งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

2 “Hemodialysis : Practical Advanced Course”
5 กรกฎาคม 2556 08.00 – Registration 08.30 – 08.45 Opening ceremony Theme: Hemodialysis: Practical Cares 08.45 – 09.05 09.05 – 09.45 Lecture I: Good Structure of HD units Lecture II: Water Purification นพ.ทวี ศิริวงศ์ นพ.กลศร ภัคโชตานนท์ 09.45 – 10.05 Break, Poster Viewing & Exhibition

3 “Hemodialysis : Practical Advanced Course” 5 กรกฎาคม 2556
10.05 –10.45 Lecture III: Pre-dialysis care - Modality Selection & Pre-dialysis Education - Pre/Post Vascular Access Formation Cares คุณ ดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์ คุณ ปิ่นแก้ว กล้ายประยงค์ 10.45 –11.10 Lecture IV: Dialyzer Selection พญ. ศิริรัตน์ เรืองจุ้ย 11.10 –11.30 Lecture V: First Few Sessions Care พญ. พรรณธิพา ต้นสวรรค์ 11.30 –12.10 Lecture VI: Prevention and Management of Common & Life-threatening Acute Complications นพ. วีระยุทธ หุมอาจ 12.10 – 13.00 Lunch Symposium: Hemodialysis machine: what should know คุณ งามพล พวงระหงษ์

4 “Hemodialysis : Practical Advanced Course” 5 กรกฎาคม 2556
13.00 – 14.15 Symposium I: Daily Nursing Cares that doctors should know 13.00 – 13.15 - Overview: Practical Points (Administrative Points) คุณ ดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์ 13.15 – 13.45 - Needling and Vascular Access Care คุณ บุปผา ทองดีนอก 13.45 – 14.05 - Routine Care and Monitoring of Complications คุณ ปิ่นแก้ว กล้ายประยงค์ 14.05 – 14.15 - Q & A

5 “Hemodialysis : Practical Advanced Course” 5 กรกฎาคม 2556
14.15 – 16.00 Symposium II: Daily Case Round - Overview: Practical Points (Administrative Points) นพ. ทวี ศิริวงศ์ 14.30 – 15.20 - Hypertension นพ. ถนอม สุภาพร 15.20 – 15.50 - Adequacy นพ. ธนชัย พนาพุฒิ 15.50 – 16.00 - Q & A 16.00 – 16.15 Break, Poster viewing & Exhibition

6 “Hemodialysis : Practical Advanced Course” 5 กรกฎาคม 2556
16.15 – 16.35 Lecture VII: Anticoagulant practice นพ. บัญชา สถิระพจน์ 16.35 – 17.15 Lecture VIII: Nutrition Management in Hemodialysis Patients นพ. อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ 17.15 – 17.45 Lecture IX: Prevention and Management of Cardiovascular Disaster พญ. ภัทราพร วงศ์พุฒ 17.45 – 18.15 Lecture X: Management of Long-term Complications นพ. ชลธิป พงศ์สกุล 18.30 – 20.00 Dinner Lecture: Phosphorus & Calcium Balance and Metabolic Bone Disease in Hemodialysis Patients (Fresenius Kabi) พญ. ไกรวิพร เกียรติสุนทร

7 The Northeastern Kidney Physician Network
เครือข่ายแพทย์โรคไตแห่งภาคอิสาน ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุม

8 “Hemodialysis : Practical Advanced Course” 5 กรกฎาคม 2556
07.00 – 07.40 Buddhism ceremony (Lecture hall) 08.30 – 09.00 Lecture XI: Maintenance of Hemodialysis Vascular Access นพ. กำธร ลีลามะลิ 09.00 – 09.40 Lecture XII: Proper Dry Weight Setting นพ. ธนิต จิรนันท์ธวัช 09.40 – 10.10 Lecture XIII: On-line Monitoring in Hemodialysis นพ. ขจร ตีรณธนากุล 10.10 – 10.30 Break, Poster viewing & Exhibition


ดาวน์โหลด ppt โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google