศ. ดร. อำนาจ ชิดไธสง : JGSEE- KMUTT • ผศ. ดร. สาวิตรี การีเวทย์ : JGSEE- KMUTT ผู้ช่วยนักวิจัย • นายพงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ : JGSEE-KMUTT • นายเอกพล จันทร์เพ็ญ : JGSEE- KMUTT


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำบัญชีการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกของ ประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google