งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

2 หัวข้อการบรรยาย เหตุผลความจำเป็นในการจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
วิธีการที่โลกและไทยใช้ในการประมาณการจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกราย Sector ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

3 350 Last Interglacial Carbon Dioxide (ppmv) 300 Last Ice Age Ice ages are not random. They are 'forced' (by earth’s orbital clock…. changes in the sunlight received). 250 200 [Adapted from Figure 6.3, ©IPCC 2007: WG1-AR4] 600 500 400 300 200 100 Thousands of Years Before Present Humans are ‘forcing’ the system in a new way. CO2 increases are mainly due to fossil fuel burning. CO2 has not been this high in more than half a million years.

4 เหตุผลความจำเป็นในการจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
1,000 ปี 100 ปี เวลา ณ ปัจจุบัน CO2 Emission Magnitude of response การปล่อย CO2 สู่บรรยากาศ ความเข้มข้นของ CO2 ในอากาศ: หลายร้อยปี อุณหภูมิ: พันปี น้ำทะเลสูงเนื่องจากการการขยายตัวของน้ำ: หลายศตวรรษ น้ำทะเลสูงเนื่องจากการละลายของน้ำแข็ง: หลายพันปี แหล่งข้อมูล:IPCC Synthesis report(2001) 3 実際の予測の前に、濃度安定化に対する気候の長期応答の理解が必要。 図は、IPCC三次評価報告書Third Assessment Report(2001)の抜粋で、定性的な仮説。 図のように、CO2排出を100年後までにほとんどゼロに近く削減できれば、CO2の大気中濃度は安定化可能。 濃度が安定化しても、気温が一定(平衡)になるには数世紀かかり、熱膨張による海面上昇が一定(平衡) になるには数世紀から1000年かかる。さらに、グリーンランドの氷床(ice sheet)が融解すると、海面上昇が平衡になるには数千年が必要。これは、地球の気候システムの慣性(inertia)が大きいことが原因。 これまでは計算機の能力が低いことから、この仮説は実際には立証されていない。

5 Emission pathways that lead to stabilization
Pay-off between costs and uncertainty: – 650 : 0.3% of GDP, 0-10% chance of meeting 2oC – 550 : 0.7% of GDP, 0-30% chance of meeting 2oC – 450 : 1.4% of GDP, 20-70% chance of meeting 2oC Den Elzen, Meinshausen and Van Vuuren.Multigas stabilisation pathways. Kram / van Vuuren, 2 degrees under uncertainty

6 ใครเป็นคนปล่อย Earth trend 2009 : WRI

7 Global Anthropogenic GHG Emissions
IPCC AR4 By Sector By Gas

8 Historical emission Projection emission

9 ทำไมต้องจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ
เป็นข้อตกลงในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nation Framework Convention on Climate Change; UNFCCC) ในปี 1992 ประเทศ Annex I มีพันธะกรณีร่วมกันในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ จากรายงานบัญชีก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ ประเทศ Non-Annex I (รวมประเทศไทยด้วย) ทำโดยสมัครใจ รายงานต่อ UNFCCC ในรูปของ National communication (NC)

10 2. วิธีการจัดทำ Bottom-up  Top-down IPCC Methodology
Life Cycle Assesmment Approach  Top-down Greenhouse gas measurements & atmospheric modeling

11 IPCC has developed Inventory Guidelines
IPCC Methodology UNFCCC requested IPCC to provide methodology to estimate National GHG (NGI) Inventory to be reported with the same standard for both Annex I and Non-Annex I IPCC has developed Inventory Guidelines

12 1996 IPCC Revised Guidelines
2000 Good practice guidance on GHG inventory and Uncertainty management The Reporting Instructions (Volume 1) 2003 Good practice guidance on LULUCF The Workbook (Volume 2) The Reference Manual (Volume 3)

13 Agriculture is combined with LULUCF
2006 IPCC Guidelines 2006 IPCC Guidelines 5volumes Vol.1 GGR Vol.2 Energy Vol.3 IPPU Vol.4 AFOLU Vol.5 Waste Agriculture is combined with LULUCF

14 UNFCCC – National GHG Inventory

15 วิธีการคำนวณ Emission Activity Data (AD) Emission Factor (EF)
( CO2, CH4,N2O,PFC,HFC.SF6) Mass of fossil fuel= tonnes Energy used = kWh Area =hectare Volume = m3 wastewater kg GHG / unit of activity Emission Activity Data (AD) Emission Factor (EF) = x Tonnes CO2 equivalent of the estimated year CO2 =1 CH4= N2O=310 HFC= PFC= 9200 SFC= 23900

16 Conceptual framework of GHG estimation

17 National GHG Inventory Calculation
Emission = Activity Data x Emission Factor Activity data 5 sectors Emission factors DEDE Energy IPCC default value EGAT PTT Industrial Process OTP National Research Relevant institution consultation EPPO Expert consultation Agriculture DIW Review literature DLD Land Use Change and Forestry OAC International driver RFD BMA Waste PCD

18 ศักยภาพการทำให้โลกร้อน
ก๊าซเรือนกระจก ศักยภาพในการทำให้โลกร้อน (เทียบเท่ากับคาร์บอนไดออกไซด์) (Global Warming Potential: GWP) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 1 มีเทน (CH4) 21 ไนตรัสออกไซด์ (N2O) 310 ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) ,700 เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PCFs) 6, ,200 ซัลเฟอร์เฮกซาฟลูโอไรด์ (SF6) 23,900 18 ที่มา: Climate Change 1995, IPCC Second Assessment Report สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 18

19 Level of Methodologies
Tier 1 Default emission factor (IPCC guidelines) AD = country data or international driver EF =IPCC default value Tier 2 Country-specific emission factor AD = country data EF= country specific Tier 3 Specific emission factor (fuel and technology used) Specific methodology used AD= country data disaggregate by types EF = country specific disaggregate by activity data types Specific model use

20 4. ภาคการเกษตร (Agriculture) Tier 1 Tier 1/2 Tier 2
A. กลุ่มการหมักในลำไส้ของสัตว์ที่มีการบริโภคพืชเป็นอาหาร (Enteric Fermentation) Tier 1 B. กลุ่มการจัดการมูลสัตว์ (Manure Management) (Tier 2 for N2O) Tier 1/2 C. กลุ่มนาข้าว (Rice Cultivation) Tier 2 D. กลุ่มดินที่ใช้ในการเกษตร (Agricultural Soils) E. กลุ่มการเผาทุ่งหญ้าแบบซาวานา (Prescribed Burning of Savannas) - F. กลุ่มการเผาชีวมวลในที่โล่ง (Field Burning of Agricultural Residues) G. กลุ่มอื่นๆ (Other) 1. ภาคพลังงาน (Energy) A. กลุ่มการเผาไหม้เชื้อเพลิง (Fuel Combustion) Tier 1 1. สาขาอุตสาหกรรมพลังงาน (Energy Industries) 2. สาขาอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง (Manufacturing Industries and Construction) 3. สาขาขนส่ง (Transport) 4. สาขาอื่นๆ (Other Sectors) 4a. สาขา Commercial/Institutional 4b. สาขาครัวเรือน (Residential) 4c. สาขาการเกษตร (Agricultural/Forestry/Fishing) 5. กลุ่มอื่นๆ (Other) B. กลุ่ม Fugitive Emissions from Fuels 1. สาขา Solid Fuels 2. สาขา Oil and Natural Gas 5. ภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่และป่าไม้ (Land Use, Land-Use Change and Forestry) A. กลุ่มการเปลี่ยนแปลงของป่าและปริมาณชีวมวล (Changes in Forest and Other Woody Biomass Stocks) Tier 2 B. กลุ่มการปรับเปลี่ยนป่าและทุ่งหญ้า (Forest and Grassland Conversion) C. กลุ่มการจัดการพื้นที่ว่างเปล่า (Abandonment of Managed Lands) D. กลุ่มอื่นๆ (Other) - 6. ภาคของเสีย (Waste) A. กลุ่มการจัดการของเสียบนดิน (Solid Waste Disposal on Land) B. กลุ่มการจัดการน้ำเสีย (Wastewater Handling) C. กลุ่มการกำจัดขยะด้วยเตาเผา (Waste Incineration) 7. ภาคอื่นๆ (Other) 2. ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม (Industrial Processes) A. กลุ่มผลิตภัณฑ์แร่ (Mineral Products) Tier 1 B. กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี (Chemical Industry) C. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตโลหะ (Metal Production) D. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ (Other Production) E. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตสารฮาโลคาร์บอนและซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (Production of Halocarbons and SF6) F. กลุ่มการใช้สารฮาโลคาร์บอนและซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (Consumption of Halocarbons and SF6) G. กลุ่มอื่นๆ (Other) 3. Solvent and Other Product Use (ภาคตัวทำละลาย) -

21 Energy Sector Combustion process : CO2 , (CH4, N2O,)
Power plant, Industries, transportation

22 Emission from industrial process
Chemical process ; CO2 , (CH4, N2O,) HFC, PFC, SF6

23 Emission from industrial process
Cement production--- CO2 Petrochemical -----N2O CH4 Iron and steel CH4 Carpolactam N2O

24 Agriculture How methane and N2O produced

25 Methane emission from rice field
Denier van der Gon, 1996].

26 Land-use change and forestry
Land degradation: CH4, N2O Thermal process ; CO2 , (CH4, N2O,)

27 Land-use change and forestry
Changes in forest and other woody biomass stocks - · Forest and grassland conversion Abandonment of croplands, pastures, plantation forests, or other managed lands

28 Waste sector Biological and thermal process: CH4, N2O (CO2)
SWDS and Wastewater Biological and thermal process: CH4, N2O (CO2)

29 Solid Waste Anaerobic digestion Incineration Landfill

30 Wastewater handling and discharge
Domestic waste water Industrial wastewater

31 Cross cutting issues Uncertainty analysis Transparency
Activity data Emission factor Overall Transparency Documentation Source by source description template Worksheet calculation Key sources analysis Time series

32 3. Emission in by sectors

33 Emission in 2000 (Mt CO2 eq,%) – by sector
National total including LULUCF = Mt CO2 eq Emission in 2000 (Mt CO2 eq,%) – by sector

34 Emission in 2000 of Energy sector (Mt CO2 eq,%)

35 Emission in 2000 of ‘Industrial Process’ (Mt CO2 eq,%)

36 Emission in 2000 of ‘Agriculture’ (Mt CO2 eq,%)

37 Emission in 2000 of ‘LULUCF’ (Mt CO2 eq,%)

38 Emission in 2000 of ‘Waste’ (Mt CO2 eq,%)

39 Global GHG Emission เพิ่มขึ้น 70% จาก 1970-2004
GtCO2-eq/yr Total GHG emissions 60 55 เพิ่มขึ้น 70% จาก 50 40 35 30 25 CO2 ตัวการหลัก จาก fossil fuel 20 15 10 5 1970 1980 1990 2000 2004 IPCC AR4 WGIII 2007

40 Emission in 2000 by gas types

41 Share of GHG type by sector

42 Key Categories Analysis

43 Key Categories with LUCF

44 Key Categories : CO2 emission and removal

45 Key Categories: CH4

46 Key Categories: N2O

47 TIME SERIES

48 National Total Emission 2000 – 2004 with LULUCF

49 National Total Emission 2000 – 2004
3.2 % increase per year 5.6 % increase per year 1.2 % increase per year 8.4% increase per year 5.9 % increase per year สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2553

50 4. ปัญหาที่พบในการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก
เริ่มต้นใหม่ไม่มีข้อมูลเดิม การจัดหาข้อมูลกิจกรรม ข้อมูลไม่มี ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน มีข้อมูลหลายชุด ไม่มีข้อมูลในปีที่ต้องการ คุณภาพของข้อมูล

51 ความท้าทายการจัดทำในครั้งต่อไป
จัดทำด้วย 2006 IPCC NGHGI Guideline พัฒนาด้วย tier ที่สูงขึ้น ฐานข้อมูลใหม่ ฐานข้อมูลระดับชาติ การตื่นตัวของหน่วยงาน โครงสร้างของ ระบบแห่งชาติ การเชื่อมโยงข้อมูลกับ mitigation options และการกำหนดเป้าหมายในอนาคต

52 LUCF  LULUCF  AFOLU

53 ความท้าทายกับพันธกรณีในอนาคต
ความพร้อมในการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกทุก 2 ปี การใช้ประโยชน์จากการคำนวณ การรายงานของปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกใน inventory การผนวกกับระบบ registry ของประเทศ ข้อมูล การคำนวณของ NAMAs

54 บทสรุป ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศไทยเพิ่มขึ้น ในช่วง ร้อยละ 3.8 ต่อปี ภาคพลังงานปล่อยมากที่สุด ประมาร ร้อยละ 60 การปล่อยในภาคพลังงานเพิ่มขี้นร้อยละ6.7 ต่อปี การเพิ่มมีความสัมพันธ์ต่อการเพิ่มขึ้น ของ GDP สาขาที่มีการเพิ่มสูงคือสาขาการชัพลังงานในอตสาหกรรม สาขาขนส่ง และสาขาผลิตไฟฟ้า ดัชนีการปล่อยเฉพาะก๊าซ CO2 ของประเทศ อยู่ในลำดับสูง ภาพรวมการปล่อยทั้งหมดของประเทศ ยังอยู่ในเกณฑ์ พอใช้

55 ขอบคุณครับ ONEP

56 Thailand 3.3 Data Sources and Notes 2009 WRI,CAIT

57 CO2/GDP Data Sources and Notes 2009 WRI,CAIT

58 Data Sources and Notes 2009 WRI,CAIT

59

60

61 ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม ภาคการป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
รายชื่อนักวิจัย ส่วนกลาง รศ.ดร.สิรินทรเทพ เต้าประยูร หัวหน้าโครงการ ดร.ณัฐพงษ์ ชยวัฑโฒ ผู้จัดการโครงการ 1 ดร. อวัสดา พงศ์พิพัฒน์ ผู้จัดการโครงการ 2 ภาคพลังงาน นักวิจัย ผศ.ดร.สุธรรม ปทุมสวัสดิ์ : KMUTB ผศ.ดร. จำนง สรพิพัฒน์ : JGSEE-KMUTT ผู้ช่วยนักวิจัย นายธราธร คงแก้ว : JGSEE-KMUTT นายจักรพงศ์ พงศ์ธไนศวรรย์ : JGSEE-KMUTT ภาคการเกษตร นักวิจัย ดร.อรรณพ นพรัตน์ : KMUTT รศ.ดร.สิรินทรเทพ เต้าประยูร : JGSEE-KMUTT ผศ.ดร.อำนาจ ชิดไธสง : JGSEE-KMUTT ผศ.ดร.สาวิตรี การีเวทย์ : JGSEE-KMUTT ผู้ช่วยนักวิจัย นางสาวอรอมล เหล่าปิตินันท์ : KMUTT นางสาวทัศนีย์ เจียรพสุอนันต์ : JGSEE-KMUTT นายพงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ : JGSEE-KMUTT นายเอกพล จันทร์เพ็ญ : JGSEE-KMUTT ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม นักวิจัย ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร KMUTT ผู้ช่วยนักวิจัย นางสาวธนิตา อารีรบ JGSEE-KMUTT ภาคการป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน นักวิจัย ผศ.ดร.อำนาจ ชิดไธสง : JGSEE-KMUTT ผศ.ดร.สาวิตรี การีเวทย์ : JGSEE-KMUTT ผู้ช่วยนักวิจัย นายพงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ : JGSEE-KMUTT นายเอกพล จันทร์เพ็ญ : JGSEE-KMUTT ภาคของเสีย นักวิจัย รศ.ดร. ชาติ เจียมไชยศรี :KU รศ.ดร.สิรินทรเทพ เต้าประยูร : JGSEE-KMUTT ผู้ช่วยนักวิจัย นางสาวสุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ : KU นายสมรัฐ นัยรัมย์ : JGSEE-KMUTT


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google